You are on page 1of 1

Hăng say cùng đi

C F Am G
Anh em ơi nghe tiếng JESUS gọi mời và vào đời và cùng
nhau tiến
C F Am G
C
Anh em ơi hãy ngước mắt lên và nhìn mọi người còn đắm
say đời
Em F Dm G
C
Anh em ta vâng tiếng Ngài, và cùng nhau bước theo JESUS
Em F
Bao chông gai gian khó không màng
D D7 Gsus4
Đồng lòng ta gắng sức Chúa ban
Am
Hăng say cùng đi
F G C Am F
Chúa thêm năng lực Ngài cho ta từ đây
C G Am F
Nay JESUS chính Chúa đi bên cạnh ta
G C Am F
Đem bao người về cho JESUS ngay
Gsus4 G C Bb C
Không còn do dự chi…