You are on page 1of 13

Izvjee o prekomjernome

proraunskome manjku i razini duga


ope drave, travanj 2015
Marko Kritof, ravnatelj

20.04.15

PRAVNA OSNOVA

Temeljem Uredbe o europskom sustavu nacionalnih i


regionalnih rauna u Europskoj uniji 2223/96 (ESA 95) i Uredbe
o primjeni protokola o prekomjernome proraunskome manjku
(EDP) 479/2009 nacionalna statistika tijela drava lanica EU
duna su Eurostatu dostavljati podatke o dugu i deficitu.
Uredba 497/2009 Eurostatu daje iroke ovlasti, koje ukljuuju
mogunost metodolokih posjeta dravama lanicama, na
kojima se detaljno razjanjavaju sve transakcije vezane uz
fiskalno izvjee, kako bi se osigurala vjerodostojnost fiskalnih
statistika te jedinstvena primjena definicija iz Uredbe o
europskom sustavu nacionalnih i regionalnih rauna u
Europskoj uniji 549/2013 i Prirunika o dugu i deficitu

Upiite naziv prezentacije

Strana 2

RAZLIKE IZMEU PRORAUNSKOG


IZVJETAVANJA I IZVJETAVANJA PREMA ESA 2010

Najvanija razlika izmeu sustava izvjetavanja koji se koristi za


potrebe EDP-a je obveza izvjetavanja po obraunskom
(accrual) naelu, dok se pri izvjetavanju za nacionalne potrebe
i MMF primjenjuje gotovinsko (cash) naelo.
Sukladno obraunskom naelu, prihodi i rashodi se biljee u
trenutku u kojem su ostvareni, dok se prema gotovinskom
naelu prihodi i rashodi biljee u trenutku u kojem su primljena
odnosno isplaena sredstva.
Zbog razlika u konceptima izvjetavanja esto postoje znaajne
razlike kod biljeenja pojedinih prihoda i rashoda (najbolji
primjer biljeenje PDV-a koji bi se trebao knjiiti u trenutku
nastanka obveze, no budui da to nije mogue biljei se kao
prihod s pomakom u vremenskom razdoblju na koje se odnosi).

Upiite naziv prezentacije

Strana 3

OBUHVAT SEKTORA OPE DRAVE PREMA


ESA 2010
Dravni proraun i korisnici dravnog prorauna
Izvanproraunski korisnici (HV, HC, FEUZO, HFP, AUDIO, CERP, DUUDI)
Javna poduzea (HRT, HI, HAC i ARZ)
Lokalni prorauni i korisnici lokalnih prorauna
Izvanproraunski fondovi (HZZO, HZMO i HZZ)
Javne institucije (HBOR, DAB, HROTE)

Upiite naziv prezentacije

Strana 4

Deficit ili manjak sektora ope drave prema


ESA 2010 za 2014.
-18.844 milijuna kuna
-5,7 % BDP-a

Strana 5

Deficit i primarni deficit sektora ope drave kao % BDP-a

Strana 6

Najznaajniji utjecaj na deficit (B.9) ope drave u 2014.godini


reklasifikacija dviju financijskih institucija, HBOR i DAB, u
obuhvat sektora ope drave pozitivno je utjecala na kategoriju,
dok su izvanproraunski korisnici i javna poduzea poveali
deficit, s time da je sveukupni utjecaj negativan u iznosu od 532
milijuna kuna
statistiki tretman transfera socijalnih doprinosa iz II. u I. stup
kojim se ova transakcija ne priznaje kao prihod u trenutku
primitka te je za 3.069 milijuna kuna uvean deficit
preuzimanje duga H Carga po osnovi treeg poziva u iznosu
od 955 milijuna kuna (u sluaju treeg poziva po jamstvu
cjelokupni garantirani dug statistiki se tretira kao obveza
drave)

Strana 7

Dug ope drave za 2014.


279 569 milijuna kuna
85,0 % BDP-a

Strana 8

Udio konsolidiranog duga ope drave u BDP-u, %

Upiite naziv prezentacije

Strana 9

Najznaajniji utjecaj na promjenu duga :

reklasifikacija HBOR-a u obuhvat sektora ope drave

Strana 10

Usporedni prikaz Izvjea o prekomjernom proraunskom manjku i razini duga


listopad 2014. i travanj 2015.

2011

2012

2013

2014

mil kuna % BDP-a mil kuna % BDP-a mil kuna % BDP-a mil kuna % BDP-a
Neto uzajmljivanje (-) / Neto pozajmljivanje (+)
(B.9)
listopad 2014.

travanj 2015.
Razlika

Konsolidirani dug ope drave

listopad 2014.
travanj 2015.
Razlika

Upiite naziv prezentacije

-25.494

-7,7

-18.654

-5,6

-17.189

-5,2

-25.038

-7,5

-17.504

-5,3

-17.672

-5,4

-18.844

-5,7

456

0,1

1.150

0,3

-484

-0,1

-18.844

-5,7

199.311

59,9

212.964

64,4

249.836

75,7

211.898

63,7

228.790

69,2

266.134

80,6 279.569

85,0

12.587

3,8

15.825

4,8

16.298

4,9 279.569

85,0

Strana 11

Temeljni agregati sektora ope drave

Prema ESA95 metodologiji:

2011

2012

2013

2014

milijuni HRK

Ukupniprihodi

136.209

137.791

139.912

139.069

Minus:Ukupnirashodi
Deficit ope drave
- Sredinja drava
- Lokalna drava
- Fondovi socijalne sigurnosti
Minus:Izdacizakamate
Primarni deficit ope drave
Dug ope drave na kraju godine

161.247

155.294

157.584

157.914

-25.038
-24.406
-220
-412
10.144

-17.504
-16.610
211
-1.105
11.208

-17.672
-19.245
77
1.496
11.502

-18.844
-19.984
304
836
11.476

-14.895
211.898

-6.295
228.790

-6.170
266.134

-7.369
279.569

332.587

330.456

330.135

328.927

Bruto domai proizvod

2011

2012

2013

2014

% BDP

Ukupniprihodi
Minus:Ukupnirashodi
Deficit ope drave
- Sredinja drava
- Lokalna drava
- Fondovi socijalne sigurnosti
Minus:Izdacizakamate
Primarni deficit ope drave
Dug ope drave na kraju godine

41,0
48,5
-7,5
-7,3
-0,1
-0,1
3,0
-4,5
63,7

41,7
47,0
-5,3
-5,0
0,1
-0,3
3,4
-1,9
69,2

42,4
47,7
-5,4
-5,8
0,0
0,5
3,5
-1,9
80,6

42,3
48,0
-5,7
-6,1
0,1
0,3
3,5
-2,2
85,0
Strana 12

Hvala na panji

Upiite naziv prezentacije

Strana 13