You are on page 1of 2

Agnus dei

p
## 4

3
4

4
4

=l

============================
l&
ll
ll
l
l
l De - i
l
A - gnus
qui l l
tol - lis pec- ca - ta l l
mun - di,
l #
l
ll
ll
l
p
4
3

4
#

============================
l& 4
l l 4 l l 4
l
# =l
l
l De - i
l
A - gnus
qui l l
tol - lis pec- ca - ta l l
mun - di,
l
l
ll
ll
l
p
#
3

4
4

l l 4 l l 4
l # 4
l
l

============================
&
=
l
l
ll
ll
l
A - gnus
De - i
qui
tol - lis pec- ca - ta
mun - di,
l
l
ll
ll
l
_
_

l l 3 l l 4

l ## 4
l
l

=l
4
4
4

L============================
l?
l
ll
ll
Sherri Porterfield

A - gnus

De - i

qui

tol - lis pec- ca - ta

mun

di,

F
5 ## p cresc poco a

=============================
=l
l&
l
l
l
l mi - se - re - re, l mi - se - re - re
l no - bis.
l
mi - se - re - re,
l # p
l
l
l
l
F

l
=============================
l&
l
l

=l
#
l
l mi - se - re - re, l mi - se - re - re
l no - bis.
l
mi - se - re - re,
l
l
l
p
Fl


l
#
#

l
l
l l
l

=============================
&
=
l
l
l
l
l
mi - se - re
re,
mi - se - re
re, mi- se - re - re
no
bis.
l
l
l
l
l
F
p

l ##
l
l n
l
l
#

L=============================
l?
l
l
l
=l
mi

se

re

re

no

bis,

no

bis.

P
9 ## f

. J


=l

=============================
l&
l
l
l

l
l De - - i,
l A l De - - i, qui l
A
gnus
gnus
l # f
l
l
l
l
P

=============================
l&
l # .
l #
l # . j
=l
# .
l
l De - - i,
l A
l De - - i, qui l
A
gnus
gnus
l
l
l
l
Pl
#

#
.

l
l
l #
l

J l
#

=============================
&
l
l De - - i,
l A l De - - i, qui =l
A
gnus
gnus
l
l
l
l
l
P
l ## .
l
l .
l

.
J l

=l

L=============================
l?
l
l
l
A

gnus

De

i,

C.R. 2011

gnus

De

i,

qui

Agnus Dei - 2/2

poco
decresc
cresc
U
13 ## cresc

=============================
l n . j
ll 4
l&
l

l >
=
l
l mi - se- re - re l no - bis.
ll
tol - lis,
qui l tol - lis pec-ca - ta l mun - di,
poco
cresc
l #
l
l cresc
l
ll
l
decresc
U
>
#

n . j
=============================
l . l
l l 24
l&

=
l l
n_ _j

l
l
l
l no - bis.
ll
l
tol - lis,
qui tol - lis pec-ca - ta
mun - di,
mi - se- re - re
l
l
l cresc
l >
ll
l
poco
cresc
decresc
#
U

. J l l

l # n
l . j
l l 24
l

=============================
&
=
l
l
l
l
ll
l
tol - lis,
qui tol - lis pec- ca - ta
mun - di,
mi - se- re - re
no - bis.
l
l
l
l poco
ll
l
cresc
decresc
>
U
cresc

l n

l ## n
l
ll 2
l l
. j

=
L=============================
l
l
l
ll 4
l?
l
tol

- lis,

qui

tol - lis pec- ca - ta

mun - di,

mi - se - re

re

no

- bis.

18 ## 2 p
cresc 3 > decresc
4
4

l l 4

=============================
l & 4
l l 4
l l 4
=l
l
l l De - i
l
A
gnus
qui l l
tol - lis pec- ca - ta l l
mun - di,
A
l #
ll
ll >
l l decresc
l
cresc

p
2
4
3
4

=============================
l & 4
l l 4 l l 4 l l 4

# =l
l
l l De - i
l l tol - lis pec- ca - ta l l mun - di,
l
A
- gnus
qui
l A
ll
ll
l l decresc
l
cresc

p
>
#

3
2
4

l l 4 l l 4
l # 4
l l 4
l

=============================
&
=
l
ll
ll
ll
l
A
- gnus
De - i
qui
tol - lis pec- ca - ta
mun - di,
l A
ll
ll
l l decresc
l

cresc
_
_

>

l ## 2
l l 4
l

l l 43 l l 44

ll
L=============================
l? 4
ll 4
ll
=l
A

gnus

De - i

qui

tol - lis pec- ca - ta

mun

di,

decresc
rit
cresc
poco a
22 ## p .

w
.


=============================
l&
l
l
l
l #w

=
l
l do - na,
l do - na no-bis l pa
l cem.

do - na,

poco a
l # p
l
decresc
l
l
l rit
cresc

=============================
l&
l .
l l
l w
.
=
#
l
l do - na,
l do - na no-bis l pa
l cem.

do - na,
l
l
l
l decresc
l rit

poco a
cresc
p

l #
l
l l w
l w

=============================
&
=
l
l
l
l
l

do - na,
do - na,
do - na no-bis
pa
cem.
l
l
l
ldecresc
l

cresc
poco
a
rit
p

l ##
l
l n
l
l w

L=============================

l?
l
=
l
l
l
do

na,

do

na,

no

bis

pa

cem.