You are on page 1of 90

NAČINI IZGRADNJE

MOSTOVA
 
• Već je ranije istaknuto koji sve faktori utiču na
odabir konstruktivnog sistema mosta ,a time i na
način izgradnje.
• Osnovna su tri načina izgradnje mostova:
1. monolitni način
2. montažni
3. polumontažni

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA
MONOLITITNI NAČIN IZGRADNJE
• OVAJ NAČIN PODRAZUM JEVA IZRADA KOMPLETNE
OPLATE ZA MOST SA SKELOM,A NAKON
POSTAVLJANJA ARMATURE BETONIRANJE NA LICU
MJESTA
• METOD ZAVISI OD VELIČINE MOSTA
• LAKO PRIMJENJIV ZA MALE MOSTOVE ALI ZA
VELIKE JE VRLO SKUP I SPOR OBZIROM NA
POTREBU IZRADE OPLATE
• NEKAD JE NEMOGUĆE IZGRADITI OPLATU
OBZIROM NA VISINU

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA

Primjer čelične skele mosta za monolitnu izradu mosta

a to su : •  povećanje brzine izvođenja • produženje građevinske sezone • vremenski kraće angažovanje ljudstva i tehnike na gradilištu • ranije puštanje objekta u eksploataciju • ušteda na skeli • ušteda u oplati • ušteda u betonu • ušteda na armaturi • ušteda na fundiranju .NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA MONTAŽNI NAČIN IZGRADNJE • Montažna gradnja mostova se dana najviše koristi iz niza prednosti.

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA • Tipovi montažnih mostova su različiti . tipovima montažnih elemenata 2. tipovima rešetaka 4. zastupljenosti montaže u cijelokupnoj gradnji     .a uglavnom se dijele prema: 1. načinu montaže 3.

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA Konzolni način izrade momolitnog mosta .

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA Konzolni način montaže poprečnih šupljih elemenata .

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA KONZOLNI NAČIN GRADNJE LUČNOG MOSTA .

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA Montažni most sa podužnim spojnicama elemenata .

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA Montažni most sa poprečnim spojnicama elemenata .

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA Montaža odozdo podužnih elemenata .

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA .

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA Montaža odozgo pomoću specijalne rešetke preko urađenih stubova .

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA Montaža odozgo pomoću specijalne rešetke za povlačenje .

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA Konzolni način montaže sa specijalnom rešetkom .

Montaža glavnog podužnog nosača .NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA .

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA Montaža obrnutih T nosača .

NAČIN IZGRADNJE MOSTOVA Montaža obrnutih T nosača .

MASIVNI MOSTOVI BETONSKI MOSTOVI .

.PLOČASTI MOSTOVI • Ploče u mostogradnji se pojavljuju kao samostalni nosači i kao kolovozna konstrukcija u sklopu grednih ili sandučastih nosača.U ovom dijelu će se obraditi ploče kao samostalni nosači kod mostova.

a vitkosti od 15 do 22.kao kontinuirane ploče raspona do 20 m.Kod dvostranog nagiba kolovoza donja strana ploče se odabire ravna a kod jednostranog nagiba može donja ploha je paralelena gornjoj tako da je ploča konstantne debljine. . • Debljina ploče se kreće u granicama od 50 do 100 cm. • Pune ploče koje se betoniraju na licu mjesta pogodne su naročito za kose mostove i mostove sa promjenljivom širinom.PLOČASTI MOSTOVI OBLIKOVANJE PLOČASTIH MOSTOVA • Armiranobetonske pune ploče pogodne su za male raspone mostova s jednim otvorom rapona do 15 m.a ploče sa vutama do 25 m.

b) tlocrti . a) poprečni presjek. c) poprečni nagibi .PLOČASTI MOSTOVI OBLIKOVANJE PLOČASTIH MOSTOVA Puna ploča .

• Na osloncima i u sredini ploče šupljine se prekidaju i rade se poprečni puni nosači u ploči širine 1/2 visine ploče.metalnih.Kod vitkih ploča ove poprečne nosače reba raditi i u trećini raspona.Visina ovih ploča je od 80 do 130 cm.PLOČASTI MOSTOVI • Kod debljina ploča iznad 70 cm ekonomično je raditi šuplje ploče s izgubljenom oplatom u obliku kartonskih.a za kontinuirane mostove raspona do 30 m.Na slijedećim slikama su prikazani najuobičajeniji poprečni presjeci ploča.plastičnih cijevi ili tvrdog stiropora. .a vitkost 20 do 30. • Kod većih raspona ( do 25 m) primjenjuju se prednapregnute pune ploče.

PLOČASTI MOSTOVI Pravila konstruisanja šupljih ploča .

PLOČASTI MOSTOVI Primjeri poprečnih presjeka pločastih mostova .

1/40* Željeznički mostovi armiranobetonsk prednapregnut i i 1/12  1/16  1/16  1/18  .PLOČASTI MOSTOVI Tabela Rasponi pločastih mostova u funkciji namjene i tipa ploče Tip Puna ploča Ošupljena ploča Tabela ploče Tip Rasponi ( m ) Cestovni mostovi Željeznički mostovi armiranobetonski prednapregnuti armiranobetonski prednapregnuti 5-15 do 30 4-8 do 6 12-20 do 46 do 6 do12 Odnos visine i raspona kod pločastih mostova u fnkciji namjene i tipa Rasponi ( m ) Cestovni mostovi armiranobetonsk prednapregnut i i 1/15  1/20  Slobodno oslonjena Kontinuiran 1/20 do 1/24 a *( sa vutama ) 1/24 .

b)kontinuirana greda.c)kontinuirana greda sa vutama .b)slobodna greda sa propustom.PLOČASTI MOSTOVI Uzdužni presjeci klasično armiranih pločastih konstrukcija a) slobodna greda .

Na tim mjestima se rade poprečne grede koje se prednaprežu.a zatim poprečno prednaprežu nad osloncima i u polovini raspona te kod većih raspona i u trećini raspona.NONTAŽNI PLOČASTI MOSTOVI •  Kod montažne gradnje pločastih mostova u upotrebi su štapasti torzijski kruti elementi šupljeg poprečnog presjeka. • Postoji niz sistema ovog tipa zavisno od proizvođača tipskih elemenata. . • Elementi se polažu jedan uz drugi .

NONTAŽNI PLOČASTI MOSTOVI Tipski montažni šuplji pločasti nosač .

NONTAŽNI PLOČASTI MOSTOVI Poprečni presjeci mosta sa montažnim elementima Poprečni presjek sa montažnim elementima T presjeka .

a ako su četvrtaste do 30 m.NONTAŽNI PLOČASTI MOSTOVI Primjer prednapregnutih šupljih elmenata koji se poprečno spajaju reškama A kosu šupljine u montažnom elementu okrugle tada se mostovi rade raspona do 20 m. .

U opterećenom elementu ploče od djelovanja javljaju se momenti savijanja po jedinici dužine Mxi My. progibi ploča su mali u odnosu na debljinu ploče metarijal je izotropan i elastičan.ploče su ravni površinski nosači kod kojih opterećenje djeluje okomito na njihovu srednju ravninu.  Šuplje ploče se tretiraju kao pune uz dovoljn broj poprečnih rebara u ploči. Terija ploča zasniva se na slijedećim predpostavkama: debljina ploče je mala u odnosu na raspon. .• • • • • • • • PRORAČUN PLOČASTIH MOSTOVA Prema teoriji plošni nosača.momenti torzije Mxy kao i poprečne sile Vx i Vy što je prikazano na slici. Proračun ploča se vrši na osnovu teorije ploča ili metodom konačnih elemenata upotrebom računala.

PRORAČUN PLOČASTIH
MOSTOVA

Momenti i poprečne sile po jedinici duljine ploče

PRORAČUN PLOČASTIH
MOSTOVA
Ploče drumskih mostova se mogu relativno tačno
proračunavati primjenom roštiljne analize.Ovom
metodom ploča se idealizira odgovarajućim roštiljem
od međusobno povezanih ravnih štapnih
elemenenata.Gušća roštiljna mreža daje tačnije
rezultate.

Proračunska šema roštilja

ARMIRANJE PUNIH PLOČA
KLASIČNOM ARMATUROM
• Armiranje punih kolovoznih ploča se vrši prema načelima
armiranog betona.Podužna armatura kolovoznih ploča je
uglavnom debljine šipkih ø 26 i više.U cilju spriječavanja
nastanka pukotina u donjoj vlačnoj zoni ispod ove glavne
armature treba postaviti armaturu manjih profila ø 10 do ø
14.Najekonomičnije je postaviti armaturnu Q mrežu većeg
profila ili dvije mreže manjeg profila.Kod armiranja u pogledu
rasporeda armature,dužinje sidrenja i nastavaka važe načela
armiranog betona.
• Za prihvat momenata torzije na uglovima ploče se postavjaju
armatura najpogodnije od Q mreža.Ova armatura se postavlja u
donjoj i gornjoj zoni.Površina mreža treba da je veća od 0.3lx2 .
• Za obuhvat armature potrebno je postaviti vertikalne
uzengije.Gornja armatura kolovoznih ploča se može raditi od Q
mreža min ø 10 mm na razmaku 15 cm.

ARMIRANJE PUNIH PLOČA
KLASIČNOM ARMATUROM

Uzdužni presjek armiranje pune ploče
klasičnom armaturom

ARMIRANJE PUNIH PLOČA
KLASIČNOM ARMATUROM

Armiranje kolovozne ploče u poprečnom
pravcu

dužinom mosta.Na krajevima ploče je obavezna izrada poprečne armature za prihvat sila cijepanja od sila u sidrištima kabela. • Kabeli se postavljaju po grupama na razmau cca 40 cm. . • Ankerovanje kablova treba da je u trećini visine posmatrano od donje površine ploče.Iznad donje konstruktivne armature postavljaju se kablovi koji idu cijelom.Ovim položajem se izbjegavaju veće sile posmika. • Kod ovih ploča posmična armatura uglavnom nije potrebna.PUNE PLOČE SA PREDNAPREGNUTOM ARMATUROM • Ova vrsta punih ploča kod mostova je vrlo ekonomična.

PUNE PLOČE SA PREDNAPREGNUTOM ARMATUROM Uzdužni položaj kabela kod pune kolovozne ploče .

PUNE PLOČE SA PREDNAPREGNUTOM ARMATUROM Poprečni položaj kabela kod kolovozne poče Vođenje kablova kod kontinuirane ploče .

PUNE PLOČE SA PREDNAPREGNUTOM ARMATUROM Postavljanje kablova u ploči trapeznog poprečnog presjeka Vođenje kablova iznad stubova kontinuiranih ploča .

b)prednapregnuti beton.c) nabolji oblik uzengija d)pravokutne šuplje ploče .KOLOVOZNE ŠUPLJE PLOČE Položaj poprečnih rebara u podužnom presjeku šuplje ploče Poprečni presjeci i armature šupljih ploča a)armirani betob.

KOLOVOZNE ŠUPLJE PLOČE Širina poprečnih nosača iznad stubova kontinuirane šuplje ploče .

Rebrasti gredni mostovi 2.• GREDNI MOSTOVI   Za razliku od pločastih mostova gredni mostovi mogu da savladaju veće raspone ( i do nekoliko desetina metara).Gredni mostovi se rade kao rebrasti i sandučasti mostovi zavisno od rapona i tehnike sa kojom se raspolaže za izvođenje radova. Sandučasti gredni mostovi . • Konstruktivno mogu biti: 1.

.Nosivost u podužnom smjeru osiguravaju podužni gredni nosači .polumontažno ili montažno.raspona i opterećenja mosta.GREDNI MOSTOVI REBRASTI GREDNI MOSTOVI • Za raspone do 40 m rebrasti gredni mostovi se primjenjuju kao montažni ili polumontažni rebrasti sklopovi.Ovakav sistem mostova je sa ekonomskog gledištaje najekonomičniji.Broj i razmak grednih nosača zavisi od širine .a u poprečnom kolovozna ploča.Izrađuju se najčešće sprezanjem montažnih grednih nosača sa naknadno izbetoniranom kolovoznom pločom. • Izvođenje ovog tipa mostova je monolitno.

GREDNI MOSTOVI REBRASTI GREDNI MOSTOVI Polaganje glavnih nosača grednog rebrastog mosta .

GREDNI MOSTOVI REBRASTI GREDNI MOSTOVI •  Broj glavnih nosača mosta kreće se od 1 do 10 što je u funkciji širine mosta i načina izvođenja radova.Vitkost nosača treba da je u granicama: • 15-25 za beton sa prednapregnutom armaturom • 10-15 za armirani beton   .Ako je betoniranje na licu mjesta što je danas vrlo rijetko onda je i broj nosača manji i rade se na razmaku 5 do 8 m.5 m.Montažni nosači se rade na razmaku 2.5 do 3.

• Ako su glavni nosači statički upeti u stubove i upornjake poprečni nosači se ne rade.GREDNI MOSTOVI REBRASTI GREDNI MOSTOVI • Poprečni nosači se obavezno izvode na ležajevima i srednjim osloncima.   .Kod ovog načina se mora posebno povesti računa o armiranju spoja nosača i stupa.Njihova je osnovna uloga za torzijsko ukrućenje glavnih nosača i sa stubovima čini okvir za prijenos horizontalnih sila vjetra i potresa.Kod većih raspona se rade i u polju.

GREDNI MOSTOVI REBRASTI GREDNI MOSTOVI Primjeri rasporeda poprečnih nosača kod rebrastih mostova .

GREDNI MOSTOVI ŠIRINA REBARA • Širina rebara treba da je dovoljna da može da primi potrebnu armaturu što znači da zavisi od konstrukcijskih potreba .

My i Mxy kao i popreče sile se proračunavaju pomoću uticajnih ploha ( Rusch.a koje su izračunate prema teoriji ploča.Ove uticajne plohe su izrađene za sve slučajeve oslanjanja ploča.Homberg). • Svi podaci u literaturi dati su u funkciji upetosti ploča u njena ležišt • U literaturi se mogu naći grafikoni za proračun kolovoznih ploča • Danas postoje softveri za proračun po metodi konačnih elemenata .GREDNI MOSTOVI Proračun kolovoznih ploča u poprečnom smjeru • Momenti savijanja Mx .

torzioni momenti nula donja slika:deforacije ploče izazivaju torziono zaokretanje nosača .GREDNI MOSTOVI Uticaj upetosti ploče na trozione momente nosača gornja slika:ploča potpuno upeta.

GREDNI MOSTOVI Momenti u ploči uslijed različitih deformacija progiba glavnih nosača .

GREDNI MOSTOVI . Dijagram momenata savijanja u ploči od vlastite težine .

nego se diretno putem tlačne dijagonale prenose na ležaj.U kolovoznim pločama uglavnom nije nikad potrebna kosa glavna armatura. .Opterećenja koja su udaljena od ruba glavnog nosača više od 1.2 h ne izazivaju nikakve glavne kose vlačne napone.Horizontalna sila od ovog opterećenja je prihvaćena armaturom u gornjem dijelu ploče.GREDNI MOSTOVI • Proračun poprečnih sila •   Širina rasprostiranje opterećenja od koncentričnih sila( točkova vozila) na rebro je pod uglom od 45o .

• Stupanj prednaparezanja treba da je tako da pri opterećenju od g+0. • Lagano prednaprezanje djeluje pozitivno na pojavu deformacija od temperature te puzanja i skupljanja betona.3q u ploči nema vlačnih napona u poprečnom smjeru.GREDNI MOSTOVI Ploče kolnika poprečno prednapregnute • Kod mostova čija ukupna širina prelazi 10 m potrebno je poprečno prednaprezanje ploče kolnika kao i kod većih razmaka glavnih nosača.   .

GREDNI MOSTOVI uobičajeni položaj kablova u ploči kolnika .

Tako da su djelovi glavnog podužnog nosača. • donji pojas (nosač može biti bez donjeg pojasa)     . • gornji pojas ( efektivna širina ploče b ef ) • rebro konstatne ili promjenjive debljine.GREDNI MOSTOVI Proračun glavnih nosača u podužnom smjeru • Kod rebrastih mostova sudjelovanje kolničke ploče u nosivosti glavnih podužnih nosača se uzima u obzir prema pravilima za T nosače.

Treba raspodjelom operećenja u poprečnom pravcu provjeriti jednakost opterećenja susjednih nosača.U tlačnom pojasu tlačni štapovi . Naponi u ploči kolovoza za svako od četiri djelovanja posmatraju se odvojeno.Okomito na trajektorije tlačnih napona djeluju glavni kosi vlačni naponi . U području negativnih momenata savijanja gornji pojas je koso napregnut na vlak koji se mora preuzeti sa uzdužnom i poprečnom armaturom. .Kod proračuna je potrebno provjeriti posmične napone na spoju ploče i rebra prema modelu rešetke.Stoga armaturu za preuzimanaje momenata savijanja u poprečnom smjeru treba zbrojiti sa armaturom za prijem posmika u istom smjeru.dok su u vlačnom pojasu tlačni štapovi nagnuti pod uglom od 45 o.GREDNI MOSTOVI Gornji pojas glavnih nosača • • • • Gornji pojas glavnih nosača dio je ploče kolovoza koji ima zadaću da kao disk preuzima horizontalne sile u svojo ravnini ( sile vjetra i potresa) Ploča kolnika kao gornji pojas glavnog nosača napregnuta je na savijanje u dva ortogonalna pravca.dijagonale su nagnute pod uglom od 30o .U koliko su nosači nejednako opterećeni tada se pojavljuiu i naponi smika u gornjem pojasu glavnih nosača.Pri ležaju trajektorije tlačnih napona mijenju smjer i nagnute su prema rebrima.

. I kod proračuna rebra sva četri slučaja opterećena se posebno posmatraju i proračunavaju.U rebru se pojavljuju naponi koji prizlaze od djelovanja momenata savijanja i poprečnih sila u uzdužnom smjeru te poprečnih momenata savijanja od upetosti kolovozne ploče u rebro.GREDNI MOSTOVI Rebro glavnog nosača • •   Osnovna uloga rebra je da preuzme posmične sile između gornjeg i donjeg pojasa.Ako je na rebro obješen široki donji pojas ili konzolne ploče pješačkih staza.Stoga svi djelovi konstrukcije koji leže ispod težišne linije rebra skupa sa opterećenjem koje na nju djeluju moraju biti obješeni za tlačni dio.To se rješava armaturom koja mora biti sidrena u tlačni dio rebra.rebro je dodatano opterećeno vertikalnim silama vlaka.

GREDNI MOSTOVI Rebro glavnog nosača Momenti savijanja u poprečnom presjeku kod spriječenog zaokreta glavnih nosača .

skupljanje. Momentni dijagram od vlasite težine zbog reoloških osobina betona (puzanje.U polju se pojavljuju vlačna . .GREDNI MOSTOVI Donji pojas   • • U donjem pojasu pojavljuju se samo vlačna i tlačna naprezanja.Ova naprezanja su vrlo bitna u fazi eksploatacije konstrukcije.Rasprostiranje tlačne sile u donjem pojasu se može uzeti da je pod uglom od 35 o prema rebru.temperaturne promjene) naročito kod statički neodređenih sistema je promjenjiv.Često se na ležajevima donji nosač proširuje u obliku tlačne ploče koja se pruža od rebra do rebra i ima zadaću da preuzme tlačne sile.Ove promjene mogu izazvati nepovoljna dodatna naprezanja te ih treba prokontrolisati prema zakonima Teorije betona shodno EC2.a na ležajevima kod kontinuiranog nosača i vlačna naprezanja.

Također se na ležajevima rade poprečni osači. Rebro glavnog nosača mora imati dovoljnu debljinu da može preuzeti momente torzije koji ovdje spadaju u glavne sile. .Zbog toga se nosač na ležajevima ( upornjacima) mora osloniti na dva ležaja na što većem razmaku. Ovaj tip glavnog nosača može biti puni ili ošupljen.GREDNI MOSTOVI Rebrasti mostovi s jednim glavnim nosačem • • • Ovaj oblik poprečnog presjeka mosta je povoljan za manje širine mostova do 7 m.

Uticajna linija poprečne raspodjele je zakrivljena i ima oblik deformacijske linije poprečnog presjeka opterećenog jediničnim opterećenjem kad jedinična sila stoji na mjestu glavnog nosača koji se posmatra. Svaki od nosača ima drugačiju liniju poprečne raspodjele sila. .GREDNI MOSTOVI Rebrasti gredni mostovi s dva i više glavnih nosača • •   Kod ovih mostova glavni nosači se izvode kao proste ili kontinuirane grede.Kod proračuna sila u nosačima mora se uzeti u obzir poprečna raspodjela stalnog i saobraćajnog opterećenja.Postupka se sporovodi pomoću linija poprečne raspodjele sila.

Ii GREDNI MOSTOVI Proračun poprečne raspodjele opterećenja po Courbonu • Kod odnosa raspona L i razmaka krajnih nosača "b" .pa se opterećenje koje otpada na pojedine glavne nosače može odrediti analogno naprezanju ravnog presjeka.uzdužnom silom i momentom savijanja .L/b≥ 2 može se uzeti da je poprečni nosač potpuno krut i da se deformira po pravcu.

dobiju se ordinate uticajne linije gdje je n broj glavnih nosača .GREDNI MOSTOVI  E M   A I Jednačinu (1) možemo napisati : Za jediničnu silu F=1 i Ii= const.

Takvi se mostovi najviše projektuju sa istim rasponima tako da nosači postaju tipski.GREDNI MOSTOVI • •  Rebrasti mostovi su najprikladniji za montažni sistem gradnje.Mogu se polagati jedan uz drugi ili na razmaku. Postoji više mogućnosati za formirane kolničke ploče ovih mostova.a kolnička ploča se betonira na licu mjesta čineći tako jednu monolitnu cjelinu. .

GREDNI MOSTOVI • Montažni gredni nosači .

GREDNI MOSTOVI Poprečni presjek mosta sa rasporedom poprečnih nosača .

GREDNI MOSTOVI Poprečni presjek mosta sa visokim nosačima i pločom livenom na licu mjesta .

GREDNI MOSTOVI Montažni gredni nosači obrnutog T presjeka .

GREDNI MOSTOVI veza grednih nosača na ležajevima .

GREDNI MOSTOVI Veza grednih nosača na ležajevima .

• Glavna armatura u području najvećih vlačnih napona ne smije biti na većem razmaku od 15 cm. • Najmanji profil šipki armature treba da je ø 12 mm. .GREDNI MOSTOVI Armatura rebrastih grednih mostova. • U gornjoj zoni razmak poprečne armature treba da je maksimum 15 cm da se spriječe uzdužne pukotine od skretanja sile u blizini oslonaca. • Kod mostova se širina pukotine ograničava na 0. • Kod projektovanja i izgradnje mostova važe sva pravila armiranog betona.2mm. a podeona od 30 cm.

Kod većeg broja šipki donje armature rebra se mogu u donjem pojasu tako konstruisati da omoguće smještaj potrebne armature. Kod dokaza nosivosti u graničnom stanju u obzir se uzima sva armatura koja je postavljena na visini do 0. . Glavna vlačna armatura se u nosaču smanjuje postupno prema dijagramu vlačnih sila za pomak od 0.7d.2 h.GREDNI MOSTOVI Donja armatura glavnih nosača • • • • •   Profili uzdužne armature ne bi smjeli biti veći od ø 28 do 32 mm. Minimalna debljina rebara bw = 20 cm.

Prilikom pokrivanja dijagrama vlačnih sila profili armature smješteni izvan rebara moraju se na svakom kraju izvesti dulji za ∆l= ay .GREDNI MOSTOVI Gornja armatura glavnih nosača • • •   Uzdužna armatura se raspoređuje u gornjoj zoni na čitavoj sudjelujućoj širini.a manje izvan rebara što znači da se profili šipki armature postupno smanjuju od rebara prema vani. Veće profile armature treba smjestiti u rebra .jer se ovi profili priključuju na tlačne štapove koji su nagnuti prema rebru pod uglom od 45o .

Za sprezanje kolovozne ploče i rebra postavlja se dodatna armatura obično ø 1620 koja ide do polovine visine rebra.Vilice sa donje strane obuhvataju podužnu armaturu.GREDNI MOSTOVI Poprečna armatura u rebru • • • •         Poprečna armatura u rebrima se rješava uzengijama i ima svrhu preuzimanja poprečnih sila i momenata torzije. a gornii dio je usidren u kolovoznu ploču.za grede visine h< 3 m i do 20 mm za grede h< 5 m. Razmak uzengija bliže ležaju je 10 do 15 cm.a na ostalom području 20 do 30 cm. Uobičajeni maksimalni profili uzengija su ø 16 mm . .

GREDNI MOSTOVI armiranja rebrastog grednog nosača u polju   .

GREDNI MOSTOVI armiranja rebrastog nosača nad ležajem   .

Gornja armatura iznosi cca 1/3 donje armature. Za preuzimanje posmičnih sila promjenjivog predznaka u ovim prečnim nosačima potrebne su guste uzengije.Na njima se pojavljuju momenti savijanja različitih predzanaka.GREDNI MOSTOVI Poprečni nosači • • • • • • Poprečni nosači na ležaju imaju manja posmična naprezanja zbog toga im uzengije mogu biti većih razmaka od poprečnih nosača u polju. . Kod ovih nosača bitna je horizontalna armatura s kojom se povećavaju torziona djelovanja glavnih nosača i horizonatalne sile od spriječenih pomaka konstrukcije. Horizotalna armatura ovih poprečnih nosača je ankerisana u rebra glavnih nosača.  Poprečni nosači u polju su izloženiji raznim uticajima nego nosači na ležajevima.

GREDNI MOSTOVI Poprečni nosači Armatura poprečnog nosača u polju i na ležaju .

• Postotak uzdužne armature vlačnog pojasa u srednjoj trećini raspona nosača mora iznositi: 0.6 % kod potpunog prednaprezanja i 0. • Prednost im je što mogu savladati veće raspone sa manjim dimenzijama kao i da se može izbjeći pojava pukotina • Kod ove vrste nosača poželjno je da sila prednaparezanja u jednom kablu iznosi 300 do 600 kN .9 % kod ograničenog prednaprezanaja .a minimalni broj kablova treba da je 3.GREDNI MOSTOVI Rebrasti gredni nosači sa prednapregnutom armaturom • Danas je naječšća upotreba glavnih nosača mostova sa prednapregnutom armaturom.

GREDNI MOSTOVI Rebrasti gredni nosači sa prednapregnutom armaturom Uobičajeni pložaji kablova u donjem pojasu glavnih nosača i oblikovanaje vilica .

GREDNI MOSTOVI Rebrasti gredni nosači sa prednapregnutom armaturom Položaj kablova u glavnom nosaču .

GREDNI MOSTOVI Rebrasti gredni nosači sa prednapregnutom armaturom Konstruktivni detalji položaja kablova na kraju i u sredini nosača .

Za vrlo male pločice uzima se da je . Veličina tih napona zavisi od veličine pločice.GREDNI MOSTOVI Rebrasti gredni nosači sa prednapregnutom armaturom • • • Na krajevima nosača gdje se ukotvljuje prednapregnuta armatura javljaja se velika konventacija naponi koje treba obezbjediti sa armaturom. Na slijedećoj slici su date trajaktorije poprečnih napona u presjeku iza pločice.U tom presjeku iza podnožne pločice nastaju poprečni naponi zatezanja zbog koji se presjek mora armirati mekom armaturom.

GREDNI MOSTOVI Rebrasti gredni nosači sa prednapregnutom armaturom Trajektorije napona ispod poličice klina za • prednaprezanje .

GREDNI MOSTOVI Rebrasti gredni nosači sa prednapregnutom armaturom .

spirale omotane oko kablova .b.od spirala.GREDNI MOSTOVI Rebrasti gredni nosači sa prednapregnutom armaturom Armaturni češalj a.

GREDNI MOSTOVI Rebrasti gredni nosači sa prednapregnutom armaturom Armiranje pomoću četverosječnih otvorenih uzengija ø 8mm ili ø 10 mm ( Č 400/460) .