You are on page 1of 17

1.

Uvod

Roba podrazumijeva proizvod ljudskog rada namijenjen prodaji. Osnovna djelatnost
prodajnih preduzeća je kupovina i prodaja robe koja se može vršiti na veliko i malo, u
zavisnosti od toga da li se roba prodaje drugim preduzećima (trgovina na veliko) ili trajnim
potrošačima (trgovina na malo). Računovodstveni standardi posebno ukazuju na specifičnosti
robe.
Pod pojmom obračuna nabavke podrazumijeva se postupak izračunavanja vrijednosti
nabavljene robe do mjesta sadašnje lokacije u sadašnjem stanju. Prema MRS-ovima koji
tretiraju zalihe, u obračun nabavke može se uvrstiti više kategorija: fakturna vrijednost, carina
i uvozne dadžbine, troškovi osiguranja, usluge špeditera, troškovi prevoza i skladišta, troškovi
manipulacije robe... Evidencija nabavke zavisi od toga da li se radi o zalihama u skladištu
(veleprodaji) ili trgovini na malo (maloprodaja).
Proces prodaje u maloprodaji i veleprodaji zasniva se na komuniciranju između maloprodaje i
krajnjih potrošača.
Na pocetku rada definisemo pojam trgovacke robe. To takodjer objasnjavamo cijene koje se
mogu pojaviti u robnom prometu. Sljedeci dio rada posvecen je nabavci i skladistenju
trgovacke robe. Unutar ovog dijela definisemo pojam obracuna nabavke. Pored toga
prikazujemo i evidenciju nabavke i uskladištenja robe. U ovom dijelu rada prikazujemo i
šemu knjiženja nabavke robe od dobavljača, te prikazujemo i razlicite dokumente koji se
javljaju pri nabavci i prodaji robe.
Sljedeci dio rada posvecen je prodaji trgovacke robe. U okviru ovog dijela prikazujemo faze
maloprodaje, seme kalkulacije prodajne cijene, dokumente za knjigovodstveno praćenje robe
u trgovini na malo, knjiženje prodaje robe iz trgovine na malo. Takodjer obradjujemo i
prodaju u trgovini na veliko te promjenu cijena.
Na samom kraju rada iznosimo zakljucke do kojih smo dosli zahvaljujuci obavljenom
istrazivanju.

1

Nabavna cijena .2. Pojam trgovačke robe Roba podrazumijeva proizvod ljudskog rada namijenjen tržištu prodaji.je cijena po kojoj se roba prodaje. u zavisnosti od toga da li se roba prodaje drugim preduzećima (trgovina na veliko) ili trajnim potrošačima (trgovina na malo). utovar. montaža itd). a čine je fakturna cijena i svi troškovi koji mogu nastati pri kupovini robe ( prevoz. Fakturna cijena može biti jednaka nabavnoj cijeni ukoliko u kupovini robe nenastaju dodatni troškovi nabavke ( ili postoje klauzula franko skladište kupca).predstavlja ukupni trošak kupovine robe. Fakturna cijena 2. Računovodstveni standardi posebno ukazuju na specifičnosti. Prodajna cijena . Da bi se knjigovodstveno mogao obuhvatiti robni promet potrebno je razlikovati cijene koje se mogu javiti u robnom prometu: 1. Roba se prodaje u kupuje na tržištu posredstvom novca. 2 . osiguranje. Trgovinsko preduzeće može obavljati poslove kupoprodaje u unutrašnjem prometu i van granica BiH (spoljno trgovinski promet). Osnovna djelatnost prodajnih preduzeća je kupovina i prodaja robe koja se može vršiti na veliko i malo. Trgovinska preduzeća i trgovinske djelatnosti koja se danas još naziva ROBNI PROMET. Prodajna cijena Fakturna cijena . Trgovinska preduzeća podrazumijevaju pravna lica koja se bave kupovinom robe radi dalje prodaje.je cijena koja se nalazi na fakturi ili računu dobavljača od kojeg je roba kupljena. Nabavna cijena 3.

Nabavka i uskladištenje trgovačke robe Pod pojmom obračuna nabavke podrazumijeva se postupak izračunavanja vrijednosti nabavljenje robe do mjesta sadašnje lokacije u sadašnjem stanju prema MRS koje tretiraju zalihe u obračun nabavke može se uvrstiti više kategorija vrijednosti fakturna vrijednost carina i uvozne dadžbine.3.NC 432 1300 Za nabavku 1309 FV(1) FV NV Obračun 132 Uskladištenje NV (4) nabavke 270 (3) PDV ZTN (2) PDV 205 1301. U postupku nabavke mogu se pojaviti različite varijante usljed neusklađenosti prispjeća robe i prateće dokumentacije: 3 .+ZTN 3. Evidencija nabavke i uskladištenje robe zalihe se iskazuju po n kalkulacija nabavne cijene: 1.1302 ZTN ZTN Ako su ZTN plaćeni u gotovini Ove klauzule određuju mjesto u kojem troškovi nabavke prelaze sa prodavača na kupca. troškovi manipulacije robe koji će se u od klauzula o prevozu: franko skladište kupaca. troškovi osiguranja. troškovi prevoza i skladišta. usluge špeditera. franko skladište prodavaca.FC(kupovna) 2. franko utovarna stanca.

U okviru sintetičkom RN-obračun nabavke (analitički rn-1309) iskazuje se vrijednost trgovačke robe o troškovima nabavke u koju ubrajamo:      Vrijednost robe po obračunu dobavljača (1300-FU) Zavisni troškovi:prevoz. količini i vrijednosti financijskog knjigovodstva (glavne knjige). zbirno na sintetičkim računima ŠEMA KNJIŽENJA: nabavka robe od dobavljača 4 .čuvanje. Primljena roba sa pripadajućom dokumentacijom (postoji mogućnost definisane nabavne cijene) 2. Primljena dokumentacije bez robe (roba se evidentira „roba na putu“) Evidencija nabavke zavisi od toga da li se radi o zalihama u skladištu (veleprodaji) ili trgovini na malo (maloprodaja)  Po prodajnoj cijeni (nabavna cijena + trgovačka marža) U maloprodajnim objektima u prodajnu cijenu mora biti uključen PDV jer se radi o krajnjem potrošaču. gdje se podaci o robi unose samo prema vrijednosti.osiguranje i sl (1301) Carine i druge uvozne dadžbine osim PDV (1303) Posrednički troškovi (1305) Ostali troškovi nabave (1308) Trgovina prati kretanje i stanje robe putem: skladišne evidencije afiša i skladišne kartoteke (to su operativne evidencije robe prema vrsti i količini)   analitičkog (robnog) knjigovodstva prema vrsti.1.

TROŠKOVI NABAVKE trgovačka marža 5 .1302 ZTN ZTN 1380 PDV Trgovina na malo vodi zalihe po maloprodajnoj cijeni. 3. FV +ZTN NV +RUC u % PV +PDV po propisanoj % MPV 432 FV+PDV 1300 1309 FV(1) FV NV NV 133 MPV Obračun nabavke (3) 270 Usk po 1370 PDV MPV (4) RUC PDV 1301.KALKULACIJA MPV: 1. Za knjigovodstveno praćenje robe u trgovini na malo služe sljedeće isprave:       knjiga ulaznih računa knjiga izlaznih računa knjiga popisa nabave i prodaje robe glavna knjiga I. 6. u koju je uključen PDV zato što maloprodaja prodaje robu krajnjem potrošaču koji je obveznik PDV-a. 2. 7. 5. 4.

2. MALOPRODAJNA CIJENA S PDV-om (plaća je kupac. NV 133 NV MPV 6 . MALOPRODAJNA CIJENA BEZ PDV-a  PDV po propisanoj stopi 3. krajnji potrošač) Prilikom nabavke robe postoje sljedeća dokumenta:      Ugovor ili zaključnica Otpremnica ili dostavnica Zapisnik o prodaji robe Račun ili faktura Potvrda o prijemu robe ili prijemnica ili ulaz robe Dokumenta koja se javljaju pri prodaji robe na veliko:     Ugovor ili zaključnica sa kupcem Nalog za isporuku ili izdavanje robe Otpremnica Faktura (prodajna ili izlazna) Dokumenti koji se javljaju pri prodaji robe u trgovini na veliko:     Trebovanje robe Interna dostavnica Potvrda robe Priznanica o uplati dnevnog Pazar Shema knjiženja prenosa robe iz skladišta u prodavnicu a.) Ako se zalihe u trgovini na veliko evidentiraju po NC 132 St.

) Ako se zalihe u trgovini na veliko evidentiraju po PC 131 133 7 .1370 RUC Prenos robe iz skladišt u prodavnicu 1380 PDV b.

Prodaja trgovinske robe Proces prodaje u maloprodaji i veleprodaji zasniva se na komuniciranju između maloprodaje i krajnjih potrošača.St. odnosno potrosačem 8 . U našim uvjetima proces prodaje u maloprodaji bi mogao imati sljedeće faze:  kontakt s kupcem. PV PV MPV 1370 RUC Prenos robe iz skladišta u prodavnicu 1380 PDV 1371 ORUC 4.

7. 2.-a. Fakturna cijena robe +Troškovi nabavke Nabavna cijena robe +Razlika u cijeni ili marža Prodajna cijena bez PDV-a +PDV Prodajna cijena (MPC) 4. Iz vlastitog skladišta ako se bavi veletrgovinom ili proizvodnjom Trgovina na malo vodi zalihe po MPC u koju je uključen PDV. 4. 6. Neposredno od proizvođača 2. zato što maloprodaja prodaje robu krajnjem potrošaču koji je obaveznik poreza na potrošnju tj PDV. 3.1 Prodaja u trgovini na malo Trgovina na malo bilo kao samostalna pravna osoba. 5. Od veletrgovine 3.        utvrđivanje potreba kupca prezentacija ponude eventualna prezentacija altenativne ponude privlačenje pozornosti kupca izazivanje želje uočavanje i otklanjanje dilema kod kupca odluka kupca o kupovini dodatna ponuda prodavca ŠEMA KALKULACIJE PRODAJNE CIJENE: 1. bilo u sklopu veletrgovine ili proizvođača nabavlja robu za dalju prodaju: 1. PDV-e nije 9 .

6. 4. Prihode trgovine na malo (prodavnice) čini prodajna vrijednost robe. naplatiti od potrošača i u određenim rokovima uplatiti u držvni proračun. 5. 7. Prodavnice vode knjigu popisa nabave i prodaje robe. 3. a PDV je prihod državnog proračuna. Trgovina na malo sastavlja kalkulaciju MPV u koju je uključena RUC trgovini na malo i PDV. FV +ZTN NV +RUC U % PV +PDV po propisanoj % MPV(koju plaća kupac-krajnji potrošač) Zalihe robe u trgovini na malo i prodavnicama iskazuje se prema MPV s PDV-om. obračunatog i naplaćenog PDV-a. naplaćuje od potrošača i upućuje u državni proračun.sastavnica odnosno nije dio zaliha već je prihod državnog proračuna. u koju unose podatke o nabavi robe na temelju kalkulacije. Na svakom računu ili isječku blagajne koji maloprodaja ispostavlja kupcu mora biti naveden iznos vrijednosti prodane robe. Prodavnica je obavezna obračunati ga. Knjiženje prodaje robe iz trgovine na malo 10 . podatke o prometu robe na temelju iskaza (specifikacije) utroška i podatke o usklađenju cijena robe na temelju zapisnika. Dokumenti za knjigovodstveno praćenje robe u trgovini na malo su:     Knjiga ulaznih faktura Knjiga izlaznih faktura Knjiga popisa nabave i prodaje robe Glavna knjiga Kalkulacija u trgovini na malo: 1. Maloprodaja ga obračunav po propisanoj stopi. Prodavnica obavlja promet robe:     naplatom u gotovini (konto 205) na čekovima građana (konto 2070) i na kreditne kartice (2087) a na temelju narudžbenice može isporučiti i naplatiti negotovinskim nalogom za prijenos. 2.

MPV 501 MPV NV Prodaja (1) 470 2087 1370 RUC 2070 1380 Razduženje zaliha PDV 11 . Smanjenje zaliha robe u prodavnici (razduženje zaliha) D-trošak nabave prodane robe na malo-501 (NV prodane robe) D-ukalkulisana RUC u maloprodaji 1370 D-ukalkulisani PDV-1380 P-roba u prodavnici 133(MPV prodane robe) Shema smanjenja zaliha u prodavnici 601 205 133 Str. Za obavljenu prodaju na malo s naplatom u gotovini D-konto blagajne 205 (MPV) P-konto prihodi od prodaje robe u prometu na malo 601 (PV) P-PDV po osnovu isporuke robe obaveznicima PDV-a 470 (PDV izlazni) 2.1.

U fakturi se posebno iskazuje vrijednost robe. zaključenice ili kupoprodajnog ugovora. Knjiženje prodaje robe u trgovini na veliko: Prema kontnom planu za preduzeće prodaja robe knjiži se na kontima grupe 60-prihod od prodaje robe:    601-prihod od prodaje robe na domaćem tržištu 600-prihod od prodaje robe povezanim društvima 602-prihod od prodaje robe na stranom tržištu Veletrgovina po izlaznoj fakturi obračunava se na vrijednost prodane robe prema propisanoj stopi poreza na dodatnu vrijednost i tereti račun kupaca (211) za vrijednost prodane robe (prema prodajnoj cijeni) i za porez na dodatnu vrijednost. Prodajna služba dostavlja nalog skladištu na temelju kojeg skladište ispostavlja otpremnicu i izdaje robu iz skladišta. Jedan primjerak otpremnice dostavlja se fakturnom odjelu na fakturisanje. a posebno obračunati PDV. Smanjenje zaliha (na računu 132) za vrijednost prodane robe tereti se račun trošak nabave prodane robe u zemlji (konto 5010) Ako se zalihe iskazuju po PC potrebno je proknjižiti odgovarajući dio RUC-a sadržane u prodanoj robi. Na temelju knjige izlaznih faktura provodi se knjiženje prodane robe u glavnoj knjizi a na temelju pojedinačnih faktura terete se analitički računi kupaca.2 Prodaja u trgovini na veliko Trgovina na veliko prodaje robu maloprodaji i neposrednim kupcima na temelju narudžbe.a priznaje račun prihodi od prodaje (konto 601) i PDV po izlaznim računima konto 470.(2) 4. a knjiži se D-ruc robe uskladišten 1371. a P-konto trošak nabave prodane robe 5010 ili kao storno na D strani ovog konta   Odgovarajući dio RUC-a sadrži prodana roba može se izračunati na 2 načina: I način Postotak (%) RUC-i= S račun 1371*100 12 . a u analitičkom knjigovodstvu kupaca.

3 Promjena cijena Povećanje i sniženje cijena Promjene cijena u trgovini na veliko (u skladištu) Knjiženje povećanja. Sniženje i povećanje cijena u skladištu evidentira se preko konta ukalkulisana RUC (1371) Shema br.S račun 131 Iznos RUC-i u prodanoj robi= Vrijednost prodane robe * % RUC-i 100 II način Udio u prodaji = P 132 = udio u prodaji ili koeficijent prodaje D 132 Iznos RUC-a u prodanoj robi= S računa 137* koeficijent udjela prodaje Ili iznos ORUC= P132 * st.3 –povećanje cijena 1371 132 Povećanje Zapisnik o 13 . 1371 D132 4. odnosno sniženje cijena u skladištu vrši se u slučaju kada se zalihe vode po PC u trgovini na veliko.

Komisija sastavlja zapisnik o izmjenama cijena koji sadrži sljedeće podatke:  naziv prodavnice u kojoj se vrši sniženje i cijena naziv dokumenta kojim se nalaže izmjena cijena naziv i vrsta robe -kolone za jedinicu mjere. Sniženje može nastati kao posljedica oštećenja robe.Izmjeni cijena Snjiženje cijena 132 1371 Sniženje Izmjena cijena u trgovini na malo: Trgovinska preduzeća su često u situaciji da vrše promjene cijena što zbog situacije na tržištu (slobodno formiranje cijena. potpise poslovođe prodavnice i komercijalne službe -potpis članova komisije Zapisnik se sastavlja u 3 primjerka: 14 . odnosno zakon ponude i potražnje) što zbog izmjena stopa poreza ili iz drugih razloga. a nekada je to izraz politike preduzeća npr. RUC. formira komisiju koja će obaviti popis robe predviđenu za izmjenu cijena. količinu i stara i nova cijena. rasprodaja uslijed isteka rok. Povećanje može uslijediti zbog povećanja troškova poslovanja. sniženja PDV-a. nivelacija cijena (nivelacija-izjednačavanje razlika). sezonska sniženja i sl. Uprava preduzeća donosi odluku o izmjenama cijena.

sastavljanje zapisnika o izmjeni cijena 5.a sniženje u koloni prodaja. donošenje odluke o izmjeni cijena 2. imenovanje komisije za popis 3.1 ide nabavnoj službi. Postupak izmjene cijene: 1. dostavljanje zapisnika u računovodstvu na kniženje Povećanje cijena 1370 133 Povećanje 1380 Zapisnik o izmjeni cijena 15 . evidencija u trgovačkoj knjizi na malo 6. popis robe kojoj se cijena mijenja 4. 1 računovodstvu. Povećanje u koloni nabavke. a 1 ostaje u prodavnici Svako povećnje i sniženje cijena se evidentira u trgovačkoj knjizi.

. Prikazali smo i isprave koje sluze za knjigovodstveno praćenje robe u trgovini na malo. Tako smo i u nasem radu prvo ukazali na pojam trgovacke robe. Takodjer pokazujemo semataski nacin formiranja nabavne cijene robe. skladistenje te prodaje roba mora biti adekvatno racunovodstveno obuhvacen. Nadalje smo se bavili racunovodstvenim tretmanom razlicitih aktivnosti vezanih za robu (nabavkom. prodajom . Zaključak Roba je proizvod namijenjen trzistu. Da bi se mogla obavljati kupoprodaja neophodno je robu prethodno nabaviti i uskladistiti.). Racunovodstvenim obuhvatom robe bave se i Medjunarodni racunovodstveni standardi.. Bitno je ukazati na razlicit tretman ulaznog poreza kada je u pitanju trgovina na veliko i trgovina na 16 .Sniženje cijena 133 1370 Sniženje 1380 4. a koje su vrlo bitne za racunovodstveni obuhvat. Na samom pocetku ovog (glavnog) dijela rada pokazujemo nabavku i skladistenje robe. Cjelokupan proces nabavke. Njegova kupoprodaja odvija se podsredstvom novca. Zatim smo obratili paznju i na cijene koje se mogu pojaviti u robnom prometu. te robe u trgovini na veliko.

Na samom kraju rada bavimo se prodajom robe. Ukazali smo u ovom dijelu rada i na sve specificnosti tog evidentiranja. u koju mora biti ukljucen PDV. U trgovini na malo robu evidentiramo iskljucivo po maloprodajnoj vrijednosti. i adekvatnog postupanja kako bi finansijski izvjestaji pruzali istinit i fer prikaz poslovanja poslovnog subjekta. 17 . Tu razliku takodjer prikazujemo u ovom dijelu rada. pogotovo cijena robe koje se mijenja gotovo svakog trenutka. Na koji nacin ce se formirati ta prodajna cijena zavisi da li se vrsi prodaja iz maloprodaje ili iz veleprodaje. Racunovodstveni standardi ukazuju na potrebu pracenja promjena tih cijena. Prikazujemo semu formiranja prodajne cijene. Sa druge strane robu u veleprodaji mozemo evidentirati po nabavnoj cijeni (u koju nije ukljucen PDV) te po prodajnoj cijeni. Ova dva slucaja smo detaljno razradili. Najvolatilniji element marketing miksa je cijena.malo.