You are on page 1of 6

imur Vermes sa narodil roku 1967.

Po
tdiu histrie a politolgie sa venoval
urnalistike a pracoval ako ghostwriter. Jeho
debutov romn A je tu zas sa stal najprv
nemeckm aneskr svetovm bestsellerom.
Adolf Hitler sa prebud v dnenom Berlne a never vlastnm
oiam. Nemecko naalej existuje a prekvit. Vodca Tretej re sa
vnovch pomeroch rchlo zorientuje azana kariru v televzii
a na internete. Cynick a mimoriadne zbavn satira dosiahla
milinov nklad a vyla v tridsiatich jazykoch. Strhujci
nemeck romn ukzal, e dobr sasn literatra me by
komerne spen aj vyvola celospoloensk diskusiu. Pretajte
si svetov literrnu senzciu v preklade Michala Hvoreckho.

Trpk a hrozivo uveriten politick satira, v ktorej sa Adolf

Hitler prebud do novho ivota a odtartuje kariru televzneho


demagga.
Die Zeit
Vtipn, tak vtipn, e loveku len pomaly dochdza, e smia sa
vbec nie je namieste.
.tde
Absurdn, mdra, trocha hakovsk fraka. Vermes ovlda
jazykov humor. Dobre si natudoval Hitlerov tl, s chuou
a nemilosrdne si striea zo sveta televzie, bulvru, manarov
aumelcov.
Novinky.cz
ISBN 978-80-971534-2-7

788097

153427

Edciu PRO LIBRIS finanne podporuje SLOVNAFT, a. s.

TIMUR VERMES

A JE TU ZAS

TIMUR VERMES

AJE TU

ZAS

Ete vm to suprovo vytlam, povedala a ukala do


potaa. Potom si zkabelky vybrala ierny r, aby si nm
namaovala pery. Nastal vhodn okamih otvori tmu.
o na to hovor v snbenec?
Jak snbe... o? o? Vodca mj!
Aj na sprvnej vslovnosti pri oslovovan vodcu treba
popracova.
Mono... urite mte chlapca, mua, obdivovatea...
N, namietla, ke si rovala pery, nemm nikohoooo...!
Nechcem by indiskrtny alebo na vs nalieha, upokojoval som ju, ale mne to pokojne mete poveda. Nie
sme ukatolkov. Nemm predsudky, ke sa dvaja maj radi, nepotrebujem ani sobny list. Prav lska je cnostn
sama osebe.
ak hej, okej, povedala Krmeierov anaplila pery
pred zrkadlom, ale teraz fakt nikoho nemm. Tomu svojmu som dala brutlne kopaky pred tyrmi tdami,
hrozn svia bol ten chlap!
Zrejme som sa na u pozrel prsne, lebo sa okamite
opravila: Och, to zo ma len tak vylo, ani nevm jak. To
sa tak nem vo vodcovom bunkri. Myslela som, e vypadal jak opan. Vodca mj!
Nepochopil som sce, ako malo toto slovko zapsobi,
alebo o malo vylepi, no zjej tvre som vytal, e to mysl
primne ana svoju druh formulciu je aj trocha hrd.
Po prv, zaal som prsne, my dvaja teraz nie sme vo
vodcovom hlavnom bunkri, slena Krmeierov, pretoe u nie som vrchn velite Wehrmachtu, momentlne
179

nie. Po druh, poda ma takto slov nepatria do st


nemeckho dievaa! Vonkoncom nie do st mojej sekretrky!
Ale on tak fakt bol! Keby ste boli pri tom, aj vy by ste
tak vraveli. Vedela by som vyprvat...
Vae historky sa ma netkaj! Mne ide oobraz Nemeckej re a v tejto miestnosti aj nemeckej eny. Ke sem
niekto vojde, elm si, aby ihne nadobudol dojem usporiadanho ttu, anie...
Viac som u nepovedal, pretoe slene Krmeierovej
tiekla zoka slza apotom aj druh aza okamih vemi
vea sz. Takmto situcim sa vodca vo vojne mus vyhba, pretoe ho oberaj o sstredenie, ktor potrebuje, aby vyiel vazne zobkenia aj plonho bombardovania. Nauil som sa, e vnajach chvach sa
vojna vedie jednoduchie. Sta vyda rozkaz, e kad
meter pdy treba udra do poslednho mua ado poslednej kvapky krvi, avprincpe je vten de u vetko vybaven, rovno by som sa mohol vybra domov.
Ale ani vtedy by sa vodca nemal vystavova emcim
inch.
Momentlne sme sce neboli vo vojne. Aja som si cenil
bezchybn pracovn vkony sleny Krmeierovej. Podal
som jej papierov vreckovku, ak sa medziasom znova
vyrbali vo vekom.
Ve sa ni stran nestalo, upokojoval som ju, len
som chcel, aby ste vbudcnosti... nepochybujem ovaich schopnostiach, dokonca som s vami vemi spokojn... Nemali by ste si moje karhanie bra tak ksrdcu...
180

Ach, vzdychla, ve to ja n kvli vm. To len. Ja som


ho... fakt som ho milovala. Fakticky. Som dfala, e ztoho dao bude. Dao riadne. Hrabala sa vbatohu avybrala telefn. Po pr uknutiach sa na displeji ukzala fotka
hroznej svine.
Vyzeral suprovo. A dycky bol... tak fakticky
vnimon!
Pozeral som sa na fotku. Mu vyzeral skutone dobre.
Vysok blondiak, hoci zjavne aj o dvans rokov star
ako slena. Obrzok vznikol na ulici, mu mal obleen
elegantn oblek avonkoncom nepsobil svinsky, naopak,
vzorne upraven vyzeral ako majite malej a prosperujcej firmy.
Nechcem sa vm do toho miea, povedal som, ale
teraz ma u skutone neprekvapuje, e sa v vzah neskonil dobre...
Nie?
Nie, vbec ma to neprekvapuje.
Preo?
Vidte, vy si, prirodzene, myslte, e vzah ste ukonili vy. Neuvedomili ste si, e pre toho mua nie ste t
prav?
Krmeierov vzlykla aprikvla. Ale ak dlho to medzi
nami klapalo. Apotom zrazu nigdy by som...
Iste, odvetil som, a pritom to vidno na prv pohad!
Zmeravela. Psou zovrela vreckovku a uprela zrak na
ma. o? o vidno na prv pohlad?
Zhlboka som sa nadchol. Pozoruhodn, na ak rozmanit miesta bojov prozretenos vodcu posiela, ke
s nm zpas o budcnos nemeckho nroda. Aj tak
181

ma obas mtie, ako sa niektor veci dopaj. Problm


sleny Krmeierovej adstojn nemeck nrodn politika.
Pozrite sa, mu, rasovo zdrav mu ako on had pre
ivot vesel partnerku, ktor pritakva ivotu, matku
svojich det, enu, ktor vyaruje zdravho, nrodnosocialistickho ducha...
Ale ja som tak! Ba ete lepia!
Samozrejme, istee, pokraoval som. Vy to viete rovnako ako ja. Ale skutone: pozrite sa na seba oami mua
v najlepch rokoch! Stle len ierne aty. Tmav r
atvr, ktor robte ete bledou... Ja, slena Krmeierov,
ale prosm, nezanite teraz plaka! Na fronte roku 1916
som videl veselie vyzerajce mtvoly ako ste vy! ierne
minky na oiach a navye ierne vlasy... Ste praliv
mlad ena, preo si obas neobleiete vesel farby? Pekn blzku a suku? A pestr letn aty? Uvidte, ako sa
bud mui za vami ota!
Slena Krmeierov sa na ma dvala zmtene. Potom
sa srdene rozosmiala.
Som si to akoe predstavila! zvolala, jak bem na
tekloch v miniatch jako dka Heidi, vo vlasoch kvietky
atak, a rtim sa po peej zne azbadm ho aj stou jeho
avtedy zistm, e ten hajzel je enat! Vypadala by som
ete blbie jak teraz. Take dk, e ste ma rozveselili, povedala. A teraz mm lus. Vystrela sa, vzala ruksak ahodila si ho cez plece.
Prejav ete vezmem ztlaiarne avlom do boxu, zvolala u srukou na kuke, elm ete moc pekn veer,
vodca mj! N, fakt hust... ja vmini... Aodila domov.
182

imur Vermes sa narodil roku 1967. Po


tdiu histrie a politolgie sa venoval
urnalistike a pracoval ako ghostwriter. Jeho
debutov romn A je tu zas sa stal najprv
nemeckm aneskr svetovm bestsellerom.
Adolf Hitler sa prebud v dnenom Berlne a never vlastnm
oiam. Nemecko naalej existuje a prekvit. Vodca Tretej re sa
vnovch pomeroch rchlo zorientuje azana kariru v televzii
a na internete. Cynick a mimoriadne zbavn satira dosiahla
milinov nklad a vyla v tridsiatich jazykoch. Strhujci
nemeck romn ukzal, e dobr sasn literatra me by
komerne spen aj vyvola celospoloensk diskusiu. Pretajte
si svetov literrnu senzciu v preklade Michala Hvoreckho.

Trpk a hrozivo uveriten politick satira, v ktorej sa Adolf

Hitler prebud do novho ivota a odtartuje kariru televzneho


demagga.
Die Zeit
Vtipn, tak vtipn, e loveku len pomaly dochdza, e smia sa
vbec nie je namieste.
.tde
Absurdn, mdra, trocha hakovsk fraka. Vermes ovlda
jazykov humor. Dobre si natudoval Hitlerov tl, s chuou
a nemilosrdne si striea zo sveta televzie, bulvru, manarov
aumelcov.
Novinky.cz
ISBN 978-80-971534-2-7

788097

153427

Edciu PRO LIBRIS finanne podporuje SLOVNAFT, a. s.

TIMUR VERMES

A JE TU ZAS

TIMUR VERMES

AJE TU

ZAS

You might also like