You are on page 1of 7

Os motetes

de
advento

Erunt signa in sole (dominica 1)


Cum audisset Ioannes (dominica 2)
Vox clamantes in deserto (dominica 4)

Diego de las Muelas


(1698 - 1743)

Diego de las Muelas


(1698 - 1743)
Os motetes de Advento

Erunt signa in sole (dominica 1)

Soprano

Alto

Tenor

&c

&c

Vc

? c .

Baixo

&

runt si - gna

si - gna

so -

so - le

lu - na et

et lu - na,

? b

le et lu

in so

le et lu

na,

na, in

in so - le et lu

et

lu -

- le et lu - na,

et

in so - le

et

in so - le

le

so - le

in

in

in so - le et lu - na,

# # #

le et lu -


in so

na,

lu

&

et

runt si - gna

na,

in so

E - runt

runt si - gna

lu - na

et

stel

et lu - na

Fernando G. Jcome
Grupo Vocal "Slo Voces"
www.solovoces.com

et stel - lis,

b
et lu - na

et

lis,

stel - lis,

na,

- na, in so -

b
et in ter -

stel - lis,

et in ter -

bw

et in

et in

ter

2 - Motetes de advento

&

16

b.

ris pr - su - ra gen

? w

& w
-

ter

& #
-

o - ne

ris pr - su - ra gen

ne

&

ne

o - ne

pr

&

so - ni - tus

V
Eco

so - ni - tus

so - ni - tus

pr con - fu - si - o -

pr

ma -

ma -

con - fu

.
ma -

ris,

um

so

ni - tus

so

si - o - ne

so

et flu -

et

flu

Voz

ris,

et

flu

ma -

ni - tus

ma -

- ctu - um,

et flu -

w
#

#
-

si -

- ris,

- ris,

- ris,

- ris,

et flu

- ctu - um,

et flu -

si -

- ctu - um,

ni - tus

- ctu - um,

- ctu - um,

et flu -

ma -

ni - tus

con - fu

ma -

- ne

Voz

f
#
f

so

pr con - fu - si - o

f
#

- ne

ris,

ris,

ti

con - fu

pr

pr

# #w


ma -

si - o - ne

p .

ti - um

ti - um

pr con - fu - si - o Eco

con - fu

p
& # # #
so - ni - tus

# #

pr con - fu - si - o

31

ti - um

ris pr - su - ra gen

24

ris pr - su - ra gen -

et flu

- ctu - um,

3 - Motetes de advento

&

39

ctu - um, et flu - ctu - um,

et

flu - ctu - um, et flu - ctu - um.

&w

V
-

?w

et

flu -

- ctu

ctu - um, et flu - ctu - um, et flu -

et flu - ctu - um,

et

um, et flu -

#
- ctu

#
- ctu

#w

um.

um.

flu - ctu - um, et flu - ctu - um.

Vernse fenmenos prodixiosos no sol, a la e as estrelas;


e na terra estarn consternadas e atnitas as xentes polo estrondo do mar e das olas.

Cum audisset Ioannes (dominica 2)

Soprano

Alto

#
& c
#
& c

Cum

Baixo

#
V c
?# c

au - dis

Cum

Tenor

au - dis -

set Io - an -

- set Io - an

Cum

Cum

au - dis -

cum

cum au - dis

au - dis

nes,

- nes,

au - dis -

Io -

set

- set Io - an -

set Io - an -

#
-

4 - Motetes de advento
8

&
&
V

#
#

set Io - an

&
V

#
#

?#

# .

in vin - cu - lis

- nes

an -

&

nes

sti,

mit - tens du

sti,


sti,

mit - tens du

#
&

20

#
&
a

#
V #
a

?#
a

it

il - li,

it

it

il - li,

il - li,

it

il - li,

Chri - sti,

de dis - ci - pu - lis

os

de dis - ci - pu - lis su -

#
w

os

de dis - ci - pu - lis

os

it

il

it

il

it

il

it

il

li:

li:

li:

li:


J J
j j

pe- ra Chri

pe- ra Chri

pe- ra Chri

pe- ra Chri

- is,

w
-

- is,

su -

- is,

Tu

es,

Tu

es,

Tu

j j

su -

de dis - ci - pu - lis

su

j j

os

Chri - sti,

o - pe - ra

mit - tens du

sti,

Chri - sti,

o - pe - ra

in vin - cu - lis

nes,

Chri - sti,

o - pe - ra

in vin - cu - lis

mit - tens du

o - pe - ra

in vin - cu - lis

nes,

?# w

14

Tu

w
es,

es,

is,

27

&

tu

# # #w

es

qui

tu

es

#.

?# w

&
V

#
#

tu

es

tu

35

&
&
V

#
#
#

es

.
ex

ex

spe - cta

spe - cta

? # #.

w
-

spe - cta

ven - tu

qui

ven - tu

qui

rus

es,

an

qui ven - tu

#.

ven - tu

rus

es,

es,

mus,

mus,

ex - spe -cta -

mus,

.
ex

an

li - um

li - um

li - um

#w

- mus?

- mus?

ex - spe - cta -

spe - cta -

mus,

an a

li - um

rus es,

ex - spe - cta -

rus

an

# # #w

ex - spe- cta

ex

5 - Motetes de advento

- mus?

- mus?

Xon, tendo odo na cadea as obras marabillosas de Cristo, enviou a dous dos seus discpulos
a preguntarlle: es ti o Mesas que ha vir ou debemos esperar a outro?

Vox clamantis in deserto (dominica 3)

Soprano

Alto

Baixo

&c

&c

Vox

?c w
Vox

Vox

#w

cla - man

cla

cla - man

tis

tis

in

in

#w

man

tis

in

de

de -

w
-

ser

6 - Motetes de advento

&

de - ser -

& .

ser -

? w
-

&

15

re - ctas

& .

fa -

& .

fa -

? .
fa -

27

& w

ius,

ius,

pa - ra

pa - ra

se - mi - tas

fa - ci - te

#
e

ci - te

se - mi - tas

ci - te

se - mi - tas

N
j

ci - te

se - mi - tas

se - mi - tas

e -

ius,

se - mi - tas

se - mi - tas

e -

e -

te

vi - am

vi - am

Do

re - ctas

ius,

re - ctas

mi - tas

e -

se

mi - tas

#w

e -

ius,

se

mi - tas

e -

ius,

se

ius,

w
w

e -

- ius,

e -

ius,

- ius,

mi - ni,

ni,

re - ctas

#w

w
w

ius,

e -

- ius,

mi - ni,

Do - mi

vi - am

te

Do

se - mi - tas

te

se - mi - tas

to:

fa - ci - te

21

pa - ra

fa - ci - te

re - ctas

? w

- to:

to:

re - ctas

&

#w

&

# #

ius.

#
-

#w

- ius.

ius.

Eu son a voz que clama no deserto: preparade o camio do seor, endereitade os seus camios