You are on page 1of 9

Cerere de finanțare pentru micro-granturi în cadrul proiectului

”Sprijinirea copiilor invizibili”
către: UNICEF România

cu scopul creării unui compartiment de consiliere și sprijin pentru
copii și părinți
în cadrul Primăriei Comunei Valea Moldovei, jud. Suceava

Titlu proiect:

Dezvoltarea şi eficientizarea activităţii Centrului de sprijin
şi consiliere pentru copii şi părinţi aflaţi in situaţie de risc

Comuna:

VALEA MOLDOVEI

Județul

SUCEAVA

Dna / Dl: MOROŞAN CONSTANTIN

Dna / Dl: POPOVICI ILEANA

Primar Comuna Valea Moldovei

Secretar Comuna Valea Moldovei

Dna / Dl: ZIŞCA RENATE

Pagina 1

Contabil Primăria Valea Moldovei

Descrierea proiectului
Titlu proiect:

Dezvoltarea şi eficientizarea activităţii Centrului de
sprijin şi consiliere pentru copii şi părinţi aflaţi in situaţie
de risc

Buget total:

9500 Lei

Durata
proiectului:
Obiectiv
general:
Obiectiv
specific 1:
Obiectiv
specific 2:
Obiectiv
specific 3:

1

8400 Lei
1100 Lei

0 Lei

0 Lei

0 Lei

0 Lei

5 luni
Cooperarea între instituţiile publice locale în vederea
asigurării unui pachet integrat de servicii pentru copiii şi
părinţii aflaţi în situaţii de risc.
Dezvoltarea timp de 5 luni a infrastructurii şi serviciilor sociale
integrate în Centrului de sprijin şi consiliere pentru copii şi părinţi
aflaţi in situaţie de risc existent în localitatea Valea Moldovei prin
implicarea suportului şi expertizei partenerilor.
Dezvoltarea şi implementarea timp de 5 luni a unui strategii
eficiente de informare a comunităţii asupra modalităţilor prin care
pot beneficia de sprijin în situaţii de risc.
Dezvoltarea şi implementarea timp de 5 luni a practicilor cu
impact asupra reducerii tuturor formelor de violenţă asupra
copilului în cadrul familiei şi în comunitate.

În cazul unei contribuții în natura, se specifică acest lucru între paranteze, după suma respectivă.
Exemplu: Contribuție Primăria XXX: 2.200 lei (echivalent în natură)

Pagina 1

Solicitat
UNICEF:
Contribuție1
Primăria Valea
Moldovei:
Contribuție
Partener 1.
Şcoala
Gimnazială
Valea
Moldovei:
Contribuție
Partener 2.
Cabinet
medical
individual
Valea
Moldovei:
Contribuție
Partener 3.
Postul de
Poliţie Valea
Moldovei:
Contribuție
Partener 4.
Parohia Valea
Moldovei:

Rezumat:
Comuna Valea Moldovei are în componenţă satul Mironu, sat care în statisticile
oficiale are cel mai mare număr de cetăţeni rromi din judeţul Suceava. Comunitatea
de rromi din satul Mironu, de peste 1900 persoane se confruntă cu probleme mari
de sărăcie - 261 familii cu dosare de ajutor social care includ toate categoriile de
persoane aflate în situaţie de risc enumerate în ghid. Proiectul propune colaborarea
între instituţiile publice locale în vederea dezvoltării Centrului de sprijin şi consiliere
pentru copii şi părinţi aflaţi in situaţie de risc existent , pentru oferirea de servicii
integrate pliate pe nevoile complexe ale grupului ţintă în vederea ameliorării
situaţiei acestor grupuri, creşterea şanselor de integrare socială.
În urma informării şi reevaluării situaţiilor de risc din comunitate se vor stabili
coordonatele de intervenţie, oportunităţilor de acţiune a fiecărui partener implicat,
sub coordonarea SPAS, rezultatele pozitive ale acestor activităţi vor fi monitorizate şi
vor fi utilizate ca modele de bună practică - diseminate la nivel local, judeţean şi
naţional.
Rezultate aşteptate: Un Centru de sprijin social dezvoltat, amenajat conform
nevoilor comunităţii şi funcţional, o comunitate informată în ceea ce priveşte
asistenţa socială, peste 100 persoane beneficiare de asistenţă în Centru, pentru
activităţi de formare, Informarea şi educare non-formală, practici eficiente de
combatere a violenţei asupra copilului identificate şi utilizate - modele de bună
practică.
Impact: modificare pozitivă a mentalităţii privind rolul serviciilor sociale, înţelegerea
rolului serviciilor sociale de sprijin al persoanelor vulnerabile, creşterea numărului
de persoane dispuse sa apeleze la serviciile sociale pentru rezolvarea situaţiilor de
risc, creşterea gradului de incluziune socială al populaţiei de rromi, creşterea
gradului de implicare a comunităţii în rezolvarea problemelor sociale, creşterea
gradului de colaborare între DGASPC Suceava şi SPAS Valea Moldovei.

Informaţii administrative
Coordonator
Proiect:

POPOVICI MARIANA

Instituții
participante:

Primăria Comunei Valea Moldovei, Şcoala Gimnazială Valea
Moldovei, Cabinet medical individual Valea Moldovei, Postul de
Poliţie Valea Moldovei, Parohia Valea Moldovei

Documente
administrativ
e2:

ANEXA 1.1 - ACORD DE PARTENERIAT

Comunitatea de rromi din satul Mironu, se confruntă cu probleme mari de sărăcie 261 familii cu dosare de ajutor social care includ toate categoriile de persoane
aflate în situaţie de risc – 3 copiii cu mame minore şi mamele minore, 80 copiii din
familii monoparentale şi părinţii lor, 33 copiii în familii cu părinţi migranţi şi rudele
acestora, 134 copiii în familii numeroase (mai mult de 5 copii) şi cu situaţie
materială precară şi familiile lor. Proiectul propune dezvoltarea Centrului de sprijin
social, care să integreze expertiza partenerilor implicaţi în oferirea de servicii
2

Se descrie fiecare din documentele anexate. Exemplu: „Anexa 1: Parteneriat cu Asociația Comunitară
Filantropia”

Pagina 1

Justificarea problemei

Pagina 1

integrate pliate pe nevoile complexe ale grupului ţintă în vederea ameliorării
situaţiei acestor grupuri, creşterea şanselor de integrare socială, folosind o gama cât
mai largă de mijloace şi activităţi de informare, formare, educaţie non-formală. În
comunitate s-au mai derulat proiecte cum ar fi proiectul de micro-grant UNICEF
„Centru de sprijin şi consiliere pentru copii şi părinţi aflaţi in situaţie de risc” , „ Toţi
la grădiniţă toţi în clasa I”(POSDRU), formarea grupului de iniţiativă locală a
comunităţii de rromi „Procomunitate” (Phare), care au ameliorat parţial situaţia
generală a comunităţii şi a crescut gradul de iniţiativă a membrilor acesteia.
Publicul ţintă – beneficiari direcţi: 3 copiii cu mame minore şi mamele minore, 20
copiii din familii monoparentale şi părinţii lor, 20 copiii în familii cu părinţi migranţi şi
rudele acestora, 50 copiii în familii numeroase (mai mult de 5 copii) şi cu situaţie
materială precară şi familiile lor ( total: 186 persoane din care 93 copii şi 93 adulţi);
beneficiari indirecţi: familiile persoanelor implicate în proiect, membrii comunităţii
Valea Moldovei

Obiective
Obiectiv
general:
Obiectiv
specific 1:
Obiectiv
specific 2:
Obiectiv
specific 3:

Cooperarea între instituţiile publice locale în vederea
asigurării unui pachet integrat de servicii pentru copiii şi
părinţii aflaţi în situaţii de risc.
Dezvoltarea timp de 5 luni a infrastructurii şi serviciilor sociale
integrate în Centrului de sprijin şi consiliere pentru copii şi părinţi
aflaţi in situaţie de risc existent în localitatea Valea Moldovei prin
implicarea suportului şi expertizei partenerilor.
Dezvoltarea şi implementarea timp de 5 luni a unui strategii
eficiente de informare a comunităţii asupra modalităţilor prin care
pot beneficia de sprijin în situaţii de risc.
Dezvoltarea şi implementarea timp de 5 luni a practicilor cu
impact asupra reducerii tuturor formelor de violenţă asupra
copilului în cadrul familiei şi în comunitate.

Responsabilitatea pentru derularea tuturor activităților îi revine managerului de
proiect.
Activitatea 1. Întâlnirea cu reprezentanţii partenerilor şi organizarea
echipei de proiect.
Activitatea se va desfăşura la Sala de şedinţe a APL Valea Moldovei realizându-se
astfel exercitarea funcţiilor de planificare, organizare, antrenare la acţiune şi control.
Activitatea 2 . Lansarea proiectului
Activitatea se va desfăşura în Căminul Cultural Valea Moldovei şi va prezenta
proiectul în toate aspectele folosind şi mijloace IT tuturor celor interesaţi şi
reprezentanților mass-media.
Activitatea 3. Întâlnirea echipei de lucru cu experţii cheie
Activitatea se va desfăşura la Sala de şedinţe a APL Valea Moldovei şi se va planifica
în detaliu fiecare activitate şi rolurile asumate de experţi – reprezentanţi ai
partenerilor, ai SCC şi coordonatorul de proiect.
Activitatea 4 . Activitate de achiziţii
Achiziţii materiale necesare proiectului şi modernizării Centrului de sprijin social.
Activitatea 5. Realizarea şi diseminarea materialelor de promovare şi
informare
Realizarea materialelor de promovare şi informare, distribuirea lor: 100 pliante, 25
afişe/ lună x 4 luni
Activitatea 6. Selecţia grupului ţintă
Echipa de proiect va face selecţia nominală a participanţilor la proiect – beneficiari
direcţi respectând criteriile impuse de ghidul proiectului. Grupul de beneficiari
direcţi va fi organizat în patru grupe de 15 persoane – copii, adulţi,mixte.
Activitatea 7 . Derularea activităţilor în Centrului de sprijin social.
Se va stabili orarul de funcţionare al centrului, vor fi desfăşurate activităţi cu câte 15
participanţi din grupul ţintă, de 2 zile pe săptămână, timp de 4 luni (32 sesiuni
tematice), grupurile fiind organizate funcţie de nevoile identificate – de informare,
formare, educaţie nonformală, grupuri de suport şi schimb de experienţă - cu
participarea experţilor, formatorilor selectaţi. Se vor monitoriza activităţile şi
cuantifica rezultatele acestora.
Activitatea 8. Derularea activităţilor privind combaterea violenţei
Identificarea practicilor cu impact asupra reducerii tuturor formelor de violenţă
3

Fiecare activitate va fi precedată de sintagma „activitatea x”. Exemplu: „Activitatea 7: Monitorizarea
trimestrială a proiectului”

Pagina 1

Metoda de lucru şi activităţile3 propuse

asupra copilului în cadrul familiei şi în comunitate. Se va identifica pe bază de
chestionare aspectele privind violenţa asupra copiilor şi practicile de impact pentru
reducerea violenţei.
Activitatea 9 . Elaborarea Ghidului de bune practici
Vor fi elaborate de experţii care au desfăşurat activităţi în proiect pe baza
experiențelor acumulate şi rezultatelor obţinute
Activitatea 10 . Valorificarea şi promovarea proiectului
Activitatea de valorificare și promovare va fi o constantă a proiectului ea cuprinzând
activități de promovare prin pliante, afișe, activități în teren, promovare în massmedia şi pe Internet.

Rezultate şi diseminare
INDICATORI DE PROGRAM CONFORM CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
1. Editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea de informaţii pentru
părinţi şi copii
2. Înfiinţarea, dotarea şi modernizarea unor spaţii de activităţi
destinate lucrului cu copiii şi părinţii lor, împreună sau separat, şi
care se bazează pe schimb de informaţie, formare, consiliere,
Nr.

Indicatori de realizare

01

Număr de afişe, pliante pentru informare

02

Număr de vizite de informare în comunitate

04

400
pliante,
100 afişe
20

Număr de persoane implicate elaborarea strategiei de
10
informare
Număr de persoane informate în privinţa proiectului şi
1000
activităţilor sale
educare non-formală, grupuri de suport şi schimburi de experienţă

Pagina 1

03

Valoare

3. Implicarea membrilor Structurilor Comunitare Consultative (SCC)
Nr.

Indicatori de realizare

01

Număr de persoane implicate în proiect din domeniul educaţiei

6

02

Număr de persoane implicate în proiect din domeniul sănătăţii

3

03

Număr de persoane implicate
asistenţei sociale, domeniului
Număr de persoane implicate
economici din localitate
Număr de persoane implicate

în proiect din domeniul
juridic, din parte poliţiei locale
în proiect reprezentând agenţi

3

în proiect din domeniul religios

1

04
05

Valoare

2

atât în faza de elaborare a proiectului cât şi în implementarea lui
efectivă
Nr.

Indicatori de realizare

01

Număr de spaţii modernizate special pentru activităţile
proiectului - Centrului de sprijin social şi spaţiile
necesare desfăşurării activităţilor de formare a
adulţilor
Număr de sesiuni de informare a copiilor derulate în Centrului
de sprijin social.
Număr de sesiuni de informare a părinţilor derulate în
Centrului de sprijin social.
Număr de sesiuni de formare a părinţilor – Educaţia părinţilor

2

Număr de sesiuni de consiliere derulate în Centrului de
sprijin social.
Număr de sesiuni de educare non-formală derulate în
Centrului de sprijin social.
Număr de activităţi bazate pe grupuri de suport derulate în
Centrului de sprijin social.
Număr de activităţi desfăşurate ca schimb de experienţă
(Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei“ Gura
Humorului)
Număr de experţi implicaţi în activităţile desfăşurate în
Indicatori
de realizare
Centrului pilot
de sprijin social.
Număr de persoane implicate
copii şi adulţi
în faza
participanţi
de elaborare
la activităţile
a proiectului
derulate
din
SCC în Centrului de sprijin social.
Număr de persoane implicate
adulte formate
în fazapedemodulul
implementare
Educaţia
a
părinţilor
proiectului

4

02
03
04
05
06
07
08
09
Nr.
10
01
11
02

Valoare

4
4
4

10
4
2
15
Valoare
186
5
48
5

Monitorizare și evaluare

Pagina 1

4. Implicarea de personal din domeniul educaţiei şi sănătăţii dar şi a altor
domenii relevante pentru problematica drepturilor de dezvoltare ale copilului,
conform legislaţiei în vigoare.
Rezultatele sunt comunicate partenerilor, precum şi autorităţilor şi decidenţilor prin
rapoarte de
activitate lunare si raport final la încheierea proiectului.

Monitorizarea si evaluarea activităţilor din cadrul proiectului se va realiza permanent
de către echipa de implementare si parteneri. Fiecare activitate va fi evaluata
separat si se vor elabora documente de evaluare pentru fiecare in parte. O atenţie
deosebita va fi acordata evaluării procesului de cooperare intre instituţiile cooptate
si intre cadrele de specialitate participante la instruire.
Evaluarea întregului proiect cât şi raportarea acestuia se va realiza împreuna
cu echipa de implementare. Aceasta se va realiza pe trei dimensiuni: evaluare si
raportare financiara urmărindu-se sumele acordate in cadrul proiectului si
documentele care justifica cheltuirea acestora; evaluare si raportare narativa unde
vor fi descrise activităţile realizate si rezultatele obţinute in comparaţie cu cele
prevăzute in cererea de finanţare si o evaluare a impactului pe care l-a avut
proiectul si stabilind totodată posibilităţile si modalităţile de colaborare pe viitor
intre instituţiile participante in cadrul proiectului. Ghidul de bune practici va fi folosit
ca un instrument de evaluare a proiectului.

Management de proiect şi personal implicat
Structura de personal propusă pentru implementarea proiectului
Coordonator proiect ( manager de proiect): Asistent social - Popovici Mariana
- Luarea deciziilor
- Coordonează echipa
- Coordonarea activităţilor din proiect
- Organizarea implementării activităţilor proiectului
- Monitorizează progresul proiectului in conformitate cu planul de activitate
- Asigură publicitatea proiectului
- Colaborează permanent cu partenerii
Asistent proiect : Secretar primărie - Popovici Ileana
- Monitorizează progresul proiectului din punct de vedere organizatoric
- Asista managerul de proiect in punerea in aplicare a deciziilor
- Coordonarea activităţilor din proiect
- Organizarea implementării activităţi
Responsabil financiar: Zisca Renate, contabil, Primăria Valea Moldovei
- Răspunde pentru derularea activităţilor contabile ale proiectului;
- Asigură consultanţă şi expertiză contabilă pentru activitatea de achiziţii
NOTĂ: Rolul instituţiilor colaboratoare – parteneri - sunt stabilite în Anexa 1.1, parte
integrantă a acestui proiect iar responsabili sunt reprezentanţii instituţiilor semnatari
ai protocolului de colaborare. CV-urile secretarului primărie si coordonatorului de
proiect se regăsesc la Anexa 7.

Calendarul de activităţi4
august

septembri
e

octombrie

noiembrie

decembrie

Se trece numele fiecărei activități înlocuind spațiul marcat cu XXX. În cazul în care numele este prea
lung, se pot trece doar cuvintele cheie. Se păstrează aceeași numerotare ca la secțiunea „Metoda de
lucru și activități propuse”. În ceea ce privește intervalul de implementare, se marchează cu X în
interiorul fiecărei căsuțe corespunzătoare. NB: o căsuță reprezintă o decadă. Data de 31 se asimilează
ultimei decade. Se adaugă atâtea linii necesare câte activități sunt implementate.

Pagina 1

4

Activitate
a 1:
Întâlnirea cu
reprezentanţii
partenerilor şi
organizarea
echipei de
proiect.

Activitate
a 2:
Lansarea
proiectului

x

x

Activitate
a 3:
Întâlnirea
echipei de
lucru cu
experţii cheie

Activitate
a 4:
Activitate de
achiziţii

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Activitate
a 5:
Realizarea şi
diseminarea
materialelor de
informare şi
promovare

Activitate
a 6:
Selecţia
grupului ţintă

x

x

x

x

x

x

Activitate
a 7:
Derularea
activităţilor în
Centrului pilot
de sprijin
social.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Activitate
a 8.
Derularea
activităţilor
privind
combaterea
violenţei

Activitate
a 9.
Elaborarea
Ghidului de
bune practici

Activitate
a 10.
Valorificarea şi
promovarea
proiectului

x

5

Se vor imprima separat si atașa prezentei cereri de finanțare Bugetul Excel precum și Anexa – Buget
explicații.

Pagina 1

Bugetul5