]

A Reális

Zöl~eK

Klub alapelvei

Zöldek Klub
tagság~t három alapelv vezérli, amely
f1qyelembe veszi a vll4gón kialakult tArsadal.1~
politikai ~~ gazdasaql h~lyzetet tudva azt, hogy 4 Föld v~ges
és nem k1fo~%th~~alan.
.

A R~áli5

ala vetöen embec és emberisé
cent~1kus. Tudomásul veszi
az ember azon törekvését.
hoqy szébben.
job an kiván élni. amit
a~onban csak ezen véges föld véges lehetősége1 mellet tehet Meg.

A Klub

A véges

föld,

az ox1sént

terme}ö

~öld

ve,etAc16

és ~t oxigént

falo

élet (ember é~ allat} egymással kibékithetelen
ha~cban van. A
termés~et Vi5SZ~11ít~5a
a folyamatos valto248
(fejlödés) miatt
elképzelhetetlen.
Elkép%elhetelen,
hogy az ember1séq
meq tudjon egyezni a ·visszAil1tá3~ idöpontj~ban ezé~t minden,
ilyen meqfoqalmazá~t
pcopaqanda
szólamnak tartunk.
Tekintettel

az el~bbiekben

meqfogalmazottakra

az élet

a földön mind

egyedileg,
min tá~sadalmilaq
véqe~ 65 CSak a javak optimális
felhas2nAlásának
megoldásával
tolható mind továhb ~Z a lebetöséqe.
A Klub véleménye
6zerint az emberiségnek
meg kell

találni azt az optimalizációs
a földi
A Klub

élet

idötartamát

fent lekből

amivel

m6dszert.

~inn~l

jobban

meqho8szab1tsa.

kl1ndu~~~táJl.QgatJc!I a

".

,

IU.q'Ya~

t~rsadalom ~eJlödé5re
lranyulo törekv~$6~. Ezt a fejlődést c&ak
a jelenlegi
nemzeti jövedele~ jelentös növelésével
lehe~
elérn1. A GDP növelese
tovAbb1 tejleszteseket
6. beruhAzáso~.t

tesz ~zükséqessé.

AmIt v18zont a tarsadalomnak

kell tu~oma~ul venni.

Az uj beruhAzAsQK
minden esetben 8~eab~kernlnek a környezet
b1zonyo~ javaival. Tamq~atjuk, hoqy a fejl~s:téeet
pe1nd1t~sa
elöttt tekintet n~lkül a be~uház~a na sa Atól k6e&Ul
a

"~~".A
1,6J51that6t!54g1

fl~r~lnie

tanulmAny . Ebben a k~knyezetvé ~ e.nek
kell. de mindenkor pén:z:ben kifejezett értéatével.

~z't ..ca szemléleltet
nem tudjuk elfogadni, hoqy b1:zonyo8
~setekben
a törn ezeti
avat értéke vé telen. m~s esetben
uqyan<tzt: nem veszik fi'i~elemb~.~ Azt t ar t ]
,amely környe%ett '
tételnek nem tudjuk megmondani az ér~~két va9Y azt véqtelennek
kialtjuk ki, az egy olyan lobbinak az ~rdekét e%olq~lja,
a~ely más e5etben u9yane~t az értéket rejtett m6don pUBztitja.
A Reali! Zöldek Klub alapvető ál145fo91alA~A a Ka~nyezetvédeleamel
kapcsolatban
~z. hoqy ezt a ké!dést törvényekkel
kell ~zabAIxo~nl
ugy, hogy a to~vények mindenko~ eqyform'n értekelhetö
ir4ny.mutat~~t
tartalmdzzanak
az egyes tejleezt~.ek meqvalo.tthatOa491
tanulmAnyaiban
val6 opt1m.11%~lá8ra.
Nem tartluk elfo~adhat6nak
azt 4 kézi ve~érlé8t,
amely bizonyos eaetekben utól~q kUlünböző'.
f~ltételeket
s2~h. mert ez a tip1kus hatalal lobb1z~Bl.lens'ge;
••.

I

ön