You are on page 1of 33
& EAAHNIKH AHMOKPATIA AM. Y/I a0. ITIEPI@EPEIA ATTIKHE EAEYEINA /f AcxepBpiow 2012 TLE AYTIKHE ATTIKHE AJNEH YPEIONOMIKOY EAETXOY ApwOp.lIper.: 1923(67 1329) KAI IIEPIBAAAONTIKHE YPIEINHS, TIPO: 1)Yxoupyeio Yyeias Tevuci A/von Anpéotas Yycias xan Tortnra Zoo} Tay.A/von: EOv. Avtiordazes 80 (ue Ti.copororvaia) Tay.Kéducaz: 19200 EAEYEINA 2Yrovpysio Mepipain0vtos M. Kaiotdn-K. Peopraxozosiov Evépyetas kar Kiapatuniis Anas 2131601311 Evéuct Ppapparsia Yoarov ‘Tni.conovsrvx0:2131601317 (ue tTHAcopOLoToAia) Hi. A/ven:dyepy.peda@patt.gov.gr KOIN: TIINAKAY ATIOAEKTON EXOT. AIANOMH :Tyyjpa Yyctov. & Meptp. Eéyz00 EMA : Aurowia oth xwpartepr Tou AfyoU OuAns. EXET:a) ON. 2520/1940 «epi Yyetovopixdy Atatizeav». B) ON, 3852/2010 « Néa Apystexcovini......llpoypappa Kakhixpaémo> To ILA. 145/2010 (DEK 238/2012 t.A’) «Opyaviopos Hepipépewa Atcucigy 8)H aptOp. ou. 2288/29-9-2010 ATOOASH NOMAPXH AYT. ATTIKHE ues Opa. yopiimons dBaus Sidbcons aonKdy axoBhiitov na my A’éon tov 2” Xépov Yretovounetig Tans Amoppinndtoy (XYTA) om Géon EAAHNIKH AHMOKPATIA YHOYPLEIO VIFIAY & AGfva = SONS/2012: KOINONIKHY AAAH AED DY HE AINYH YPEIONOMIKHY MUXANIKHE AYT2/140421/201 1 & YPIEINHE HEPIBAAAOS TOE Tay, AusbOvIER ug 17 1POx: Tay, Kédixog @AreiOoven Anuéotas Yyteniis YYKA fiqpopogiien Aagunpoxobou E. Apiototéhoug 17,10187 Tyitpovo: 210 5236048 BY KEEATINO Aypiowv 3-5 Mapovar 1512. Fax: 210:5236046. Oda: Nepr duavépysuas cmdyMonoyucys pe @) To vmapapwr, 133857/6816/1 ovvnuevon 2011 &ypupo tov YIIEKA pera Vag duefiiconpe to (@) OL6TIKG EyypUO avamopIRG HE atmBA THE ayovo Ovijs, na SEVEPHEIE eRBNLLOZAOVU apaxudoowa yu te evEP TEKS GU, REVO apHOBIOMEUS Zuvnuuever HTIP/MENH THY A/NEHE lOseAi6es, KOINONOIHZH KX. Mappdpov Sapagn 3 13461 Zapiro EQTEPIKH AIANOMHL Alvan AYT2 (4) BAY.KAPAOYAH QEQPHBHKE FA THR AKPIBEIA AS PPAMHAATEIAT smeapomne omy epwoyi tous Kat y KENTPO ENETXOY & RPT Me'n YMOYPFEIO YreIAE & ko Biko : Api. Tips. Epcpopnvia Aen EAAHNIKH AHMOKPATIA An vitton "es asy YMOYPTEIO YTEIAI & KOIN. AAAHAETTYHE Teun AN MGNAEYTEAE Noa KEENNO rok eeores 2 seen: T.K. 15123, Mapobor tiiloore 2108036088 — FAX 210 5233563 @ipa: « KarayycAia oxenké ye voooug Aby@ aipiag pinavons oto AiO ‘@vhiig MPoKaAodpevn aNd ™m XeouaTepiD EXEL: 1. To um’ ap. mpart. 2492/18-7-11 éyypapo tou Idyarog EmBewpntayv Yminpeaics Yyeiag - Npdvoiag - LE.Y.Y.N. 2. To vm’ ap. mcr. 1543/27-6-11 éyypago ing EI6IKS Teapyareiag EmiBecsxonang MepiBaAAovrog Kal Evépyeiag, ue ovvnuuévn 1 KaTayyeAia Tou Kou X. Mapydpou Ze ouvéxeia tov um’ ap. Met. 2492/18-7-11 éyypa@ov Tou LE.Y.Y.N. {oxer. 1), 10 ontoio areaTaAy Kal oTHY Yrmpesia cas, TapaKaAOGuE ve YOS evnMEpdcete Yio TG aTTéWeIG Ka TIG Toxdv evépyeés Gas OXETIKA. EiuooTe om 61G8eor Gas yia cuvepyagia Ue Thy YrinpEcia cas, Tovnu.: To oxer.1, oth. pia (1) ASK EZQTEPIKH AIANOMH OMPOISTAMENOE = (+ 1. LEY. THE AIEYOYNEHE Topdag Yyeiovoyés ~ CapyaKeuniKds > Teipaucsg 205, 11853 2. Tp. fev Fooupatéa Anudoiag Yyeiag 3. [p.F. A/vtpiag Anudaras Yyeiog & Noiémrag ZoAS 4. Alvon AnuSaiag YyiewAg 1 ) EAAHNIKH AHMOKPATIA YNOYPFEIO YFEIAE & KOINQNIKHE AAAHAETTYHE EQMA ENIOEQPHTON YNHPEZION YFEIAS MPONOIAS ~ 3.E.Y.Y.N. TOMEAE YTEIONOMIKOZ @APMAKEYTIKOE Tox.b/von: — Neipasc 205 Toy.KddiKaG: 11853 ABiVva MAnpo@opies: M1. XaAaZwvirns KENTPO EAECXOY & MPOAHYHE NOZHMATON ‘YOOYPTEIO YTEIAE & KOINONIKHE AAARAGCYHE Api8. pws, L224. Bycpopnvia. ES, ENEIFON Agive (5 ~Lee ! Api. Tipwr. A -> 24 nPpoz: 1. Pevixf A/von Snydsiag Yyeiog Ynown k. Av. MavtaZonowAou FAX 210 - 3480840 2. KEEAMINO J fp, MpoSpoo Tndé@ovo: 210 - 3480802 2. testes 3 |, qeab Need | st [or/Qeue ©épa: —AlaBiBaon KaTayyehiog Exerind: a) ON. 2920/2001 (EK 131/A’/27.6.01) 8) To pe ap. npwr. 1543/27-06-2011 éyypame tng EldiKf\¢ Tpaypatelac EniGedpnong NepiBGAAovTos Kai Evépyeing ue To onolo diaBiBagETaI nN KaTOVYEAI Tou Kou X. Mappapou (a.n. 1543/08.06.2011 ETENE) Ze ouvéxelo tou (B) oxerikoU nou diaBiBaloupye ouvnnéve, Napakadowvrar_n Tevixiy A/vorn Anydoiac Yysiag kai To KEEATINO, hoyw appodiotntac, va eEerGoouv tv SuvaTdTnTa diepevvnong Tou SéyaToo TNS avowepopevng adEnang voowy Aéyw pUnavanc and 7 KwUGTEDA CTO AfUO OUAAG, fond Tig Yanpeaie Tou YKKA KaGdG Kai and Tic EnonTeUdEvEc UyEIoVOUIKES unnpecies, dng Kar_Thy duvarothTa exndvnans OXETiKAs EMVBnyIOAoyiKi|G PEAETNC Ka! Vo Uae evqueadideuy oxeriKa: Geephonre yo ry axpipeys® "ENKOE EMTOERPHTHE Euvnipéva: O/H pot z Rosle puevogiy Teh ay Tufsatos FPonwarnige Ss MIX. ZAMMATAKAKHE ©. SryP: KOINONOTHE! Tevikd Tpaorée Anuooiag Yyelag K. Avr. Anuénouno AJvon Anuboiac Yyeiag (ue ouvnuLiéva) Alvan Yystovouiktig Max/khg Kai YyiewAs Nep/vros (ue cuvnuéva) . EidiKA Tpaypereia EniBedpnonc NepiBaAAovTO Kai Evépyerac Meooyeiwv 119, TK 101 92 EZQTEPIKH AIANOMH 1. Fpauporeio 2. Avopepdpevo EniBewpnth pune \ pelo Beko asive;32/\y2012 Ap. npar.: et 746? KENTPO EAETXOY & MPOAHWHE NOZHMATON (KE.EA.I.NO.) oe DIPOE: x. Xapisco Mapydpou Zapdon 3 Zepupio 134 61 YNOYPTEIO YTEIAE & KOINONIKHE ahuoe buARE Fpomeio sevduvri, anpo@opies Avei6uvon ——_: Aypixpwov 3-5 Mapoior Tox. KéBweag 115123 Tndtavo —-—: 2105212022-024 oak, +: 2i0-5212135, AIABIBAETIKO. Zac BiaPrPaLonpe Eyypago tov Yrevdivow tov Tp. Mepifarroveuays Yyeiag to KEEA.ILNO pe Gua «Anavmon ayer ue emdnurooyuxt juekétm oto Aro viele». 0 AtevOvvniig tov KE.EATINO Ap. ©. Hazadqunzpiov Tp. Npoéspov 20p. Atevéovri, 3. Tp. TlepiBadhoveucis Yreiag Abiva A../4,2012 Ap. npur.: 16 ¥: KENTPO EAETXOY & ° ? TPOAHWHE NOZHMATON (KE.EA.I1.NO.) POE: Tov Aieu@uvri} Tou KE.EA.M.NO YMOYPrEIO YFEIAE & KOINONIKHE 4p. ©. NlanaBqunrpiou ‘ANAHAETTYHE Fparpeio ‘MpiBadhovninc Yyeiag Manpowonies + Zopnaraxinne Zropavos ‘AeiBuvon ——_ Aypaquv 3-5 Mapovor Tox KisBmeag 15123 Tokipave 2405212891, ag, + 240-8212899 Opa: “Anévmnon oyetund us emdnuroioyuct wehéty oto Aijwo Dujtic” Ee axdvenon tov vx" apiO. mpest. 13160/28.09.2011 eyypdoov Gag evnepavoope 60 hoya ME bnapEns avOuyewav eovudy pimavans Kar pSAvvENs oto YdPO mE yoouareprig oto Avo Owhiig, 6xog mpoxdarer axé vig KaTuyyehies, Tig exwéme Epeuves Kar Mm oyeTU aNanhoypagia je ta Yrovpyeia Yyetas xen Kowowns Aldnterying Kat YILE.K.A (Exbuc} 'pappareia Emdedpnong Mepipédaoveos xan Evépyetag), apoteivovpe va avaredet oxernai emBnutohoyusy wehérm SrdpKeas 6p xa’ aviryen népav tov étovg omy Ap. AOnva Atos, Avarknparpia KaGryiizpa Jarpucig Zyokig AGnvav ws avexeivevo tm Anudoa Yycia xox ty Taxpue} ms Epyaciag Kut Hpéeipo tov Iortovtov Tpodnrnuig, Teppadaovenie xan Epyaoiaxtc larpuxig “Prolepsis”. H Ap. A@nva Awod, éyst embsiger, wuaitspa onpavarxs epeovnns épyo, Kar diadéter ty KaTaRAMAn eumerpia ya THY dueayoys THC GvyKeKpIévNs wehé™nS. H emBnutohoyn peké 6a Beepevvijoet mig wozhouces aN Ku puxpompdbecues emnedeng om Squdour vysia and ag cwvexeis vaoPodpiccts ms noWSTTaS tov epIPadAovios (otepes. xan wépua pimaven), Einaote om Sué6ean 005 11a onowadimote nepartépeo evmépaon. Levaapéva: -1- Syypapo. Lapaaraxians Utépavos Yaei0ovos Tp. HepPeddovensic Yyeiag LT p. NipoéSpev 20. Aveveuve, 3. Tp. TeprBadovencig Yreing * AITHEIZ-KATAITEAIA ‘Endhvppo .....EMITPOMH AFONOE OYAHE ‘Ovon....... A TO AMEXO, OPISTIKO KAI ‘Ovopo Tar. AMETAKAHTO KAEISIMO THE Ated@uvon... KQMATEPHZ ANO AIOZION-OYAHS. AtebOuvon emxowaviac: XapiAaog ILA. Mapydpou, Eapagn ap. 03, TK 13461, Zepdpi0. TnA:210-2387569, Hav, Fo 975-314008. Nos KENTPO EAETXOY KAI TIPOAHYHE NOZHMATON (KE.EA.1.NO.) Yrr'oyiv: k.x. ©. Narradnuntpiou, %, Zapmrarakaxn, O KAPKINOS GEPIZEI STON AHMO THE @YAHE. 01 TrepIga6repo! CULTTOAITES HAS GAAG Kal OF TrEpIGGETE- PO! KGTOIKO! Tw yp SApWwv TrEBaivoUY ad KapKivo Ef a tiag ts Trapdaoyng Kai mapdvouns Aemoupyiag ms xaBou- Zas-xwparepric Tw Avy Aioiuv-unis arr To 19601!! Edd kar 500 xpévia Gepier Kuplg ra TraiSiG pag n ordi Aeyouévn Kai Gavarnpdpoc vococ«ANAEPTIKH NOP®YPA» 1 airia ing oTFOag eivat o: HOAUoHANKO! Opyaviopo! amr mv XwpaTEpH Avs Aiociwy-unig, Toveig, 1arpoi, yeirovec, KéroiKol, SécKaAo! Kal KaBnynTés ova oXoAtia TOU SYOU Has GAAG KaI Tw YEpW BriyKV BpnvosV Kal paivovral aywviZopEvo! va owWoouY Ta Tali THOU GoBe- vot amé Ty Mpoavagepdpevn vé00, xwpig va EXOUV Kat TIOANG 6rrha via va To emnTUXouV Orr TrOAU KaAG yvwpiteTe. NaiSid Tou To ota Tous EaqviKd yepiZel Ye oTTagHEVa aIyO- popa ayyeiat Kal Ta Zumikd TOUS Spyava apxiouv va UTTOAE- Toupyouv péXpI Trou ETrEpxEral o Bavaros. XapaxmpionKs TrapdBerypa, amd Ta avErpnTa,n pIKpF} HOH ‘pia TOU Tou AnHoTIKOD ExoAeiou Tou Zepupiou Trou ora 9,5 Tg xpévia ci5e Tov XGpo je Ta pia Tg ASYUW TI¢ TrPOAVA- EPOpEvNG aDBEveIAG Ka! oUVEXizel AKOUN va vooE! KAI var Ei vat Ge emfjpnon cdppwva ye Tov AieuBuvr McA Naiiarpr- fig KAivixrig Tou FeviKob Nocokopeiou NaiSwy mg NevréAnc. H nud Trou éxoupe Ffbq MAGE! civai avuTToASyioTn!! AEN MNOPOYME MIAEON NA MPOYAAZOYME TIE ZOEE MAE EMEIE Ol KATOIKOI TOY AHMOY THE ®YAHE KA TON TYPQ AHMON Adyw tng Acroupyiag ms xwyare-pric ANQ AOZIQN-OYAHE!HItI! H Karéoraoig iva efaipenika errelyouca Ka8"6ri Brisvou- He auvextig KaI He aUgnLévo puBES @ANATOYE, KAPKI- NOYE, BAPEIA NOSHPOTHTA, AIOZINES, POYPANIA, ANYMEPBAHTH AYEOEMIA, K. till ‘Am my Trokuerh Aetroupyia Trig ev Adyw XwHATEPAG oTHY ‘Tepioxs ag éxouv avarrTuxBel TepdoTiec avBuyie\ves EoTieg YAH, 22-05-2012, 01 omroies FEN TpoKaAowy Té00 évrovn SuCoOpia Kal avérTTU- En EvOuwv Kal LIKPOBiwy GE BABHO TOU va YNY pTOpOBPE Tihéov va {fGOULE GTOV dF|yo Duds (Ze@upIO — Avw Aiooia — Xaord) Kai oTous yOpw Shpous, Me thy Trapotea ainon-KarayyeAia, oa {prose va TrpoBeire ang déouces evépyers MpoKeipévou’ 4) Na mrpoBeire ge Gpean exrerapevn emSnytodoyi«r pEAET Kat HEAEM EvnoIPOrNTAs avépEoa oTOUS KATOIKOUS Tou AfNoU TAs DUARS Kal Tw yEpW Arp Kat 2) Na kAeigere deca Kat opioniké Ty xwparepri= =XAMA=XYTA=XYTY=XYT=OEAA Avw Atootwy- ‘uANC n oTToia He Ty aTr6 To Ero¢ 1960 Trapavon/ «nomimi» kar kaTaxpnoTi«t AerToupyia T¢, Hig EXE! @avardce! tous TepIoadtEpoUs MPpOYSvOUG Has, pi éx€1 KapKivoTronjge! Ta TrEpioaSrepa YEAN Tw OIKOYEVEKDY Ha, Hig Exel YEHICE! He KABE E;BOUS aoséveres (yvworés Kal dyvwores, oTrAVIES Ka LN, comrdvies), dc Exe! oTeprige! KBE avEpiomiVvo Ka Konvuvik6 Dikaiwwpa va uvexicoune va CoGpe, va avarrruaa6pacte Kai va avarrvéoupe Ka6apé aépa xwpig diofjves, Poupavia, Zopeph Suooauia, TépPES, Bapéa péraAAa, To§KG, pabievepyd anoBAnra, Auparoddortes x. d. epeis, Ta TaI5ié pas, Ta eyyOvIE hag Kai Ta Siseyyove pag atov Aryo ms uAHs Kal Tous yUpw Aryous Kar 3) NA EMIZKEYOEITE ONOZAHNOTE THN NEPIOXH AHMOY ®YAHE KA EIAIKA THN XOMATEPH ANO NOZIQN-®YAHE MPOKEIMENOY NA ANOKTHEETE OAOKAHPOMENH EIKONA TIA TA OZA EN EYNTOMIA ANQTEPQ EAE NEPITPAOYME. Zag TrapaKadws evnuepwore yas evypapus yia Tic evépyeié Gac Kai Tig oXETKEC aTTOpAaEIS GAG. O Arv-Karayyéhwy: Emmpontt| Aytavog unig vid To Gpico0, opronik6 Kar aLETGKANTO KAciopo Tg xwHATEpHS Avuv Aooiwv-OuArc. Ta mv Eritporr} Xapidaog |. A. Mapydpov Karoixo¢ rou Aruou ms uAfc, ‘ArmAwarouxo¢ Mnxavoksyog-HAeKrpoAsyoc Mnxavixéc E.M.T., ZopBoudoc Kar Npayyaroyviyuw Araxeipioewe Kai Metapopdc EmxivOdvuw YAKiy Kat Eyopeupdruy rou EMM. EAAHNIKH AHMOKPATIA YMOYPFEIO YFEIAE & KOIN. AMAHAETTYHE A@rva, 10 / 05/2012 TENIKH A/NEH AHM.YFEIAE& —— Ap. pwr: ¥1/r.n.ow. 4S £6 9 NOIOTHTAZ ZQHE A/NZH AHMOZIAE YTIEINHE . in Mpc: Enrrponi Aytavoc uAas MIAHPO@OPIEE: ©. TooAiKoyhou Fintioa eet peiae Woepied pon: Tax. A/von: Mapyn & Bepavépou 50 Zapaen 3 Tay. Kisdixac: 104 38 T.K.13461, Zepupio Tndépwvo: 210 5236283 FAX: 5233563 ©EMA: KarayyeAia yia npoBAjpaTa SnpSaIas uysiac GTO Aljyo @uAls Kat cous népiE ‘Afpous. 2yer.: H ané 22-11-11 airgon-Karayyedia ys Enrrponijg Ayévos OuAic Ze ouvéxeia tg and 22-11-11 almonc-xarayyeAlag Gag Kal npos evnuepwah cas, cas BiaBiBAoupE yypa~yo TMG YnnpEGiag yas npos Ty 2" AYNE kal Ty NEPIDEPEIAKH ENOTHTA AYTIKHE ATTIKHE (AIEYOYNZH AHMOZIAZ YTEIAZ KAI KOINQNIKHE MEPIMNAZ). Zuv.: To un’ ap. npwr. Y1/T.M1.01K.46500 / 3-5-12 éyypapo tng Ynnpeoiag pag eA. ia (1) EZQTEPIKH AIANOMH © MPOLETAMENOE THE Alvon Anydaiag Yyieivig, A/NEHE AHMOZIAZ YPIEINHE a/a T. KEXATIAAAKHE, KEES Pes AN AKIRA ya 2 EAAHNIKH AHMOKPATIA YMOYPFEIO YFEIAE & KOIN. AAAHAEITYHE Abia, 3 / 05/2012 TENIKH A/NEH AHM. YTEIAZ& Ap. Mowr.: Y1/T.N.oix. Z| CS NOIOTHTAE ZQHE A/NZH AHMOZIAZ YTIEINHE ‘SAIPETIKA ENEIFON MIAHPO®OPIEE: ©. ToaAixoyAou: Sleos: Tox. A/von: Mapyn & BepavZépou 50 Ynowa Averenrh Tox. KddiKac: 104 38 OnBibv 46-48. TnAépwvo: 210 5236283 aeMeneipang FAX: 5233563 2. NEPI@EPEIAKH ENOTHTA AYTIKHE ATTIKHE AIEYOYNEH = AHMOZIAE = YTEIAE. ~— KAT. KOINQNIKHE MEPIMNAE A@nvac 2, Edeuciva, 19200 EMA: Karayyedia yia npoBAAHaTa SnpoIaG Uysiag GTO AfWo MuA‘S Ka! TOUS NépIE Anpous. Zyer.i H ané 22-11-11 airnon-KarayyeAia tng Enrrponig Ayévos @uAic werd Tav ouvnupévav. Zag S1aBiB4Zoupe aimon-Karayyedia TMG Enrrponig Aydvos @uAAG Ka! NapakaAotpe va Yusronoijoere omy Yrnpecia pac eniSnwioAoyika croixela (voonpérnta -Svnrérnra) TOU MANBUAHOU tng NEpIoxAig TOU AAYOU MUAAG Kal Twv NEpIE AAYwY now oxeriZovTal We Ta kaTayyeAAéueva Kal Tuxdv diadérere. Euxapicroupe ek TeV nporépav yia Tn GuvEpyagia Gas. Zuv: To napandve oxer., puAAa Sexanévre (15) EZQTEPIKH AIANOMH 0 MPOLETAMENOZ THE 1. Fp. Fev. A/vtpiag Any. Yyelag Kai MoidtnTag ZwiG A/NEHE AHMOEIAE YTIEINHE 2, A/van Anuéaias Yyievig, Ap. KQN/NOZ ZYPPOZ Appee ass exam @ ssasoxraria ee ‘YoyHERD ¥IEIAY & KODAMKAT AAAMABTTYTIN AJONKHEH 2° YTEIONOMIKHE IIEPI@EPELAY EIPAIA KAI AIPAIOY TPA@F AIOIATH REAIPETIKA EMEITON Msypanéc, 22-05-2012 Api@paport. 1267289 MIPOE: Yrovpreio Vycins & Kowovnnyis AMmeryins Tevuci AtctOoven Anp. Yyetag & Movoryras Zoniis Aucifuven Anudotas Yyeevigs GEMA: «Karayyehia ya xpopiijnata Snuéoac vyelac oro Ajuo Dudsjc Ker orouc sep Afpovcy Sype pe to vr. aptO. xpox. YUP Tov. 46500/03-05-2012 érypaps 06s Be axdveyoy tov averépe oxerkod eyypiepov ons, ous ErmEpSvovns 6x 7) Yonpesie. jes Sev Sintec eminiucioyest oroxyeia (voonpSeyra- Gvyéemta) Too zaPosos mE aEprozs}e tov Aiuov Ovdis & tov agprs Anjo. ‘Tupvipowon SuctOuvone Only 4648, TK, 18543 Toomés ax: 210-4712186, Tnpogepteg, Mizoyntian Bs Top2)2008247 EAAHNIKH AHMOKPATIA TIEPIDEPEIA ATTIKHE TPENIKH A/NEH AHMOZIAE YPEIAE KAL KOINONIKHE MEPIMNAL AIEYOYNEH AHMOZIAE YPEIAE KAT KOINONIKBE AAAHAEITYBE, MEPI@EPEIAKHE ENOTHTAD AYTIKHE ATTIKHE Tay. Aivon — : EOvixiig Avtiotéioeins 80 ‘Tay, Kéducag :19200 EAEYEINA TDpoqopies : Kuxpiavos M. Tyépovo — : 2131601341 OEMA: « Andvnon o¢ &ypap6 os). Edsvoiva 31 Avyovotou 2012 Api0. Hpeot.: 1471 IIPOE: Yovpyeio Yyeiag Avon Yyswvopuctis Mrygavurtis & Yopewig MepiBadhoveos Apiororétove 17, 10433 ABjva Eyer. 1) To pe ap. mpeot. 2576/30-6-2011 &ypago me A/vong HepiPaddoveucs Yrrewrig & Yyctovoyxos FAyyou Avr. Topia AOnvov & Ave. Arnmig ms Tlepipéperas Acris 2) Thy we ap. mpeor. 1999/25-7-2011 andevenor) pas, 3) To pe ap. xpot. YIT.M1, ov. 46500/3-5-2012 éyypago ms A/vong Anusows Yyrewig tov Yaovpyetov Yysiag & Kow. AdAndeyying. 4) Thy pe ap. xpor. 973/17-5-2012/8-6-2012 andvmot was xepi «AnoatohA orariotxdy oxorzciov» ovo Yroupyeiov Yycias 5) To ps ap. xpox.AYT2P ow. 79389/16-8-2012 éyypapé ous Ze axdvenon tov averépa oyer. 5 cag ywopiLovne ttn Yanpeoia pag éyer Hn ‘tonoberbel (yet. 2 & o7Et. 4) 6oov apopé thy oyETIKH KaTayyEha Kat avaLEVOOUE THY Eon Kan nIg evdexSpiever evépyeres and to Yrovpyeio Yyetas. ‘Doov ywopiCovpie 1 Fepupépeur Artuciig Exe vmOYpayer mPoypaypaTHRH GdpBaeT jE TO IPME na. thy épevva tng nowrntas tov vaoyeloy VEétOV Kal ESagGY oTHY RepLOzg TOO Oprasiow nediov Kat yevixdtepa omy Aveuc Attu} cupReprLaLBavopEvo tov AMHOD Ovdiig. ‘Pyowv de Katatedel mporéosis chéyxov aépuas pdmavons and vipoyovavOpaxss Kat axpouetagepipeva Papéa pétadda. Eaions, fs mporadet oto Tlepupspeiaxs Enrysipyouaxd Tpéypayua va yivooy embnuohoyixts épeuves om neplo7h. Eovnpinéva: (ra oyer. 1, 2.3, 4) O ANATIAHPOTHE AIEYOYNTHE KOINONOMNEH: 1) YIOYPLEIO YFEIAE NEIKAE I9ANNHE @) AWvon Anudoias Yyeias Mépin & Bepantépoo 50, 10438 Adjva B) Ldpa EmBewpyzdv Yanpecidv Yysiac Hpévowas Towing Yy/k6s bappinos Tewpaseis 205, 11853 AOjva. 2) HEPIPEPEIA ATTIKHE @) Avaepipeperéipyn Aut. Arcus xk. Afjiov Zravpobha B) Avon Yyetovoynkod EXZyy0v & TlepiBodroveurtis Yytewns TIE Avtuig AttiKiis x. Xapiao Mapyépov ‘Alvon: Zapaon 3, 13461 Zegdpr AKPIBEZ ANTIFPA®O HPOISTAMENH THE IATEIAE BAABH NAPAKEYH (AE AIOIKHTIKON - [PAMMATEQN © ta EAAHNIKH AHMOKPATIA TEPIOEPEIA ATTIKHE. Edcuoiva: 08/06/2012 ‘AIEYOYNZH AHMOZIAE YTEIAE & KOINQNIKHE MEPIMNAE, MEPI@EPEIAKH ENOTHTA Ap.Mpw: 973/17/05/2012 AYTIKHE ATTIKHE ‘TMHMA AHMOSIAE YPIEINHE KAI TIPOAPOTHE YEIAE Tox AINon : E6viKis Avricréceus 80 A) MPOE : YNOYPTEIO YTEIAE & Tax Kw :19200 Eheugiva KOIN.ANAHAETTYHE Tanp. — : M.KYMPIANOY TEN.AINZH AHM.YTEIAE & OIOTHTAE Taio ZoHE ag ‘AINEH AHMOZIAE YTEIAE E-mail MAPNH & BEPANZEPOY 50 AQHNA 10438 EMA: <> Zxet: 1) 46500/03-05-2012 éyypago Tou Yroupyelou Yyeiag & Kolv.AMANAEVYONG. 2) 1999/25-07-2011 éyypago mg A/von Anuécias Yyeias Kai Korvwikric¢ Mépipvac mg NepipepeiaKtis Evérnrag Aunixrig Atnkiis. Ze amrévinon tou oxerKol 1 cas SiaBiBZouLE TivaKa He UAAEXBEvTA GTOIXela(rrpoéAEUON E.E.Y.E ) TOU apopoty Afyous ts TEpIOX¢ Has. Am6 1a cToixefa Trou Traparidevrar cTov GuvynpEvo TrivaKal Efvai SUOKOAO va EfaxBobv avimpoouTEUTIKO! Beiktes errjoag EvnoSmrac(adpok Kat eiSiKo!) didn! Sev ywwpiZoupe tov evBidyeco TANBUAHS KABKIE Kal TOUS TANBUGHOGS NAmKIAV(EIDIKOS SeikiNG BvNEISINTAG NAiKiag) CTOUG EV Adyw OHOUS. Emiong dev ywwpigoupe ta croixeia ng TeAeuraiag aTroypagrig 2011 eved eival yyword 611 Ge opIopevous Brpous uTMapxe! aGENoN TANBUCPOU Ew Kat 20%. (01 p6vor Seiktes Trou 8a rhrav SuvaTév va efaxBouv elvan avahoyiKris BvnoIUSTTac(aparpoUpeveny Tw B arTkiv). EmidnpiohoyiKkd cTorxela Trou va agopouy Ty voonpéinta Sev UTpyoUV kal arrarToUy ExTeTaEVA EmiBqyloAoyiKi Epeuva Tpav Tw SuvaToritwy Has(ouvvnLEVo OXETIKG 2) AKPIBEE ANTITPAO HNPOIZTAME THEPPAMMATEIAZ —@ ANATIAHPOTHE AINTHE Euvnupéva: IOANNHE NETKAE, i : 2 “VIVA WHOIN OD. 9, (a9 V) NOLWNVE Ove, TFOWZAGHVU NOdOAd ZOWHY = | __eee'e 1002 “auouw Z € € t = ¥. ua == @ we ~ (@ 9 Vi NOLYNV@ OVONAT FOWZAGHVU NGIWIa TOMY | TLR WSN GL IOLMRVE | (9 VI NOLVNVO OVONAT | FOWTABHVU THONIO VIHLONIOW —_ViWWEW/UOEN OLY ILE. __{(@ 8 ¥) NOLYNVO OVONAT TFOWIAOHVU AOMwaau 7vaN ZOMHT VIWEWOOEN GLY IO LYRE. ~ (a9 ¥) NOLVNVO OVONAZ ‘or WH 00r aIOUV YOWZACHVU NOdv.JaN ZOMHY z 6 oi 4 a 7 ‘VivWW/UOSN OLY IOLYRVE. zz aa 08 ——— Ga (BV) NULYNVe OVONAT TTORTAGHVU T¥VAOIVH VIHLONIOM 00% :L002 “dou ¢ “VI WREWHOSN CUVIOLAAVE ar te = (G2 V) NOLWNVO OVONAT ~FOWTAGHVU ZHVA® TONHT ‘S80 :1002 4OUV ez VIWAEWUOSN GLWIOLVAVE. __(2 ¥¥) NOLVNVO OVONAZ | 8 = ZeLTE oor aIOUY ‘FOWZAOHVU ZvATNYH ZOMHT or VIvzWUOSN OLY IOLVNVE. 08 (G9 ¥) NOIVNYe OVONAT | JONZAGHVU AOIsAG3Z ZONHV. ‘WLVWWLOSN GLY IOLYRVO. (G9 VI NOLUNYO OVONAS | FONTAGHVU AO.JAAUOAUEY ZONK ‘WivWIW/LION GUY IOLYRVE: __(@ 9 V) NULYNYE OVONAT | "FOVEZAOHVU NOZOWV ONY ZONHT Vivo ORIOLE (a 9 V) NCLVNVE OVONAT JOWTAOHVU ZYNIZA3VA TOWHY ‘VIVHEIWVLIOSN OLY 101¥NVO (G9 v) NOLWNVO OVONAT THVUVWV3 AOWEAGHVU OVONAT 2607E6°01:1002 HOVE JOU 4290) 2131801997 EASHNIKH AHMOKPATIA TEPIMEPELA ATTIKHE TENIKH 4/NZH AHMOZIAL YEIAL & KOINQNIKHE MEPIMNAL A/NZH AHMOXZIAE YTEIAD KAY KOINQNIKHE AAAHAESDT YHE MEPIMEPEIAKH ENOTHTA AYTIKHE ATTIKHE ONSH VGETAS eoved F. 001/002 Iepa O86; 294-AAAED TAX.A/NEH : EONIKHE ANTILTAEEQS 80 B) YTIOYPLEIO YTFIAE & TAX.KQA. 19200 EAEYEINA KOINONIKHE AAAHAETTYHE = ~~ THA.:213 1601 342 TMHMA EMIAHMIOAOrIAL SIAHPO®OPIEE; KYTIPIANOY A. Bepevcépov 50, 10438-A@HNA THA:.2131601342 KOTNONOINZH: ANTITIEPIOEPEIAPXT MEPI@EPEIAKBE ENOTHTAS AYTIKBE ATTIKHE Ka Afipov Dxavpotia. @EMA: Azdvmon tov vx.ap.par.2576/30-6-2001 eyypdgon auc” Si ceo Las evnpepavoupe or yuc va drevepyndel wa perry exixroons Kaxonddv voonHATAY OTIG cUyKEKpILéves Meployés, amatteitn nodvert|c pooch KaL avadpoynKy Hedge Ue avAAOYT ROAMAV OtoLyElaV, 1 Se Hehém voonporntas otic mEepioysc anartei noAVyNVN Siepedvyon Ge ouvepyacia us dogahotiKovs opyaviapots, VoooKopeia K.A.m. KaGcS 4 ‘Ong Kat peyGAn VAIKOTEXVIE vAOSO}N Kat oDyKpITIKE OTONZe{ oto jo.xo mn@vons. Mua této.e Wehérn evan WaKpoypovia Kat To ovpmepdcuata ebdyovtat peta amd apKerd ypovia Tapaiania araiteitn avigvevon and ddhes apuddies vanpeates ueyéhou upiW1od ovoray (Sioéives, Papéa pétadAa, Kc.) mov vTaPYovV ato Tepipaddoy (5upog,vepo, aépac,tpd@Ipe KA) Kon Yat Tig OmOle Bev }! T4501 21318018" amodaxvietar avadpoynch ovoxétion egdaov dev voictavtar ponyowpeva éeiypata. Mio tétoa peer vaepBaiver tig Svvatémres ms A/vons Anudcias Yyeias THs Hepipeperacns Evorntas Avrixtis Attixis. Na onpelooouus ott y A/von Has Eye Kaver mpotdoeic oto MepwpeperaKd Emysipnowxd Mpdypapypa Avairvgns ia tov sheyxo TS vOoporMTas tov AANBYGHOO THs EPION}S TC Avr, Artucis xabds Kat yia avizvevon emBapyvrixdy napaydvtav oto nepipdrov. Txdmpo Ga trav 1 ovvepyacia tov Yxovpysiow Yysiag pe mv Kowavie, Yanpesia tov Afipav ya ty CVAAOY} OvyKEKPILévanv OTOLyEi@V TOV AMOPOdY 1060 Voor|Hata dco Koi Thy brapén emBapuvtiKay Tapaydvrwv oto nepiBaddov. Emméov 0 Afnoc udt¢-Ava Atoctov-Zegbpr dev yas amootéAAcr Katactioeis axofimodvtay. ot Ey ‘Oc0 agopa de my avaepouemn mepinteon véoon, 1) vmpecia pac 8a Supevviioel ta otoryeia a6 to vosoKopeio. H AIEY@YNTPIA EXOTEPIKH AIANOMH TMHMA AHM.YTEIAE KONETANTINIAOY MAPIA TATPOE AHMOXIAS YT EIA A/NTPIA ANTIFPADO eects SH VEE TAS euoE Fax sent by : 2185385688 GRAM_DIN_YG_SEYPTEIA e311 12:53 Pg: t/t (Egy Eanes animonraria TEXNOAOTIKO . # * EKMAIREYTIKO Ss MA (TE!) YounPY ACHNAE EXOAH EITATTEAMATAN YTEIAE & MIPONOTAE, ‘TMHMA AHMOEZIAS YITEINHE Tay, Aven: AyErvplbuves 122 10 Antico Bod\oe Acoma: Trnspwvo S385608 Huepounvia aygsn 3-10 rae She Paw: 187 EMail: Badcs Mposenadcnras Tianpogopies: x. X. Keustc EMA ; Eyxpion duevépyetag upienohoneig — MPOE : -To Aruo Avo Atooiav épevvas EXET KOIN Zag ywwpifouve 611 To LUBOUuAI Tou Tuhuatos oth Ye ao. 13/1-7-2011 evexpive Tiporaen rou KaBnynrol, Xapikaou Kourr), vic 1m dievéoyeia Yyieivohoyixhe Epeuvac 70 AAO Avw Aiogiwy [AMENOE TOY TMHMATOZ BED EMHNIKH AHMOKPATIA TEXNOAOTIKO » GAL « exnameytiKko HAPYMA (T.E.I) FouneY AOHNAE EXOAH EMAFTEAMATON YFEIAX & MPONOIAE : TMHMA SHMOELAE YIIEINHE Tay, Son: AySmpi6wvos (22-10 Arydace Busnds Aaoweias ‘ Tyateove — $385608 Hueponnvia Anjdisw 3112011 + FAX 3314877 Api. Fipearox: 42189 E-Mail Babuds Uparepeadeytas Tranpopapies »% X. Koviis EMA : Acoxdduven dudayayic épeuveg —- UPOE : Ty Exdayyixt| Leanomay Apri EXET KOIN : . Napakahodpe va Tapdaxere Kd8e SuvaTh BorBEIG oto K. Xapikao Mapyépou Todmk6é Mnxavixe E.M.N., 0 orrotos civai péhog THs epeuNNTIKtis oNdBag oto EpeUNTIKG TpdypapUG «YyievoAoyIKA Epeuva Aruou uAjg» Tou eKMoveltar a1r6 To epyaoTApIO Yyrewéig Emiénuronoyiag tou Turjwarog wag Kat Emiotqyovikd Yrev@uvo Tov KeSnynn x. XapiAao Koury, Aap! XAPIAROE KOYTHE . |) KAQHTHTHE | EMINTOSELE THE XOMATEPHE ANO AIOZION-DYAHE STO ANOPOMOTENEE, TIEPIBAAAON TOY AHMOY @YAH? KAI TON TYPO AHMON Ané thy xwHarepH Avw Atociuv-OvAic avadvovtar ot effI¢ Loxupot SnAntnpUdéerc Kat @avatndédpor pinot: Atofives, @oupdvia, MoAuRUpHViKoi apwyatiKoi uépoyovavOpaxes, NoAuyAwpunpéva SiparvdAra, Bapéa péraAAa, EEaoBeves Xpiyto K.d.. 1 ou HoEIC Tw TE YW) KapKIoyeviov pRWY otOV x00 t Avo Moviwv-Duiic, otov u GAG Kat ctouc yOpw and thy ywuarepr Si\uou KWVOVEVuNY PUNWV GE MEpLOYéC NOU BoioKoVTaL WaKOLE v ywuarEH. Ot Biofives, axdun Kat Ge anelpoEhaxiotes SdceLc, MpoKGAOBV KapKivo ce KéGe opyavicns Ka8wc enionc Kat aAAayéc oto avooonoujTKs Kat veupIKd obotnLA TwY opyavisuwv, evdountpiwon kat ONAUKONOINoN Twy apdEViKWY EuBOUU. Ta oupdvia (PCDFs) Kat ot MOAURUPHVIKOL apwHOTIKOL UBpoyovavOpakes (PAHS) MpoxaAobv KapKivo ce KéGe opyamoyd. Enionc eivai toxupd tepatoyévec Kat eraAakioyovec ouatec. Ta moduyhupuopéva Supawvirta (PCBs Hh KAOMEN) eivar xnuuxés evidoers nou Bpoxaoby Kapkivo oF Kade opyavioys. Enionc mpoKahobv onpavtiKéc BAGBec t450 omy dostnta doo Kat omy noidtnta tov onépuaTOC tw avdpwv, adAayés TOU avoconounTiKOU ovotijparoc, Sacapaxés cupmepiopdc, NpoBArWata otny avanapaywy, tepatoyevésels oe avpimous Kat Za, Sepyorxés naGHoets, dmc efavOriwata, nmonKés BAGBec, avarpia, BAGBec oto otoUdy!, Bavaro Ge avOpwrouG Kau {ida MoU KaTAVvahivoUV HOAUGHEVEC tpOdés and autés tic xNLUKEs evidoec, UMOBUPECELBLGUS © oMoiog evBUvetal yia cwpeia GAAEC naBoAoyikés Kataotécels érws Via TOV KpETIVLOHS ota VeoyéwNta. Ta oraTOTIKG atoIXela Selxvouv eniong onnaverKly ad—non tg KPUpopylas KaL tS UMCGMABlaG (LN uoLOAoYiKK tmap§n ts tpirac eni ts Kedadrig tou REouG) ta TeAEUTaia tpLévta xpovia.. O1 coBapstepEs enutt@oeis adopouy tic pntépes Kat ta Bpédn. Ta PCBs uetadépovrat ato uwpd téao wesw tou mAaxobvta 600 kat uéow TOU yéAaKTOC Kal MPOKAADUY avwuaAles Snw< BnAUKonoinon Twv apgevixiy euBodww fh yévynon uwodv ywoic GUAO MoU eival Kal ot LO GUVnBLOWEvEC Tepumtoerc (evSoKowikéc AvWUaAlec). H OnAUKoroinon ennpediet entonc Kal Tov WUXLoHd TwV apoEViKwy, HEUaVOVTAG Thy ETBULIa yia to GAAO HUAO HE anotéAeopa thy OUdEtEpN kat opoaefouaAuKr} cuLTEpLpopa. Ta Bapéa pétadAa dnws eivat 0 VdpEPYYPOS, © HEAUBEOG, to KASULO, tO XPLDHLO, tO viKéAto, to apcevxd, 0 Wevdapyupoc elvan toxupa SnAntnpUdders eee nov npooBéAouv to VEvOUKs Kat to evboKoWiKd cbotNuG, ta vedoa Kat GAAG 6 Snyobv 2EvBAA BA oye vceisgAD (ery TeabURICieh VEO TrneseR NOL one asie nae ou, exuAtoruc} vdo0 tou napKivoov Kd.) Kau tekiKd ce dv Kd OT VEOyVE Ka Ta éuBoua. To 5e efaoBevéc yowuto npoKaAci kapKivo GE KDE Opyavicys. Katon twv okouriduav => éxAvon diofwvaov KA. pUrwv othy atudapatpa => => etonvor} Kat katdrtoan aré tov dvOpwrto => emuxdion ato €bapo¢ Kat otHV emupavera Twv pUTdV => MpdoAnWn and ta Cia UE TV ELonvor} KaL THY BdOKNON => CUGadpEVaN oto Aintos, ato Kpéac, to Adé1, to yeAa, to tupl, ta auyé, To LEAL, ta Aaxavixa, ta (ppouTa KAT. => Afibn ané tov dvOpwro kat ue thY TOT. H EKOEZH TON KATOIKON KYPIOE TOY AHMOY @YAHE KAI TON FYPQ GHMON ETIE OYZIEE NOY EKAYONTAL ANDO THN XQMATEPH ANQ AIOZION-YAHE FINETAI ME THN ANAMINOH TON SQMATIAION NOY AIOPOY- NTAI ETHN ATMOZOAIPA KAI ME TIE TPO@ES. EMEIZ Ol KATOIKO! NAGAINOYME: |* KAPKINO KAGE MOP@HE © AEPMATIKEE MAOHZEIE * EEAZOENHEH TOY ANOZONOIHTIKOY © BAABEZ NEYPIKOY EYZTHMATOEZ YETHMATOZ (2KAHPYNEH KATA TIAAKAE, TIAPKINEON, K.A.) © TIPOBAHMATA FONIMOTHTAZ AIATAPAXE THN ANANTYZH AZ@ENEIEE @YPEOEIAOYE AAENOE © AIATAPAXEE EYMMEPIDOPAE | © HMATIKEE BAABEE _AAAEPTIKH MOP@YPA AEN YMAPXEI AEDAAEE KATQTEPO OPIO EKOEZHE ETIZ KAPKINOFONES AIO=INEX OYTE 2TO EZAZOENEZ XPOMIO H Maykéopia Opyavwon Yyelas opiZer we "KoWWVIKe avEKTH Kat Oxt and drown vyeiag avexti 66on Stofwav" tv npSoAnIpn 1-4 tpiceKatoHPUPLOGTiY tou ypayHapioU (1 tpisexatoppuptoaté tov ypappapiou = 1 pg = 10g) ava KAS Bapous avOpinou F Zou ka avé nuépa. Dic HITA Kat Ge GAAEs XwPEC LoXUOUV AKON avoTNpStEpa dpa. H atpéadatpa aAAd Kat ta Rpoidvta rou napdyovtat ce aktiva éws Kat TOUAGXLoTOV Sexanévte yLopetpwv and thy xwHaTEpH Avw Aociuv-OuAls civat anodeSetyyéva podvopéva and Kapktwoyeveis pious érw¢ dtofives Kat dAA| |mtKivbuves ouc s Tou rapayovtat Katé tv Kavon Tw GKOUTLBUDV. IYMMEPAIMA Ei Nv, is 4 KS Ke dU wuatepric Avw Mociwv-OuArc uati ve AEC TIC EykaTaOTaoEIC INC TOU Aettoupyouv éoa Kat yOpw and autiv Kade Kat THY auEon nepiBaaAovtKr anoKatdotaon tou ywpou Me xwuarepric aAAd Kau tnc EupUTEpNS MOAUMASNC MEeoLoyrc. AEN YNAPXOYN NAEON NMEPIOOPIA AAIAMOPIAS ANO KANENAN MAZ H AAIADOPIA FA THN XQOMATEPH EINAI ETKAHMA KATA THE ZOHE. © Kapxivos Gepizer otov Sijpo ths DuAric. Or neptoodtepor oUPNOAItES pas GARE kal Ol Tepiccdtepot KATOLKOL Tw yOpw ShwWY TeBaivouv and KapKivo e£ attiag tS napdAoyng kat napdvoung Aetroupyias ts xaBouZac-xwHarepris twv Avw Aociwy-Ouars ané to 1960!!! . EvSeiKxtikd avarpépoupe oti otic MeAétes MepiBadAovexwy Enuricewv twv 2 véwy epyootaciwy nou mpoBAgnovtat va KaTacKevacBouv Lésa othY XwHaTEpH Avw Aocwy- QvArs Kat ot onoies Exouv BewpnGei Kat eyKpiBet and tic KpaTKés apLOStEG UNNpEDiEs TepiBaAAovtos, avaypadoveat ta efNh¢: © Hpénavan otny neproyy pas eivan «optotiKiy» GEA. 85, © To vepé tou ubpodépou opitovra athv Reptoxll a6 eivat akaTaAANAo Vta oroLaSHITOTE Xprion akdpin Kat yur Blopnyavixth GEA. 86, © Ot Kapxivot tov yaotpevteptKoU Kal TOU oUporoINTiKON oUTHHaTOS elvan mépa TOAAOI €€ avtiag tHG Mapa MOAY UIpNAs PUMavONs TNS TMEpLoXrG HAG aNd vetpLKES evidoets (evidet¢ tou azivtou) GEA. 86, H xwparepH puraivel pe dAwy twv elddv to KapKivoydva agpia Ged. 157, 158, 185, H eyKaréotacn twv véwy épywv omy xwHartep Avw Atooiwv-uaric exer e€aodaAicet thy Kowwviki anoSoxr He GAG Adyta Sev GAAATEL tig «oUUABELEGD Tw ToAttiv GEA. 165, © H«auvepytorixt) Spdon» twv véwy épywv atnv xwhatepH Avw Atooiwy-OuAric 6a iva GetuKH Kal Sev Oa emubgper npdadete apvNTIKEC EMUTTWOELS OTHV NEPLOXT LAC GEA. 168, © Dev unépxouv evoxAroets and wc ones tHG XWHOTEPHG ott MANoLotEpES KOTOLKHHEVES ME PLoXEs GEA. 186, © Hun npayyatonoinon twv véwy épyw aroppinterat napdpr. IV napay. 1.3.2., © H xwpatepi-xaPov%a Avw Avociwv-OuAric Oa kAcicet to 2041 U.X. mapapr. Il, © H xwpatepr pe ta epyoordotd thc Ba BeAtudooUV tic NEpBaAAovtLKés GUVOKES TNS TEpLoxri¢ Hac RapKpr. II, * Ta véa épya propobv va yivou ééw and thy xwHatepr Avw Atociwv-OuAiis exdva 2.1 napdpr. Il, © H anéotacn twv véwv éEpywv and tig KatouKnpeves meptoxés eivat peyaAuTeph and 2,5 xtopetpa napdpr. IV napay. 1.1. evw omy npayyatiKétnta sivat MOAN juxpétepn and ta 500 pétpa, © © auvomiec «fevwnuarde II», «Avw Kot Kétw ToouKAidin Kar «Zwdprd» nou guvopevouv ue tv ywuateph Avw Atoowv-OuAhc gxouv oBnoGei and xo TonoyoadiKd Sidypauua yorioewv tnc¢ aueonc meu oy (eSiou «X.2». At otnv kupichefia yac Exouv efadavicen! © H meptoy) érou Bpioxetat n xwnatepl ev cixe xapaxtnproBei wo Ziovn A’ SNA. anokutou npootasiac, pe Béon thy NepiBadAoverxr MeAétn uToBaOpiothKe oe Zvn E’ SnAadh thy xewpdtepn Zavn and tnv drown tng avamruéng ts avOpiruvns Turis kau Spactnprotntac. Eniong ty 30-09-2011 n kuBépynon e€€Swoe duo Kowvés Yroupyikés Anodes HE TG omotes xopnyel «AGEs GUAAOVrC—HEtadopdc emuKWEOvWY LaTpIKGv amoBAitTWY cE Siomepidepetakd eninebo,otnv etarpeia «Anotedpwtripas AE-Mndpnodac, Eppou ap. 25,T.K. 14564, Néa Knotooid kat otnv etatpela «Green-actions NepiBAAAov kat Mpdown Avértuen ENE, [pdppou ap. 71, T.K. 15124, Auapovotov»». Me autés tig Anoddaets ot npoavaepdpeves etaipetes GUAAEyoUV Kau Hetadépouv AMO AH THN XOPA ta eruxivduva vatpiKé améBAnta aptyis¢ WOAUGHATIKO Kat TOELKOU XOPAKTIPA HE GKoNd THY aNoTéppwOn-KAIpIys Tous Gtov «ANOTE@pwTipa - KavOTHPA Nosoxopetakiv ANoBAitwv» tou Evuaiou EuvSéopou Ahnwv Kat Kowworytwv tou NoHo’ Artuxiig (E.2.0.K.N.A.) rou Aewroupyel otny xwuarepH Avw Moousy te ATTUKIC. Thy 11-11-2011 0 kaBSAa apaptwAds and tn¢ LSpUcEWS Tou Evialog ZUvSEecp0¢ AKLWY kat Kowotrtwy tou Nopod Attucric (E2.0.K.N.A.) Kou evduxd_n ExteAcotixt) Enttpomr tou onedéoue va entrpémer oe 6Aa ta voooKoueia, vatpiKé Kévtpa Kau vatpeia thc EAAGSOC va dépvouv ta Enixivduva NogoKoueraKd Kat lotpiké ARSBANTa touc thy ywuaTEpH Avw Awowv-Dudc via anorésowon orov Anotedpwrijpa te ywuaTEpHC Kat THY KaTéXWOH Tout Ge véo Adkko-Kittapo mov Ba KataoKevdoEel yia auTv Tov Adyo uEGa oTNY ywUATEDH ‘Avw Atoowy-OuAc. Tv 14-10-2011 o udunoupydc Eowteptikwv Mapns KoukouAdrovaos o€ ouvévtevgt tou otov TMACONTIKS oTABLS «Mega» eine ttn Siaxeipton twv anoppypétwy Ba SoBei oe WGubtec Kat xwHatEpr Avw Aoowwy-DuA‘s Sev Ba kAeiaet eG’dpou TwHis. © Ka@nyntis FewAoyiac Koc Ev@bpt0¢ AéKKag tov EOviKod Kat KanobtotptaKod Navernotnpiou ACnviv werd and noAdXpovEs UEAETES OTHV REPLOXH TNS XwHOTEpHS Avr Atocwv-Dulrig GAA Kau otHY EupETEpN MEptoyt OPW aNd tHY xwHatEpH, avadépet Sut heyaAdrepn toEUKH BoyBa tng ArcuKric eupioxerat atov S110 DuAtic Adyw tS XKwHetEpTiC. AEN @A ENPENE MPOTOY MPOXMPHEOYN ETHN NAPATASH'H THN KATAZKEYH NEON EPION 'H THN AAEIOAOTHEH NEON APASTHPIOTHTON STHN KAPKINOXQMATEPH ANQ AIOZION-@YAHE, NA EXOYN EXOYN KANE! MIA EMIAHMIOAOFIKH MEAETH NOZHPOTHTAE KAl @NHTOTHTAE TOY MAHOYZMOY TOY AHMOY ®YAHE KAI TON fYPQ AHMON NPOKEIMENOY NA KATAAEIX@EI TO METEOOE TOY ETKAHMATOE MOY ZYNTEAEITAI ETHN MEPIOXH MAE AMO THN THN MAPANOMH KAI MAPAAOTH AEITOYPTIA THE KAPKONOXOMATEPHE AND AIOZION-OYAHE ANO TO 1961 Aev Kévouv enténutodoyixi} peAéty | Sev Givouv croreia yta thy XwHatepr Avwd Mocwv-Oudiig nap’ 6Ao mou tous ta éXOUHE %ntiEL £5 KaL MOAAOUS prIVEG Kat KpbBovtat H BaZouv dpaypous to Yroupyeio Yyeiac Kat Kowuwixiig AAANAEyying (Fevixds, Tpapparéag Anwdcias Yyeiag Ko Av. Anwéroulos, Zdpa EmBewpntdv Yrnpeoudy Yyeiag kat Npévoiac, Turina Ent6nptodoyiac, Kévtpo EAgyyou Kat MpdAnwng Noonudtwy — KE.EA.M.NO. oxo [pareio NepiBadAoveriis Yyeiac), to Yroupyeio MepiBaAAovtos, Evépyerac kau KAtporuxrig AAAayrig (Tevixth Ateduven NepiBaAAovtos Kar AedOuvan NepiBaAAoveKou Zxe6tacpow oto Tuya Aatayetpicews Erepe@v AmoBArrwv, ES Yrnpecia NepiBadAovros — E.Y.NE., Edixi| Fpappareia EniBewpricews NepiBaAAovtos Kat Evépyerac — E.6uxh| Ppappatéas Ka Mapyapita KapaBasiAn), n Mepubépera Artixtic (Nepubeperdpyns kog I. Syoupéc, Fevexr} AtesOuvon Anwdctac Yyeias kar Korwwvixric Mépinvas, n dtes@vvey Anudarac Yyeiag Kat Kowwvexrig AAANAEVyiNG ths Nepideperaxiis Evotntag AutiKiis AttuKtis, Avanepupeperdpyng Ka ZraupovAa Arjpou, Aes@vvon MepiBaAAovtuiis Yyewsi¢ Kat Yyetovoptkod EA¢yyou tou Autikod Topéa A@nvav Kat AutiKiis AttiKiic), 0 Srpapxos DuArs kog Anuitpns Mroupaipns, o npdepoc tou Snuotxod cupBovaiou tou Sipou DuAri¢ Koc Anuiitpng Zadeions, n NoAcoSopia tou Sipou MvArs, n Texvixt) Yrnpecia tou Sryou @vuAie, to AotuvopiKé Tyhpa Avw Avoowv, n E@vuKry ZxoA Anyudatac Yyeiac, n EAAnviKr TratotiKi Apxt, 0 Evtaiog AtaBaOpiSixds LOvSeopos Nowou Artis, to Anftapxeio tou Sipou Mvdis, n Zx0AH EnayyeApatwy Vyeiag kat Npdvowac kat to THH}Wa Anudowas Yytewri¢ Tou TexvoAoyixot ExnatSeutiKod lSpdpatos — T.E.. twv A@nviv pe KaOnynth tov Ko XapiAao Koutt, o Topéas Otxovopixrig FewAoyiag Kau Fewxnpelas tou TuHpatos FewAoyiag kat FewnepiBddAovtos tng ExoANs Oettxdv Entotnpdy tou EBviKod Kat KaroStorpiaKou Navertotnpiov AOnvav pe KABNyNT tov Ko AKiv6uvo KeAeneprtt} Kat GAAOL, enersH rw avitAapBaveote to Gena eiver KaBapé MOALCKS Kat TERK. Ol MTMXOI NPENE! NA NE@AINOYN FA NA ZOYN MONO O! MAOYSIOI. O rpéro¢ pe tov onoio yiverct n Staxeipion tw anoppiuudewy ory EAAGSA péxpt orjpepa, Seiyvet out ot toniKés # ot eupUtEpEs auTObioixrjoets Ge GuVEpyaoia HE THY KEVTpLKH xparixiy Stoiknon, ebapyd{evras tov nadid, RPoGBARUKG Kat TakiKd GUAACYLGLS «TOU xatou hepoKaporuipn», cuvexiZouv va Gewpoby Sti MAZOV ot KérOLKOL Tou Srou DuArg Kot Tw yoou Sruwy Ga yNopovcay va S AYTHH TPITOKOZMIKH KATAZTAZH AAMBANE! TEAOS META ANO 50 MAYPA XPONIA BIAEZMOY, EEEYTEAIZMOY KAI KAPKINO@ANATON TON ANOPONON TON ANO AIOZION-OYAHE AOTO THE XOMATEPHE. Zuvévoxot oto SiapKés autd éyKANHA, aUTbY TwWY KATéNTUOTWY, TAEKV, NapavopWv, omdvOpwrtuv Ka aveuTEpIBOAAOVTKGY MOALTKGY ERIAOVUDY OTEKOVTAL OL EKdOTOTE MPUNV Kat viv SHuapxor (Ot Soro! Kowordpxes tho xoUvtas 1967-1974, Kapartic:kowwordpxne Avw Mooiwy, Frayétios Tewpyag (MAZOK):Squapyoc Avw Aoocwv, Etépyioc Mavayos (KKE): ShLapxog Avw Atoowv, NikdAaos Nanadipas (MAZOK): SWapxog Avw Atoowv, EudyyeAog XptotodiAdng (MAZOK): Shpapxos Avw Atoowv, Xpriotos Nanmous (NA): Spapxoc Avy Noowy, Anuftpos Mroupaiting (MAZOK): SAnapXos Duar KaBWs Kar SAot ot SnHoTLKOL obpBouAot twv napardgewv tous. EvSeuKtixd avadépoupe thy oréon tou vuv Snudpxou DuAis k. Anutiten Mroupainn wv onoiog HE EMLGTOAH Tou otis 31-03-2011 anartei and tov téte mpwOumoupys K. F. Nanavépéou, «nv &ueon extéAeon twv véwy Epywy tou Mepubeperaxod ExeStacpod ya ‘thy Ataxeipion twv Anoppinpetuy otny Artic (ME.Z.0.A. Attixiic) Sn A. twv touAdxtotwv 2 véwv epyootaciuy Kat thy GULPETOX! tou SHOU DvArs oto AtouKNTUKd FupBBowALo ths avadéyou exapeiag» evi) orig 19-04-2011 otnv cuvedpiacn tou AnwotKol SupBouriou toxupioOnke Sut n xwHatEpH Oa KAcioel ce 2,5 xpdvia, Naparhaviveas Kat KopoiSedovtas ‘toUG 46.000 Katoixous tou SHOU DuAric AAG Kat TOUS KaToIKOUS tw yUPW SrHWV. © 6 npdnv Sipapxos MuArs K. Xprotos Nannots otnv cuvebpiacn tov AnporiKod LupBoudiou orig 9-03-2012 unooriipige dui npoKepévou va Exoupe EooSa we Stipos Duaric mpénet va Sex8ovpe yia névta tv xwuorepr Avw Atoolwv-Dudis Kor pati tov cupddvncay dAot ot copBouAoi tou GAAG Kat o vuv Srpapxos A. Mroupaiyns Kat GAot ov obpBoudor ins napardgeds tov. O Srpog DuArs kat Kupiws kat npwriotwo ot SiamAeKdpevot Tou Tov Sto1KoUv sendbvouv Kd8e xXpdvo 47.000.000 evpw 116.000.000.000 Spaxués nepinou we avnotaGutatiKd oéAn ener Statnpowv ory neptoyr pac pe thv Bla thy peyaAUTeph xwHatepr tov KoopoU oth Enpd Kal HE AUTIV To LeyaAUtepo éyKANua Kate ths Zwri¢ NU, TWV TOUBUBV KaL Tw EyyOVUY Has BNA. TwV KAPKWOBaVETWV NOU NpoKGAOUVtAL aNd THY KapkwwoxaBovZa-xwpateph Avw Mocuv-Ouars. Kot udvo n Unapén twv ev Adyw avtiotaBprotuKwy yonudtwv Seixvet to uéyeBoc twv i AY fic oto mepu tv vyei H StaBopa Kat n StarAoKe} yua ta oKOUTISta EEKiva TOd0 ANd TOUC LEVAAOEPYOAGBoUS (Mnépnodac, BapSwvoyiavyne, Aétang K.d.) 600 Kat and ta depé>uva nou autoi Sa8étouv kat KaBoSnyouv Wéoa othv KevtpLKr KpaTiKr efoucia SNA. thy KUBEpvNON, Ta KOWATA, To TOAUTIKG OXHHATA Kat Kiv}HATA, Thy Eupwraixr Evwon (E.E.), to AteBvés Nopicpatixd Tapeto (A.N.T.), to puKpdtepo EAANviKd Kat Evo KEdaAaio, tous SnpotiKOUG GpXovtEs HE TIS maparéfetc tous. OAdL autoi ac Aéve Ott mpénet va Eexdcoupe KéGe Evwota avOpwruvne Kat aftonpenoc StaBiwons. Na SexSoupe urotaypévot Kat cuLBiBacpEévol va ZobpE LE pLcBotG neivac, avepyiac, efaOiwone, obayric Kae EpyAcLAKOD Kat AohaALoTIKOU pas SiKkaLwpatos kat mapdAAnha va reBaivoupe epeic kat ta Maid Tw MOLBUAV [LAG Ke ad TOV KapKivO Ka Tig HOAUGPaTIKés APpwWOTIES ROU HSN OTHY TepLOXH Tou Shou OuArs Kat Twv yUpw SALW, Ta Kpovopaté Tous KABHLEpIWd auEdvovtat paySaic SNA. va SexBoWpe thy véKPwon KADE uaixric rnyiig Zwric Kat Thy VeviKeupEevn KatacTpOdr KAGE APXALOAOYLKON Kat TOAITICTKOU ororxelou tc EuputEpns NEpLOXI<. Anévavtt ce aut thy BapBapétnta epeis tous KatayyéAoupE Kal anavrdpe Ovi Ox pac Bpobv SuvaptKé Kat evwpévoucs ENpootd TouG NUE Kat tO NPSahato NapEABOv. Me Tov evwpevo aytiva pas Ga anotpéPoupe va cuvéxton, Tou va sivaote Bpata epeic Kat ta TaL6.d Was THS avaAyNTNS MOALTUKHs TOUS TOU THY CobpE 50 xpdvia TwWpa Kat MOU av Sev TOUS otapatiooupLE Ga Eipaote TEAK Kat EpEis CUVEVOXOL OTIC EVKANHATIKES TAELKES MOALTIKES Tous emiAoyés.TEPMA AOINON O @AZIZMOZ KAI _H_ KOPOIAIA. EIMAZTE ENOMENO! ANENANTI TOYS KAI H XOMATEPH AND AIOZION-OYAHE KAEINE! TOPA! H Eruxponty Aydva DuAlig yea to AMEZO, OPIETIKO KAI AMETAKAHTO KAEIZIMO THE XOMATEPHE TON AN AIOZION-DYAHE, éxet tous e6))¢ otéyous: © To deco, optotikd Kal GWeTaKAnto kKAcioyLo TNS XwHaTEprG Av Atoctuv-OUArG Kat OAwy Tw EVKATAOTAOEWY TOU AettoUpyOUV HEA KaL YOPW amd XWPO NG, E6W ka TWPA, © Tnv nepiBaAAovnk anoKatéctacn tou xWpou Kal tH¢ EUpUTEPNS TeEpLoxre TNS xwparepric Avw Atoowv-OuArs, © Thy apxatodoyixry avadergn Kat Mpoctacia tou teiXouG «A€yatoG», Tou ArHoU ts Ons, TNS TpiKWpias Twv KpwnLdwv, Tw NnAjKwY Kat Tw EURUplowy, K.d., © Kappia Spactnpidtnta Siaxerpicews Kar enetepyaciac anoppyipdtwy otny eupitepn TEptoxt tou AriLou OuArc kat twv yUpW Aru Adyw tou xpdvioU KOPEDHOU TNs, © Tv avatponty tou undpxovtos nepibepetakou oxe6iacpou, © Kappia eykatdotacn epyootaciwy Biofpavons Kal KavoEwS anoppyLpdtwv, omoraddrimote texvoroyiac, Mautév tov Adyo Eeonkibvet toug KatoiKoUs tov GryoU ms Oud Kai twv yopw SrpwY yia cUoTpAtEVON ENANTIA ovo SOxpovo udiotépevo éykAnua tg uNEpfews tn xwparepiis Avas Aoouwy-Oudric aAAd Kak oto véo oxebtaZopievo eyxAnpct kat Sev mpOKerTar va xavet miow. Zépoupe 6tt anévavts ota ox€61d tous Hdvo 0 EeanKwpévos Aadc uropel va rt eumd5to, EuvexouLe va evnuepbvoupe Tov KooHO KaL va tov KaAOUHE ae avttotaon anévave, otny KuBépynon Kat ta olKOvOHLKE oULhEpovtA. Kaypia 6ixaoTUX! andpa0N Bev RpOKettat va Has EdNGUXaGEL, To avTiBETO [Ld aMOKAAUMTEL THY «SUaKOALaY ROU EXOUV va RpoxwpHoouy wy anoréAcona Twv avibpaceiy Lac. Eivat tétotos o 4Bos tous Tou Bev TOALOGY va ovopdcouv avorKté tig texvoroyies Rou éxouv Sn enthéfet. Eipepa to 2012, evs ot KérorKor tou Arjkou DuArg Kat twv yOpu AfnwY GAAG Kat OL KérorKot tov Af\Hou MapaBdvos (Teapparixé K.d.) Katt Ot KATOLKOL TOU ALOU THC Aaupewrians (Keparéa k. &.) AAG Kon AAW Adu tng ArcuKii¢ ENOMENOI éxouv npocavaroAtoBei Kat oupmeréxouy oe éva MANATTIKO KINHMA pe otéyo tv aroxevtpwpévn, cdyxpovn blaxeipton twv anoppipydtuy nou fexeva aré THN MOPOOSH TON MAIMION MAE KAI OAQN MAE ETE! ETE NA EOAPMOZOYME: 1) MEIQSH, NPOAHWH MH SHMIOYPTIAE SKOYIIAION, 2) AIAAOTH TON SKOYMIAION EKE! MOY MAPALONTAI (ENITIA, EPTOZTAZIA, IXOAEIA, x. ME TEEZEPIE H MEPISEOTEPOYE KAAOY3, 3) MAPATOTH EAAMOBEATIOTIKOY YAIKOY 1A fEQPTIKEE KAAAIEPFEIEZ ANO TA YNOAEIMMATA TON TPO@ON NAAI EKEI MOY MAPATONTAI KAI OX! «KOMMOST FA THN O=EIAQSH TON ANOPPIMMATIKON OPTION» NOY ANOPPINTONTAI ETHN XOMATEPH: ONE ANA@EPETAI MESA ETIE MEAETES MEPIBAAAONTIKON EMINTQEEQN TON NEQN EPfOQN ETHN @YAH, ANALOPEY3H THE XPHIEDE MAAZTIKON ZYEKEYAZION KAI AAAQN EMIBAABON KAI PYNOTONON YAIKON EE EMINEAO AHMOY, NEPIMEPEIAL, KPATOYE, 5} EMANAXPHEIMONOIHSH YAIKON FOAAEE MOPEE MPOTOY NA FINOYN EKOYMTHAIA, 6) ANAKYKAOSH YAIKON MOY TEAIKA FINONTAI META ANO MOAAE XPHZEIZ EKOYNIAIA, EE EPTOETAEZIA EAETXOMENA ANO TOYE KATOIKOYE KAI MONO IA TOYS KATOIKOYE TE OAA TA EMIMEAA ANO TO "A" EQE KAITO "0", EAAXIZTONOIHZH TON YMOAEIMMATON ANo TIE MAPANAND AIAAIKAZIES MEXPI MAHPOYE MHAENIEMOY TOYS KAI SE MPQTH MAH, MEXP! NA ENEAQ@EI O NAHPHE MHAENIZMOE TOYE (ZERO WASTE), KATAZKEYH E= AYTON AAPANON YAIKON NOY XPHEIMONOIOYNTAI ETA TEXNIKA EPTA, 8) AIAXEIPIEH TON EKOYMIAION MONO AMO TOYS KATOIKOYS A TOYE KATOIKOYE XOPIE THN ANAMEIZH IMIOTON'H AHMOZION EPFOAABON, 9) KAMMIA AYEHEH TON AHMOTIKON TEAQN, 10) MPOSTAZIA TOY MEPIBAAAONTOE KAI THE YFEIAZ OAQN TON KATOIKON. 4) 7 APA OAOI ANAITOYME THN ANATPOMH TOY YMAPXONTOX AAAA ZEMEPAZMENOY MEPIMEPEIAKOY EXEAIASMOY KAI THN MPOOQOHSH NEOY MANEAAAAIKOY SXEAIASMOY BAZEI TON ANOTEPO AZONON. ENITPONH AFQONA ®YAHE FIA TO AMEZO, OPIZTIKO KAI | AMETAKAHTO KAEIZIMO THE XQMATEPHE ANQ AIOZION-®YAHE. epitropi-fylis. blogspot.com, epitropi.fylis@amail,com Quah, TeTaptn 06-06-2012.

You might also like