You are on page 1of 3

Studij

Hrvatski jezik i književnost

Naziv kolegija

Osnove govorništva

Status kolegija

izborni

Godina

1

ECTS

5

Nastavnici i/ili
suradnici

doc. dr. sc. Ivica Vigato
mr. sc. Josip Miletić
Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:
primjrnjivati sve oblike javnog govorenja; znati uvjerljivo iznositi svoja
stajališta ili stajališta grupe koju predstavlja; primjenjivati i
organizirati govornu poruku,; služiti se svojim zabilješkama;
prepoznati i i primjenivati retoričke figure; vježbama za glas i i izgovor
osnažiti govorne organe, prevladati strah i sarm od govorenja;
didaktički osmisliti nastavu koja će razvijati govorne vrijednosti,
koristiti se suvremenim humanističkim dostignućima.

Ishodi učenja

Semestar

1

Preduvjeti za
upis
Sadržaj
Ispitna
literatura

Dopunska
literatura
Ivo škarić: (2000) Temeljci suvremenog govorništva, Zagreb: Školska
knjiga.
Ivan Zadro (odabrao) (1999): Glasoviti govori, Zagreb: Naklada Zadro.
Sean Neill (1994) Neverbalna komunikacija u razredu, Zagreb: Eduka.
Cicely Berry: (1997) Glumac i glas, Zagreb: Hrvatsko društvo kazališnih
kritičara.
Novak Novaković (1980) Govorna interpretacija umjetničkog teksta,
Zagreb: Školska knjiga.
Dunja Pavličević-Franić (2005) Komunikacijom do gramatike: Zagreb.
Alfa.
Branko Vuletić (1980) Gramatika govora, Zagreb: Grafički zavod hrvatske.

Oblici
provođenja
nastave

Predavanja, seminari

Način provjere
znanja i
polaganja ispita

Praktična provjera, pismeni ispit, usmeno izlaganje

Neverbalni znakovi 14. 10-11 (Novi kampus. Vježba za glas i izgovor 13. Priprema govora 7. Organizacija govorne poruke 8. Čitanje. Slušanje 5.Retoričke figure: Logičke figure 10. poetsko i afektivno u govoru 9. Vrijeme govora 6. soba 104) Konzultacije SEMINAR TERMIN Prostorija Konzultacije TERMIN Prostorija Konzultacije VJEŽBE PREDAVANJA TERMIN SATI SADRŽAJ • 1. Figure misli 12. Govorne vrste • 2. Razredni kontekst govora Seminar TERMIN SATI SADRŽAJ Podjela tema seminarskih radova Interpretativno čitanje Govorničko školovanje starih Grka Aristotel Govornički odgoj u helenističkome razdoblju . Tropi 11. Logika govora. Interpretativno čitanje • • • • • • • •    4.Jezik poduke hrvatski Način praćenja kvalitete Standardiziranom anketom na razini Sveučilišta ispitat će se stavovi studenata o kvaliteti nastave Pokazatelj kvalitete pratit će se i uspješnost na ispitu IZVEDBENI PROGRAM (NASTAVNI SADRŽAJI PO TERMINIMA) PREDAVANJA TERMIN Prostorija 18-20 232 Srijeda. Govorni i pisani izraz. bilješke • 3.

Pismeni dio ispita je eliminacijski. tj. Studenti koji nisu uspjeli izvršiti obveze navedene pod 1-4 polažu pismeni i usmeni ispit. ne izlazi na usmeni dio . 3. Studenti će nakon što su odslušali kolegij pisati pismeni ispit. Studenti su dužni redovito aktivno sudjelovati na nastavi.Rimsko govorničko školstvo Kvintilijan Kršćanstvo govorništvo (propovjedništvo) Jezično izražavanje u Hrvata Govorno-jezični poremećaji Samopouzdanje Debata Intervju Razgovor na temu Vježbe TERMIN SATI SADRŽAJ UVJETI POHAĐANJA NASTAVE I POLAGANJA ISPITA UVJETI POHAĐANJA NASTAVE. 4. 5. što podrazumijeva otvorenu diskusiju na danu temu i pripremu za diskusiju izvan nastave. Dužni su napisati i prezentirati seminarski rad. Studenti koji su redovito izvršili gore navedene obveze pristupit će završnom usmenom ispiti. 6. 2. POLAGANJA ISPITA I TERMINI ISPITA 1. ako student nije položio pismeni dio.