You are on page 1of 2

People Group เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ สำาหรับเพื่อนพนักงานที่สนใจเกี่ยวกับกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พร้อมขอความร่วมมือจากสมาชิกปัจจุบัน

กรุณาแจ้งสัดส่วนการลงทุนฯ ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคมนี้ โดยมีธนาคารทหารไทยเป็นผู้จัดการกองทุน

• วิธีการสมัคร
• สำาหรับสมาชิกใหม่ : พนักงานต้องแสดงความจำานงสมัครเป็นสมาชิก (หลังพ้นช่วงทดลองงานแล้ว) กรุณาพริ้นต์และกรอกแบบฟอร์ม

1. ใบสมัครสมาชิกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
2. ใบแจ้งความประสงค์สัดส่วนการลงทุนในกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
หรือขอใบสมัครได้ที่ Employee Service กรอกเอกสารและส่งคืนภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2549 หรือเมื่อพ้นช่วงทดลองงาน
แล้ว

• สำาหรับสมาชิกปัจจุบัน กรุณาพริ้นต์และกรอกแบบฟอร์มในใบแจ้งความประสงค์สัดส่วนการลงทุนฯ และหากต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับผล


ประโยชน์กรุณากรอกในแบบฟอร์มฯ พร้อมทั้งระบุนโยบายการลงทุน และส่งเอกสารคืนภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2549

. 1. ใบแจ้งความประสงค์สัดส่วนการลงทุนในกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
2. ใบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์และสัดส่วนผู้รับผลประโยชน์

• กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ คือทางเลือกในการออมทรัพย์ประเภทหนึ่งเพื่อใช้ในวัยเกษียณอายุ ซึ่งมาจาก 3 ส่วน ได้แก่

- 3% จากเงินเดือนพนักงาน
- 3% ของเงินเดือนพนักงานเป็นเงินสมทบจากบริษัท และ
- ผลประโยชน์จากการลงทุน (ถ้ามี) จากการนำาเงินไปลงทุนเพื่อผลประโยชน์เพิ่มด้วย
(การลงทุนมีความเสี่ยง และไม่มีการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน)
นอกจากนี้เงินสะสมในกองทุนยังได้รับประโยชน์ยกเว้นทางภาษีตามกฎหมายกำาหนดด้วย

• ผู้จัดการกองทุน : บริษัทฯ ได้เลือกธนาคารทหารไทยเป็นผู้จัดการกองทุน เนื่องจากผลตอบแทนในอดีตอยู่ในระดับที่จูงใจ เมื่อเปรียบเทียบ


กับรายอื่นๆ สมาชิกสามารถเลือกนโยบายในการลงทุนสำาหรับเงินสะสมในส่วนของตน หรือ Employee’s choice และพนักงานสามารถ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ 2 ครั้งต่อปี (พนักงานต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 15 มกราคม และ 15 กรกฏาคม ของทุกปี และ
บริษัทฯ จะทำาการเปลี่ยนแปลงข้อมูนฯให้ในเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี) มีอัตราค่าธรรมเนียมใกล้เคียงกับรายอื่นๆ และมี
บริการเสริมอื่นๆ เช่น การแจ้งผลประกอบการกองทุนเป็นระยะ เป็นต้นไป
• ประโยชน์ของ Employee’s choice : สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตนอง ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังตามนโยบาย
การลงทุนที่ตนเองเลือก และสมาชิกสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยเลือกลงทุนในหลายนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจได้คล่องตัวกว่า
• ทางเลือกของการลงทุน :

1.กองทุนทหารไทยธนรัฐ นโยบายเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจระยะสั้น (ผลตอบแทนตำ่า แต่ความเสี่ยงตำ่า)


2.ลงทุนในกองทุนทหารไทย SET50 นโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่อยู่ใน SET50 (ผลตอบแทนสูง แต่ความเสี่ยงมากกว่า)
พนักงานสามารถเลือกนโยบาย 1 นโยบายใน 3 แบบซึ่งเป็นอัตราส่วนการลงทุนในกองทุน 2 กองทุนข้างต้นดังนี้
สัดส่วน (%)
ระดับความเสี่ยง ทหารไทย
ทหารไทยธนรัฐ
SET50
1. ความเสี่ยงตำ่ามาก 100 0
2. ความเสี่ยงตำ่า 85 15
3. ความเสี่ยงค่อนข้างตำ่า 70 30
เงื่อนไขในการรับเงินสมทบ

%ของเงินสมทบ และผลประโยชน์
อายุงาน
ของเงินสมทบ
น้อยกว่า 3 ปี -
ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 30
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7 ปี 60
ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป 100
• สำาหรับสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว : บริษัทฯจะทำาการโอนข้อมูล และเงินสะสมให้อัตโนมัติ ทั้งนี้พนักงานต้องแจ้งความประสงค์
การแบ่งสัดส่วนการลงทุนตามแบบฟอร์มทีก่ ำาหนดให้ ก่อนวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2549

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับเอกสารต่างๆ ที่หน่วยงาน Employee service ext. 30301-6 หรือ HR สาขาต่างๆ

People Group