You are on page 1of 2

IZVEŠTAVANJE O UPRAVLJANJU OTPADOM 

 
Članom 75. Zakona o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, br. 36/2009 i 88/2010) regulisana je 
obaveza  vođenja  dnevne  evidencije  o  otpadu  i  godišnje  izveštavanje.  Naime,  proizvođač  i 
vlasnik  otpada,  izuzev  domaćinstva,  dužan  je  da  vodi  i  čuva  dnevnu  evidenciju  o  otpadu  i 
dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji u skladu sa Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i 
godišnjeg  izveštaja  o  otpadu  (Sl.  glasnik  RS,  br.  95/2010).  Izveštaj  sadrži  podatke  o:  vrsti, 
količini,  poreklu,  karakterizaciji  i  klasifikaciji,  sastavu,  skladištenju,  transportu,  uvozu,  izvozu, 
tretmanu  i  odlaganju  nastalog  otpada,  kao  i  otpada  primljenog  u  postrojenje  za  upravljanje 
otpadom.  
 
Na slici je dat prikaz ko su obveznici dostavljanja izveštaja Agenciji  

 
 

U tabeli 1. je dat prikaz obrazaca koji se dostavljaju u skladu sa Pravilnikom o obrascu dnevne 
evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu. 

  a  ukoliko  poseduju  postrojenja  za  tretman  izveštavaju  Agenciju i o količinama preuzetog i tretiranog medicinskog otpada na obrascu GIO3.  61/2010)  koji  precizno  definiše  metodologiju  prikupljanja  podataka o komunalnom otpadu.  br.  Podatke  o  komunalnom  otpadu  dostavljaju  javno  komunalna  preduzeća  iz  lokalnih  zajednica.  glasnik  RS.    .  Oznaka  obrasca  GIO1  Naziv  obrasca  izveštaja  godišnjeg  Ko popunjava obrazac  Godišnji izveštaj o upravljanju  otpadom proizvođača otpada   Proizvođači otpada za generisani otpad /  Operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje  otpada za rezidualni otpad  GIO2  Godišnji izveštaj o upravljanju  otpadom operatera postrojenja  za odlaganje otpada  Operateri postrojenja za odlaganje otpada za  sakupljeni i odloženi otpad  GIO3  Godišnji izveštaj o upravljanju  otpadom operatera postrojenja  za ponovno iskorišćenje otpada  Operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje  otpada za prikupljeni i prerađeni otpad  GIO4  Godišnji izveštaj o upravljanju  otpadom izvoznika otpada   Izvoznici otpada za izvezene količine otpada  GIO5  Godišnji izveštaj o upravljanju  otpadom uvoznika otpada   Uvoznici otpada za uvezene količine otpada  KOM1  Godišnji izveštaj o upravljanju  komunalnim otpadom  Javno komunalna preduzeća    Ustanove  u  kojima  se  obavlja  zdravstvena  zaštita  ljudi  i  životinja  dostavljaju  na  obrascu  GIO1  podatke  o  proizvedenom  otpadu.  Da bi se nivo izveštavanja o komunalnom otpadu poboljšao donet je i Pravilnik o metodologiji  za  prikupljanje  podataka  o  sastavu  i  količini  komunalnog  otpada  na  teritoriji  jedinica  lokalne  samouprave  (Sl.  Tabela 1.