You are on page 1of 3

Literatra pre organistov

Noty liturgick spevy


Jednotn katolcky spevnk - vydan v roku 1936, nov vydanie m by v roku 2010.
Liturgick spevnk I prv as textov, obsahuje strune nuku o duchovnej hudbe,
truktre sv. ome a prednese omovch spevov. Druh as notov, s stabiln i
premenliv omov spevy. Zostavila Slovensk liturgick komisia, vydan v r.1990, (17 ).
Liturgick spevnk II obsahuje almy, spevy pred evanjeliom pre vetky nedele a sviatky.
Vydal SSV (Spolok sv.Vojtecha) r.1990, upraven vydanie poda novho prekladu lekcionra
v r.1999.
Liturgick spevnk II/b medzispevy (almy) na Adventn a Vianon obdobie vo vedn
dni. Vydan v Spiskej Kapitule v r.1995.
Liturgick spevnk II/c medzispevy na Pstne a Vekonon obdobie, Spisk Kapitula
1997 (4 ).
Liturgick spevnk III spevy Kvetnej nedele, Vekho tda, Vekononej nedele, vydala
Slovensk liturgick komisia v r.1993, (6 ).
Paie vydan v r.1989, gregorinska notcia; v r.2005 plinajkov notcia (sasn), SSV.
Liturgick spevy v pstnom a vekononom obdob s to doplujce premenliv spevy,
vydan v SSV r.2005.
A svetlo ven nech im svieti spevy na pohreby a pohrebn ome. Vydan v Spiskej
Kapitule v r.1996.
Marinska kytica Loretnske litnie (starie aj novie verzie), Anjel Pna, Marinske
piesne, ktor nie s v JKS. Vydan v Spiskej Kapitule v r.2005.
Zhudobnen vepery na nedele a sviatky vydan v Spiskej Kapitule v r.1997.
Odpovede poas sv. ome v rznych stupniciach vydan v Spiskej Kapitule v r.2001.
Vybran piesne z JKS transponovan do nich polh vydan v Levoi v r.2006.

Noty krtke preldi


Krner G. W., Der praktische Organist, 590 skladieb krtke predohry, dohry, modulcie,
Edition Peters, Leipzig r.1918 a neskorie vydania.
Jozef Rosinsk, Praktick organista, vydal SSV, 1950.

Stanislav Mach, Preludia pro varhany, 100 krtkych preldi v rznych tninch, vydala
esk katolick charita 1956.
Mikul Schneider Trnavsk, Preldi pre organ, vydan v r.1920, nov vydanie v r.2005.
Jozef Weber, Organista, zbierka ahkch predohier a dohier, Edcia Zvodsk, Bratislava
(r.1947).
Emlia Dzemjanov, Organov kola, cenn dvojjazyn (slovensky a nemecky) uebnica od
sasnej autorky, v I. kapitole s veobecn poznatky o organe; druh vydanie Hudobniny
AMADEO, Koice, r. 2000 (15,44 ).
Emlia Dzemjanov, Album organovch skladieb I , 10 skladieb pre slvnostn prleitosti,
Terminl, Koice 1997.
Varhann knka, skladby pre rzne prleitosti, napr. sobe od vznamnch skladateov,
Talacko hudebniny, Praha (105 K).
Varhann preludia IV, ahk preldi v rznych tloch a tninch od sasnch eskch
autorov, na priloenom CD s vetky preldi nahrat; vydala Musica sacra, Brno r.2007.
Varhann preludia VI , preldi na vianon piesne z eskho Kancionlu, na priloenom
CD s nahrat; vydala Musica sacra, Brno 2008, (225 K).

Knihy poznatky o organe


Ladislav Stanek, Organ jeho dejiny, stavba, zostrojenie a zachdzanie s nm; vydal autor
vlastnm nkladom, Hudobniny Zvodsk, Bratislava 1941.
Vratislav Blsk, Nauka o varhanch, uebnica pre konzervatri, podrobne popisuje
jednotliv asti organa, problematiku pal a menzr, vydal Supraphon, Praha 1988, a novie
vydanie ( 200 K).
Otmar Gergelyi, Karol Wurm, Historick organy na Slovensku, dvojjazyn kniha obsahuje
popisy a fotografie historicky vznamnch organov, vydal Opus, Bratislava 1982.
Ji Sehnal, Barokn varhanstv na Morav, varhany, vydala Muzejn a vlastivdn
spolenost v Brne r.2004, ( 400 K).
Tom, Luke, Tomek, Uhl, Historick varhany v echch, vydalo nakladatestvo Libri,
Praha, r.2000, ( 950 K).
Marin Alojz Mayer, Martin ako a jeho organrska kola, kniha opisuje ivot a dielo
vznamnho slovenskho organra 19.storoia; vydalo Hudobn centrum Bratislava 2003.
Ferdinand Klinda, Organ v kultre dvoch tiscro, kniha m dve asti. V prvej s opsan
dejiny a organov hudba vo vznamnch krajinch. V druhej asti kontrukcia a starostlivos
o organ. Vydalo Hudobn centrum Bratislava r. 2000, (17 ).

Vclav Syrov, Kapitoly o varhanch, akustika, paly, dispozcia, vydala Akademie


mzickch umn v Praze 2004, ( 218 K; 10,5 ).
Vclav Uhl, Varhany krlovhradeck diecze, s tu fotografie a dispozcie pribline 700
organov v diezze; vydal Garamon s.r.o. Hradec Krlov, r.2007, ( 890 K).
John Michael Talbot, Hudba rados i sluba, autor je konvertita, zakladate Bratov
milosrdnej lsky, je znmym spevkom a skladateom, nahral vea CD. Zama sa ak s
duchovn predpoklady skladatea a interpreta. V knihe s vahy a veobecn usmernenia
o duchovnej i liturgickej hudbe; nie o organoch. Vydali ju Redemptoristi r.2009, (2,9 ).

asopisy
Adoramus Te, asopis o duchovnej hudbe odborn lnky, notov prloha. Vychdza
tvrrone, vydva ho Liturgick komisia Spiskej Dieczy; cena jednho sla 1,5 .
Varhank asopis pro varhanickou praxi vydva Karmelitnsk nakladatelstv 6x rone.

Internetov strnky
www.organisti.sk portl slovenskch organistov: aktuality, frum, liturgick skladby,
fotogalria, Spolonos priateov organov, zoznam dispozci organov at.
www.varhany.org/doporucujeme.html portl eskch organistov: lnky o organistoch,
organovej hudbe, organoch, zoznam internetovch strnok
www.cpdl.org strnka v anglitine odkia mono zdarma sahova noty zva chorlnej
tvorby klasikov pre rzne nstroje
www.icking-music-archive.org/ByComposer.php strnka v anglitine na sahovanie nt poda
autora