You are on page 1of 8

UVOD U HIRURGIJU

Hirurgija se dijeli na:
a) opšta i abdominalna hirugija
b)minimalno invazivna hirurgija
c)specijalna hirurgija koja se dijeli na:
-torakalnu hirurgiju
-kardiovaskularnu hirurgiju
-neurohirurgiju
-urološku hirurgiju
-dječiju hirurgiju
-plastičnu hirurgiju

Hirurgija je grana kliničke medicine koja se bavi proučavanjem i
liječenjem bolesti.
1973.god osnovana je Hiruška akademija u Parizu
Razvoj hirurgije omogućila su otkrića kao što su: asepsa i
antisepsa, anestezija, rentgen, transfuzija krvi i otkriće
pencilina.

Hiruški principi liječenja
Pravilna indikacija za operaciju
Adekvatna preoperativna priprema pacijenta
Dobro urađen operativni zahvat-dobra operativna hiruška
tehnika
Kvalitetna postoperativna hiruška njega i praćenje pacijenta
Rano otkrivanje i prevencija postoperativnih komplikacija

medicinske sestre i ostalo medicinsko osoblje Da je baza mnogobrojnih naučno istraživačkih projekata Pripreme za elektivne operativne zahvate -indikacije za operaciju (najteži dio) -preoperativna dijagnostika -osnovna laboratorija. Relativne-duodenalni ulkus Socijalne ili psihogenog porijekla-razne estetske operacije Profilaktičke-holecistektomija kod dijabetičara Zadaci hiruških ustanova Da je kvalitetan klinički servis koji karakteriše profesionalizam i znanje Da je edukativan centar za studente. Elektivne operacije-holecistektomija. hernioplastika.. ruptura jetre.Indikacije po hitnosti Hitne operacije-pneumotoraks... specijalizante i asistente. ruptura aneurizme.. EKG-pregled interniste -preoperativni pregled anesteziologa -preoperativna priprema pacijenta . KG. epiduralni hematom. otvorena fraktura.. RTG pulmo. sva krvarenja... Indikacije prema terapeutskim mogućnostima Apsolutne-akutni abdomen...ileus. Odgođene hitne operacije-apendicitis.

Svi simptomi imaju: -trajanje -progresiju -učestalost: -pojavljivanja -težine -egzacerebracije i smirivanja -povezanost i udruženost sa drugim simptomima .ANAMNEZA. PREGLED I DIJAGNOSTIKA U HIRURGIJI Anamneza-razgovor sa pacijentom Fizikalni pregled Različite dijagnostičke metode Anamneza Generalije Aktuelne-glavne tegobe Sadašnja bolest Lična anamneza Porodična anamneza Socijalna anamneza Za sve simptome neophodna je detaljna analiza svakog.

periumbilikalnu i pelvičnu regiju -Anamneza .kada pacijent ne može metabolizirati mišićni relaksans -Oko 50% svih starijih pacijenata koji trebaju da se operiraju imaju određene pridružene bolesti koje povećavaju rizik operativnog zahvata Fizikalni pregled -inspekcija -palpacija -perkusija -auskultacija -lokalni nalaz -Obično se koristi podjela na 4 kvadranta.-Potrebno je pitati pacijente o lijekovima koje trenutno troše i posljednjim promjenama lijekova od strane osobnog ljekara. -Porodični deficit pseudoholinesteraze .70% dijagnoze -Anamneza +fizikalni pregled – 90% dijagnoze Inspekcija abdomena -nivo -izgled pupka. kožne promjene -respiratorni pokreti abdomena -kilni otvori .a nekada na epigastričnu.

Znak obturatora .Murphy-ev znak .Znak ileopsoasa .Palpacija Dijeli se na: a) površnu b) duboku Perkusija -Perkusijom se utvrđuju: a) granice pojedinih organa b) prisutnost patoloških nakupina zraka c) uzrok dilatacije abdomena Auskultacija Služi za utvrđivanje: a) granice patoloških rezistencija b) prisutnost peristaltike c) vrsta peristaltike d) prisutnost izljeva u trbuhu e) promjene na velikim krvnim žilama Posebni znaci -osjetljivost kostovertebralnog ugla na sukusiju -određivanje nivoa tečnosti u trbuhu Apendicitis – specijalni znakovi .Blumbergov znak .

imunologija.Rowsingov znak . hormonalni status.Lanzov znak . ŠUK.Grassmanov znak Fizikalni pregled se završava digitorektalnim pregledom Dijagnoza hiruških oboljenja -Biohemijske analize -RTG dijagnostika -konvencionalni RTG snimci -CT -MRI -Angiografija -UZ pregled -Endoskopija -Laparoskopija Biohemijske analize -Osnovni nalazi: KS. ALP. PT. bilirubin. urin. dijastaze.Krugerov znak . transaminaze.. biohemijski markeri infarkta Koagulacioni status Endoskopija . urea. GGT -Posebni testovi: Interleukini. vrijeme krvarenja.

-EGD – ezofago-gastro-duodenoskopija -kolonoskopija -ERCP. PCT -cistoskopija -bronhoskopija Pretrage koje treba napraviti prije operativnog zahvata -KKS -Kg (ovisno o veličini operacije) -urea. dijabetičara. u bolesnika kod kojih se predviđa veći abdominalni zahvat. kalij i GUK u bolesnika > 65 god.zdravi pacijenti bez pridruženih sistemskih bolesti GRUPA II . urološki. giekološki i veliki ortopedski zahvati) -EKG u muškaraca > 40 god i žena > 50 god -kardiološki pregled u osoba sa znacima i simptomima srčane bolesti -RTG pluća u bolesnika > 60 god i pušača > 40 god. te kod oboljelih od malignih bolesti -specijalistički i specifični lab nalazi -propratno pismo Podjela hiruških pacijenata prema riziku za operativni zahvat ( ASA grupa ) GRUPA I . u onih sa poznatom srčanom bolešću. hipertoničara i onih sa poznatom bubrežnom bolesti -sediment urina i urinokultura u posebnim indikacijama ( podatak o uroinfektu.lakše sistemske bolesti GRUPA III – teške sistemske bolesti GRUPA IV – teški sa malom šansom za preživljavanje GRUPA V – moribudni pacijenti . kreatinin.