You are on page 1of 15

Da bi utvrdili veličinu logističkog centra potrebno je dimenzionisati sve podsisteme(broj pretovarnih mesta na pretovarnom frontu. koje su dalje prikazane odgovarajućim algoritmima. skladištenje.Definisali smo generatore i kolika je njihova tražnja za ovom vrstom robe. U prethodnom delu rada sagledali smo strukturu i obim tokova kao i njihove karakteristike.transportni centar pruža i sve ostale. Sve ovo je neophodno uvrditi kako bi utvrdili lokaciju logističkog centra. dopunske..transportni centar je najveći stepen integracije logističkih sistema logističkih aktivnosti.definisali funkcije i strukture podsistema. međusobnoj udaljenosti objekata. . Arena).). Cilj ovog rada je predlog idejno.tehnološkog rešenja logističkog centra za farmaceutske proizvode.) ali i podsisteme koji omogućavaju realizaciju ovih funkcija (transport. pri čemu je potrebno voditi računa o potrebnoj širini saobraćajnica.1. zelenim površinama.vrstu robe. pretovar. korisnika i nosioca logističkih usluga. pomoćne.broj parking mesta.Najznačajnija funkcija ovog centra je prijem i otprema transportnih sredstava pomoću kojih se vrši doprema farmaceutskih proizvoda do logističkog centra u Beogradu. punjenja i pražnjenja kontejnera.broj paletnih mesta).Pored osnovnih logističkih usluga robno. dopunske i prateće usluge koje uvećavaju kvalitet i vrednost logističkog servisa.asortiman i pojavni oblik robe. skladištenja.. kao i njena isporuka do generatora na području Beograda. Za dobijanje podataka koji su potrebni pri dimenzionisanju koristili smo softverske pakete ( Visual Basic.UVOD Robno. U narednoj tački utvrđene su tehnologije osnovnih podsistema ( pretovara. informacina i upravljačka tehnologija). Dalje su definisani pravci dopreme i otpreme i dinamika isporuke kako bi se omogućila realizacija postavljenih zahteva.Povezuje najmanje dva vida transporta i omogućava sve transformacije tokova makrodistribucije i tokova mikrodistribucije. Nakon utvrđivanja dimenzija i kapaciteta podsistema pristupilo se izradi layout-a. itd. Pri definisanju podsistema bevimo se time da svaka funkcija ima podsistem koji omogućava njenu realizaciju. U drugom delu rada prvo definišemo funkcije koje centar obavlja (osnovne. rasporedu objekata.

2. funkciji povezivanja distributivnih tokova 2. predstavlja mesto prelamanja tokova makrodistribucije(uvoznih tokova farmaceutskih proizvoda) i tokova mikrodidstibucije (tokovi isporuke robe do generatora na području Beograda) i u tom smislu ima distributivnu funkciju. koje se u njemu realizuju 3.2.1. Aktivnost transporta farmaceutskih proizvoda podrazumeva:  prijem i otpremu drumskih i železničkih transportnih sredstava. . Postoji više podela funkcija logističkog centra prema: 1. koje se nude u tom centru Osnovna funkcija logističkog centra je prihvatanje uvoznih i domaćih robnih tokova farmaceutskih proizvoda i distribucija robe do generatora na području Beograda.Struktura funkcija prema karakteru aktivnosti U logističkom centru se realizuju pre svega osnovne logističke aktivnosti: transport. STRUKTURA FUNKCIJA LOGISTIŠKOG CENTRA Logistički centri se razvijaju na mestima koncetracije robnih i transportnih tokova. veće količine farmaceutskih proizvoda transformišu se u manje isporuke ka različitim generatorima. koji se mora što efikasnije realizovati kako bi logistički centar opstao ili pak postao konkurentan u privrednom okruženju. Farmaceutski proizvodi se dopremaju do LC železnicom (kola sgns) i drumom (tegljač Iveco Stralis). prilikom odvoza farmaceutskih proizvoda Što se tiče tehnologije transporta zastupljeni su drumski i železnički transport. Od drumskih transportnih sredstava isporuke se realizuju transportnim sredstvima različite nosivosti: tegljač Iveco Stralis i kombi vozilo.Struktura funkcija prema funkciji povezivnja distributivnih tokova Sa aspekta povezivanja distributivnih tokova LC za farmaceutske proizvode. kojima se farmaceutski proizvodi dopremaju do logističkog centra  organizaciju i realizaciju loko transporta na području uže gravitacione zone. pretovar i skladištenje farmaceutskih proizvoda. koji omogućavaju realizuaciju svih funkcija konkretnog logističkog centra. koncepta usluga. 2. karaktera aktivnosti. Funkcija jednog logističkog centra nije ništa drugo nego zadatak. U njemu se razvijaju odgovarajući podsistemi.2.

i dr). Po dopremi robe. Na osnovu dostavljenih porudžbenica klijenata iz skladišnog sistema se vrši komisioniranje robe.tezina pakovanja.Dalje slede uskladištenje robe.depaletizacija i poravka oštećenih paleta. Pakovanje farmaceutskih proizvoda se realizuje prilikom isporuke maloprodaji. transportna sredstva. Kada je reč o tovarnim jedinicama vrši se paletizacija. usavršavanje i obučavanje. pri čemu ova aktivnost obuhvata:  pretovar paletizovane robe između platoa za odlaganje i skladišta  pretovar paletizovane robe između železničkih i drumskih transportnih sredstava i platoa za odlaganje Pod skladišnom funkcijom podrazumeva se čuvanje farmaceutskih proizvoda. Sortiranje robe se vrši na samom ulazu u skladišni sistem prema asortimanu. a pre uskladištenja je potrebno izvršiti kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu. obeležavanje. tovarno-manipulativnu mehanizaciju i personal. U sklopu LC nalaziće se kantina.Usluge popravke vrše se u slučaju manjih kvarova na vozilu. kafeterija i male radnje sa prehrambenim proizvodima. Nega i održavanje odnose se na pranje vozila i preventivne mere kako ne bi doslo do kvara na vozilu(provera ulja. Od dopunskih funkcija za personal (zaposlene u centru i klijente) je predviđena realizacija sledećih aktivnosti: ishrana. Lepljenje deklaracije na jedinicama rukovanja-kutijama. zaštita od neželjenih atmosferskih uticaja i krađe. kvantitativna i kvalitativna kontrola. sortiranje po ulasku u skladišni sistem. Parking mesta su namenjena parkiranju teretnih vozila koja odluče da u centru ostanu i posle obavljenog posla (s ciljem čekanja zahteva za transport. Pretovarno-manipulativna mehanizacija. parkiranje nega i popravka. komisioniranje. noćenja.obeležavanje paleta i isporuka za maloprodaju spadaju u domen funkcije obeležavanja. sortiranje. odmor. Dopunske funkcijr za robu su: pakovanje. lečenje.zamena svećica. kao i komisioniranje na osnovu isporučene narudžbenice. Transportnim sredstvima se u logističkom centru pružaju sledeće dopunske funkcije: održavanje.Pod kvantitativnom kontrolom vrši se brojanje kutija farmaceutskih proizvoda. Osnovne aktivnosti koje se pri tome realizuju su kvantitativna i kvalitativna kontrola robe. U logističkom centru za farmaceutske proizvode zastupljene su i dopunske funkcije za robu.Sledeća logistička aktivnost u ovom centru je pretovar robe. koja se koristi u centru zahteva razvijen sistem održavanja.kvaliteta pakovanja. . pneumatika i slično).dok pod kvalitativnom kontrolom vršimo pregled kvaliteta proizvoda.

održavanje infrastrukure (popravka i kontrola svih instalacija). Tehničko – bezbedonosne i informaciono-upravljačke funkcije su neophodne radi realizacije svih aktivnosti u logističkom centru na visokom nivou.obeležavanje robe. i tansportnih sredstava kojima se realizuje uvoz. zaštita od krađa. .3. planiranje razvoja i rada logističkog centra. Pod bankarskim i PTT uslugama se podrazumeva postojanje ekspoziture koja će pružiti sve finansijske i PTT usluge klijentima i zaposlenima u logističkom centru(obavljanje telefonskih razgovora. Pomoćne funkcije u logističkom centru su: bankarske usluge.Tehničko-bezbedonosne funkcije su: obezbeđenje i uređenje prostora i objekta. slučajnih prolaznika. što povećava vrednost robe. upravnoinformacione funkcije između prodavaca i kupaca farmaceutskih proizvoda.snabdevanje gorivom i PTT usluge. izdavanja pretovarno transportne mehanizacije. finansijske transakcije). razvoj sigurnosnih sistema(protivpožarana zaštita. reč je o val uslugama.Struktura funkcija prema konceptu usluga Usluge koje se pruzaju u logističkom centru za farmaceutske proizvode su sledeće:        Usluge skladištenja Val usluge Usluge konsaltinga Usluge korisnicima centra Transportna berza Logistika otpadnih materjala i povratnih sredstava City logistika Usluge skladištenja podrazumevaju iznajmljivanje skladišnih kapaciteta i odnosi se na uslugu skladištenja koja se nudi korisnicima za koje ne distribuiramo robu. razvoj sistema za nadzor zaposlenih.Skladišni kapaciteti se iznajmljuju i državi za čuvanje državnih rezervi. Pre svega se te usluge odnose na testiranje kvalitetta proizvoda.pumpe kako za vozni park samog centra.etiketiranje. Planirana je izgadnja stanice za snabdevanjem gorivom . tako i za vozila zasposlenih. Sa ciljem koordinisanog upravljanja svim aktivnostima u logističkom centru razvijaju se sledeće upravno-informacione funkcije: telematska podrška uvođenjem GPS kao informacionog sistema za praćenje kretanja transportnih sredstava. Pored navedenih usluga u logističkom centru se pruža niz usluga koje imaju za cilj potpuno zadovoljenje zahteva korisnika.poplava). 2.pakovanje i prepakivanje u cilju distribucije.

parkiranja. Transport se vrši kombi vozilom koje mora imati posebnu oznaku sa obe strane vozila(UN broj i šifra.Usluge konsaltinga podrazumevaju načine pakovanja i izbor oblika. kategoriju medicinskog otpada.izbor transportne tehnologije. snabdevanja svim potrebnim materijalima. motela banke.strujom. Usluga city logistike obuhvata distribuciju i nabavku farmaceutskuh proizvoda na teritoriji grada Beograda. Oko 29% ukupnog medicinskog otpada predstavlja opasni otpad. Logistika otpadnih materjala dobija danas sve veći značaj. Usluge korisnicima centra su usluge popravke vozila. zato čto im je istekao rok upotrebe.vodom.Ova usluga se koristi u cilju smanjenja nivoa zaliha kao i da vreme isporuke robe bude precizno.ordinacijama. U centru se nalazi mesto za privremeno skladištenje otpada gde se on čuva do trenutka transporta. Savremeni lanac snabdevanja ne završava se kod potrošača/krajnjeg korisnika. Farmaceutski proizvodi spadaju u.transportnog sredstva kao i niz drugih konsultantskih usluga koje korisnik centra može dobiti od specijalizovane konsultantske službe. pošte. motela .laboratorijama.distribucije.primene. zato čto se prosipaju.bolnicama.Farmaceutski otpad označava otpad nastao u toku proizvodnje.gorivom. prodavnice. Farmaceutski otpad nastaje u apotekama.odgovarajuća oznaka za obeležavanje opasnosti u skladu sa klasom materijala koja se u njima nalazi). Funkcija koju vrši logistički centar je prikupljanje otpada i transport do postrojenja za upravljanje otpadom u kome se vrši dalji tretman otpada.a koji obuhvata sve lekove.lekovite proizvode uključujući i njihovu ambalažu i slične pomoćne preparate koji su postali infektivni. . upravno-informacione usluge. Usluga transportne berze koristi se radi usklađivanja ponude i tražnje radi boljeg iskorišćenja kapaciteta. Korisnici imaju sve više zahteva od proizvođača da vodi računa o svojim proizvodima i nakon njihove upotrebe.

voznom i pratećem osoblju i komitentima  Sistem za negu i održavanje transportnih sredstava. LC za farmaceutske proizvode sadrži sledeće podsisteme:  Podsistem transporta  Podsistem skladištenja  Podsistem pretovara  Sistem za kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu  Komisioni podsistem  Tehničko-bezbedonosni podsistem  Upravno.3. pretovarne mehanizacije i manipulativne opreme  Zelene površine  Podsistem za parkiranje (teretna i putnička vozila) .podsistemi (Snabdevanje gorivom. Podsistemi omogućuju da se realizuju svi tehnološki zahtevi od kojih zavisie kapacitet i uređenje podsistema.pošta)  Sistem za pružanje usluga radnom.Struktura podsistema logističkog centra Struktura podsistema logističkog centra određena je strukturom funkcija i zahteva logističkih tokova koji se pojavljuju u užoj gravitacionoj zoni.banka.informacioni podsistem  Pomoćni.

otprema . U skladu s tim logistički centar. kvalitetno i uz minimizaciju troškova.sopstvenim voznim parkom. Cilj je podizanje kvaliteta usluge kroz efikasno obavljanje osnovnih skladišnih procesa: prijema. Tehnološki elemnti skladišnog podsistema su:  Manipulativne površine  Skladišna oprema  Skladišni proctor  Saobraćajnice . Doprema do logističkog centra se vrši drumskim i železničkim vidom transporta. tj. prerade.njihovo skladištenje i čuvanje. podsistem transporta mora da poseduje odgovarajuće tehnološke elemente kao što su:  Parking za drumska teretna vozila  Spoljašnje i unutrašnje drumske saobraćajnice  Ulazno-izlazni kontrolni punkt za železnička transportna sredstva  Ulazno-izlazni kontrolni punkt za drumska transportna sredstva  Manipulativne površine  Železnička infrastruktura (koloseke radi prijema železničkih kompozicija)  Vozni park Podsistem skladištenja Osnovna funkcija skladišnog podsistema je čuvanje zaliha. Nivo skladišnog prostora nije izdignut u odnosu na zemlju.Cilj je da se obezbedi sinhronizacija procesa koji prethode i procesa koji se realizuju nakon skladištenja. Skladišni podsistem u logističkom centru za farmaceutske proizvode mora da bude takvog kapaciteta da omogućava da se prijem. komisioniranje obavljaju sinhronizovano. dok se otprema vrši drumskim vidom transporta.Podsistem transporta Transportni podsistem treba da omogući prihvat transportnih sredstava u dopremi i distribuciju robe na području uže gravitacione zone. čuvanja. Teži se minimizaciji troškova. i otpreme robe.

omogućava praćenje pošiljke. Personal i mehanizacija Podsistem pretovara Zadatak podsistema pretovara je realizacija zahteva za utovarom i istovarom robe u/iz transportnih sredstava.U okviru ovog podsistema se nalazi veliki broj službi i za njegovo funkcionisanje je potrebno obezbediti stručni kadar. . Pretovarna mehanizacija kojom se raspolaže mora biti usklađena sa primenjenom tehnologijom skladištenja. centralizovani sistem nadgledanja objekata (video nadzor i alarmni uređaji).izdaje skladišne kapacitete i mehanizaciju.obezbeđenje i uređenje prostora i objekata. pruža sve informacije korisnicima vezanim za cene usluga. održavanje infrastrukture . Pomoćni podsistemi Pomoćni podsistemi omogućavaju realizaciju pomoćnih funkcija i podrazumevaju: . To zahteva savremene računarske sisteme. Tehnološki elementi pretovarnog podsistema su:  Drumski pretovarni front  Železnički pretovarni front  Pretovarna mehanizacija  Plato za odlaganje praznih paleta  Manipulativne površine Tehničko-bezbedonosni podsistem Tehničko-bezbedonosni podsistem omogućava izvršenje funkcija koje se odnose na održavanje sistema. Cilj je eliminisanje otkaza sistema i da se ljudi što bolje zaštite. odgovarajuću vatrogasnu službu. kancelarijski prostor opremljen računarima i svim potrošnim materjalima. tovarnim jedinicama i vidovima transporta u dopremi i otpremi robe. U okviru logističkog centra ovaj podsistem povezuje skladišne i transportne procese. Zadaci ovog podsistema su da predlaže planove razvoja na osnovu predviđanja o kretanju ponude i tražnje na tržištu . Upravno-informacioni podsistem Upravno-informacioni podsistem kontroliše rad svih podsistema u logističkom centru . kontrolu i obezbeđenje sistema.

prodavnice i prostorije za obuku personala. tako i sa estetskog aspekta. Ulazno-izlazni kontrolni punkt Podrazumeva ulazno izlaznu kapiju na kojoj se proverava ispravnost dokumentacije vezane za robu i za transportno sredstvo.Ako vozač transportnog sredstva nakon obavljenog istovara ima potrebu ili obavezu da ne vozi više. što doprinosi prijatnoj atmosferi u logističkom centru i opštem utisku o centru.prilazne saobraćajnice)  Poštu(šalteri i kancelarijski prostor u okviru upravne zgrade)  Banku(šalteri i kancelarijski prostor u okviru upravne zgrade) Sistem za negu i održavanje transportnih sredstava. Oni se nalaze u okviru upravne zgrade.može da se parkira u centru. pretovarne mehanizacije i manipulativne opreme . voznom i pratećem osoblju i komitentima Podsistem za pružanje usluga personalu obuhvata:restoran.nadkriveni prostor za radnike. Podsistem za parkiranje Obuhvata parking za teretna i putnička vozila. Stanica za snebdevanje gorivom(ostrva za automate za gorivo.rekreativni centar. U okviru centra je neophodno da svaka slobodna površina bude pokrivena zelenom površinom. kao i skladište rezervnih delova. . U okviru ovog podsistema postoji veliki broj različitih servisa u kojima se realizuju ove aktivnosti. motel . Zelene površine Izuzetno značajan deo. kako sa ekološkog. Sistem za pružanje usluga radnom.

vozilo se pozicionira i vrši se istovar robe koja se odlaže na pufer na pretovarnom frontu. i čeka dok se ne ispune uslovi za ulazak.gde se vrši utovar robe. vozilo odlazi iz sistema. kojima se roba doprema/otprema je dat na slici 1.informacioni podsistem  Kvantitativni i kvalitativni podsistem Prijem/otprema drumskih transportnih sredstava Drumsko transportno sredstvo kojim se roba doprema/otprema do logističkog centra se isključuje sa drumske saobraćajnice i zaustavlja na kontrolnom punktu radi provere dokumntacije.4.U slučaju da dokumentacija nije ispravna vozilo se šalje na check point. transportno sredstvo se upućuje na parking. Za farmaceutske proizvode su opisane tehnologije za sledeće podsisteme:  Pretovar  Skladištenje  Transport  Upravljačko.U momentu kad je roba spremna za utovar u transportno sredstvo . ukoliko je front slobodan.Tehnologije podsistema logističkog centra Za definisanje podsistema potrebno je odrediti tehnologije svakog podsistema za lakše dimenzionisanje.Ako nema neispravnosti vozilo se pozicionira na front pretovara krećući se internim drumskim saobraćajnicama. Proces prijema/otpreme drumskih transportnih sredstava.U slučaju da je front pretovara zauzet. vozilo se otprema sa parking prostora do fronta pretovara.koji se nalazi sa unutrašnje strane terminala.Nakon istovara. na kome se zadržava do momenta dok se ne oslobodi mesto na pretovarnom frontu. Nakon što je pripremljena sva potrebna dokumentacija vozilo odlazi iz sistema. .Nakon oslobađanja mesta na pretovarnom frontu.

Isključivanje Isključivanje vozila vozila sa sa javnih javnih saobraćajnica saobraćajnica Ispravnost Ispravnost dokumentacije dokumentacije NE Check point DA Da Da lili je je slobodno slobodno pretovarno pretovarno mesto mesto NE DA Front pretovara Istovar robe Odlazak Odlazak vozila vozila iz iz sistema sistema Slika 1. Algoritam dolaska drumskih vozila u logistički centar Tehnologija transposrta Parking .

.Da bi se realizovao prijem/otprema transportnih sredstava potrebno je obezbediti tehnološke elemente ovog podsistema (ulazno/izlazni kontrolni punkt. kao i železnička kola tipa sgns.). check point. spoljašnje/unutrašnje saobraćajnice.5 2 Za spavanje. maniplativne površine za sredstva rukovanja. Za dopremu do logističkog centra se koristi tegljač Iveco Stralis AT440S43T/P RR-a.. Kako transportna sredstva pristižu železnicom i drumom posebno će se opisati prijem ovih sredstava. Tabela : Karakteristike tegljača Iveco Stralis AT440S43T/P RR Karakteristike Snaga(KW) Sopstvena težina (kg) Gorivo Bruto težina (kg) Zapremina (m3) Veličina gume (inch) Broj osovina Kabina Motor Iveco Stralis AT440S43T/P RR 321 7000 Dizel 44000 10308 R=22.Ova tehnologija podrazumeva prijem i otpremu transportnih sredstava kojima se farmaceutski proizvodi dopremaju u/iz logističkog centra. Za isporuku robe u užoj gravitacionoj zoni na području grada Beograda koristi se kombi Iveco 50/35C 13v maxi .2 mesta Euro 3 Slika : Izgled tegljaca Iveco Stralis AT440S43T/P RR-a . parking prostor.

. Ovaj proces predstavljen je algoritmom na slici . nakon čega se vrši kvantitativna kontrola . Ako je sve ispravno vagoni se pozicioniraju na front pretovara.9 m 2.Transport paleta do pufera vrši se Viljuškarom Still 10 nakon čega se vrši kvalitativna kontrola i uskladištenje robe.ako je slobodno pretovarno mesto.a zatim sledi istovar. 4.Tabela 29: Karakteristike Iveco 50/35C 13v maxi Karakteristike dužina tovarnog prostora širina tovarnog prostora visina tovarnog prostora korisna tovarna površina korisna tovarna zapremina nosivost broj paleta (1000x1200 mm) Iveco 50/35C 13v maxi.2 m2 12.55 m 1.1 m 7.3 m3 3t 4 Slika 34: Iveco 50/35C 13v maxi Prijem železničkih kola Po isključvanju sa javnih saobraćajnica određen broj železničkih vagona ulazi u sistem preko ulazno-izlaznog kontrolnog punkta.

Dolazak Dolazak železničkih železničkih kola kola Prijemna rampa Postavljanje železničkih kola na pretovarni Priprema za istovar Kvanantitativna kontrola Istovar robe na pufer pretovarnog fronta Transport paleta do pufera u skladištu Kvalitativna kontrola Uskladištenje robe Čuvanje zaliha Odlazak železničkih kola .