You are on page 1of 18

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.

com
SULIT

1511/1

1511/1

Sains
Kertas 1
Mei 2012

1 Va jam

JABATAN PELA.TARAN NEGERI TERENGGANU

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


TINGKATAN EMPAT 2012

SAINS
Kertas 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.


Jawab semua soalan.

Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangyang betulpada helaian objektif.


Hitamkan hanya satu ruang bagi setiap soalan.

Jika anda ingin menukarjawapan, padamkan landa hitamyangdihuat. Kemudian hitamkan


ruanguntukjawapanyang baru.

Rajah dalam soalan tidak dilukis mengikut skala melainkan jikadiberitahu.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator yang tidak boleh diprogramkan.

Disediakan oleh:

Dengan Kevjasama:

Dibiayai oleh:

AKRAM NEGERI TERENGGANU

MPSM NEGERI TERENGGANU

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU


Dicetak oleh:

Percetokan Yayosan Islam Terenggamt Sdn. Bhd.


Tel: 609-666 8611/6652/860/ Foks: 609-666 06/1/0063

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak

1511/1 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

[Lihat sebelah
SULIT*

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com