You are on page 1of 16

Capitolul IV.

Proiect de finanțare pentru Centrala de producere a
energiei electrice și termice prin utilizarea biomasei 3,2 MW

Societatea INTERNATIONAL WOOD RECYCLE SRL, prin prezentul proiect, î și propune
realizarea unei centrale pe biomasă pentru producerea de energie electrică și termică, pe care
o vor folosi atât pentru a-și autosusține propriile inițiative imobiliare directe, cât și pentru
vânzarea acestor energii regenerabile pe piață.

4.1. Date generale
1. Denumirea obiectivului de investiții
“Centrala de producere energie electrică și termică prin utilizarea biomasei, de 3,2 MW”
2. Amplasamentul
Amplasamentul proiectului investițional se află în sat Adunații Copăceni, comuna Aduna ții
Copăceni, județul Giurgiu, România.
3. Titularul investiției
Titularul investiției este SC IWR S.R.L., cu sediul în mun. Bucuresti, Str. Silfidelor, nr. 4,
parter, ap.1, camera 1, cod poștal 087005, România.
4. Beneficiarul investiției
Beneficiarul investiției este societatea comercială SC International Wood Recycle SRL,
având codul unic de înregistrare 23447386 și număr de înregistrare la Registrul Comerțului
J40/4223/06.03.2008.

4.2. Informații generale privind proiectul

4. precum și producerea.R. este de 3. realizarea și punera în funcțiune a instalațiilor de producere de energie electrică și termică din surse regenerabile. acestea reflectă: ■ Capital social: 3. distribuția și comercializarea de energie electrică. cu o valoare nominală de 10 Lei pentru fiecare parte socială. ■ Cifra de afaceri: 42. Acesta a acumulat.000 RON.L.R. Filozofia IWR este aceea de a adopta cele mai bune tehnologii pentru realizarea centralei.cod CAEN 3514. are la activ o lungă experien ță în proiectarea.L are ca obiect principal de activitate “Intermedierea în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții” – cod CAEN 4613. în ultimii ani.1.L. În ceea ce privește situațiile financiar-patrimoniale din data de 31.12. transportul energiei electrice – cod CAEN 3512. suma lor reprezentând 100% participare la capitalul social.000 RON. vărsat în întregime în numerar. .cod CAEN 3513 și comercializarea energiei electrice .2. o experiență concretă și o puternică rețea de relații comerciale în domeniul producerii de energie alternativă prin cogenerare. 3 angajați SC IWR SRL s-a înființat în martie 2008 având drept scop intermedierea în comer țul cu material lemnos și materiale de constructii. deținut în totalitate de asociatul unic HoFaG Invest SRL. ■ Profit net: ■ Numar de personal: 26177 RON. utilizând ca materie primă lemnul. Prezenta inițiativă ia naștere prin relaționarea următoarelor competențe și domenii de activitate: HFG S.000 RON. pierderi și drept de vot în luarea deciziilor.2008. alimentate de surse regeneratoare.R. realizarea și gestionarea instalațiilor de cogenerare termică și electrică. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului Societatea comerciala SC. Capitalul social total al societății SC IWR S. transportul.cod CAEN 3511. dat fiind că se are ca obiectiv prioritar protecţia mediului atât din punct de vedere al . beneficii. dezvoltarea. iar ca activități secundare: producția de energie . unicul acționar al societății IWR. împărțit în 300 părți sociale. distribuția energiei electrice . IWR S.

energia mareelor. Luând în considerare actuala orientare și deschidere mondială către activități nepoluante.energia hidraulică. în chip evident. • energie derivată din biomasă: biodiesel. a apelor curgătoare. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: • energia eoliană. Scenariul . energia luminii solare. apei calde. fapt pentru care alegerile vor fi efectuate luând în considerare nu numai aspectul instalaţiei. • energia apei: .infrastructurii cât şi ecologic. așa cum ar fi țițeiul. • energia geotermică.Energia din biomasă . limitate la existen ța zăcămintelor respective și sunt considerate în general ne-regenerabiie. Descrierea investiției Scenariile tehnico-economice Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferului energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. a vânturilor. a proceselor biologice și a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Tehnologiile adoptate vor fi cele care vor permite valorificarea sistemului de producere a energiei electrice si termice. 4. Pentru anul 2007 investițiile vor atinge un nivel de 100 miliarde dolari. Aceste resurse sunt. bioetanol. cu o maximă eficiență și rentabilitate. Investițiile globale anuale în energia regenerabilă au crescut în ultimii ani de la 39 de miliarde de dolari în 2005 la 55 de miliarde de dolari în 2006. aceasta investiție se aliniază întru-totul contextului european și internațional. atât din punct de vedere tehnic cât şi economic. Sursele de energie ne-reînnoibile includ energia nucleară precum și energia generată prin arderea combustibililor fosili. biogaz. care să permită atragerea și utilizarea într-un procent tot mai mare a energiei alternative. • energia solară. cărbunele și gazele naturale. ci şi presupunând că gestionarea instalaţiei este uşor de realizat. Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea curentului electric.2. etc.2. . Astfel.

pentru încălzirea și ventilarea clădirilor individuale sau în rețea și chiar în procesele industriale. în cazul unei rețele de încălzire urbane. dar şi cerealele şi fructele. care însă. Acest tip de sistem poate înlocui resursele costisitoare de . precum şi partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane. odată cu descoperirea focului. Biomasa este prima formă de energie utilizată de om. Ele includ și un sistem de distribuție care transportă căldura de la locul combustiei la beneficiar. inclusiv substanţele vegetale şi animale. precum lemnul. Încălzirea cu biomasă oferă numeroase avantaje propietarului sau comunității locale. în timp ce energia biomasei este regenerabilă. Energie termică din biomasă Sistemele de incălzire cu biomasă utilizează materii vegetale și organice. rezidurile agricole și chiar deșeurile urbane în scopul generării de căldura. energia produsă din biomasă provine din energia solară înmagazinată în plante.Biomasa este partea biodegradabilă a produselor. pleava. uleiurile şi deşeurile vegetale din sectorul forestier. reprezintă procesul chimic de ardere (transformare chimică în prezenţa oxigenului molecular. Biomasa este ansamblul materiilor organice nonfosile. Astăzi combustibilul din biomasă poate fi utilizat în diferite scopuri – de la încălzirea încăperilor până la producerea energiei electrice şi a combustibililor pentru automobile. Energia înglobată în biomasă se eliberează prin metode variate. putând fi folosită an de an. agricol şi industrial. La fel ca şi energiile obţinute din combustibilii fosili. prin procesul de fotosinteză. deşeurilor şi reziduurilor din agricultură. prin controlul amestecului de aer și de biocombustibil în scopul maximizării randamentului și minimizarii emisiilor. Biomasa reprezintă resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă. în care se înscriu: lemnul. Aceasta include absolut toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii. Principala diferenţă dintre cele două forme de energie este următoarea: combustibilii fosili nu pot fi transformaţi în energie utilizabilă decât după mii de ani. silvicultură şi industriile conexe. din care se poate face etanol. proces prin excelentă exergonic). Multe sisteme de încălzire cu biomasă includ un mecanism de alimentare automată cu biomasă. în cele din urmă. Sistemele de incălzire cu biomasă sunt diferite față de combustia convențională realizată în sobe pe lemn sau în șeminee. Aceasta căldura poate fi transportată și utilizată acolo unde se cere.

în momentul de faţă. Datorită utilizării biomasei sunt diminuate rezidurile globale de poluan ți și de gaz cu efect de seră. sub forma rezidurilor sau a produselor secundare neinteresante pentru industrie (de ex. totul în funcție de conceptul re țelei de încălzire urbană. Potențialul de biomasă în România Biomasa reprezintă 65% din potenţialul de energie regenerabilă al României.000 TJ/an. sunt create noi locuri de muncă la nivel local pentru colectare. prin prezentul proiect. cele în energia eoliană sunt de o mie de ori mai mari. estimat la aproximativ 7. până acum. își propune realizarea unei centrale pe biomasă pentru producerea de energie electrică și termică. cu resurse locale de biomasă.energie convențională. IWR SRL. ponderea tuturor surselor regenerabile de energie în consumul total este de 28%. cum sunt combustibilii fosili și electricitatea. așa încât aporturile de căldură pot fi transferate unor grupuri de clădiri sau chiar unor comunități. Sistemele de încălzire cu biomasă sunt mai avantajoase fața de cele cu combustibili fosili atât prin costul combustibilului utilizat cât și a cheltuielilor de aprovizionare relativ scăzute. Sistemul de distribuție a căldurii provenite de la centralele de încălzire cu biomasă facilitează de asemenea și recuperarea rezidurilor termice rezultate din producerea de energie electrică sau din procedee termice. .6 milioane de tone/an sau 318. cât și pentru vânzarea acestor energii regenerabile pe piață. industria forestieră sau agricultură). preparare și livrare de materiale utilizabile. Cu toate acestea. Pentru comparaţie. reprezentând aproximativ 19% din consumul total din surse primare în România. investiţiile în domeniu s-au rezumat. Societatea SC. la doar 20 de milioane de euro. pe care o vor folosi atât pentru a-și autosusține propriile inițiative imobiliare directe. consumatorul este protejat contra variațiilor bruște și imprevizibile ale pre țurilor la combustibili fosili. România are un potenţial uriaş de energie din biomasă. Pentru comparaţie. Biomasa este adesea disponibilă gratis sau la costuri scăzute.

În plus. Amplasarea centralei a fost făcută astfel încât să favorizeze operaţiunile de transport al combustibilului vegetal şi a minimaliza impactul acustic produs. Din punct de vedere al mediului. Într-adevăr.Descrierea constructivă. rezultă că exploatarea acestei materii prime reduce semnificativ costurile de aprovizionare pentru uzul energetic. Centrala va avea o putere de 3. funcțională și tehnologică Proiectul prevede realizarea unei centrale pentru producerea energiei electrice şi termice amplasată lângă comuna Adunaţii-Copaceni judeţul Giurgiu (România). respectă pe deplin obiectivele protocolului . a emisiilor de CO2 la nivel european.R. surplusul acestui material rămas din prelucrări a reprezentat o sursă de poluare a florei şi faunei locale.L. În baza studiilor desfăşurate de IWR S. în perioada 2008 – 2012. emisiile de CO2 provenite din arderea lemnului sunt compensate de absorbirea acestora de către plante prin fotosinteza pe bază de clorofilă. proiectul a fost gândit şi pentru a valorifica şi exploata biomasa vegetală lemnoasă care se găseşte la scară largă pe teritoriul României. folosind biomase complet reciclabile. Folosirea unui combustibil natural (biomasă lemnoasă) pentru satisfacerea exigenţelor energetice şi termice corespunde foarte bine iniţiativelor în curs pentru reducerea consumului de combustibil fosil.R. sunt respectate prevederile protocolului de la Kyoto care are ca obiectiv stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să excludă intervenţia umană asupra sistemului climatic şi reducerea. îl poate asigura în baza studiilor şi evaluărilor privind procurarea materiei prime.2 MW. atât din punct de vedere al puterii instalate cât şi al energiei electrice şi termice produse. considerând că până în prezent. este realizată în funcţie de disponibilul de combustibil vegetal pe care IWR S. Dimensionarea centralei. pentru principalele ţări industrializate a emisiilor de gaze care afectează mediul.L. instalaţia în cauză prezintă avantajul clar al utilizării unei surse de energie reciclabile cu zero emisii de bioxid de carbon în atmosferă. În plus. conform unui sistem de producere a energiei electrice si termice alimentat cu biomasă vegetală derivată din resturi lemnoase (resturi lemnoase şi rumeguş). naţional şi local. DATE TEHNICE ALE INVESȚIEI . Instalaţia în cauză.

663 m² . 47 din 24. în viitor se va putea evalua eventuala cesionare şi exploatare a energiei termice. proprietate a Electrica Muntenia Sud .11.11. e) disponibilitatea unei zone extinse de teren pe care să se desfăşoare proiectul. cumpărat de HFG ROM SRL în baza contractului de vânzare-compărare autentificat cu numărul 3304 din 14/10/2005. Comuna se află la 44 km de municipiul Giurgiu. d) terenul este proprietatea HFG ROM SRL. astfel. c) Situația ocupărilor definitive de teren Terenul în cauză este traversat de linii de medie şi înaltă tensiune. În baza celor descrise mai sus. precum şi construirea unui număr mare de construcţii şi. c) în apropierea terenului se desfăşoară două mari proiecte imobiliare. Potențial biomasă Din punct de vedere al potențialului energetic al biomasei. 47 din 24.a) Zona si amplasamentul Localitatea Adunații Copăceni. locul unde va fi realizată investiția. b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat Amplasamentul amenajării se află pe teren arabil intravilan. Comuna Adunaţii Copăceni face parte din judeţul Giurgiu şi este situată la 20 de km de centrul Capitalei în direcţia sud-vest. în baza contractului de închiriere nr.991 ha teren intravilan si 6595 ha teren extravilan. are o popula ție de 6800 persoane și o suprafata de 7586 ha .2009.2009. și dat spre închiriere societății SC IWR SRL în baza contractului de închiriere nr. rezumăm motivele care au dus la decizia împărtăşită atât de tehnicienii de consultanţă cât şi de CDA al IWR privind amplasarea centralei lângă localitatea Adunații-Copăceni: a) prezenţa liniei de medie şi înaltă tensiune care permite minimalizarea costurilor de racordare a centralei în obiect la reţeaua de transmisie naţională. teritoriul României a fost împărțit în opt regiuni și anume: . Locația aleasă pentru prezentul proiect este reprezentată de un teren în suprafață de 241. reşedinţa de judeţ. dat în închiriere societă ții SC IWR SRL. b) favorizarea logisticii datorită prezenţei şoselei DN5 şi a altor reţele rutiere de legătură care simplifică procedurile de transport al materiei prime.

Munții Carpați (Estici. Câmpia de Sud Potențialul de biomasă pe sorturi. este prezentat în tabelul 3 Anexa 4 . regiuni și total. Platoul Transilvaniei 6.1. totalizând un 326 m. Câmpia de Vest 7. - 1. Sudici. Potențialul energetic tehnic al biomasei este de cca. având o înălţime medie care să împiedice accesul persoanelor neautorizate. respectând limitele legale.300 mp. Apuseni) 5. Moldova 4. Suprafaţa externă aflată la dispoziţia centralei este de 5. Întreaga zonă va fi înconjurată cu un gard din fier forjat. Delta Dunării – rezervație a biosferei 2. Dobrogea 3.093 mp din suprafaţa externă vor fi destinaţi parţial depozitării în aer liber a biomasei lemnoase. Concluziile evaluării impactului asupra mediului: nu exista un impact negativ asupra mediului . 518.207 mp destinaţi suprafeţei acoperite pentru depozitarea biomasei tocate şi pentru instalarea instalaţiei termo-electrice. Subcarpații 8. la aproximativ 25 Km de Bucureşti.400 TJ. Caracteristicile principale ale construcțiilor din tabloul obiectivului de investiții Aşa cum am menționat deja. locul unde va fi realizată instalaţia cu biomasă lemnoasă este situat în apropierea comunei Adunaţii-Copăceni de-a lungul DN5. din care: - 3. şi parţial zonei de parcare pentru întregul personal care deserveşte instalaţia.

51 RON. Durata de realizare și etapele principale. aducându-și astfel contribuția la dezvoltarea durabilă a regiunii. . a emisiilor de CO2 la nivel european. naţional şi local. din care 59. realizarea acestei investiții nu prezintă niciun fel de influențe negative. cât și pentru vânzarea acestor energii regenerabile pe piață. investiția nefiind poluantă.70 RON valoare eligibilă. 4. respectiv 15.925.188. inclusiv specificarea perioadei de referință Societatea INTERNATIONAL WOOD RECYCLE SRL.Sub aspect ecologic și al conservării cadrului natural. Valoarea totală a proiectului este de 71. Folosirea unui combustibil natural (biomasă lemnoasă) pentru satisfacerea exigenţelor energetice şi termice corespunde foarte bine iniţiativelor în curs pentru reducerea consumului de combustibil fosil.79 Euro.385. își propune realizarea unei centrale pe biomasă pentru producerea de energie electrică și termică. Centrala va avea o putere de 3. utilizând poten țialul natural al luminii solare. respectiv 12. conform unui sistem de producere a energiei electrice si termice alimentat cu biomasă vegetală derivată din resturi lemnoase (resturi lemnoase şi rumeguş). 1 Euro = 4. Proiectul prevede realizarea unei centrale pentru exploatarea energiei electrice şi termice amplasată lângă comuna Adunaţii-Copaceni judeţul Giurgiu (România).172.763. graficul de realizare a investiției Durata de realizare a investiției este de 24 de luni din momentul semnării contractului de finanțare cu Autoritatea Contractantă. energie nepoluantă: „energia verde”.3. inclusiv TVA.988. pe care o vor folosi atât pentru a-și autosusține propriile inițiative imobiliare directe. pe care o transformă în energie electrică.2 MW. Identificarea investiției și definirea obiectivelor.441 Euro. prin prezentul proiect.7 lei.494. Analiza Cost Beneficiu 1.

perioada de amortizare poate fi mai scurtă. în cazul energiei eoliene. În baza studiilor desfăşurate de SC INTERNATIONAL WOOD RECYCLE S. scoarta de copac. busteni) va fi transformata in produse energetice. odata ce tehnologiile de conversie energetica se vor dovedi rentabile. în cel al energiei hidro. aceste costuri pot depăşi cinci milioane de euro/MW instalat. În schimb. Utilizarea biomasei forestiere in scopuri energetice duce la producerea de combustibili solizi sau lichizi care ar putea inlocui o buna parte din consumul actual de petrol.R. investiţiile în domeniu s-au rezumat. La nivelul anului trecut. sau unu. faţă de două. Căci. Cu alte cuvinte. la doar 20 de milioane de euro. Cu toate acestea. considerând că până în prezent. Principala resursa de biomasa o reprezinta insa lemnul.În plus. până acum. datorită numărului mare de certificate verzi primite pentru fiecare MWh livrat în Sistemul Energetic Naţional (SEN): trei. proiectul a fost gândit şi pentru a valorifica şi exploata biomasa vegetală lemnoasă care se găseşte la scară largă pe teritoriul României. Incalzirea cu biomasa ofera numeroase avantaje propietarului sau comunitatii locale.L rezultă că exploatarea acestei materii prime reduce semnificativ costurile de aprovizionare pentru uzul energetic. Principalele motive ale reticenţei investitorilor sunt dependenţa de infrastructură (care îi obligă să-şi amplaseze capacităţile de producţie la maximum o sută de kilometri de locul în care se află materia primă) şi costul ridicat al investiţiilor necesare. în cazul staţiilor de biogaz. surplusul acestui material rămas din prelucrări a reprezentat o sursă de poluare a florei şi faunei locale. Pentru comparaţie. in cazul unei retele de incalzire urbane. Acest tip de sistem poate inlocui resursele costisitoare . Biomasa reprezintă 65% din potenţialul de energie regenerabilă al României. pentru ca toata materia celulozica abandonata astazi (crengi. preţul mediu al unui certificat verde a fost de 161 de lei/MW. Energia asociata biomasei forestiere ar putea sa fie foarte profitabila noilor industrii. trunchiuri. varianta aleasa si de catre SC INTERNATIONAL WOOD RECYCLE SRL. cele în energia eoliană sunt de o mie de ori mai mari. acestea se pot dovedi mai mari decât costurile oricărei alte forme de energie regenerabilă (E-SRE). în funcţie de materia primă folosită şi de metodele de producere a energiei.

R.2 MWh are nevoie de aproximativ 11. Din acest motiv. În scopul de a-şi asigura aprovizionarea constantă pentru alimentarea centralei pe tot timpul anului.163. totul in functie de conceptul retelei de incalzire urbana.de energie conventionala. cu o putere calorifică nu mai mică de 1. consumatorul este protejat contra variatiilor bruste si imprevizibile ale preturilor la combustibili fosili. O centrală cu capacitate de 3. Datorita utilizarii biomasei sunt diminuate rezidurile globale de poluanti si de gaz cu efect de sera.000 tone de rumeguş şi resturi lemnoase.65 t/h (dacă puterea calorifică a biomasei vegetale este de 2.000 tone pe lună.L a încheiat contracte exclusive de furnizare cu societati care îşi desfăşoară activitatea în sectorul recuperării resturilor lemnoase. Livrarea produsului va putea fi efectuată lunar de către furnizor. asa incat aporturile de caldura pot fi transferate unor grupuri de cladiri sau chiar unor comunitati.900 Kcal/kg. În urma contractelor societăţii INTERNATIONAL WOOD RECYCLE S. cantitatea lunară minimă prevăzută fiind de 13. Sistemul de distributie a caldurii provenite de la centralele de incalzire cu biomasa faciliteaza de asemenea si recuperarea rezidurilor termice rezultate din producerea de energie electrica sau din procedee termice. este esenţial să se evidenţieze faptul că respectivul consum al centralei poate suferi o variaţie de la 4.900 Kcal/Kg). societatea INTERNATIONAL WOOD RECYCLE S. .400 Kcal/Kg) la 6 t/h de biomasă (dacă puterea calorifică a biomasei vegetale este de 1.000 Kcal/h Consumul de combustibil vegetal variază în funcţie de putere calorifică a biomasei.R.L i se garantează furnizarea unei cantităţi anuale minime de 155. Instalaţia a fost proiectată şi dimensionată pentru a folosi ca şi combustibil atât rumeguş cât şi resturi lemnoase corespunzător cernute direct de societatea furnizoare. sunt create noi locuri de munca la nivel local pentru colectare. cum sunt combustibilii fosili si electricitatea. cu resurse locale de biomasa. preparare si livrare de materiale utilizabile.

contributie privata.086. va fi preluata cu prioritate indiferent de concurenta de pe piata la un pret reglementat.381.26% şi este acoperită aproape exclusiv din energia produsă în hidrocentrale.806.188.385.1997.contributie publica .925.391.397.  in momentul de faţă.774. In prezent. Puncte tari:  cadrul legal. mediu economic si legislativ instabil. energia electrică produsă din surse regenerabile se situează în jurul cotei de 5.839.50 29. pentru energia electrica produsa din biomasa se acorda un numar de 3 certificate verzi pentru fiecare MWh livrat in retea. din care: .  ritm ridicat de crestere a consumului de energie.925.988.valoare eligibila.000 t/an.994.994.16 41.51 15.494.172.  impact pozitiv asupra mediului.16 0 15.385.200 t/an şi 48.  conform Legii 220/2008.839.35 6.086.35 41.29 8.79 6.Dat fiind că se porneşte de la ipoteza că centrala va funcţiona timp de 8.994. rezultă că necesarul anual e combustibil vegetal pentru centrală oscilează între 37. care incurajeaza promovarea surselor energetice regenerabile.51 29.720.79 Total surse de finantare a investitiei. Balanta cheltuielilor investitionale si a surselor de acoperire a acestora (cursul de schimb: 4.720. din care: .494.valoare eligibila nerambursabila .12.806. pretul energiei variaza intre 25 centi/kWh si 50 centi/kWh.valoare eligibila proprie -TVA Valoare investitiei Lei euro 71.cofinantare din surse proprii .425.774. alin (2).79 59.763.441 29. din care: . în Romania.188.  impact asupra crearii de noi locuri de munca. 5.752.086.053.000 h/an.381. lit f.50 11.50 8.391.381.7 lei/euro) Specificatie Valoarea totala a cheltuielilor investitionale. art.720.29 0 .35 6. Puncte slabe:   valoarea mare a investitiei care necesita finantare majora.70 12.cofinantare privata din surse imprumutate 71. din care: . tinand seama ca Romania a acceptat cerintele de mediu stabilite de Protocolul Kyoto la Conventia Cadru a Natiunilor Unite cu privire la schimbarile climatice adoptata la data de 11.  veniturile sunt garantate: energia electrica produsa din surse regenerabile de energie.81 2.

fiind apreciata in studiu a se desfasura in intervalul mai 2010 – iunie 2012. Sub aspect ecologic si al conservarii cadrului natural. data primei trageri a sursei nerambursabile este la 6 luni de la inceperea proiectului.2 MW se deruleaza pe perioada a 24 luni.  fluxurile de numerar de la anul 15 raman constante pana in anul 25 . sursele si graficul de finantare a investitiei sunt cele prezentate in prezentul studiu. amortizarea luata in calcul respecta durata de viata fiscala a mijloacelor fixe date in folosinta prin metoda liniara. Analiza financiara Ipotezele studiului Analiza financiara presupune o perioada de implementare de 24 luni si o perioada de previziuni de 25 ani. investitia nefiind poluanta.  achizitia utilajelor se va face dintr-o tara din Comunitatea Europeana  nu s-a luat in considerare cresterea pretului la energie electrica. dar s-a luat in considerare pretul la certificate verzi.00 Obiectivul general al proiectului il reprezinta asigurarea diversificarii surselor de producere a energiei.  s-a luat in considerare numarul de certificate verzi care se vor obtine pentru fiecare MWh livrat in retea la 3 certificate/MWh. s-a estimat o structura a costurilor specifica domeniilor de activitate. realizarea acestei investitii nu prezinta nici un fel de influente negative. pana la un maxim de 55 €/certificat (conform Legii 220/2008). tot conform prevederilor legii 220/2008  indicatorii de performanta s-au calculat la intregul cost al investitiei (inclusiv finantarea nerambursabila).Excedent/deficit de surse 0. 2.  darea in functiune integrala a obiectivului este in luna iulie a anului 2012 la o luna de     la data finalizarii implementarii. tehnologiilor si infrastructurii pentru productia de energie electrica. avand in vedere urmatoarele ipoteze:  implementarea proiectului pentru varianta de putere de 3.00 0.

.659.494.440 Energie pentru auto-consum (MWh) 2.79 Euro (TVA aferent întregii valori a investiției ).70 RON valoare eligibila. 2.988.7 lei.79 Euro.774.188.925.35 RON.ajutor nerambursabil AFM.50 Euro.763.086.7 lei  suma de 41. Centrala va avea o putere de 3. respectiv 6.42 Ron. din care 59.  suma de 29.754. va fi suportată astfel:  suma de 29.7 RON. Producţie 3. reprezentând 50% din valoarea eligibilă.385.988.441 Euro. Esalonarea investitiei (Anexa 5) 5.425.397. Principalii indicatori economici ai investitiei 1.172.3. 1 Euro = 4. reprezentând 50% din total valoare eligibilă la cursul 1 euro = 4.50 Euro.839.35 RON.51 RON.086.806.172. inclusiv TVA. respectiv 15. din care 59. respectiv 12.29 Euro.81 RON respectiv 2. respectiv 15.2 MW. Proiectul prevede realizarea unei centrale pentru exploatarea energiei electrice şi termice amplasată lângă comuna Adunaţii-Copaceni judeţul Giurgiu (România).385. se suportă din surse proprii.994.381.79 Euro. la care se adaugă TVA-ul de 11.70 RON valoare eligibilă.51 RON.925. din care Constructii montaj = 12. respectiv 2693.720.16 RON echivalent 8.49 euro. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice). respectiv 12. 1 Euro = 4. conform unui sistem de producere a energiei electrice si termice alimentat cu biomasă vegetală derivată din resturi lemnoase (resturi lemnoase şi rumeguş).494.381. Valoarea totala.763.188. respectiv 6.053.2 MW Producţie brută (MWh) 25. 4.391.994. inclusiv TVA Valoarea totala a proiectului este de 71. inclusiv TVA.720.391 . Sursele de finanțare ale investiției Valoarea totală a proiectului este de 71.441 Euro.

Concluzii Scopul proiectului de investiţii se circumscrie obiectivului general al Romaniei: „Cresterea productivitatii companiilor romanesti.762 19.080 19.197. in conformitate cu principiul dezvoltarii durabile si reducerea diferentelor fata de media productivitatii companiilor din UE” si a obiectivului specific: „Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic”.762 Trim II 5. obiective care stau la baza reorientarii politicilor energetice in sensul cresterii .690 Trim IV 890.762 Trim III 5.762 Trim IV 5.Producţie disponibilă (pt. cota Certificate Verzi) (MWh) 25.049 Ipoteză producţie netă Producţie disponibilă (pt.197.690 Trim II 890.690 4.600 4.080 Veniturile la nivelul unui an de zile din activitatea cu proiect: Categorie venit UM Energie Ron Certificate verzi Ron Trim I 890. capacitatile de productie vor fi cele din tabelul urmator: Denumire UM Energie MWh Certificate verzi Buc Trim I 5.080 19.440 Ipoteză producţie brută Prin implementarea proiectului.600 V. cota de energie electrică) (MWh) 23.600 4.197.197.600 4.080 19.690 Trim III 890.

avand in vedere faptul ca sectorul energetic este unul din principalii producatori de gaze cu efect de sera. In ceea ce priveste dezvoltarea durabila.2007 al carei obiectiv general este satisfacerea necesarului de energie la un pret cat mai scazut. cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile. adecvat unei economii moderne de piata si unui standard de viata civilizat. siguranta in alimentare. vizeaza domeniul major de interventie al Romaniei: producerea eficienta si durabila de energie si se refera la valorificarea oportunitatii care decurge din Strategia Energetica a tarii in perioada 2007-2020.atentiei acordate resurselor regenerabile de energie si imbunatatirii eficientei energetice. obiective prevazute in Directiva 2001/77/CE (directiva ce stabileste obiective/prioritati nationale diferentiate in cadrul politicii energetice comune Uniunii Europene). se urmareste ca emisia de CO2 sa fie cat mai mica. In acest sens. .11. Investitia analizata. si avand in vedere cresterea consumului de energie. in conditii de calitate. reglementata prin HG 1069/19. se pune accentul pe promovarea producerii energiei pe baza de resurse regenerabile.