You are on page 1of 6
EMH dal¢ gxpavenaibidoaons Sos i ns os “ela oder daca, — :AbLaBaF7TO ‘TEFIBAMONTOE, ENEPTEIAE 8 KAIMATIKHE AAATHE ELAIKH (PAMMATEIA EMOEOPHEHE NEPIBAAAONTOE & ENEPrEIAE ASN2. perzond EIAIKH YIHPEDIA ps0. Novi sm, 2340 EMIOEOPH™ON NEPIBAAAONTOS ; . TOMEAE NOTIOY EAAAAOT Badhs6s Fporgoavorare : Emtivow TMHMA A : Tay. Aven “Abu. Kagiolag 1-3, Agave MPOE: EAENA Toy Kesdiwag 115.23 Avtepaty 6 8 Muspatrn 90 Mapooois| Kops, M Xpvoxorait 11826 ABiva E.Navouog Ap. Tnkeqiovon :2108701929927/903 - Ap Tadcoyiovor. :2198701883 KOIN: 1. PLE. durniig Arvintg Hiexrpov. Avon Tpiwa MepiBaAAovtos, Ho. Mlohureyvciou 78, 19200 Eaewsive 2.EynE A AdefovBpag 11, 11473 EMA: «ExGeon ucowod ckiyyou nnong Twv fepiRadhovrnay Opww kaiens Keipergs Nowodso!ac yia m Asroupyia rou KYTA Suhiig mou BploKerm ovy én Exahioriips ‘Tov Anpo OuAng ATmiKfis - KAHEH ZE ANOAOTIA ye 4. ON, 1650 1986 (PEK 1604) eFia my Mpootacia tos MepiBarrovtos> Smess cayset, 2. ON. 3010/2002 (PEK 91a), eEvapyovion rou N. 1850EBEE ye He OSwyiee Brit ES cay ST EE., Siabioaia opioBémnanc xar pudpioeic Beudtwwy yiarTD ubaropEpara seu dnAec OtarakeIG 3. To dp@po 9 rou N. 2947/2001 (EK 22814) rou agepa my Erma “anorcia Enbewpnrov MepiBakkovrac (EVET}. 4. To MA 185/203 (DEK 437 A’) mov agopa rq iouennkA o@yawon, 5kae%1a7 Kar OTEREXUON THC even 5. HKYA pe Afi. HTL 15393/2332/2002 (PEK1022 8), nou evagépetar CTY KaTarag) OnyooRaY Ka1 sSiwnKioy ép.10v Kor Spactaproninuy o« xamqyopiec Kor Sms wie! Eu, ofyepa 6 H KYA ye ATL HM. 11014/7034p104/2003 (PEK 332 9", nepi Siadikaciag M.N.EA Kar E.f.0, cbypUYa pe 10 Gp@po 4 Tou N. 1650/1966 Gru avriKaracTaGnxe pe 10 apGpo 2 tou A, 3010/2002 7. H KYA 509107372703 (PEK 1909 5°) now agopd Ta pérpa Kat TOUG SpoUs yia 39 Braxtipiag Tw Tepe aric BANU Kal Tov ERvin6 kar MepKpepeiaxs Lyemiaaye Araxeipiang 8. H Yyeiovopnc Algrakp pe Ap, E18 221 me 22 lav, eMepi SroBCoctas ALeTw Kan flopnxovioy amoBkiuvs (PEK 138/B/1965) omic io. 9. 1 KYA 29407'%508/2002 (EK 1572 6} nou agopd yerpa Kar Spoug yra-tyY Yysiovopind, Ta tev omoBajTaN, IOH KYA 1147 18/1997 (EK 1016 8 now opopa om caripnon THRaIGiOU TeCHiaypawANW «at Yyeviasiy mpoypayniotuy Brayeipiong aroBAne LH curt 13583" 3-12-2003 Koi Anopaon Ynoupyin MEXOAE, Eouncpainy, xat Teapyiar ue Bépa: «Eyepron nepibowovimay oowy rou épyou: Karoo: cmroxaraarain, 2% XYTA AunKig ArmiKiiC orn B€09 Zkakianpi tou Arye “clog, Poansoyod Soup at amd tay EVIEATEXMAE, KaBiis Kor 2 ott rrrsabeean0 TportoTincr, Kor Svovewoy coutig, exSoneion ante my iia Yrmpecia. 2.1 ar. o1k, 288/25-9-2010 Andoaon we Be yo TaV AY Len Tou 2% XYTA oTn Beer TeciowApH rau, tyes ‘duhng Amica. ext Nowapyie aurxac Arai, 13.H amd 07-12-2011 Ex@ean Autowiag vepikod cAéyyou me|EYETVTNE/YNEKA « tov XYTA Cubic rou Boiaxera avy Béon Exchiompl 14.To o.m, 394686/21-12-2011 tyypage ng EVAN (a.n. EYE 15,To yeyouos é11 9 eheyydpevoc Dopeag dev amecreide Cup yr Xophyriah ABE BisBeons aoxKasy omoGAiwY 1 HOT OTC S 4074/28-12-20 unyarieg cron ee ‘uli 16. To N.4042/201 2 (DEK 24 A’ ) «Money Hpacaaia Tou Tel |BaMovTOS, oF A. FENIKA.~ IIAPQFOIKH BIAAIKAEIA = AYNAMIKOTHTA} KAYEIMA AA. FENIKA Eng 07-12-2014 km pe 10:30 1), Ko! He poner sow evtoT oud WYMAN gUyKeNTpMAEI CA KaL GAiwy Bapéur petdkhww oe Beiyuara uypGN AygBevrwY fd 10 Eva «Madan par amo ris urmapesieg mg FE. Aung ATK, MIpaparoTOIRGNKe érqK0s uEpIKos eReyyos ora emMBEweRTES rns EVEN. oo XVTA Qudte Tou Gpioxera: GIy Aeon HkcAlaror crow myo Duby ArT, ooweusevou pei ev_an6 oyerMéc dvowopic vo. shewoKupiuc oF Sisouvéc wypiwy anoBin.e Tov efwrepiKo YoU ycupo, Wy Kora my EmBsipqon ouvedx@nee 1) (13) oxen EKBe apadodnxe Urey smedBuvo ms Gpaciqarernrac, mn AuToying, avriypape ang onPiag AMO 10 EUPHYGTO KOTG THY aUTOWIG, TOY EAEYXO Tu Ciofyeiu aBewobGrqang ws chayyopevns Bpcompiomrac nou TepiAsgay aTY UMNpETi pas Kay GMOTEAZOUGTEL Tw cvahHOEWW Te Sexyuoruw nov eAjyqeay KaNé tay aUTOW'G, SramIOTUBAKAV Fa axbhouBe: A2, MAPATOTIKHAIAAIKAHA ~ AYNAMIKOTHTA, | t STpoxerrar yet Xei20 Yyeiovop inns Tagg Amoppipcrany (XY FA] OXYTA sxreivercs ae éktaan 384 oTpENpany (A° don) Ka 410 oTpEppETEA (EOnz9), O oyKOG rou XYTA A’ xa1 B° Doane dvépyera: ot 27.330 000 xuB. perp Jobypave pe ny AEM}, Tupgeove ye Bihan row umEuEovuN d XYTA déyeraI MepiTa 7000 rovol)s arroppiywaray rmy next cmrorideviat uovo u9 emkivbuva oviuikra doniKd KG! mposapiolaZovTa We aUFG, TUE vay Mepipépesa Artis Tay Nowy (0 Bfyos Eahaylvas 5.06} 1 oTeped aTIOBANG OTe + Yrei8uvos goptes Siayeipton, rou XYTA elie 0 EAENA & cing AraBaGyidiKd;, ZHvBEcy0s Navot Ariki). + H xpoviet Bidpseia Aerroupyiag tou XYTA iva 13 Em. | B, AMEIOAOTHEELE: B.A, ABeia Aetroupyiag i ATO 1 Nopapyia Auris Armuic éyer exBo8ei corr, olk.|2288/29-09-2040 Anéqoan ue Give: sXopqyngn docias GdGeans actiKwy aTOBhintoy, via my A’ bean tou 24 XYTA omy Gor TkaAloriip TOU ARO uhig ArtIKA}GH, 1oxUOS Ewe 29-09-2013. i B2.NepiBahhovr ey aBeodoron Fla nig eyxarooracelg ins eheygouevng Spacmngicmnras fer Kowa Arégocy Yroupyiw TEXOAE, Eowrepawy, Yyeiac! endo€ei ye a.m.13883W03-1 flohmiqyod Kai Tewpviag ue Seva Eyapion TepiBuAiovnixtiv Opwy Tou épyou: KoTaaKeUF, Aelfoupyie Kor aoxardcTacn, 2 XYTA 1 Aurigiig Arming Jiq Son EKaMIOTHOL TOU LAyoU PuANCH, xoGuIg KON CLIT. 127184/23-6-2010 rponortoinan Kar ave Yvinpecia, O1 awaripis anIagAE:G KexiOWY fxs 30-08-2020. T.AndBAnra: 5 aycipion ~ B:6Beon 14. Epya uroBopiig - Arapoppwcn xwpov H eigodoc twy ancppiyperogopuw oro XYTA yivera ye 28H uéow TOU omoioy mpayuaTonecita: Tawdypous NAEKTaO! sorpyouevou ox yaIeS Kar Tou PopoLc 1oU goptioN TOV. yeoupomAdonyya. Kara SfAwon ewepyovial Tepimov 1009- sheyxouevos popéag Kadkirax evros ims MpdBECHiag 1 oToIxeia Tw eloEpXOPEVY oXRHETUY Kat Tw avtioTo!Y 10 ét0g 2044, va oma Garin xa ye tny (13) oxeri hype Bev éxouv amoeranci. ' Tiaqaioy i9¢ ciacScu (kar evds XYTA) umdpyer yaapag Sen viveral poxpogKom feyyo Uroyei Kai emigaveiantoy UBéru, eTpayyiaHaTUV Kar BloaEpiou (Spot 8.3.14, 3.3.12, 9.3.13 kar 9.3.5 mg AENO) It © Tpéypayha Kar aTrorchéopata perpACcuiV rev KabighCEWY (pos 9.3.17 THs AENO) + avaAtioeg otpayyioudrew (6pog 9.3.3 tng AEM) kar uypwv crroBARTW Tou fiohoyKoo KaBapiduos yia v0 2011 ‘+ Thpnon apyziou ehéyyou Kat TapaKohoGenans ToU;XYTA KaBdig Kal Tig erjoes exBéctic Trou ameotéAkovrat om Alon NepiBuAAovTiKod aboot Tov YNEKA yia ra ria reheutaia éty (6p05 10 TAG AERO). Tec ovwrépw ZntnOnxay kai se TaY (13) oXERIK éxBcon avrowiuc TAN Guus Héxo1 ofcon Bev ixouy atrootaAsi | E. Euprrepaapare ~ xhijon oe atronoyia i Ta nig Siamiovdisels mou avagépovral ovis Mapaypageus 4, [.3 rig Tapoboag Exéeone -EhEYXOU, N) EAEYXOYEVOS opéag KaAEirc Ge aMMOAOYia Evtas TrEvTE (5) epyagipwy nyepioy a6 TAY TapadaBh Tod Tapdvros PACE! TOU apBpou 9 Toy N, 2947/2001. Evrég Tyg idiag MpoBeopiaig, Hl EheyXopeyA ETaipeia KAAEITOI Va TpOGKOLicE! Ta aiTobpEva OTIC Wapaypacous [.1 Kal A. TlapaxaAoupe ta ws avwy oroixeia va UTOPANBOLY Kai pe YopEr. NAcKTpOViKOD apxeion yia BievKbAuvon, tg uTInpegiag yas KaTa Ty eMefepyacia xl aflohoynan. Ze TepinTwon fn eqrooronag 8a Ge.vpnéci Or aura Sev ugiorayra! KaTE TgpABaTH To Sraragew 79G KeiyEYNS mrepiBahhovrikig vopobesias, ET. H mapouca éxBeon ehéyyou Korvorroreirat arny EYTIE (aBeio5oroUwa apy) mpoKey:evou va etooyageEl ta cuphyara oXETIKA HE TIC SlapUYeS EMIBapNHEVUN YPHY (OPBpiWW Kal orpuyyioparay) na vat eferdoe 10 evBexSuevo emIfoARs épusy WapaKchoGBHaNs TN Ma\raTaG Twy amoppodv ané 10 XYTA nai apoooy avrég sivan emBapnpéves va oSnyowvra mpE emegepyacia sto ugiarayeve auernue. HTOMEAPXHE 7. KOTINH Eows. Alavoph: = Xpovaayike Apycio Topéa N. EArdibog ~- Apysio Twivaror A’ (> A) = Kapisis - E Noveopa . MM, XpurnixonadAoy

You might also like