You are on page 1of 2

Vtor parcijalen ispit od Matematika 3

1.grupa 22.12.2014
1. (25) Da se presmeta integralot
Z Z

(y 2 z cos γ + xz cos α + x2 y cos β)dS
S

kade S e nadvorexnata strana od povrxinata opredelena so 2 − z = x2 + y 2 , x2 + y 2 = 1 za koja
vai x > 0, y > 0, z > 0.
2. a) (5) Da se pokae deka diferencijalnata ravenka
(2xy + x)dx − (x2 + y 2 + y)dy = 0

ima integralen mnoitel µ = µ(x2 − y 2 ).
b) (15) Da se rexi diferencijalnata ravenka
(2xy + x)dx − (x2 + y 2 + y)dy = 0

i potoa da se najde onaa integralna kriva koja minuva niz toqkata (0, 1).
v) (10) Da se presmeta
Z

(3,4)

(0,1)

(2xy + x)dx (x2 + y 2 + y)dy

.
(x2 − y 2 )2
(x2 − y 2 )2

Dali integralot zavisi od krivata po koja se integrira? Odgovorot da se obrazloi.
3. a) (10) Opxto rexenie na linearna diferencijalna ravenka so konstantni koeficienti.
b) (5) Da se rexi diferencijalnata ravenka y 00 − 3y 0 + 2y = 0.
v) (10) So pomox na Laplasova transformacija da se rexi diferencijalnata ravenka

y 00 − 3y 0 + 2y = e−t , ako y(0) = 2 i y 0 (0) = 3.

4. (5+15) Teorema na Grin (formulacija i dokaz).

12. v) (10) Da se presmeta Z (4. b) (5) Da se rexi diferencijalnata ravenka y 00 − 3y 0 + 2y = 0. a) (5) Da se pokae deka diferencijalnata ravenka −(x2 + y 2 + x)dx + (2xy + y)dy = 0 ima integralen mnoitel µ = µ(y 2 − x2 ).Vtor parcijalen ispit od Matematika 3 2. 2.1) (x2 + y 2 + x)dx (2xy + y)dy − . . ako y(0) = −3 i y 0 (0) = 5. z > 0. 4.grupa 22. 1). v) (10) So pomox na Laplasova transformacija da se rexi diferencijalnata ravenka y 00 − 3y 0 + 2y = 4e2t . (25) Da se presmeta integralot Z Z (xz 2 cos α + x2 y cos β + y 2 z cos γ)dS S p kade S e nadvorexnata strana od povrxinata opredelena so z − 2 = − x2 + y 2 i x2 + y 2 = 1 za koja vai x > 0.2) (2. y > 0. (x2 − y 2 )2 (x2 − y 2 )2 Dali integralot zavisi od krivata po koja se integrira? Odgovorot da se obrazloi. (5+15) Teorema na Xtoks (formulacija i dokaz). 3.2014 1. b) (15) Da se rexi diferencijalnata ravenka −(x2 + y 2 + x)dx + (2xy + y)dy = 0 i potoa da se najde onaa integralna kriva koja minuva niz toqkata (3. a) (10) Opxto rexenie na linearna diferencijalna ravenka so konstantni koeficienti.