KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ II VÀ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2009-2010

BẬC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
I. HỆ CHÍNH QUY
Học kỳ II (25/01/2010 ÷ 27/06/2010)
Tuần

Thời gian

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

25/01/2010 ÷ 31/01/2010
01/02/2010 ÷ 07/02/2010
08/02/2010 ÷ 14/02/2010
15/02/2010 ÷ 21/02/2010
22/02/2010 ÷ 28/02/2010
01/03/2010 ÷ 07/03/2010
08/03/2010 ÷ 14/03/2010
15/03/2010 ÷ 21/03/2010
22/03/2010 ÷ 28/03/2010
29/03/2010 ÷ 04/04/2010
05/04/2010 ÷ 11/04/2010

12

12/04/2010 ÷ 18/04/2010

13

19/04/2010 ÷ 25/04/2010

14

26/04/2010 ÷ 02/05/2010

15

03/05/2010 ÷ 09/05/2010

16

10/05/2010 ÷ 16/05/2010

17

17/05/2010 ÷ 23/05/2010

18
19
20
21
22

24/05/2010 ÷ 30/05/2010
31/05/2010 ÷ 06/06/2010
07/06/2010 ÷ 13/06/2010
14/06/2010 ÷ 20/06/2010
21/06/2010 ÷ 27/06/2010

QH-(2009,2008,2007), QH-2006-I/CQQH-2006-I/CQ-(CĐV)
H
Học chuyên môn (tuần 1)
Học chuyên môn (tuần 1)
Học chuyên môn (tuần 2)
Học chuyên môn (tuần 2)
Nghỉ Tết Nguyên đán
Nghỉ Tết Nguyên đán
Học chuyên môn (tuần 3)
Học chuyên môn (tuần 3)
Học chuyên môn (tuần 4)
Học chuyên môn (tuần 4)
Học chuyên môn (tuần 5)
Học chuyên môn (tuần 5)
Học chuyên môn (tuần 6)
Học chuyên môn (tuần 6)
Học chuyên môn (tuần 7)
Học chuyên môn (tuần 7)
Học chuyên môn (tuần 8)
Thi lần 1 (tuần 1)
Học chuyên môn (tuần 9)
Thi lần 1 (tuần 2)
Ôn tập thi cuối khóa (tuần
Học chuyên môn (tuần 10)
1)
Ôn tập thi cuối khóa (tuần
Học chuyên môn (tuần 11)
2)
Ôn tập thi cuối khóa (tuần
Học chuyên môn (tuần 12)
3)
Ôn tập thi cuối khóa (tuần
Học chuyên môn (tuần 13)
4)
Ôn tập thi cuối khóa (tuần
Học chuyên môn (tuần 14)
5)
Ôn tập thi cuối khóa (tuần
Học chuyên môn (tuần 15)
6)
Học chuyên môn (dự phòng)
Thi cuối khóa
Học chuyên môn (dự phòng)
Bảo vệ KLTN
Thi cuối kỳ (tuần 1)
Sinh hoạt cuối khóa
Thi cuối kỳ (tuần 2)
Thi cuối kỳ (tuần 3)
Nhận bằng tốt nghiệp

Ghi chú

Sv khóa QH-2006 thi lần hai HK I
vào Thứ bảy và Chủ nhật
Hoàn thành chấm điểm thi lần hai HK I
Hội nghị Sv NCKH

Sv khóa QH-2006-I/CQ-(CĐV) thi lần hai HK II

Sv khóa QH-2006-I/CQ-(CĐV) nộp KLTN
Các Khoa hướng dẫn Sv khóa QH-2007
đăng ký học chuyên ngành
Xét tốt nghiệp khóa QH-2006-I/CQ-(CĐV)

Học kỳ hè (28/06/2010 ÷ 22/08/2010)
Tuần
1
2
3
4
5
6
7
8

Thời gian

QH-2009

28/06/2010 ÷ 04/07/2010
05/07/2010 ÷ 11/07/2010
12/07/2010 ÷ 18/07/2010 Học GDQP
19/07/2010 ÷ 25/07/2010 Học GDQP
26/07/2010 ÷ 01/08/2010 Học GDQP
02/08/2010 ÷ 08/08/2010
Nghỉ hè
09/08/2010 ÷ 15/08/2010
Nghỉ hè
16/08/2010 ÷ 22/08/2010
23/08/2010 ÷ 29/08/2010

QH-2008, QH-2006-I/CQH
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Lớp QH-2006-I/CQ-H
thi lần hai HK II
Nghỉ hè
Bắt đầu năm học 2010-2011

QH-2007

Ghi chú

Học GDQP Hoàn thành chấm điểm thi cuối HK II
Học GDQP

Nghỉ hè
Nghỉ hè

- Xét thôi học các khóa QH-(2007,2008,2009)
- Xét ngừng học, thôi học các lớp QH-2006-I/CQ-(CĐV)
Hoàn thành chấm điểm thi lần hai HK II
Xét ngừng học, thôi học lớp QH-2006-I/CQ-H

II. HỆ KHÔNG CHÍNH QUY
Học kỳ II (25/01/2010 ÷ 27/06/2010)
Tuần
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Thời gian
25/01/2010 ÷ 31/01/2010
01/02/2010 ÷ 07/02/2010
08/02/2010 ÷ 14/02/2010
15/02/2010 ÷ 21/02/2010
22/02/2010 ÷ 28/02/2010
01/03/2010 ÷ 07/03/2010
08/03/2010 ÷ 14/03/2010
15/03/2010 ÷ 21/03/2010
22/03/2010 ÷ 28/03/2010
29/03/2010 ÷ 04/04/2010
05/04/2010 ÷ 11/04/2010
12/04/2010 ÷ 18/04/2010
19/04/2010 ÷ 25/04/2010
26/04/2010 ÷ 02/05/2010
03/05/2010 ÷ 09/05/2010
10/05/2010 ÷ 16/05/2010
17/05/2010 ÷ 23/05/2010
24/05/2010 ÷ 30/05/2010
31/05/2010 ÷ 06/06/2010
07/06/2010 ÷ 13/06/2010
14/06/2010 ÷ 20/06/2010
21/06/2010 ÷ 27/06/2010

QH-(2008,2007,2006,2005)
Ghi chú
Học chuyên môn (tuần 1)
Học chuyên môn (tuần 2)
Nghỉ Tết Nguyên đán
Nghỉ Tết Nguyên đán
Học chuyên môn (tuần 3)
Sv các khóa QH-(2005,2006)-I/CQ thi lần hai
HK I vào Thứ bảy và Chủ nhật
Học chuyên môn (tuần 4)
Học chuyên môn (tuần 5)
Học chuyên môn (tuần 6)
Hoàn thành chấm điểm thi lần hai HK I
Học chuyên môn (tuần 7)
Học chuyên môn (tuần 8)
Học chuyên môn (tuần 9)
Học chuyên môn (tuần 10)
Học chuyên môn (tuần 11)
Học chuyên môn (tuần 12)
Học chuyên môn (tuần 13)
Học chuyên môn (tuần 14)
Học chuyên môn (tuần 15)
Học chuyên môn (dự phòng)
Học chuyên môn (dự phòng)
Thi cuối kỳ (tuần 1)
Thi cuối kỳ (tuần 2)
Thi cuối kỳ (tuần 3)

Học kỳ hè (28/06/2010 ÷ 22/08/2010)
Tuần
Thời gian
QH-(2008,2007) QH-(2006,2005)
1
28/06/2010 ÷ 04/07/2010
Nghỉ hè
2
05/07/2010 ÷ 11/07/2010
Nghỉ hè

Ghi chú
Hoàn thành chấm điểm thi cuối HK II

3
4
5
6
7
8

12/07/2010 ÷ 18/07/2010
19/07/2010 ÷ 25/07/2010
26/07/2010 ÷ 01/08/2010
02/08/2010 ÷ 08/08/2010
09/08/2010 ÷ 15/08/2010
16/08/2010 ÷ 22/08/2010
23/08/2010 ÷ 29/08/2010

Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
Thi lần hai HK II
Nghỉ hè
Thi lần hai HK II
Nghỉ hè
Hoàn thành chấm điểm thi lần hai HK II
Bắt đầu năm học 2010-2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful