You are on page 1of 3

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet
Odsjek za filozofiju

Upute za oblikovanje diplomskoga rada na studiju filozofije
Diplomski rad koji se prijavljuje i brani na Odsjeku za filozofiju mora sadržavati: naslovnu
stranicu, sadržaj, sažetke i ključne riječi na hrvatskom i na engleskom, njemačkom ili
francuskom jeziku, zatim uvod, razradu teme, zaključak i popis literature.
Tekst treba formatirati na sljedeći način:
-

pismo (font): Times New Roman, veličina 12

-

margine: lijevo i desno 2,5 cm, gore i dolje 2,5 cm

-

prored: 1,5

-

stranice numerirati arapskim brojkama u donjem desnom kutu

-

naslovnu stranicu i stranice sa sadržajem i sažecima ne numerirati

-

tekst pisati s obostranim poravnanjem

-

početak svakoga novog pasusa uvući

-

naslove poglavlja i potpoglavlja pisati podebljanim slovima (bold)

-

za sve dijelove teksta koji se žele istaknuti koristiti kurziv (italic), a ne podebljano
(bold) ni podcrtano pismo

-

fusnote pisati na dnu stranice a ne na kraju teksta; pismo (font) veličine 10, prored
jednostruk.

Prve tri stranice rada treba oblikovati na sljedeći način:
1. Naslovna stranica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
ODSJEK ZA FILOZOFIJU
(centrirano, veličina 14)
Ime i prezime studenta
(centrirano, veličina 14)
NASLOV RADA
(centrirano, velikim tiskanim slovima, podebljano, veličina 16)
Diplomski rad
(centrirano, veličina 14)
Mentor: titula, ime i prezime (lijevo poravnanje, veličina 14)
(primjeri znanstvenih i nastavnih titula: mr. sc.; dr. sc.; doc. dr. sc.; prof. dr. sc.)

Prilikom citiranja. obostrano poravnanje. mj. a kad u tekstu dolaze pokraj interpunkcijskih znakova. njemačkom ili francuskom. Ako se navodi posredno prema nekoj drugoj publikaciji.) Upute o navođenju literature i citiranju: Izvori za citirane. jednostruki prored) Ključne riječi: (na hrvatskom. ''nav. podebljano) Navesti naslove i podnaslove poglavlja (lijevo poravnanje) s brojevima stranica na kojima započinju poglavlja (desno). također i za dodatna objašnjenja i komentare.'' i "nav. označavaju se iza njih.(U slučaju postojanja komentora. izvorni se tekst stavlja u navodnike. veličina 14) 2. a iza njega se stavlja fusnota. Ne numerirati stranicu. obostrano poravnanje) (Sve unutar jedne stranice. a u popisu literature navesti također publikaciju iz koje se preuzima. do 250 riječi. istovjetan sažetku na hrvatskom. istovjetno ključnim riječima na hrvatskom. (Ne numerirati stranicu. stranica Naslov rada na hrvatskom jeziku (centrirano. stranica Sadržaj (centrirano. Fusnote služe osim za pozivanje na izvore. podebljano) Sažetak (na hrvatskom. dj. njemačkom ili francuskom. . valja ga navesti na jednak način neposredno ispod mentora. obostrano poravnanje) Naslov rada na engleskom. 5 riječi. mjesec i godina obrane diplomskoga rada (centrirano. sažete ili parafrazirane misli nekog drugog autora navode se u fusnotama na dnu pojedine stranice.". veličina 12. podebljano) Abstract / Zusammenfassung / Résumé (na engleskom.) Zagreb.) 3. njemačkom ili francuskom jeziku (centrirano. Ukoliko se podaci uzastopno ponavljaju. obostrano poravnanje. jednostruki prored) Key words / Schlüsselwörter / Mots-clés : (na engleskom. koriste se oznake "isto". Ti navodi sadržavaju propisno oblikovan bibliografski opis citirane bibliografske jedinice. potrebno je u fusnoti navesti obje publikacije uz uputu: prema.

" (et al. Radovi iz knjige/zbornika navode se na sljedeći način: Prezime. nego se navode svi autori punim imenima. raspon stranica rada. Ime [autora]. internetska adresa (datum učitavanja. Ime [autora]. Popis literature piše se abecednim redom bez rednih brojeva. Ako se navodi više radova istog autora. Izdavač. "Naslov teksta" [ili] Naslov teksta. godina izdavanja. Naslov knjige. u: Prezime. . Svi autori spomenuti u tekstu trebaju biti navedeni u popisu literature. Knjige u popisu literature navode se na sljedeći način: Prezime. Prored za jedan navod u popisu je jednostruk. Ime [urednika] (ur. Radovi iz časopisa navode se na sljedeći način: Prezime. a između dvaju navedenih radova u popisu literature treba ostaviti razmak (prazan red). raspon stranica rada. godište časopisa (broj časopisa). Naslov zbornika. Radovi koji se citiraju s internetskih stranica navode se na sljedeći način: Prezime. str. Za zajednički rad više autora ne koristi se oblik "i dr. U popisu može biti navedena i korištena literatura koja se ne spominje u tekstu. Mjesto izdavanja. Mjesto izdavanja. "Naslov rada iz zbornika".Popis literature nalazi se na kraju diplomskoga rada. Naslov časopisa. najprije se navode oni starijega datuma. Izdavač. "Naslov rada". godina izdavanja. Ime [autora].).). osim za rad/članak koji je pronađen u bazi podataka). str. Ime [autora]. godina izdavanja.