You are on page 1of 21

Asistența primară a stării de sănătate

Cadru legislativLegea 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătății
Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anul 2013
Norme de aplicare a contractului-cadru pentru anul 2013
Codul de deontologie profesională a medicului

Termenul asistenţă medicală primară defineşte furnizarea îngrijirilor de sănătate cuprinzătoare,
de prim-contact, indiferent de natura problemei de sănătate, în contextul unei relaţii continue cu
pacienţii, în prezenţa bolii sau în absenţa acesteia.

asistenţă medicală primară - segmentul de asistenţă medicală care furnizează îngrijiri
de sănătate cuprinzătoare, de prim-contact, indiferent de natura problemei de sănătate, în
contextul unei relaţii continue cu pacienţii, în prezenţa bolii sau în absenţa acesteia, având ca
furnizor specializat şi de sine stătător cabinetul de medicină de familie;

medicină de familie - specialitatea medicală clinică, de practică publică autorizată,
dobândită în condiţiile legii;

medicul specialist de medicină de familie - medicul care a obţinut specialitatea
medicină de familie, în condiţiile legii;

medic de medicină generală - absolvent al facultăţii de medicină sau pediatrie din
România, promoţie anterioară anului 2005, care nu a dobândit calificarea de medic
specialist, dar a întrunit condiţiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare
prezentei legi. De aceste prevederi beneficiază şi titularii diplomei de medic, obţinută
anterior anului 2005 în străinătate şi echivalată în România, care nu au dobândit
calificarea de medic specialist, dar au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei în baza
prevederilor anterioare prezentei legi;

medic de familie - medicul specialist de medicină de familie şi, prin asimilare, medicul
de medicină generală; acest termen nu constituie un titlu profesional;

cabinet de medicină de familie - unitatea sanitară privată specializată în furnizarea de
servicii medicale în asistenţa medicală primară, organizată în condiţiile legii. Prin excepţie,
ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie îşi pot înfiinţa în structură cabinete de
medicină de familie, ca unităţi sanitare publice;

grupul de practică - asocierea formală a doi sau mai mulţi medici de familie titulari de
cabinete de medicină de familie, în vederea furnizării de servicii şi/sau a utilizării în comun a unor
resurse;
patrimoniul de afectaţiune profesională - totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor
medicului afectate scopului exercitării profesiei sale, constituite ca o fracţiune distinctă a
patrimoniului medicului, separată de gajul general al creditorilor acestuia;
praxisul de medicină de familie - reuneşte patrimoniul de afectaţiune profesională,
infrastructura cabinetului, aflată în proprietatea sau în folosinţa medicului, şi clientela;
episodul de îngrijire - totalitatea consultaţiilor/intervenţiilor determinate de o problemă de
sănătate, din momentul apariţiei sale până la remisiunea completă;
serviciile de medicină de familie - serviciile furnizate de un cabinet de medicină de familie
unei populaţii desemnate;
cabinete santinelă - cabinete de medicină de familie care utilizează sisteme speciale de
înregistrare continuă a episoadelor de îngrijire la nivelul asistenţei medicale primare, pentru
populaţiile deservite;

medic titular al cabinetului de medicină de familie - medicul deţinător al patrimoniului
de afectaţiune profesională sau al unei părţi a acestuia.

Medicul de familie
 Medicul de familie este furnizorul de îngrijiri de sănătate care coordonează şi integrează
serviciile medicale furnizate pacienţilor de către el însuşi sau de către alţi furnizori de
servicii de sănătate.
 Medicul de familie asigură accesul în sistemul sanitar pentru pacienţii săi, la nivelurile de
competenţă cele mai adecvate nevoilor acestora.

Medicul de familie acordă îngrijiri persoanelor în contextul familiei şi, respectiv,
familiilor în cadrul comunităţii, fără discriminare.
Caracteristicile asistenţei acordate de medicul de familie:
a) constituie punctul de prim-contact în cadrul sistemului de sănătate, oferind acces
nediscriminatoriu pacienţilor şi ocupându-se de toate problemele de sănătate ale acestora;
b) foloseşte eficient resursele sistemului de sănătate, coordonând asistenţa medicală acordată
pacienţilor; colaborează cu ceilalţi furnizori de servicii din asistenţa medicală primară şi asigură
legătura cu celelalte specialităţi;
c) este orientată către individ, familie şi comunitate;
d) se bazează pe comunicarea directă medic-pacient, care conduce în timp la stabilirea unei
relaţii interumane de încredere, în care pacientul devine un partener responsabil al medicului
pentru menţinerea/restabilirea propriei sănătăţi;
e) asigură continuitatea actului medical şi a îngrijirilor determinate de nevoile pacienţilor;
f) rezolvă problemele de sănătate acute şi cronice ale pacienţilor;
g) promovează sănătatea şi starea de bine a pacienţilor prin intervenţii adecvate şi eficiente;
h) urmăreşte rezolvarea problemelor de sănătate ale comunităţii.
Cabinetul de medicină de familie
Asistenţa medicală primară se desfăşoară în cabinete de medicină de familie înfiinţate în
condiţiile legii.
Asistenţa medicală primară se poate asigura prin practica individuală a medicilor de
familie sau prin diferite forme de asociere a cabinetelor în grupuri de practică, în locaţii comune
sau prin integrarea funcţională a unor cabinete cu locaţii distincte.
Activitatea cabinetelor de medicină de familie se desfăşoară prin medicii titulari,
personalul angajat şi colaboratorii externi.
Înfiinţarea unui nou cabinet de medicină de familie într-o localitate se realizează în
conformitate cu prevederile legale. Metodologia se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al
ministrului sănătăţii publice.
Contractarea şi decontarea serviciilor de medicină de familie se face de către casele de
asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a
Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi Casa
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
Preluarea activităţii unui praxis existent de către un alt medic de familie, în condiţiile
încetării activităţii medicului titular, se face prin transmiterea patrimoniului de afectaţiune
profesională deţinut către medicul care preia praxisul. Noul deţinător va aduce la cunoştinţă
autorităţilor de sănătate publică teritoriale, caselor de asigurări de sănătate, respectiv pacienţilor,

Cabinetele de medicină de familie acreditate pot deschide puncte de lucru. în alte locaţii special amenajate şi autorizate sau la locul solicitării. servicii medicale extinse şi servicii medicale adiţionale  Serviciile medicale esenţiale sunt acele servicii. Un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet. asistenţa curentă a solicitărilor acute.preluarea praxisului. în urgenţele medico-chirurgicale. în cazul intervenţiilor de primă necesitate în urgenţele medicochirurgicale ori în caz de risc epidemiologic. înfiinţării şi funcţionării cabinetului de medicină de familie. prescripţii de tratament medicamentos şi/sau igieno-dietetic. servicii medicale preventive. intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale. . monitorizarea bolilor cronice.  activităţi de învăţământ în  activităţi medicale curative. pe grupe de vârstă şi sex. la domiciliul pacienţilor. precum: imunizări.       Cabinetul de medicină de familie poate oferi servicii medicale esenţiale. la adulţi şi copii asimptomatici cu risc normal sau ridicat.  activităţi de cercetare ştiinţifică. formatori. depistare activă a riscului de îmbolnăvire pentru afecţiuni selecţionate conform dovezilor ştiinţifice. specialitatea medicină de familie. definitorii pentru domeniul de competenţă al asistenţei medicale primare. Criteriile şi metodologia de preluare se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda facilităţi şi stimulente aferente instalării unui medic. în centrele de permanenţă.  activităţi de suport.  neasiguraţi. Cabinetul de medicină de familie poate desfăşura următoarele activităţi:  intervenţii de primă necesitate în  alte activităţi medicale. în  activităţi de îngrijire la domiciliu. Autorităţile administraţiei publice locale pot încheia cu reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie un contract civil în care să se consemneze drepturile şi obligaţiile părţilor. Serviciile furnizate în cadrul asistenţei medicale primare Cabinetul de medicină de familie furnizează servicii medicale către pacienţii:  asiguraţi. cabinetele medicilor instructori  activităţi de îngrijiri paliative. supraveghere medicală activă. care cuprinde: supraveghere medicală activă pentru cele mai frecvente boli cronice. în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. care sunt oferite de toţi medicii de familie în cadrul consultaţiei medicale. coordonarea evaluărilor periodice efectuate de către medici de altă specialitate decât cea de medicină de familie. conformitate cu atestatele de studii  activităţi de medicină preventivă.   Activităţile medicale se pot desfăşura la sediul cabinetului. înscrişi pe lista proprie sau a altor cabinete.  activităţi de consiliere. complementare. monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei.

Acestea pot contracta servicii cu instituţiile interesate. pentru servicii aferente unor competenţe suplimentare.  l) alte surse. inclusiv din valorificarea aparaturii proprii.  g) plata directă de la consumatori. uzată fizic sau moral.  e) contracte încheiate cu autorităţile teritoriale de sănătate publică. servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în fază terminală şi postspitaliceşti. metodologie de colectare şi raportare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  Colectarea şi transmiterea de date pentru supravegherea bolilor comunicabile se realizează prin sisteme informaţionale de rutină. în cadrul colaborării cu instituţii de învăţământ superior medical sau cu organizaţii acreditate ca furnizori de educaţie medicală continuă. Serviciile medicale extinse sunt acele servicii care pot fi furnizate la nivelul asistenţei medicale primare în mod opţional şi/sau în anumite condiţii de organizare.  j) contracte pentru activitatea didactică în educaţia universitară şi postuniversitară.  k) donaţii. în condiţiile Contractului-cadru. pentru serviciile necontractate cu terţi plătitori. pentru servicii de medicină comunitară.  d) contracte încheiate cu autorităţile teritoriale de sănătate publică pentru servicii furnizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate publică.  c) contracte încheiate cu societăţile de asigurări private de sănătate. certificate prin atestate de studii complementare şi/sau care necesită dotări speciale. servicii speciale de consiliere.  Finanţarea medicinei de familie  Cabinetul de medicină de familie poate realiza venituri din:  a) contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. care cuprind un set minimal de date. îngrijiri terminale. conform dispoziţiilor legale în vigoare.  Cabinetele de medicină de familie în care îşi desfăşoară activitatea medici formatori de medicină de familie pot oferi prestaţii de formare medicală. într-un format unic.  Serviciile medicale adiţionale reprezintă manopere şi tehnici însuşite de medicii practicieni.  Sumele alocate pentru finanţarea asistenţei medicale primare se stabilesc pe baza obiectivelor politicii naţionale de sănătate publică. obligatoriu a fi transmise de către toţi furnizorii de servicii medicale şi al căror conţinut.  d) servicii medico-sociale: îngrijiri la domiciliu.  i) contracte de cercetare. precum:  a) servicii speciale de consiliere. pentru servicii de planificare familială.  Supravegherea epidemiologică detaliată şi colectarea de date privind utilizarea serviciilor medicale de către pacienţi reprezintă un serviciu distinct şi se realizează prin cabinetele santinelă.  f) contracte încheiate cu terţi. .  b) contracte încheiate cu autorităţile teritoriale de sănătate publică.  c) unele proceduri de mică chirurgie. conform dispoziţiilor legale. sponsorizări.  h) coplata aferentă unor activităţi medicale.  b) planificare familială. precum şi activităţi de cercetare.

reabilitării. precum şi din legislaţia privind drepturile pacientului.Relatia cu pacientul  SECTIUNEA C . după cum urmează:  a) obligaţiile de etică şi deontologie profesională .Reguli generale de comportament in activitatea medicala  SECTIUNEA D . normele anuale de aplicare şi contractele cu casele de asigurări. II Îndatoriri generale  SECTIUNEA A – Despre independenta profesionala a medicului si respensabilitate  SECTIUNEA B .Respectarea drepturilor persoanei  SECTIUNEA B . prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.Eliberarea de documente  Cap.Obligativitatea acordarii asistentei medicale  SECTIUNEA E .conform reglementărilor legale în vigoare şi dispoziţiilor autorităţilor de sănătate publică. se pot finanţa cheltuieli pentru investiţii în infrastructură.  g) obligaţiile privind protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală .  e) obligaţiile faţă de pacienţi . Educatia medicala continua  SECTIUNEA F . III Îndatoriri față de bolnavi  SECTIUNEA A .prin îndeplinirea prevederilor specifice din actele normative prevăzute la lit.Integritatea si imaginea medicului  SECTIUNEA G . precum şi prin alte prevederi legale speciale.Intretinerea si folosirea cunostintelor profesionale.prin contractul de muncă anual la nivel de ramură sanitară şi contractele individuale/colective de muncă ale angajaţilor. în vederea construcţiei. IV Îndatoriri față de public . precum şi pentru desfăşurarea unor programe naţionale de sănătate.Consimtamantul  SECTIUNEA D . dotării minime standard a spaţiilor medicale şi nemedicale în care se desfăşoară activităţi de îngrijire medicală primară. a) şi c).prin reglementările legale în vigoare. în localităţile rurale.Din bugetul de stat.     Codul de deontologie medicală al CMR  CODUL DEONTOLOGIC AL MEDICULUI  Cap.  h) obligaţia de educaţie/formare continuă şi de dezvoltare profesională a resursei umane din asistenţa medicală primară . cu respectarea specificului specialităţii şi asigurarea transmiterii reciproce a tuturor datelor relevante cu privire la starea pacientului.prin contractul-cadru.  f) obligaţiile privind managementul evidenţei medicale primare şi a informaţiei medicale gestionate .prin legile şi codurile de deontologie profesională care guvernează exercitarea profesiilor reglementate în sistemul sanitar. I Domeniul de aplicare și principii generale  Cap.  d) obligaţiile privind relaţiile de muncă .  b) obligaţiile privind sănătatea publică .  c) obligaţiile faţă de sistemul asigurărilor sociale de sănătate .  Obligaţiile personalului şi cabinetelor de medicină de familie se reglementează prin acte normative.prin reglementările legale în vigoare.Secretul profesional  SECTIUNEA C .prin reglementările legale în vigoare.Probleme ale ingrijirii minorilor  SECTIUNEA E .Onorarii si atragerea bolnavilor  Cap.  Rolul şi obligaţiile asistenţei medicale primare în sistemul sanitar  În procesul de furnizare de servicii cabinetele medicilor de familie colaborează cu toate celelalte specialităţi medicale.

Raporturi cu alti profesionisti sanitari  SECTIUNEA D . dacă pacientul nu dorește altfel  .1 Publicitate și reclamă  Cap. norme tehnice.Exercitiul medicinei private  SECTIUNEA D . instituții medicale care nu sunt implicate în actul medical al pacientului  în comunicările științifice nu se utilizează identitatea bolnavului  Accesul mass media la pacient este permis numai cu acordul acestuia  Evidențele medicale trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale  SECȚIUNEA C .Exercitiul medicinei de medicina judiciara  SECTIUNEA C .Consultul medical  SECTIUNEA C .  Cap.Reguli privind cercetarea medicala pe subiecti umani  SECTIUNEA B . Confraternitatea  SECTIUNEA B . I Domeniul de aplicare și principii generale • Norme de conduită obligatorii în legătură cu drepturile și obligațiile profesionale ale medicului • Regulile morale.colegi.aparținători. Cap. VII Dispoziții diverse       Cap. V Relația cu colegii și colaboratorii. Eutanasia. VI Situații speciale  SECTIUNEA A . VII.Obligatii fata de CMR  Cap.Secretul profesional  Secretul profesional  obligatoriu – persistă și după terminarea tratamentului sau decesul pacientului  păstrat față de .Atentarea la viata si integritatea fizica a bolnavului. consultul medical  SECTIUNEA A . tratamentului necesar și a șanselor de însănătoșire .Relatia medicului cu colegii si colaboratorii. personal  Medicul poate executa o activitate medicală doar dacă are pregatire și practică suficientă  Medicul poate utiliza numai aparate de diagnostic și tratament autorizate  În caz de pericol de moarte iminent. cadre medicale. comportamentul față de confrați • Sănătatea omului este țelul suprem al actului medical • Respectul datorat persoanei umane nu încetează nici după decesul acesteia • Interesele pacientului primează asupra oricăror alte interese  Cap. medicul va rămâne lângă pacient atât timp cât este nevoie de ajutorul lui profesional  Medicul va informa pacientul asupra bolii acestuia. II Îndatoriri generale  SECȚIUNEA A – Despre independența profesională a medicului și responsabilitate  Medicul are independența profesională și libertatea absolută a prescripțiilor și actelor medicale pe care le consideră necesare și răspunde pentru acestea  Medicul nu va garanta vindecarea afecțiunii pentru care pacientul i s-a adresat  Exprimarea consimțământului informat al pacientului pentru tratament nu înlătură responsabilitatea medicului pentru eventualele greșeli profesionale  SECȚIUNEA B .Reguli generale de comportament în activitatea medicală  Medicul nu poate trata un pacient fără a-l examina.

Obligativitatea acordării asistenței medicale În prezența unui bolnav sau rănit în pericol – medicul are obligația să îi acorde asistență medicală la nivelul posibilităților momentului și locului  În caz de calamități naturale.SECȚIUNEA D . medicul este obligat să răspundă la chemare  SECTIUNEA E–Întreținerea și folosirea cunoștințelor profesionale. Prognosticul va fi dezvăluit familiei doar dacă pacientul dorește. Educația medicală continuă  Medicii au datoria de a-și perfecționa continuu cunoștințele profesionale  În folosirea unor metode terapeutice noi trebuie să primeze interesul pacientului (evaluarea raportului risc-beneficiu)  SECȚIUNEA F – Integritatea și imaginea medicului  Medicul  model de comportament etico profesional  Să utilizeze numai titlul la care are dreptul  Nu poate face reclamă unor medicamente sau bunuri medicale de consum  Este interzisă – medicului practician implicarea în distribuirea unor remedii. riscuri și beneficii  Consințământ implicit – în situații de urgență majoră  Prognosticul grav va fi împărtășit cu prudență și tact. prognosticul poate fi dezvăluit familiei  SECȚIUNEA D . Dacă prognosticul infaust va dăuna pacientului sau atunci când acesta nu dorește să afle.Respectarea drepturilor persoanei  Medicul trebuie să respecte dreptul persoanei de a-și alege medicul său curant  Medicul are obligația să acorde îngrijiri medicale persoanelor private de libertate  SECȚIUNEA B – Relația cu pacientul  Medicul trebuie să dea dovadă de diligență maximă în stabilirea diagnosticului. accidentări în masă. prognosticului. aparate sau produse medicamentoase  Practicarea de activități care dezonorează profesia medicală  Sprijinirea oricărei persoane care practică ilegal medicina  SECȚIUNEA G .Probleme ale îngrijirii minorilor   . tratamentului și evitarea complicațiilor pacientului  Prescripțiile medicale trebuie formulate clar  În cazuri de forță majoră medicul nu are dreptul să își abandoneze bolnavii  Este interzisă întreținerea de relații sexuale cu pacienții sau supunerea acestora unor acte degradante pentru ființa umană  SECȚIUNEA C – Consimțământul  Consimțământul informat este obligatoriu pentru orice intervenție medicală sau terapeutică  Consimțământul va fi dat după informarea asupra diagnosticului.Onorarii și atragerea bolnavilor  Este interzisă practicarea concurenței neloiale în scopul atragerii clientelei  Este interzisă emiterea unui document medical care ar aduce pacientului un avantaj material  Cap. III Îndatoriri față de bolnavi  SECTIUNEA A . alternativelor terapeutice.

etc. consultul medical. a personalului sanitar.  Responsabilitatea este personală în cazul colaborării mai multor medici  Este interzis transferul de responsabilități către medici care nu au participat la consultul medical  Propunerea pentru un consult medical de către pacient sau anturaj. înțelegerea etiologiei și a patogenezei unuei afecțiuni . obligații față de Colegiul Medicilor  SECȚIUNEA A – Relația medicului cu colegii și colaboratorii.  Medicul are obligația morală de a aduce la cunoștința organelor competente orice situație de care află și care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică  Cap.Reguli privind cercetarea medicală pe subiecți umani  Se face cu respectarea prevederilor convențiilor și declarațiilor internaționale la care România este parte semnatară  Scop – îmbunătățirea metodelor profilactice. cu ceilalți profesioniști din domeniul medical  SECȚIUNEA D – obligații față de colegiul medicilor din românia  Medicii membri ai Colegiului Medicilor din România trebuie să susțină organizația din toate punctele de vedere  Medicul aflat în anchetă profesională este obligat să colaboreze cu persoanele desemnate de Colegiu să furnizeze toate datele solicitate în vederea încheierii investigației în cel mult 14 zile de la solicitare Cap. reguli de comportare cu alți colegi din sfera medicală. aparținătorilor. în interesul pacienților.  SECȚIUNEA C – raporturi cu alți profesioniști sanitari  Medicii vor avea raporturi bune. diagnostice și de tratament. medicul curant are obligația organizării modalității de consult. abuz sau privare a unui minor medicul are obligația de a-l proteja și anunța autoritățile competente SECȚIUNEA E .Eliberarea de documente  Orice act medical eliberat trebuie să reflecte realitatea  Documentele medicale vor respecta forma prevăzută de lege Cap. Se recomandă ca medicii chemați pentru consult să examineze bolnavul în prezența medicului curant.Consultul medical  Consultul medical este organizat de medicul curant. Confraternitatea  Medicii își datorează asistență morală  În caz de conflict între medici trebuie să prevaleze concilierea potrivit Statutului Colegiului Medicilor din România  Constituie încălcare a regulilor etice blamarea și defăimarea colegilor în fața bolnavilor. V Relația cu colegii și colaboratorii.      Medicul trebuie să apere interesele medicale ale minorului bolnav atunci când starea de sănătate a copilului nu este bine înțeleasă sau nu este suficient de bine protejată de anturaj  În caz de agresiune. IV Îndatoriri față de public  Într-o familie sau colectivitate medicul trebuie să se îngrijească de respectarea regulilor de igienă și profilaxie. VI Situații speciale SECTIUNEA A . SECȚIUNEA B .

cărți de telefon . în rest.  Medicul trebuie să încerce reducerea suferinței bolnavului incurabil. capacitatea tehnică și de dotare a cabinetului  SECTIUNEA D – Atentarea la viata si integritatea fizica a bolnavului. Orice medic este liber să refuze fără explicații cererea de întrerupere voluntară a sarcinii  Cap. boală. broșuri și anunțuri de participare la conferințe profesionale  Cărți de vizită profesionale  Adresa de internet  Anunțuri în anuare. Eutanasia. remediul nu trebuie să provoace suferințe suplimentare  Nu pot fi experimentate remedii care alterează psihicul sau conștiința morală  Experimentele privind clonarea umană sunt interzise  SECTIUNEA B – Exercițiul medicinei de medicină judiciară  Subiectul va fi informat în prealabil despre sensul examinării de către un expert independent  Expertizatul îl poate recuza pe expert  Raportul final nu va conține decât elemente de răspuns la chestiunile puse în decizia de numire a expertului. să fie major. Protocolul cercetării se face de o comisie de etică independentă  Consimțământul informat al pacienților trebuie luat cu respectarea prevederilor legalese interzice provocarea de îmbolnăviri artificiale unor oameni sănătoși  Reguli ale experimentării umane:  Să fie precedată de o experimentare pe animal  Subiectul să accepte voluntar. asigurând demnitate muribundului  Se interzice cu desăvârșire eutanasia  Nicio mutilare nu poate fi practicată fără o justificare medicală evidentă. Când se va utiliza licența de înlocuire)  Orice fel de asociere între medici trebuie să facă obiectul unui contract scris cu respectarea independenței profesionale și a răspunderii individuale  Angajamentul profesional al medicului nu poate depăși competența profesională. expertul este supus secretului profesional  SECTIUNEA C – Exercițiul medicinei private  Este interzis unui medic să își încredințeze propriul cabinet unui coleg pentru a fi administrat (excepție cazurile bine motivate – concedii de odihnă. VII. în stare de libertate și perfect informat asupra riscurilor  În cazul maladiilor incurabile. cu excepția situațiilor de urgență cu risc vital  Întreruperea de sarcină poate fi practicată în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. serios documentată și fără consimțământul informat al pacientului. etc.1 Publicitate și reclamă  Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă în scopul dobândirii de clientelă  Mijloace de publicitate permise:  Plasarea unei firme  Anunțuri de publicitate potrivit prezentul Cod de deontologie  Invitații.

privind asistența medicală comunitară. . în vederea menținerii acestuia în propriul mediu de viață. VII Dispoziții diverse  În domenii specifice CMR poate adopta norme de detaliere  În situația unei acțiuni disciplinare împotriva sa. precum și pe nevoile comunității. punerea accentului pe prevenție și continuitate a serviciilor.    Scopul asistenței medicale comunitare este de a asigura furnizarea de servicii integrate. Mijloace de publicitate nepermise:  Prezentarea serviciilor la domiciliul unei persoane sau loc public  Acordarea de consultații medicale realizate pe orice suport material  În cazul aparițiilor în mediile de informare medicul va putea prezenta procedee de diagnostic și tratament. mijloace de investigare  Cap.  d) monitorizarea și evaluarea serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară. medicale și sociale.  Orice medic care își încetează exercițiul profesiei are obligația de a aduce acest fapt la cunoștința Colegiului Medicilor din România          Asistența comunitară. acordate în mediul în care aceștia trăiesc prin utilizarea eficientă a serviciilor acordate în cadrul pachetului de baza. flexibile și adecvate nevoilor beneficiarilor. adaptate nevoilor comunității. tehnici medicale.  b) definirea și caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunității.  Asistența medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe și servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos și bolnav. acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.  c) dezvoltarea programelor de intervenție. medicul trebuie să fie sincer în toate declarațiile pe care le face. Asistența medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ  Asistența comunitară  Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de activități și servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunității.  e) asigurarea eficacității acțiunilor și a eficienței utilizării resurselor.   Obiectivele generale ale serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară sunt:  a) implicarea comunitații în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia. pentru soluționarea problemelor medico-sociale ale individului.

nou d) educație și acțiuni direcționate născutului și mamei.  j) risc de excluziune  f) graviditate. domiciliu. la sănătate. în vederea realizării obiectivelor.  b) determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc.  Asistentul medical comunitar poate desfășura activitate în urmatoarele domenii: îngrijiri la domiciliu. psihiatrie. sociala. a bolnavului mintal și a bătrânului. secundară și terțiară. sărăciei. în principal. pentru asigurarea unui mediu de viață  i) activități de recuperare medicală.  i)fac parte din fam  c) nivel educational care necesita trat. scazut.  d) stimularea de acțiuni destinate protejării sănătății. categoriile de persoane vulnerabile. în mod deosebit. atributii privind:  a) identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității.   Asistentul medical comunitar are. municipiul. monoparentale.  c) promovarea unor atitudini și și socială.  Asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar își desfașoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistență socială organizate de autoritățile administrației publice locale sau. secundare și terțiare.  e) activități de prevenire și profilaxie primară. iar în cadrul acesteia. orașul și comuna.  e)b.  Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de următoarele categorii profesionale: asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar. dizabilitati.  e) identificarea. paleative.   Beneficiarul serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară este colectivitatea locală dintr-o arie geografică definită: judetul. sănătos.   Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:  a) nivel ec < pragul  d)diferite  g) varsta a treia. social și altele asemenea. în aparatul de specialitate al primarului.  Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare.  h) varsta sub 16 ani. sunt următoarele:  a) educarea comunității pentru  f) activități medicale curative.  h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire comportamente favorabile unui stil de viață sănătos. complementare asistenței  b) promovarea sănătății reproducerii medicale primare.  c) culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde își desfășoară activitatea. urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical .  g) activități de consiliere medicală și a planificării familiale.  b) șomaj.boli cr. a bolnavului cronic. medicală la domiciliu a gravidei. in faze terminale. după caz.

r) colaborează cu ONG-uri și cu alte institutii pentru realizarea programelor ce se adresează unor grupuri-țintă (vârstnici. f) efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor. m) semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților în teren.  c) îmbunătățirii nivelului cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educație continuă. pe teritoriul comunității: vaccinări.                individual. diseminează informații specifice de planificare familială și contracepție. k) participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții. h) supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului și a copilului mic. a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile. consumatori de droguri. implementarea programelor naționale de sănătate. n) efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratați la domiciliu și urmărește aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic. i) promovează necesitatea de alăptare și practicile corecte de nutriție. p) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie și contribuie la înscrierea acestora. anemici etc. prematuri. în conformitate cu strategia națională. a persoanelor cu handicap. q) organizează activități de consiliere și demonstrații practice pentru diferite categorii populationale. în echipă. alcoolici. u) efectuează activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos. t) se preocupă de identificarea cazurilor de violență domestică. j) participă.   Asistentului medical comunitar îi revin responsabilitățile respectării:  a) normelor eticii profesionale. ia legătura cu serviciul social din primărie și din alte structuri. cu mediatorul sanitar din comunitățile de romi pentru prevenirea abandonului. pentru asigurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltării nounăscutului. urmărește și supraveghează activ nou-născuții ale caror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonele în care nu există medici de familie. inclusiv asigurarea păstrării confidențialității în exercitarea profesiei. persoane cu tulburări mintale și de comportament).  b) actelor și hotărârilor luate în conformitate cu pregătirea profesională și limitele de competență. o) urmărește și supravegheaza în mod activ copiii din evidența specială (TBC. a cazurilor de abuz. g) în cazul unei probleme sociale. HIV/SIDA. programe de screening populațional. recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și a nou-născutului. s) urmărește identificarea persoanelor de vârstă fertilă.). . l) îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic. la desfășurarea diferitelor acțiuni colective.

prin anunțarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanță și însoțirea echipelor care acordă asistență medicală de urgență. facilitând implementarea măsurilor adecvate.  i) sprijină personalul medical în urmărirea și înregistrarea efectuării imunizărilor la populația infantilă din comunitățile de romi și a examenelor clinice de bilanț la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 7 ani. d) întocmirii evidenței și completării documentelor utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu.   Mediatorul sanitar are următoarele atribuții:  a) cultivă încrederea reciprocă între autoritățile publice locale și comunitatea de romi din care face parte. .  d) explică noțiunile de bază și avantajele planificării familiale.  n) participă la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză și a altor boli transmisibile. le explică necesitatea și importanța efectuării acestor controale și le însoțește la aceste controale.  l) facilitează acordarea primului ajutor. precum și alimentația la sân. fișe de planificare a vizitelor la domiciliu și alte asemenea documente. încadrat în sistemul cultural tradițional al comunității de romi.  e) catagrafiază populația infantilă a comunității de romi. reacțiile adverse posibile ale acestuia și supraveghează administrarea medicamentelor. precum și procedeul prin care poate fi obținută calitatea de asigurat. de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză.  k) explică avantajele igienei personale. acțiuni de depistare a bolilor cronice etc. titulare sau suplimentare.  m) mobilizează și însoțește membrii comunității la actiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare.  c) catagrafiază gravidele și lehuzele. sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcțiilor de sanatate publică județene sau a municipiului București.  p) însoțește cadrele medico-sanitare în activitățile legate de prevenirea sau controlul situațiilor epidemice. explică rolul tratamentului medicamentos prescris.  g) promovează alimentația sănătoasă. facilitând comunicarea cu medicul de familie și cu celelalte cadre sanitare.  f) explică noțiunile de bază și importanța asistenței medicale a copilului. sub îndrumarea strictă a acestora. a igienei locuinței și spațiilor comune. în special la copii. în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale și post-partum.  o) la solicitarea cadrelor medicale. respectiv registre. campaniile de informare. explică rolul și scopul acestora.  h) urmărește înscrierea nou-născutului pe listele medicului de familie.  j) explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate. explică membrilor comunității rolul și scopul măsurilor de urmărit. educare și conștientizare din domeniul promovării sănătății.. popularizează în comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autoritățile competente.  b) facilitează comunicarea între membrii comunității de romi și personalul medicosanitar.

 Asistența medicală și de medicină dentară din cabinetele medicale se asigură de următoarele categorii profesionale: medici și medici dentiști cu drept de liberă practică și asistenți medicali.  (iv) depistarea activă a cazurilor de TBC.  (v) asistența medicală de urgență. conform normelor metodologice ale Ministerului Sănătății.  Finanțarea cheltuielilor de personal pentru categoriile profesionale din asistența medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învătământ se suportă.  (vi) informarea asistentului social cu privire la cazurile potențiale de abandon al copiilor.   Asistența medicală și de medicina dentară acordată în unitațile de învățământ  Asistența medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ se asigură în cabinetele medicale și de medicină dentară din grădinițe și școli. conform programului național de imunizări.                  . probleme de igienă a apei etc.  r) semnalează în scris direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București problemele identificate privind accesul membrilor comunității rome pe care o deservește la următoarele servicii de asistență medicală primară:  (i) imunizări.. potrivit legii. din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății. de la bugetul local.   Finantarea cheltuielilor de personal pentru asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari se suporta. de la bugetul local. q) semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul comunității: focarele de boli transmisibile. intoxicații.  (iii) supravegherea gravidei. parazitoze.  (ii) examen de bilanț al copilului cu vârsta cuprinsă între 0 si 7 ani. din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii.

 Costuri estimate – între 6-29 miliarde dolari/an în funcție de țară.000-98. în statele membre ale UE. anestezice  Evenimente catastrofice (SUA. O mare parte a evenimentelor adverse poate fi evitată. între 8% și 12% din pacienții spitalizați suferă din cauza evenimentelor adverse în timp ce li se acordă asistență medicală  Marea Britanie 10% pacienți vătămați ca urmare a evenimentelor adverse  Riscul pentru un călător cu avionul de a fi victima unui accident 1/1 milion.libertatea.(OMS 2008)  Eveniment advers . cât și o povară economică importantă pentru resursele limitate din domeniul sănătății. Daunele implică deteriorarea structurii sau funcționării corpului și/sau efectele vătămătoare care rezultă din aceasta  Infecție asociată asistenței medicale .5% pacienți  România – nu dispune de date privind siguranța pacientului în sistemul sanitar   Siguranța insuficientă a pacienților reprezintă atât o problemă gravă de sănătate publică.Infecțiile asociate asistenței medicale (menționate în spitale și ca infecții nosocomiale sau dobândite în spital) sunt boli sau patologii (afecțiune. inflamație) legate de prezența unui agent infecțios sau a produselor acestuia ca rezultat al expunerii la instalațiile sau procedurile asistenței medicale   Date epidemiologice  SUA – 44.000 decese anual  Se estimează că. riscul pentru un pacient de vătămare în serviciile medicale este de 1/300  Studiu Danemarca: Mai mult de 2/3 sunt prevenibile. tip de medicament. de a nu fi supus vătămării inutile sau potențiale asociate cu asistența medicală. Servicii sub standardele de calitate admise  Studiu spitale SUA Erori medicale 6. cale de administrare)  incidente legate de echipamente medicale  infecțiile asociate  lipsa continuității îngrijirilor  erorile chirurgicale. factorii sistemici părând să fie responsabili pentru majoritatea acestor evenimente.Incident care dăunează unui pacient. 28% se datorează profesioniștilor  Concluzie: Management medical slab. cât și în domeniul asistenței medicale primare.  Erori medicale  de medicație (doza.  întârzierile în diagnosticare concentrație. pentru un pacient. atât în sectorul spitalicesc. australia)  Erori de medicație ce duc la moarte  Transfuzie incompatibilă  Moartea mamei la naștere  Op altui pacient/alta părte a corpului  Deces neprevăzut-copil născut la termen  Uitarea unui instrument în pacientului  Externarea mamei cu un alt copil  Sinuciderea unui pacient  Cum a fost posibilă eroarea?  În peste 90% din cazuri există o multitudine de factori care contribuie la producerea accidentului  Ascunderea problemelor duce la imposibilitatea luării măsurilor de siguranță pentru evitarea incidentelor de același tip .  Siguranța pacientului   Definiții  Siguranța pacientului .

factori situaționali și organizaționali  În condițiile unui colectiv profesionist. situațiile se pretează mult mai ușor la schimbare decât oamenii. Recunoașterea posibilității erorii  Cunoașterea evenimentelor adverse prin – schimbarea culturii de blamare – raportare anonimă  Responsabilitatea profesioniștilor pentru acțiunile lor  ”cultura blamării” în sănătate  Modalitatea tradițională de a rezolva eșecurile și greșelile în serviciile de sănătate (abordarea persoanei)  De ce blamăm?  Satisfacția celor implicați în investigație să găsească un vinovat  Dorința de a găsi o explicație pentru un eveniment neașteptat  Credința că pedeapsa va constitui un exemplu și un mesaj pentru ceilalți  ”cultura siguranței” în sănătate Abordarea sistemului  Perrow 1984 – ” să ne oprim în a arăta cu degetul” 60-80% greșelile sistemului – erau atribuite operatorului  Erorile au cauze multiple: personale. pentru a reduce incidența unei boli:  Identificăm factorii de risc  Cercetăm cum aceștia contribuie la apariția bolii  Dezvoltăm soluții pentru reducerea sau eliminarea factorilor de risc sau micșorarea efectelor acestora asupra pacienților . de sarcini. cu intenții bune. politicieni  Personal medical  Management  Pacienți   Reducerea riscurilor  În medicină.  În ce condiții se comit erori  Presiunea timpului  Prima zi după ziua  Supraestimarea  Mediu care distrage liberă cunoștințelor și abilităților  Prima ½ oră după  Comunicarea imprecisă atenția trezire și după masă  Supraîncărcarea  Stressul Ghidare vagă sau  Prima zi la un nou  incorectă serviciu       Cauze ale erorilor umane Neatenția Uitarea Foamea Oboseala  Consumul de alcool și med  Greșelile de comunicare  Ignoranța  Echipament cu probleme de design sau funcționare  Factori de mediu   Cine trebuie să se ocupe de siguranță în sistemul de sănătate  Decidenți.

(b) difuzarea către pacienți de informații privind riscurile. a altor lucrători din domeniul asistenței medicale și a personalului corespunzător de conducere și administrativ din mediul asistenței medicale. inclusiv utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor. (b) încurajează lucrătorii din domeniul asistenței medicale să prezinte rapoarte.  Statele membre ar trebui să promoveze educația și formarea lucrătorilor din domeniul asistenței medicale privind siguranța pacienților prin:   (a) încurajarea educației și formării multidisciplinare în domeniul siguranței pacienților a tuturor cadrelor medicale. inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor associate asistenței medicale 2009   Statele membre ar trebui să sprijine stabilirea și dezvoltarea de politici și programe naționale prin:    (a) desemnarea autorității sau a autorităților competente responsabilă (responsabile) pentru siguranța pacienților pe teritoriul lor. tipurile și cauzele erorilor. precum și asigurarea unui consimțământ informat pentru tratament. prin stabilirea unui mediu de raportare care este deschis și echitabil. (c) sprijinirea dezvoltării de sisteme. nivelurile de siguranță și măsurile în vigoare care să reducă sau să prevină erorile. iar aspectele juridice legate de responsabilitatea lucrătorilor din domeniul asistenței medicale ar trebui clarificate. pentru a reduce evenimentele adverse:  Identificăm pericolele potențiale  Analizăm cum contribuie acestea la apariția evenimentelor adverse  Dezvoltăm soluții pentru a elimina sau reduce pericolele  Metode de reducere a erorilor  Utilizarea procedurilor operaționale standard și  Comunicarea eficientă între membrii echipei a ghidurilor  Siguranța medicației (furnizare și adm)  Instruirea continuă a personalului  Implicarea pacientului în actul medical  Comisia europeană: Cartea albă „Împreună pentru sănătate: O abordare strategică pentru UE 2008-2013” din 23 octombrie 2007 identifică siguranța pacienților ca un domeniu de acțiune   RECOMANDAREA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE privind siguranța pacienților. ale evenimentelor adverse și ale accidente evitate la limită. în mod activ.  Statele membre ar trebui să stabilească sau să consolideze sisteme de raportare și de învățare privind evenimentele adverse care:   (a) furnizează informații corespunzătoare privind amploarea. în scopul de a facilita alegerea pacienților și luarea de decizii.  Statele membre ar trebui să acorde putere și informații cetățenilor și pacienților prin:   (a) implicarea organizațiilor și reprezentanților pacienților în dezvoltarea politicilor și programelor privind siguranța pacienților la toate nivelurile. precum și în educația și formarea continuă a cadrelor medicale. (b) integrarea siguranței pacienților ca un aspect prioritar în politicile și programele de sănătate. procese și instrumente mai sigure. Această raportare ar trebui să se diferențieze de sistemele și procedurile disciplinare ale statelor membre pentru lucrătorii din domeniul asistenței medicale. . (b) colaborarea cu organizații implicate în educația profesională în domeniul asistenței medicale pentru a garanta că siguranța pacienților se bucură de atenție cuvenită în programa școlară a învățământului superior. cât și la nivel regional și local. În siguranța pacientului. atât la nivel național.

În situaţia în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de familie. din luna a 3-a până în luna a 7-a. organismelor profesionale și instituțiilor educaționale și să le încurajeze să urmeze abordările sugerate. după caz)  Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei.  Imunizări:  I. de două ori pe lună.  e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere.  (c) stabilirea sau consolidarea sistemelor de supraveghere activă la nivelul statelor membre și la nivelul instituțiilor care oferă asistență medicală. confirmare. astfel încât elementele principale să poate fi puse în practica de zi cu zi. consiliere privind igiena alimentaţiei. lunar.  Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali. în conformitate cu următoarele obiective: (a) implementarea măsurilor de prevenire și control la nivelul statelor membre pentru a sprijini izolarea infecțiilor asociate asistenței medicale. consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic.  d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate .  c) supravegherea.  Recomandări suplimentare(1) Statele membre ar trebui să difuzeze conținutul prezentei  recomandări organizațiilor din domeniul asistenței medicale. donaldson – OMS A greși este omenesc A acoperi greșeala este de neiertat A nu învăța din greșeli nu are nicio scuză    PACHETUL DE SERVICII MEDICALEin asistenţa medicală primară    Pachetul minimal de servicii medicale  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală  Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. conform programului naţional de imunizări: . din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv.  b) supravegherea.      L. examen clinic şi tratament) în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. diagnostic prezumtiv.  (f) sprijinirea cercetării.la domiciliu.  (b) consolidarea prevenirii și controlului infecțiilor la nivelul instituțiilor care oferă asistență medicală. Statele membre ar trebui să adopte și să pună în aplicare o strategie națională pentru prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.  (e) ameliorarea informației oferite pacienților.  f) consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii. tratament adecvat şi măsuri igienicosanitare specifice.  (d) stimularea educației și formării lucrătorilor din domeniul asistenței medicale la nivelul statelor membre și la nivelul instituțiilor care oferă asistență medicală. acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. conform prevederilor legale în vigoare  a) luarea în evidenţă în primul trimestru.

dT (revaccinare).  b) la 1 lună . tusei convulsive .  g) la 12 luni.DTP (sau DT la cazurile la care  II. a) antituberculoasă . inclusiv cele prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate.  Activităţi de suport  Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical. antitetanos la gravide. DT (revaccinare). cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală.  d) la 4 luni.  h) la 15 luni. după caz. examen clinic.  i) la 18 luni. după  g) antirujeolică şi antirujeolicăverificarea cicatricei post primo antirubeolică-antiurliană.   Imunizări  Vaccinări în caz de necesitate. precum şi consilierea antidrog. diagnostic şi tratament).vaccin BCG. certificat de deces. pentru profilaxia tetanosului la nou-născut.  Servicii de planificare familială  a) consilierea femeii privind planificarea familială. tetanosului şi  k) antirubeolică. adulţi .  d) antihepatită B.  i) împotriva difteriei şi tetanosului la  e) antipoliomielitică VPO şi VPI.dT sau VTA.  c) la 2 luni.  vaccinarea DTP este contraindicată). scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri.la  e) la 6 luni.   Pachetul de servicii medicale de bază  Serviciile cuprinse la capitolul Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ  Servicii medicale profilactice:  Urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ:   a) la externarea din maternitate . .  b) revaccinare BCG. stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. domiciliul copilului.  f) împotriva difteriei.la domiciliul copilului. vaccinare.  f) la 9 luni. altele decât cele prevăzute anterior  Servicii de promovare a sănătăţii  Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc.  b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc      Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultative Serviciile cuprinse la capitolul Pachetul minimal de servicii medicale Servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute intercurente (anamneză. conform prevederilor legale.  h) împotriva difteriei şi tetanosului  c) testarea PPD.  j) împotriva tetanosului .

maximum 5 consultaţii/săptămână/medic.recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară. c).  c) Control/evaluare periodică . după caz.  .  d) Control/evaluare periodică .recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii dg şi pt monitorizare. pentru unele servicii medicale         .  .   Monitorizarea stării de sănătate şi a tratamentului pentru bolnavii cu afecţiuni cronice.epicriză de etapă pentru afecţiunile cronice care necesită dispensarizare. altele decât cele de la lit.  . Servicii medicale de prevenţie  a) examen anual de bilanţ al copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani.recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu.manevre de mică chirurgie.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare.recomandare pentru consultatie la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru internare pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie.  b) control medical periodic al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. după caz. în limita competenţelor şi la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare.  -stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic.  .epicriză de etapă pentru afecţiunile cronice care necesită dispensarizare în limita competenţelor şi la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare.în limita competenţei şi a dotărilor necesare  MODALITĂŢI DE PLATĂ  plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată.  . precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.ecografie generală (abdomen + pelvis) . după caz. conform listei proprii de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii  plata prin tarif pe serviciu medical – consultaţie.recomandare pentru tratament de recuperare-reabilitare după caz.anamneza. examenul clinic general.  Servicii medicale curative:  Consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute intercurente sau cronice programabile care cuprinde:  .  Servicii medicale paraclinice  .  .  .  Consultaţii la domiciliul asiguraţilor . pentru care medicul de familie organizează evidenţa şi raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate.

                     .