You are on page 1of 4

CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat astazi _____________

I.

PARTILE CONTRACTANTE

__________________________ cu sediul în _____________ , înregistrata la Registrul Comertului sub nr
___________ , cod fiscal __________ , reprezentata legal de domnul ___________________ , denumit in
continuare BENEFICIAR.
si
___________________________________ cu sediul în loc. _________________ , înregistrata la Registrul
Comertului sub nr. ____________ ,
cod fiscal _______________ ,
reprezentata legal de
__________________ , denumit in continuare PROPRIETAR.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Obiectul contractului il reprezinta cedarea unui spatiu, situat in Bucuresti, Calea
Plevnei, nr. 61, sector 1 in scopul desfasurarii diferitelor activitati actoricesti.
Art. 2 Predarea – primirea spatiului se realizeaza o data cu semnarea prezentului contract.
III. TERMENUL
Art. 3 Perioada cedarii spatiului este ___________.
Art. 4 Prelungirea contractului se va efectua cu acordul ambelor parti prin act aditional
atasat la contractual initial.
IV.

OBLIGATII
a) Obligatiile BENEFICIARULUI
 Sa pastreze in bune conditii spatial cedat si sa il restituie in starea in care l-a
primit, fiind considerat ca l-a primit in stare buna.
 Sa respecte Regulamentul de ordine interioara.
 Sa aduca tineri interesati de teatru/cultura prin reprezentatiile scenice care vor avea
loc in spatiul cedat.
b) Obligatiile PROPRIETARULUI
 Sa puna la dispozia BENEFICIARULUI spatiul cedat, conform punctului I – Art.
1, pe intreaga perioada contractual, fara a solicita chirie pe spatiul cedat.
 Sa puna la dispozitie sala de spectacol pentru desfasurarea actelor artistice
realizate de BENEFICIAR, fara a solicita chirie pe spatiul cedat.

V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 5 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si constituie cadrul juridic pentru
exercitatrea drepturilor si obligatiilor contractuale.

6 Contractul de colaborare inceteaza prin: a) Acordul voit al partilor. 7 In acceptiunea partilor contractante. este valabil indeplinita daca va fi transmisa. 1 . CLAUZE SPECIALE Art. . in cazul neindeplinirii cu rea intentie a obligatiilor sau al incalcarii unei clause esentiale contractului.VI. b) Denaturarea unilateral. NOTIFICARI Art. c) Expirarea termenului VII. VIII. orice notificare adresata de una dintre acestea. 8 Este interzisa utilizarea spatiului cedat in alte scopuri decat pentru cel precizat la art. INCETAREA CONTRACTULUI Art. verbal. celeilalte. telefonic sau in scris.

fac parte integrata din prezentul contract si se incheie in acelasi numar de exemplare. . Art.IX. cate unul pentru fiecare parte contractuala si are valoare de inscris autentic. 9 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. CLAUZE FINALE Art. PROPRIETAR. 10 Prezentul contract se incheie in doua exemplare. BENEFICIAR. precum si actele aditionale ulterioare. 11 Anexele. Art.