You are on page 1of 1

. Bệnh gì? Phần Kinh Thánh nào? 9.

là ông samsôn,ktcacquanxet 16:17-30


Từ ngày anh mắc bệnh nầy 10.mình nghĩ emmanuel trả lời đúng
Anh la ô uế tránh xa đường nầy 11.câu chuyện về phierơ ktmathio 4:18_19 và
Bây giờ anh đến gặp Thầy Giăng 21:15_18
Thầy thương Thầy chữa bệnh nầy hết ngay

2. Câu chuyện nào? 1. đố các bạn con bồ câu mà nôê thả ra


Nơi nầy đông quá là đông là con trống hay con cái. giải thích
Nam, phụ, lão , ấu ngóng trông đợi chờ dùm
Có người đang đứng trên bờ Câu trả lời là con trống vì con mái có bao
Hô vang mừng quá bây giờ đế n tôi giờ ngậm miệng được lâu đâu mà tha
được nhành cây về
3. Câu Kinh Thánh nào?
Làm gì chớ để ai hay Đố các bạn đầu của vị vua nào bị đóng
Kẻo e mất phước bởi hay khoe mình đinh treo trong chùa?Ngôi chùa đó tên gì?
trưng dẫn kinh thánh
4. Câu Kinh Thánh nào? Vua Sau-lơ bị dân Phi-li-tin chém lấy đầu
Ai ơ chớ nói dài dòng đóng đinh trong chùa Đa-gôn.
Lập đi lập lại, lòng vòng ích chi I Sử ký 10:8-10
Cha trời biết cách chi li
Cho dù anh chẳng nói chi cùng Ngài

5. Phần Kinh Thánh nào?


Bảo to thì mặc bảo to
Lo gì khi có đá to làm nền
Làm nền nhớ lấy đá to
Để khi có bảo khỏi lo sụp nhà

6. Tưởng rằng chẳng có ai hay


Ngờ đâu nay phải nói ngay sự tình
Ẩn mình đến cách rập rình
Ngờ đâu chúa biết sự tình phải khai

7. Cha và con là ai?


Cha làm con chẳng biết chi
Thế mà con vẫn làm y cha mình
Cha làm để giữ mạng mình
Con làm cũng chỉ vì mình giống cha

8. Phần Kinh Thánh nào?


Ban cho quyền bính trên trời
Sai đi giảng đạo cho đời điêu linh

9. Ông là ai?
Không tu nhưng cũng cạo đầu
Cạo đầu nhưng chẳng khổ tu trong Chùa

10. Ông là ai?


Uớc chi tôi được như thầy
Ước chi Thần Chúa ngự đầy trên tôi

11. Câu chuyện nào?


Bỏ nghề theo Chúa bấy lâu
Hôm nay Chúa bảo xách câu hành nghề

1.bệnh phung,kt mathio8:2-3


2.người điếc kt mac 7:31_37
3.nói về việc bố thí,dâng hiến,ktmathi 6:3-4
4.mathio 6:7_8 khi cầu nguyện không lập đi,lập
lại vô ích
5.câu này nói về việc xây nhà trên đá,kt mathio
7:24_25
6.mình nghĩ câu này nói về Adam và êva ,kt
sang 3:6_13
7.apram và ysac,kt sang 12:13-19 va26:7
8.kt,mathio 28:18_20 đại mạnh lệnh Chúa giao
cho các môn đồ