You are on page 1of 24

Debatni klub „Agora“

Američka parlamentarna debata
Priručnik za sudije

Autori:
Andrej Šepelj
Jasmin Ćirlija

Sadržaj:
1. Format
1.1. Oblici debate – vrijednosna i planska debata
2. Bodovanje i rangiranje
3. Pozicija predsjedavajućeg i ostalih članova sudijskog vijeća
3.1. Diskvalifikacija ekipe - Equity
4. Praćenje debate – Flow
5. Debatni slučajevi
5.1. Definicije
5.2. Kriterijum-cilj-filozofija
5.3. Argumenti
6. Pregled debatnih uloga iz sudijskog ugla
6.1. Predsjednik Vlade
6.1.1. Ograničavanje teme
6.2. Lider opozicije
6.3. Clan Vlade
6.4. Clan opozicije
6.5. Rekonstruktivni govori
7. Ocjenjivanje timskog rada
8. Uloga i ocjenjivanje postavljenih pitanja (Point of
information)
8.1. Prigovori
8.2. Point of Clarification
9. Presudjivanje
9.1. Low point win
9.2. Rangiranje govora
9.3. Bodovanje govora – Sadržaj, stil, struktura
9.3.1. Oduzimanje bodova
9.3.2. Ocjenjivanje govora koji nisu ispunili zadato
vrijeme

pravne. 1 Rekonstruktivne govore drže premijer i lider opozicije i oni traju 4 i 5 minuta i imaju za cilj da sumiraju debatu i da prikažu 1 Za razliku od nekih drugih formata. Parlamentarne debate od ekipa potražuju da igraju zaista ulogu parlamentaraca. Debateri takodje u konstruktivnim govorima koriste priliku da napadaju slučajeve svojih protivnika kako debata ne bi bila paralelna.1. šaljive kao i mnoge druge.Ovaj dom smatra da je autokratija bolja od demokratije . Kako Britanska parlamentarna debata nije praktična za organizovanje javnih debata na Harvardu su se odlučili da je modifikuju tako sto je umanjen broj ucesnika sa 8 na 4. i da prema temi prilaze kao premijeri. članovi vlade i tome slično.Ovaj dom bi na pregovore sa vanzemaljcima poslao ženu . i ekipe dobijaju teme 15-30 minuta prije debate. Primjeri tema: . hipotetičke. a broj govora sa 8 na 6. Dva tima su nazvana Vlada i Opozicija. Format Američka parlamentarna debata (AP) nastala je modifikacijom Britanske parlamentarne debata koja se koristi na Oxfordu još od 1812.Ovaj dom vjeruje da u sukobu izmedju morala i zakona moral ima prednost . odnosno kako bi zaista došlo do sukoba argumenata. lideri opozicije. prožimaju se osnovi slučaja u vidu definicija i argumenata kao i različite vrste primjera. Teme zaista mogu da budu različite i obično se u zavisnosti od turnira do turnira smjenjuju po šablonu da postoje političke. u Americkoj aprlamentarnoj debati nema pauza izmedju govora . U konstruktivnim govorima shodno pravilima kroz koje ćemo proći kasnije kroz poglavlje 6. godine.Ovaj dom vjeruje da je Robin Hood lopov Razlikujemo dvije vrste govora – konstruktivne i rekonstruktivne Konstruktivne govore rade svi učesnici debate. društvene. ekonomske. i oni traju 8 minuta osim u slučaju prvog govora premijera koji traje 7 minuta.

U slučaju da se Vlada odluči za samo 1 argument. U ovom slučaju debateri moraju da odgovore na neka pitanja : . Na našem jeziku ove teme bi glasile Ovaj dom bi zabranio domaće zadatke ili Ovaj dom bi dao više moći ženama.tačke sukoba i time imaju prrliku da sudije detaljnije ubijede u svoju pobijedu. Argumenti mogu imati i podargumente takozvane podtačke koje u nekim slučajevima imaju i snagu argumenata. Na engleskom jeziku ove debate su poznate kao should debates jer teme se sastavljaju na sljedeći način.This house should ban homeworks.1. 1. ili This house should give more power to women.Zašto? .Koji su benefiti? . sudijski zadatak je da procjeni da li je taj argument obuhvatio dovoljno i ostavio fer prostor za napad opozicije.Kako? .Ko? . Oblici debate – vrijednosna i planska debata Sam naziv teme nekada diktira način pravljenja slučajeva. ali i neke teme se mogu obraditi planski (policy debate). Kada je riječ o planskoj debati Vlada se odlučuje da svoju argumentaciju formira u vidu plana. Vrijednosna debata je debata u kojoj ekipa svoje stavove prikazuje kroz argumente kojih obično ima 2. Oblik debate diktira Vlada tako da Opozicija mora biti spremna da parira odlukama prezentovanim od strane prvog govornika.Koliko košta? . U slučaju da se Vlada odlučuje za plansku debatu to mora najaviti na samom početku govora. a po želji ekipe može ih biti i vise. Svaka tema se može obraditi u vrijednosnom obliku (value debate). kao i da li se osvrnuo na sve aspekte koje tema od debatera traži.

je tijelo koje definise načine obrazovanja i trebalo bi da prepozna dječije probleme sa prihvatanjem domaćih zadataka Kako? – Prije svega treba donijeti zakon koji će definisati da djeca provode više vremena u školi.Primjer.. 2. Ista se skala koristi i za rekonstruktivne govore. Uz ove prosvjetne radnike potrebna nam je i adaptacija prostorija u školi. 21. sadrzaj.Ovaj dom bi zabranio domaće zadatke Debateri bi prije svega imali zadatak da definisu pojmove iz teme. Benefiti? – Dugoročni i kratkoročni.u ovom djelu debateri praktično postavljaju vrijednosti na isti način kako bi prezentovali i argumente samo bez formalnog nazivanja istih. 25. Ko? – Ministarstvo prosvjete. a nakon toga odgovore na gore postavljena pitanja. 23.22. a samim tim bismo rasteretili i roditelje.Loše.Neprihvatljivo. 2 Skala koja se koristi u Crnoj Gori preuzeta je i prevedena sa Univerziteta iz Masačusetsa: 20. igrališta su zaboravljena.34-ispunio formu. a čak i domaći zadaci kod kuće se svode na vrijeme provedeno za kompjuterom Koliko košta?. struktura i ostalo) .. i da zadatke koje bi radili kod kuće rade u tom periodu u školi Zašto? – Potrebno je razvijati više aktivnosti koje se tiču slobodnog vremena. Bodovanje i rangiranje U Američkoj parlamentarnoj debati je za bodovanje preuzeta ljestvica iz Karl Popper formata. 2 Na nekim turnirima u slucaju da sudijsko vijece donese takvu odluku moze se koristiti skala na kojoj se debateri ocjenjuju izmedju 60 i 80 poena i tada se debater ocjenjuje po razlicitim kategorijama (stil. i debateri se ocjenjuju skalom od 20 do 30 poena.dobar.Plata za nekoliko prosvjetnih radnika koji bi bili od pomoći djeci pri rješavanju zadataka. Danas se djeca sve manje bave sportom.

26-vrlo dobar. i rangovi imaju najveću svrhu kada ekipe imaju izjednačen broj poena bilo na kraju debate bilo na kraju turnira. Rangovi se klasično daju po vrijednosti govora I. rangiraju se samo konstruktivni govori. II. 28. III i IV. Sudijski listić izgleda ovako: Ime Govornika: Konstruktivni govor premijera Vlade Komentar Broj Poena: Rang Govornika: Ime Govornika: Konstruktivni govor Clana Vlade Komentar: Broj Poena: Rang Govornika: Ime Govrnika: Konstruktivni govor Lidera Opozicije Komentar: Broj Poena: Rang Govornika: Ime Govornika: Konstruktivni govor Clana Opozicij Komentar: Broj Poena: Rang Govornika: .“najbolji govor na turniru”. 30. 29.perfektan govor.5 poena na originalni skor. Kada je rangiranje u pitanju. 27-odličan.ovo se može čuti samo jednom u životu! Treba napomenuti da u slučaju da sudija zeli da detaljnije rasporedi bodove moze dodati 0.

Rekonstruktivni govor Opozicije Misljenja i Komentari: Broj Poena: Broj poena: Runda _______ Opozicija) Pobijedio je tim ___________________(Vlada ili Datum: __________________ Sudija _______________________ Potpis Sudije_______________ 3. Poželjno je da sudijsko vijeće bude sačinjeno od neparnog broja sudija. Predsjedavajući prije svega ima zadatak da tehnički provjeri prostoriju u kojoj se debatuje. i da se debaterima dogovori na koji način će funkcionisati pokazivanje vremena. ali postoje i slučajevi kada se čak i na velikim takmičenjima dozvoljava paran broj sudija kada u tom slučaju Predsjedavajući ima dva glasa. Pozicija predsjedavajućeg i ostalih članova sudijskog vijeća Sudijsko vijeće je sačinjeno od predsjedavajućeg i pomoćnih sudija koji se u debatnom svijetu zovu wing-ovi. publici predstavi 3 Osoba koja najavljuje samu debatu i debatere ponaosob kako bi publika lakse pratila . da rasporedi timove pravilno (vlada sjedi sa sudijske lijeve strane a opozicija sa desne). U slučaju da za debatu nije dodijeljena pozicija uvodničara 3 Predsjedavajući je u obavezi da najavi debatu. da popiše imena debatera.Rekonstruktivni govor Vlade Misljenja i Komenatri: ..

izmedju sudija. i da u nekim slučajevima prilikom saopstenja odluke bude više nastrojen ka motivisanju i ukazivanju na dobre strane govora nego na ukazivanje mana koje će se svakako iskustvom prorijediti. . Neke od standardizovanih verzija najavljivanja debatera glase: „Pozivamo člana opozicije da održi govor ne duži od 8 minuta“.koja je tema. kao i da procjenjuje i odlučuje o validnosti prigovora. Predsjedavajući takodje ima zadatak da upozorava debatere i publiku u slučaju da su preglasni dok traju govori. Predsjedavajući je taj koji saopštava odluku. Tokom ovog perioda poželjno je da sudije primarno odvojeno donesu odluku. kao i da pred govore najavljuje debatere. a nakon toga o njoj raspravljaju kako ne bi došlo do. debate nakon debate. „Pozivamo člana opozicije da nastavi argumentacijsku liniju svog tima u trajanju ne duže od 8 minuta“. U slučaju da ona nije jednoglasna sudije koje su glasale protiv imaju pravo takodje da u feedback periodu ukažu i na svoje vidjenje debate kako bi se debaterima jasno ukazalo na sve prednosti i nedostatke. Predsjedavajući prilikom feedback-a treba da uzme u obzir iskustvo debatera. Po završetku debate Predsjedavajući poziva sudijsko vijeće da se povuku na vijećanje.

3. a ekipa koja je učinila prestup gubi debatu i biva pozivana na sastanak sa vrhovnim sudijskim timom turnira koji ce dalje odlučivati o eventualnoj diskvalifikaciji ekipe sa turnira. 3.Equity Diskvalifikacija ekipe odnosno Equity predstavlja najtežu disciplinsku mjeru tokom jedne debate i o njoj odlučuje cijelo sudijsko vijeće. Model A: Vlada 1 Opozicija Def1 -Kriteriju Defm Napad Arg1 Primjeri Arg1 Primjeri Vlada 2 Opozicija Odbrana 2 Arg1 Odbran Napad a slucaja opozicije Arg 2 Napad Primjeri Primjeri Reply O.1. 2. zarad lakseg praćenja debate.3. Equity pokreću debateri ili članovi sudijskog vijeća u slučaju kada neki od debatera upotrijebljava rasistički. Tacke sukoba 1. Diskvalifikacija ekipe . Reply V. 2. Tacke sukoba 1. U svakom slučaju preporuka autora je da sudije. Praćenje debate – Flow Flow predstavlja sudijske bilješke tokom debate. 4. Takodje poželjno je da sudije i nakon završene debate sačuvaju svoje flowove do završetka turnira kako bi u slučaju nekih žalbi na odluke imali priliku da precizno predstave svoju sudijsku odluku pred velikim sudijskim vijećem ali i pred debaterima. fizički ili neki drugi vid napada na neku od ličnosti u sali U slučaju da sudijsko vijece izglasa Equity debata se automatski završava i presudjuje u korist oponenata. Postoji mnogo načina po kojima sudije prate i zapisuju debatu. bi trebale da argumente ili timske argumentacijske linije zapisuju različitim bojama. . a u ovom priručniku ćemo vam predstaviti dva najklasičnija modela horizontalni i vertikalni.

Model B Vlada 1 Opozicija 1 Vlada 2 Opozicija 2 Prilikom korištenja modela B. primjere i pozeljno je kriterijum (jos se naziva filozofija ili cilj) 4 Cilj. argumente. Najčešće reply govori se u tom slučaju zapisuju na odvojenom papiru. sudije zapisuju debatu hronološki i tokom debate ne biraju tačke sukoba. Ključno je da sudija isprati da li su se oba člana tima u svojim govorima držali argumentacijske linije. Debatni slučajevi U pripremnom periodu timovi organizuju svoje slučajeve. a njihova tačnost se kontrolise pomoću ove tabele. a i ne mora. argumenti i primjeri zajedno čine argumentacijsku liniju ekipe. 5.1. Definicije 4 Kod opozicije slucaj ne mora imati sve ove segmente. . Kvalitetan debatni slucaj Vlade sadrži: definicije. prihvatiti definicije Vlade. jer podrazumijeva se da je cilj opozicije da opovrgne slucaj Vlade. a kada je rijec o definicijama opozicija moze. 5.

a druga previše uska. gdje su osobe podijeljene u različite timove i koriste kombinaciju svojih logičkih i retoričkih vještina sa znanjem. Precizna.. Definicije imaju za cilj da nam daju predstavu o slučaju kao i da nam rastumače pojmove pomenute u samoj rezoluciji. Neslikovita i Jasna Adekvatna – Znači da definicija ne treba biti ni previše široka ni previše uska. Prva definicija je previše široka. Primjer – Debata je retorička igra ili Debata je vještina koja podržava logičke zaključke. Primjer: Ovaj dom smatra da su ljudi najveće zvjeri na planeti zemlji. koja obuhvata i zaštitu okoline Problem – je praktično pitanje za koje je neophodan odgovor. sedam kontinenata. opozicija ih moze iznjeti na samom početku svog govora i onda se te definicije smatraju vazećim. . Precizna. Primjer: Tema. prodaja i kupovina. U slučaju da Vlada ne iznese definicije.Da bismo govorili o preciznoj definiciji ona mora sadržati objašnjenja koja su nam važna za zadatu temu.Definicijama započinje debatni slučaj i one se poželjno iznose na samom početku debate. Ekologija je nauka o odnosima izmedju prirode i živih bića. – Planeta zemlja je planeta u sunčevom sistemu koja ima sjeverni i južni pol.ovakva definicija nam nije dala nikakvu potrebnu informaciju vezanu za konekciju izmedju planete Zemlje i zadatog u temi. Ne cirkularna. najviši vrh je Mont Everest. ali ako definicije iznosi nakon što je već počeo izlaganje argumenata to se ne može smatrati strukturalno dobrim govorom. Debater može po slobodnom izboru prvo da najavi temu i eventualno cilj pa onda da iznese definicije..nauka o razvoju društvenih odnosa izmedju ljudi. pet okeana.Ovaj dom vjeruje da su ekološki problemi značajniji od ekonomskih problema Definicije bi bile – Ekonomija.. može se dati u ovom slučaju iz naučnog ili političkog stanovista Definicija mora biti: Adekvatna. Definicija bi trebala glasiti: Debata je formalan vid takmičenja u retoričkoj igri.. Nenegativna. Ekonomija objašnjava zakone i vrijednosti koje su neophodne u interakciji proizvodnja.

Očuvanje zdravlja 5 Jednako su prihvacena sva tri naziva za ovu funkciju mada se kriterijum vise korisi u srednjim skolama dok su cilj i filozofija karakteristicniji za studentsku debatu . Cilj Vlade u ovom slučaju bi mogao biti. Definicija. Tako da na ovaj način spajamo ujedno brigu za živi svijet na planeti Zemlji i očuvanje kapaciteta prirodnih resursa.Ovaj dom vjeruje da je znanje važnije od iskustva. novu strategiju i filozofiju društvenog i ekonomskog razvoja. cilj. cilj ili filozofija5 ekipe je dio debatnog slučaja koji nije obavezan u Američkoj parlamentarnoj debati već postoji kako bi olakšao samim debaterima i usmjerio tok debate.Ovaj dom smatra da je ekologija važnija od ekonomije Teret dokaza na strani Vlade je da dokaže ovu tezu i da potvrdi značaj ekonomije. Premijer u debati bi imao zadatak da predstavi kako ekonomija nudi principe održivog razvoja po kojima koncept održivog razvoja predstavlja novu razvojnu paradigmu. Definicija. Treba napomenuti da iako su definicije zaista značajne.Ovaj dom bi zabranio pušenje u javnosti. socijalni i kulturni razvoj uskladjen sa potrebama zaštite i unaprijedenja životne sredine. 5.Održivi razvoj. u slučaju da se rasprava vodi isključivo oko definicija.Da bismo sastavili definiciju ne treba da koristimo neke izraze samo zato što zvuče dobro. filozofija Kriterijum.Znanje je vatra koja se rasplamsava tokom našeg života. Primjer 2: Tema. Sama tema najčešće postavlja odredjeni teret dokaza koji debateri moraju prevazići kako bi došli do uspjeha i pobijedili u debati. Kriterijum.Definicija nam mora pružiti termine koji će nam biti jasniji nego oni koje imamo u samoj rezoluciji.Necirkularna. Primjer-Debata je retorička igra koja nije monolog Neslikovita.2. Primjer.Primjer Ovaj dom vjeruje da je debata dobra – Debata je nešto što debateri rade Ne negativna – Kada pravimo definicije nije dozvoljeno da nam negacija bude metod objašnjavanja.Istorija je učiteljica zivota Jasna.Ovaj dom smatra da se istorija uvijek ponavlja. Kriterijum. Održivi razvoj predstavlja integralni ekonomski. Primjer: Tema. opozicija nije izvršila svoj posao i na neki način je upropastila debatu. Primjer.

: Zatvorimo sve fabrike i spasimo planetu Zemlju.3. Iz perspektive sudije cilj takodje predstavlja jasnije uvidjanje tereta dokaza u debati.Ovaj dom smatra da treba legalizovati eutanaziju. možda prikazati i kako sve može da bude uništeno tijelo čovjeka koji prolazi kroz sve ove tegobe i kako 6 Vlada ima obavezu da iznese makar jedan argument dok opozicija se moze odluciti za strategiju po kojoj ce svoju pobjedu traziti bez uspostavljanja svojih argumenata vec samo napadanjem iskaza svojih oponenata. Naravno uz ovo objašnjenje potrebno je iznijeti i detaljniju analizu koju nećemo navoditi u ovom priručniku npr. Objašnjenje argumenta bi se moglo sastaviti na sljedeći način: Prag bola postoji kod svakog ljudskog bića. Broj argumenata nije ograničen ali neka standardizovana strategija je da Vlada ima dva argumenta a Opozicija jedan. . Argumenti Argumenti su iskazi koji će potkrijepljeni činjenicama. U slučaju da protivnička ekipa dokaže sudaranje cilja i argumenata njihovih oponenata u najvećem broju slučajeva dobijaju debatu. Cilj u debati bi mogao biti Ljudsko dostojanstvo a Argument: Prekoračenje praga bola kod čovjeka. U primjeru koji smo naveli nije zadovoljavajuće da cilj bude. o procentima izliječenja od ovakvih bolesti. Cilj pritom ne bi trebao biti negativno formulisan mada postoje i primjeri kada je to neophodno.U svakom slučaju kada timovi biraju svoje ciljeve trebaju da obrate pažnju da taj cilj bude „poželjan“ svima koji slušaju debatu. I u svojoj osnovi cilj mora da bude relevantan i da predstavlja pravu sponu izmedju argumenata i teze. a izostavi detaljnu analizu. Kod nekih bolesti kao što su rak. u trenucima kada će porodici i prijateljima ostati sječanje na sve one neprijatne situacije u kojima se bolesnik mučio. 5. odnosno primjerima dokazati slučaj koji predstavlja ekipa koja ih iznosi. 6 Argumenti su premise koje zahtjevaju da budu objašnjene tako da je velika greska debatera u slučaju kada samo navede argument. i olakšava sudiji uvidjanje glavnih tačaka sukoba koje bi trebalo da debateri razrade u samom rekonstruktivnom govoru. HIV ili multiplaskleroza ljudsko dostojanstvo će biti izgubljeno. a ljudi oko njega su bili bespomoćni. Primjer: Tema.

upravo taj prelazak praga bola će od čovjeka stvoriti nedostojanstveno biće. U prvoj cjelini nekih 2 do 3 minuta. Govor predsjednika Vlade traje 7 minuta. i tako se i kompletira argumentacijska linija. 6. Pregled debatnih uloga iz sudijskog ugla 6. a nakon toga nam iznijeti i cilj vlade u ovoj debati. onda jednu kratku analizu zašto uopšte danas debatujemo na ovu temu. a da pritom manje improvizuje nego na ostalim govornickim pozicijama. Kada je riječ o primjerima nije obavezujuće da ovaj govor bude prenatrpan primjerima. a da i dalje izgubi debatu. Kako je ovo govor koji započinje debatu postoje odredjeni standardi koje govornik mora ispuniti. Važno je napomenuti da postoji mogućnost da jedna ekipa i obori neki od argumenata svojih protivnika. Korektno je da govornik primi dva pitanja od strane svojih oponenata kako bi na neki način debata se pokrenula sa mrtve tačke i kako bismo imali uvid u one tačke koje će opozicija napdati. i trebao bi biti struturisan na dvije cjeline. više treba da bude u svojstvu promovisanja argumentacijske linije. U ostalih 4-5 minuta se od debatera očekuje da iznese jedan ili dva argumenta u zavisnosti od strategije koju je vlada odabrala.1. govornik bi trebao predstaviti definicije. Na taj način pravimo konekciju izmedju argumenata i cilja koji je u ovom slučaju bio upravo ljudsko dostojanstvo. 7 Predsjednik Vlade kao prvi govornik u debati ne bi trebao da brza u svom govoru ako uzmemo u obzir da on postavlja temelje debate i da bi bilo poželjno da sudija zapiše sve najvaznije stavke koje debater iznosi. Predsjednik Vlade Premijer odnosno predsjednik Vlade je uloga u debati koja na neki način najvise iziskuje stilsku i strukturalnu pripremljenost debatera. ali naravno svaki argument 7 Naravno postoji i vjerovatnoca da je planska debata u pitanju onda se ova minutaza koristi za predstavljanje plana .

Premijer ima priliku da na samom početku prije iznošenja definicija izjavi kako vjeruje da ova tema je značajna iz ugla crnogorskih srednjoškolaca i da bi temu ograničio na Crnu Goru te nova rezolucija bi glasila Ovaj dom bi uveo uniforme u srednjim školama u Crnoj Gori. Na sudiji je ali i na umijeću opozicije da procijeni da li je ograničenje bilo fer. sudija bi trebao da prihvati ponudjenu novu rezoluciju.ili podargument treba biti povezan sa nekim primjerom koji će možda biti detaljnije razradjen od strane člana vlade. U idealnom omjeru govor bi trebao imati 5-6 minuta napada i 2-3 minuta iznošenja slučaja opozicije. 6.1. a u takvoj debati automatski pobjedjuje Vlada. U slučaju da lider opozicije dobar dio vremena. Postoje različite strategije kako postaviti ovaj govor da on ne bude podijeljen ovako direktno na napad i odbranu. Primjer: Ovaj dom bi uveo uniforme u srednjim školama. Ograničenje se najčešće odnosi na teritorijalnu podijelu.1. Lider opozicije Lider opozicije je na neki način najzahtjevnija pozicija u debati. Mnogi debateri koriste priliku da tokom napada iznose svoj slučaj kako bi uštedjeli na vremenu i izbacili . U slučaju da opozicija ne pomene ograničavanje. 6. od svojih 8 minuta. ne posveti napadu na slučaj vlade. U ovakvom slučaju nefer bi bilo ograničiti se Ovaj dom bi uveo uniforme u srednjim školama u Africi.2. Iako nije maksimalno obavezujuce mnoge sudije smatraju da prvi govornik mora najaviti o čemu će govoriti i njegov kolega kako bi oponenti imali uvid koliko će vlada iznijeti argumenata i kako bi na taj način mogli već tokom njegovo govora da pripremaju svoju strategiju napada. debata najčešće odlazi u paralelnom smjeru i tada nema tački sukoba. Ograničavanje teme Premijer ima priliku da na samom početku debate ograniči temu.

4. U slučaju da odbacuje njihove definicije.3. Član Vlade Član Vlade ima zadatak da nastavi sa argumentacijskom linijom vlade. Za sudiju je ključno da se stvari ne dešavaju haotično. a da član opozicije samo produbljuje pricu adekvatnim primjerima. a od vještine debatera zavisi za koju će se strategiju odlučiti tj. 6. Govor traje takodje 8 minuta. Lider opozicije je možda jedina pozicija kojoj se ne treba zamjeriti u slučaju da ne prihvati nijedno pitanje8. produbi je i odbrani sve one tačke koje je napala opozicija. Cilj ove pozicije je praktično da prikaze u praksi zašto ideje vlade nisu kvalitetne i da na taj način obori slučaj Vlade i 8 Iako je standard da se prihvati jedno do dva pitanja . Član Opozicije Član opozicije je pozicija u debati koja bi 6 minuta od 8 predvidjenih trebala da posveti fazi napada. da debater jasno pravi linkove izmedju toga šta napada i šta brani. tako da je važno da lider opozicije započne argument ili argumente i objasni ih. Na početku govora lider opozicije bi trebao najaviti da li prihvata ili odbracuje definicije koje je predstavila vlada. trebao bi da prezentuje nove. Nije dozvoljeno da ovaj govornik pokreće neki apsolutno novi argument koji dosad nismo čuli jer je ovo posljednji konstruktivni govor. i za to je debateru najlakše da koristi jasne nazive cilja i argumenata i slično. Da li će prvo braniti svoj slučaj pa onda napadati ili će se stvari odvijati uporedo. ukoliko to ne učini debata se vodi po definicijama koje su prve iznesene. 6.klasicno najavljivanje argumenata i podjele govora. Nije poželjno da ovaj govornik iznosi više od jednog argumenta jer se smatra da u tom slučaju opoziciji nije ostavljeno dovoljno prostora da se osvrne na sve te argumente.

Reply speech iz pticije perspektive. 6. bira sam govornik i može je raditi hronoloski. Kada je riječ o strukturi govora opozicije najstandardniji model je da prvih 5-6 minuta bude posvećeno slučaju vlade a posljednja 2 minuta da posluže da se rekapitulira argumentacijska linija opozicije mada ta rekapitulacija može doći i u završnom zastićenom minutu. prezentuje razloge zbog kojih su te tačke otišle baš u korist njegove ekipe i na koji način su oboreni argumenti oponenata i u kom trenutku i sa druge strane kako su opstali argumenti ekipe čiji je govornik trenutno za govornicom. ili po značajnosti za ovu debatu 2.ovo je najučestaliji način koji objektivno najviše odgovara sudiji. Postoje dva uobičajena modela po kojima se rade rekonstruktivni govori: 1. Debatu posmatra najčešće hronoloski i iznosi nam sve sukobe ali tako da ih ne sjedinjuje po tačkama sukoba već ih navodi onako kako ih je on zapazio i daje nam obrazloćenja zašto . Rekonstruktivni govori Rekonstruktivni govori traju 4 minuta u slučaju opozicije i 5 minuta u slučaju vlade. Reply speech po tačkama sukoba.priblizi opoziciji pobjedu. Tokom ovih govora isključivo je zabranjeno uvoditi nove argumente.Ovo je rekonstruktivni govor u kojem debater drži govor kao da nije dosad učestvovao u debati već da je bio dio publike. jer debater kroz svoj govor prolazi kroz najvažnije tačke sukoba. Strategiju. Govornici imaju mogućnost da uvedu jedan novi primjer u debatu koji moraju naglasiti prije nego ga iznesu i moraju imati na umu da taj primjer ne može biti ključan za sudijsku presudu tako da nikako najbolji primjer ekipe ne treba ostaviti za ovaj trenutak. Praksa je da ove govore rade premijer i lider opozicije ali na nekim turnirima u slučaju dogovora sudijskog panela član opozicije može da drži govor od 12 minuta koji će biti i konstruktivni i rekonstruktivni. u vidu izbora tačaka sukoba.5.

baš zbog tih argumenata. debata nije samo ``istaći sebe`` i ``neka moj govor bude najbolji``. Koliko debater mora individualno da se potrudi isto toliko. tihe konsultacije ili konsultovanje putem papirića što je dosta učinkovitije. jer kao što je navedeno u pitanju sudija mora osjetiti kompletnost svega navedenog sa odsustvom negativih konotacija da bi mogao da ocjeni timski rad pozitivno. kolegijalnost prema drugom timu pri čemu ne bi trebalo da bude ometanja prilikom govora. primjera i komentara njegov tim odnosi pobjedu. bodovanje timskog rade ide u rasponu od 0. praćenje i zapisivanje govora te pracenje argumentacijske linije koju iznosi premijer ili lider opozicije. 7. Ovo se smatra težim načinom konstrukcije rekonstruktivnog govora i zbog toga se ne preporučuje mladjim debaterima. neumjesnom dobacivanju pa čak sudija moze da procjeni po gestovima da li se to može tretirati kao ometanje ili omalovazavanje protivnika. Kada govorimo o bodovima. Dakle pozitivno gledamo na sledeće stavke po ovom pitanju : sinhronizovano postavljanje pitanja. Šta je potrebno da ocjenimo i primjetimo? Prije početka same debate možemo primjetiti sinergiju članova određenog tima kroz govor tijela ili razgovor. Pokusaćemo da vam predstavimo najuobičajnije segmente koji se mogu ocjenjivati. naravno moramo imati u .5 do 1 u pozitivnoj skali. Negativno tretiramo i ako članovi tima odskaču od ideja koje su predstavili i samim tim pobija sam sebe. ako ne i više mora uložiti trud u timskom radu. smijanju . Ocjenjivanje timskog rada Kao što smo i u dosadašnjem dijelu priručnika mogli da primjetimo. Negativno moramo gledati na ometanje drugog time što se ogleda u glasnom dogovaranju.

Uloga i ocjenjivanje information) postavljenih pitanja ( point of Pitanja su jako bitan segment debate. 8.1 .5 bodova. jer nije potrebno samo postaviti pitanje već je jako bitno da pitanje bude smisleno i da se odgovor na njega provuce kroz dalje govore jer u suprotnom validnost pitanja možete da dovedete u pitanje. zato pitanja svrstavamo u jako bitan segment debate i na njih sudija treba da obrati pomno pažnju. Obično se taj bodovni saldo o kome pričamo trenutno popunjava ovim polovicama poena koje dajete za aktivnost u pitanjima i naravno prije svega smislenim pitanjima. Ako sudija primjeti da nema previše sukobljavanja u toku debate ili postavljanja pitanja već mu moze biti jasno da ce slušati poprilicno oskudne završne govore jer iskusni debateri i oni koji znaju debatovati koriste pitanja kao takozvane ``clasheve`` u svoj završnim govorima. Potrebno je primiti optimalno 2 pitanja po govoru što ne znači da treba smanjivati drastično poene za samo jedno primljeno pitanje ali što se tiče niti jednog pimljenog pitanja morate bodovni saldo smanjiti za 0. 8.vidu i negativnu skalu kod gore navedenih slučajeva koja ide u rasponu od -0.5 do -1. Prigovori Debatne sudije u svakom momentu u debati osim u vremenu za završne govore moraju biti svjesni da debateri imaju . Suština pitanja je da stvorite sebi odgovararajucu atmosferu za dalji tok debate i možete uz pomoć pitanja okrenuti tok u zavisnosti koja ste strana i koje teze branite.

U momentu kada jedna strana traži prigovor time keeper zaustavlja vrijeme i iznosi se prigovor. drsko i nedolično ponasanje. Pojašnjenje se može tražiti u slučaju nedovoljne objašnjenosti određenog pojma ili uslijed stručnosti primjera sa kojim druga strana nije upoznata. spočitavanje.2 . predsjedavajući ima pravo da prihvati ili odbije prigovor. dozvoljeno je da završnu sudijsku riječ preuzme neko iz sudijskog vijeća ko nije imao ulogu predsjedavajućeg. s tim što prigovor u velikom broju slučajeva ne bi smiio da ima presudnu moć osim u izuzetcima i primjeru koji je objašnjen u ranijem tekstu (Eqity). 9. Presudjivanje Nakon debate i svega što sudije zapišu sudijsko vijeće zahtjeva odsustvo debatera kako bi se donijela konačna odluka o debati. Sudije mogu biti jednoglasne ili može doći do preglasavanja. Prigovori se mogu odnositi na ne-fer sužavanje teme.pravo na prigovor. debatne strane imaju pravo da traže point of clarification na šta se mora odgovoriti. Što se tiče završne rijeci predsjedavajućeg u internom dogovoru sa ostatkom vijeća. Point of clarification Kao i point of information. . korištenje zabranjenih i nedoličnih riječi i mnoge druge stvari koje se u momentu određenoj strani mogu učniti kao materijal za prigovor. Clarification ili pojašnjenje se mora dati ukoliko to jedna od strana traži. 8. Obično se preporučuje da prvo svaki sudija donese odluku i potpiše sudijski listić nakon čega sledi rasprava zašto je neko presudio u korist vlade ili opozicije.

Rangiranje govora Rangiranje govora služi kako bismo kasnije mogli da odredimo ko je bio najbolji govornik debate. Obično se ide matematički tako što onaj govornik kome ste dali najveći broj bodova zaista jeste . Zavrsni govor je bio dosta kvalitetniji od opozicije govornički takodje ali opozicija je pobila slucaj vlade njihove definicije i cilj što se provlačilo sve do završnih govora što ih automatski stavlja u svojstvo primata i pobjednika. Primjer: Vlada: 75 poena Opozicija 71 poen Pobjedio je tim : Opozicije Kako ? Pokušaćemo sad da vam damo odgovor na ovo pitanje. 9. bitno je oboriti ili osnažiti slučaj. U ovom konkretnom slučaju koji smo imali kao primjer imali smo situaciju pobjede sa manje bodova. Vlada je u ovom slučaju odlično uradila posao i bila bolja govornički. Dakle da sublimiramo nije samo bitno imati više poena. pobjeda sa manje bodova.1 Low point win Ili najbolje rečeno.2 . ovakve odluke se donese rijetko ali se donose zato treba biti spreman na njih.9.

Ovo je format u kom se dosta više vrijednuje logika i struktura od samog stila mada ako uvodni govornici tj. Rangiranje je bitno jer se na velikim takmičenjima dešava često da po nekoliko učesnika imaju isti broj poena te se pristupa računanju mjesta po rangovima. Naravno ima slučajeva gdje su debate jako tijesne i gdje 2 govornika imaju isti broj poena. elokvencijom i vještinom slaganja rijeci. Bodovanje govora.prvi govornik debate.3 . . Za razliku od drugih formata gdje se posebno ocjenjuju određeni segmenti debate. premijer i vodja opozicije imaju previše stilski karakterisane govore to im se ne moze uzeti kao negativno jer oni prije svega imaju dosta nezahvalnu ulogu jer je obično ono što oni govore je šturo i ``suvo`` pa moraju na neki način da zainteresuju auditorijum i prije svega sudijsko vijeće. u ovom slučaju stil i struktura. ovdje sudija ima dosta teži zadatak gdje u 30 bodova bez određene podjele mora da uračuna i stil i strukturu. Ovdje sudija mora da bude malo i matematičar jer mora naći način kojim dabere treba ocijeniti a da to ne ugrozi njegovu konačnu odluku. 9. Previše stilski govori mogu da budu mač sa dvije oštrice jer se većina debatera u takozvanom poetskom govoru zanesu i izmakne im struktura ali imaćete priliku i da slušate debatere koji sjajno uklapaju ova dva elementa čime dobijamo odličan govor koji ostavlja utsak stilskog govora a i samim tim odiše strukturalnošću koja je ponavljamo pored logike jedan od cjenjenih segmenta kad je u pitanju bodovanje govora. tada morate pristupiti opet flow-u i vidjeti koji govornik je imao više poenti koje su vodile tok debate i koji je govornik jednostavno ostavio bolji utisak na vas svojom visprenošću. stil struktura.

mada takođe se može desiti . Ocjenjivanje govora koji nisu ispunili zadato vrijeme Ovakvi govori obično imaju mali opseg poena jer se radi o početnickim govorima koji imaju bodovnu moć od nekih 22 boda u prosjeku. 9. Obično se ovo oduzimanje bodova takođe odnosi na nedolično ponasanje dok druga strana govori ili ometanje postavljanjem previse pitanja za kratko vrijeme.5 . ocjenjivanje kraćih govora je jedan od njih gdje se može desiti da se vrši tolerisanje govora koji se zavrse na 7:30 od zadatih 8 minuta. Oduzimanje bodova O oduzimanju bodova smo imali priliku do sada nekoliko puta da govorimo. Sada ćemo govoriti o direktnom oduzimanju bodova.9. Ovo se može desiti uslijed nedoličnog ponašanja u toku govora. Mada se može desiti da i iskunisji debateri završe svoje govore na 7-om minutu od zadatih 8 čime im se odmah po automatizmu i nekom dogovoru mora uzeti 1 poen. Primjer: Opozicija je u poslednjih 3 minuta govora na svakim 15 sekundi tražila pitanje i samim tim ometala tok misli vodji vlade te se ovo može tretirati kao razlog za oduzimanje poena na osnovu govora. smijanja u toku govora neumjesne šale ili korisćenja previše licnih primjera u smislu objašanjvanja teze koja se iznosi.4 . Prije svakog takmičenja održava se sudijski panel gdje glavni sudija iznosi osnovne postulate bodovanja.

dogovorena vremenska kasnjenja i odbijanje bodova za iste se mora strogo poštovati u dogovoru sa glavnim sudijom na sudijskom panelu. U biti vrijeme je bitna stavka i mora se poštovati. rijetko se može desiti da govor od 6 minuta dobije 27 poena ili da govor od 4 minuta dobije 25 poena.5 poena.da se sudije dogovore da nema ovakvog vida tolerancije te da se za ovaj propust oduzima 0. .