7(809-+$0:.".(0;66()*/<0123(#4%.

5+(6
VK&'<+!*+=773+`+;/&-.+E!*+=77>
!"#$%#& '()*(+
,-."/0123(#4%.5+(6
!
"#$$%&'()*+,'-./&)+01
2345*!65
=
?'@'A)*+B#C
26>5*!35
E
0#</A*+F/$.(&'A(+81
2656*74G
G
J#K(L*+M'$#+N1
2674*76>
5
R-.'HH'AS(&*+,#T'A+J1
2677*E43
6
R'<C(&*+R.(<)#A
2535*36=
4
J(A$#<*+N#:(K.+,1
254=*647
3
D&#):@O*+,'-./&)+J1
256!*5=E
>
N/-#T:*+,.#)/+R1
2555*!G4
!7
VTT/$(*+U($(&+N1+N&1
25E5*454
!!
"<'-@*+B(T#&/.+N1
25=!*5=7
!=
D&(AA/A*+N/H(:+Q1
25!4*567
!E
,'C(&/*+U($(&+;1
25!G*==>
!G
P('A:$('A*+?(<(A(+Y1
25!7*>44
!5
;#&(<<(*+N#:(K.+B1
257=*!75
!6
"&((A(*+V9&(<'/
2G>6*=55
!4
B'A#Z'$L*+N(%%&(O
2G36*5>>
!3
U.(%%(&*+V9)&(O+X1
2G36*E6G
!>
"/A$$*+B/C')+Q1
2G3E*>7E
=7
YAS<(T&'S.$*+R$(C(A
2G3=*6!6
=!
?#O$*+P'<<'/H+D1+XXX
2G37*E>!
==
R-/&T#&#9S.*+P'<<'/H
2G4G*G7!
=E
F/A(:$&/&'*+,#A/<)+N1
2G4=*E76
=G
;/O(&:#.A*+0($$'(
2G65*>=!
=5
V&&#O#*+F/&H(A+Y1
2G5>*547
=6
?##K(&*+Y/&<(A(
2G56*G5!
=4
8#ZA:*+B/&&O<+F1
2GG4*!GE
=3
U(&&O*+01+0'-@
2GG=*637
=>
F</&@*+D/&T/&/+;1
2GG7*==6
E7
P(':(AT(&S*+?/&C(O
2GE!*!G3
E!
R(H'A(&'#*+VA$.#AO+R1
2GE7*4=3
E=
RZ((A(O*+,#T(&$+I1
2G=E*374
EE
Y:K/'<</$*+V)&'/A#
2G!3*36G
EG
,'C(&/*+N#:(
2G!6*G>3
E5
N#.A*+R9:/A+M1
2G!=*>65
E6
F#<$#A*+P'<<'/H
2G!=*=36
E4
;'<<H/A*+N#/A+J1
2G76*75E
E3
P(K&'A*+;/&@
2G7G*47=
E>
I##A*+B/C')
2E>3*E6!
G7
;/&@(O*+;/&S/&($+;1
2E>3*E55
G!
F/.'<<*+I(C'A+V1
2E>6*44G
G=
W&$'L*+Q(<'^
2E>=*=3!
GE
F##@*+M'C'/A+Y1
2E3>*4G5
GG
?(/:$'(*+F/&<+Y1
2E4>*5>=
G5
;/SA/&(<<'*+P'<<'/H+D1
2E46*633
G6
W_B#AA(<<*+B/A'(<+N1
2E4G*66=
G4
D'AS*+N#A/$./A+J1
2E4E*=>4
G3
,/H#:*+U.'<'K+,1
2E6>*57E
G>
U/9<'A*+VHO+,1
2E6>*!G7
57
8()':-#*+N/H(:+01
2E64*E7=
5!
P&'S.$*+I('$.+J1
2E6E*E>6
5=
V9T&O*+N(%%&'#A+J1
2E6!*E>4
5E
FOHT&#Z'$L*+R$(C(A
2E5>*3E7
5G
F/&&#LL/*+VAA+;/&S/&($+Y1
2E56*6>E
55
Y))'AS$#A*+U/$&'-'/+V1
2E55*GEG
56
U(&/<$/*+N#:(+,1
2EG>*64E
54
8#ZA:(A)*+B/C')+,1+N&1
2EG5*G3E
53
"'/A/&':*+;'-./(<+01
2EGE*436
5>
"/<(%*+R/A)&/+,1
2EE4*>>!
67
F/<.#9A*+0/A-O
2EE4*G=E
6!
F.&':$(A:(A*+N#/A+I1
2EEG*=G=
6=
RK/A#*+;'-./(<+N1
2EE=*7>G
6E
Q'(<):*+M'&S'A'/+V1
2E=5*==>
6G
F#A$(*+N/H(:+B1
2E=G*7=E
65
U/&H(A$*+P'<<'/H+J1
2E=!*G==
66
B(:$'$#*+,#VAA+;1
2E!3*=37
64
,#:(A$./<*+J'A)/+D1
2E!4*==7
63
?O(&`RK(A-(&*+B1+N/A(<(
2E!6*==>
6>
V<%/A#*+8.#H/:+P1
2E!G*!64
47
8.'(<(*+Q&()+P1+N&1
2E!=*>66
4!
U&($<#Z*+N/H(:+"/&O
2E!!*565
4=
?(C(:'*+VA)&(Z+B1
2E74*E>3
4E
"9A$.(&*+V'<((A+;1
2E76*=>G
4G
V<(::'*+;/&-+R1
2E75*4=4
45
U#Z(<<*+V)/H+F</O$#A+XM
2E7G*>=6
46
D&/)<(O*+V)/H+81
2E7G*76>
44
,#T'A:#A*+VAA($$(
2E7=*!G>
43
I(<<A(&*+;'-/.+]1
2E77*565
4>
B'/L*+J9':+;
2=>>*E34

!"#$%#& '()*(+
37
8'$9:*+;'-.(<(+,1
3!
D(A()($$#*+;'-./(<+,1
3=
F/H/&/*+I/&'H
3E
D#O</A)*+P'<<'/H+Q1+N&1
3G
;-B#A#9S.*+B/C')+"1
35
F9:'-@*+;'-./(<+N1
36
Q'A-.*+"/&O+B1
34
U(#K<(:*+F&O:$/<+B1
33
Q/&&(<<*+?(&H/A+B1+N&1
3>
W/@:*+,#T(&$+F1
>7
J/%/O($$(*+XC/A+F1
>!
P/<@(&*+,'-./&)+,1
>=
;'<<(&*+B&1+N#(<+;1
>E
R/</)'A#*+N#:(K.+R1
>G
I#<T*+D&'/A+;1
>5
,/'/*+VA)&(Z+U1
>6
D/-/<<(:*+N/H(:+"1
>4
J'%$#A*+D/&T/&/+R1
>3
I/C/A/S.*+D&'/A+U1
>>
;/':(<*+V</A+01
!77
;/S((*+P'<<'/H+B1
!7!
,('<'-.*+P'<<'/H+B1
!7=
B(<H#A$(*+Q&/A-'A(
!7E
D(A[/H'A*+;'-./(<+V1
!7G
D/&-</O*+P'<<'/H+V1
!75
D/&&/*+,#T(&$+B1
!76
,'C(&/*+0/#H'
!74
D9$<(&*+;/&-+P1
!73
;-YA(AO*+N#.A+N1
!7>
F&#9-.*+F<'%%#&)+P1
!!7
'AA*+N#.A+Q1+XXX
!!!
N/%%((*+Y<<(A+F1
!!=
](T&#Z:@'*+I(AA($.+U1
!!E
D9&<'AS*+B/A'(<+N1
!!G
R/OZ/&)*+8(&(:/+,1
!!5
"/T&O:L/@*+B(AA':+?1
!!6
8#T/--#*+J#9':+,1
!!4
R-.'H(<*+;'-.(<<(
!!3
,('<<O*+,#T(&$+U1
!!>
8'$#A(*+;/$$.(Z+N1
!=7
J/$'H(&*+"(#&S(+R1
!=!
Y&&'S#*+N#:(K.+V1
!==
D#O<(*+U.'<'K+;1
!=E
R-.&#()(&*+;/&@+N1
!=G
R$'&K(*+V<T(&$+V1+N&1
!=5
R-#LL/%/C/*+B'(&)&(+I1
!=6
J/C'A(*+F./&<(:
!=4
"'S<'#*+N#:(K.+;1
!=3
J9K/&)#*+B#AA/+V1
!=>
;#<'A/&#*+;/&-9:+N1
!E7
,/TT'$$*+VAA+"1
!E!
Q'$LK/$&'-@*+;'-./(<+N1
!E=
;-I(C'$$*+8.#H/:
!EE
J/A-H/A*+,#&O+X1
!EG
N(%%&'(:*+?/@((H+R1
!E5
?/Z<(O*+R$(K.(A+;1
!E6
?/O(:*+N/H(:+U1
!E4
D/<<*+"&(S#&O+,1
!E3
W_;/&/*+8.#H/:+Q1
!E>
"#&)#A*+8'H#$.O+U1
!G7
D&##@`I&/:AO*+V<(!G!
I'&Z/A*+8.#H/:+N1
!G=
J#K(L*+U($(&+B1
!GE
a#9AS*+Y<<(A
!GG
B9K&(O*+N/A($+J1
!G5
VH()#&(*+"(#&S(+V1+N&1
!G6
F#<(*+;'-./(<+P1
!G4
;-B#A/<)*+,#O+N1
!G3
B'/L*+,9T(A+N&1
!G>
F#&Z'A*+N/A(+J1
!57
D/&&#A*+XA(L+B1
!5!
,9::(<<*+V))'(+N1
!5=
;(AS*+"&/-(
!5E
F/:$&#*+0(<:#A+J1
!5G
N#&)/A*+N1+VA$.#AO
!55
B(A)(@@(&*+;'-./(<+"1
!56
R@/&$/)#:*+Q&/A@+I1
!54
"#&)#A*+B'/A(
!53
8#A@#*+U/9<+B1

,-."/0123(#4%.5+(6
2=>4*!7!
2=>6*6E6
2=>5*474
2=>E*5!6
2=>E*E!7
2=>E*=36
2=>!*>!7
2=>7*5G6
2=33*76!
2=34*>=E
2=35*73=
2=3G*5G4
2=3G*733
2=3E*6E7
2=3=*37=
2=3=*=GE
2=3!*E3E
2=4>*364
2=4>*5>G
2=4>*GEE
2=4>*E3E
2=43*53=
2=44*4GG
2=44*GE4
2=46*>E6
2=46*6EE
2=46*7>E
2=45*>!7
2=45*7E6
2=4G*!>4
2=4=*EE5
2=4=*775
2=47*>>=
2=6>*4>!
2=6>*473
2=64*6>E
2=65*3G!
2=65*3=!
2=6G*345
2=6E*36G
2=67*E!7
2=67*!G7
2=5>*3!G
2=5>*=>!
2=53*E!G
2=54*>G>
2=54*!4>
2=5!*6E6
2=G3*774
2=G6*=5G
2=G6*7=!
2=G5*>35
2=G5*3=4
2=G5*G7>
2=GG*753
2=G!*5E!
2=E>*6E>
2=E3*=!!
2=E4*5G5
2=E6*6>5
2==>*6G7
2==E*G5E
2==!*=3E
2=!4*5!6
2=!G*>5>
2=!=*G6G
2=7!*=47
2!>G*>E=
2!3>*4!E
26=*G4E
257*!!6
2G>*4!6
2G>*=EG
2G4*!6E
2G5*767
2G=*6G!
2E>*76!
2!4*4!7
2!*!76

7(809-+$0:.".(0;66()*/<0123(#4%.5+(6
^-$#J(&+!*+566B+W+D/&-.+4!*+5669
!"#$%#& '()*(+
,-."/0123(#4%.5+(6
!
"#$$%&'()*+,'-./&)+01
2345*567
5
='>'?)*+@#A
2473*437
4
0#C/?*+:/$.(&'?(+F1
245!*G4!
3
H#L(M*+N'$#+O1
246!*388
7
K'CA(&*+K.(C)#?
2595*G48
G
K-.';;'?R(&*+,#J'?+H1
2596*9!9
8
H(?$#C*+O#P(L.+,1
25B7*9G!
B
O/-#JP*+,.#)/+K1
2584*!34
9
I&#)P>T*+,'-./&)+H1
25GB*467
!6
QJJ/$(*+X($(&+O1+O&1
2578*975
!!
X.(%%(&*+QS)&(T+Y1
2573*766
!5
"C'->*+@(J#&/.+O1
2574*65B
!4
U('?P$('?*+=(C(?(+[1
2539*976
!3
@'?#

$M*+O(%%&(T
2539*584
!7
I&(??/?*+O/;(P+V1
253B*77!
!G
"&((?(*+QS&(C'/
2537*396
!8
"/?$$*+@/A')+V1
2536*5G4
!B
X(&&T*+01+0'->
2536*!55
!9
[?RC(J&'R.$*+K$(A(?
2549*976
56
,'A(&/*+X($(&+D1
2549*B5G
5!
D#&(CC(*+O#P(L.+@1
254B*96G
55
:/?(P$&/&'*+,#?/C)+O1
2544*G!5
54
K-/&J#&#SR.*+U'CC'/;
254!*!B8
53
D/T(&P#.?*+0($$'(
255B*7BG
57
Q&&#T#*+:/&;(?+[1
2558*967
5G
F#\?P*+@/&&TC+:1
2557*9!8
58
=##L(&*+[/&C(?(
2553*34G
5B
:C/&>*+I/&J/&/+D1
2556*G!5
59
=#T$*+U'CC'/;+I1+YYY
25!9*347
46
K(;'?(&'#*+Q?$.#?T+K1
25!!*479
4!
:/.'CC*+<(A'?+Q1
2569*6G9
45
,'A(&/*+O#P(
256B*G4B
44
K\((?(T*+,#J(&$+<1
2568*9G!
43
U('P(?J(&R*+=/&A(T
256G*74B
47
:##>*+N'A'/?+[1
2567*3!5
4G
D'CC;/?*+O#/?+H1
2565*998
48
[PL/'CC/$*+Q)&'/?#
2565*3!B
4B
U(L&'?*+D/&>
2566*!5!
49
:#C$#?*+U'CC'/;
2!9B*789
36
D/&>(T*+D/&R/&($+D1
2!97*67G
3!
<##?*+@/A')
2!94*3B5
35
^&$'M*+V(C'_
2!96*497
34
@'/M*+,SJ(?+O&1
2!B9*578
33
O#.?*+KSP/?+N1
2!BB*84B
37
U&'R.$*+<('$.+H1
2!BG*!84
3G
^`@#??(CC*+@/?'(C+O1
2!B3*B87
38
,/;#P*+X.'C'L+,1
2!B3*443
3B
D/R?/&(CC'*+U'CC'/;+I1
2!B5*79B
39
"'/?/&'P*+D'-./(C+01
2!B5*689
76
QSJ&T*+O(%%&'#?+H1
2!8G*658
7!
X/SC'?*+Q;T+,1
2!83*7!B
75
:T;J&#
$M*+K$(A(?
2!83*!!6
74
[))'?R$#?*+X/$&'-'/+Q1
2!84*985
73
F()'P-#*+O/;(P+01
2!85*4B5
77
I'?R*+O#?/$./?+H1
2!8!*8!3
7G
X(&/C$/*+O#P(+,1
2!G9*457
78
=(/P$'(*+:/&C+[1
2!GB*95G
7B
F#\?P(?)*+@/A')+,1+O&1
2!GG*67G
79
,#P(?$./C*+H'?)/+I1
2!G7*GGB
G6
V/&&(CC*+=(&;/?+@1+O&1
2!G6*BGG
G!
"/C(%*+K/?)&/+,1
2!79*538
G5
:/C.#S?*+0/?-T
2!7B*599
G4
X&($C#\*+O/;(P+"/&T
2!78*7!8
G3
</A/?/R.*+I&'/?+X1
2!78*7!G
G7
QC%/?#*+F.#;/P+U1
2!78*56G
GG
:/&&#MM/*+Q??+D/&R/&($+[1
2!7G*G86
G8
:.&'P$(?P(?*+O#/?+<1
2!73*!94
GB
X/&;(?$*+U'CC'/;+H1
2!73*!39
G9
KL/?#*+D'-./(C+O1
2!7!*7!6
86
K/C/)'?#*+O#P(L.+K1
2!76*G73
8!
=(A(P'*+Q?)&(@1
2!3B*BB9
85
X#\(CC*+Q)/;+:C/T$#?+YN
2!3B*85G
84
D-@#?#SR.*+@/A')+"1
2!3B*6!7
83
:#?$(*+O/;(P+@1
2!38*3!G
87
F.'(C(*+V&()+U1+O&1
2!37*836
8G
"S?$.(&*+Q'C((?+D1
2!37*494
88
V'(C)P*+N'&R'?'/+Q1
2!37*6B7
8B
^/>P*+,#J(&$+:1
2!33*848

!"#$%#& '()*(+
89
:/;/&/*+</&';
B6
<(CC?(&*+D'-/.+E1
B!
H'%$#?*+I/&J/&/+K1
B5
@(P$'$#*+,#Q??+D1
B4
,#J'?P#?*+Q??($$(
B3
:SP'->*+D'-./(C+O1
B7
I#TC/?)*+U'CC'/;+V1+O&1
BG
=T(&WKL(?-(&*+@1+O/?(C(
B8
I&/)C(T*+Q)/;+F1
BB
D/R((*+U'CC'/;+@1
B9
I(?Z/;'?*+D'-./(C+Q1
96
QC(PP'*+D/&-+K1
9!
,'A(&/*+0/#;'
95
I(?()($$#*+D'-./(C+,1
94
U/C>(&*+,'-./&)+,1
93
D-[?(?T*+O#.?+O1
97
V'?-.*+"/&T+@1
9G
<#CJ*+I&'/?+D1
98
E(J&#\P>'*+<(??($.+X1
9B
,('C'-.*+U'CC'/;+@1
99
F'$SP*+D'-.(C(+,1
!66
O/%%((*+[CC(?+:1
!6!
X(#LC(P*+:&TP$/C+@1
!65
D'CC(&*+@&1+O#(C+D1
!64
"/J&TPM/>*+@(??'P+=1
!63
K-.&#()(&*+D/&>+O1
!67
:&#S-.*+:C'%%#&)+U1
!6G
D/'P(C*+QC/?+01
!68
=/T(P*+O/;(P+X1
!6B
I/-/CC(P*+O/;(P+"1
!69
IS&C'?R*+@/?'(C+O1
!!6
I/&-C/T*+U'CC'/;+Q1
!!!
H/A'?(*+:./&C(P
!!5
,('CCT*+,#J(&$+X1
!!4
IS$C(&*+D/&-+U1
!!3
K/T\/&)*+F(&(P/+,1
!!7
F#J/--#*+H#S'P+,1
!!G
V'$ML/$&'->*+D'-./(C+O1
!!8
@(C;#?$(*+V&/?-'?(
!!B
]S'??*+O#.?+V1+YYY
!!9
,/'/*+Q?)&(X1
!56
[&&'R#*+O#P(L.+Q1
!5!
H/$';(&*+"(#&R(+K1
!55
I/&&/*+,#J(&$+@1
!54
H/?-;/?*+,#&T+Y1
!53
K-#MM/%/A/*+@'(&)&(+<1
!57
K-.';(C*+D'-.(CC(
!5G
I/CC*+"&(R#&T+,1
!58
^`D/&/*+F.#;/P+V1
!5B
F'$#?(*+D/$$.(O1
!59
I#TC(*+X.'C'L+D1
!46
D#C'?/&#*+D/&-SP+O1
!4!
I&##>W<&/P?T*+QC(!45
,/JJ'$$*+Q??+"1
!44
K$'&L(*+QCJ(&$+Q1+O&1
!43
HSL/&)#*+@#??/+Q1
!47
O(%%&'(P*+=/>((;+K1
!4G
"'RC'#*+O#P(L.+D1
!48
"#&)#?*+F';#$.T+X1
!4B
@SL&(T*+O/?($+H1
!49
=/\C(T*+K$(L.(?+D1
!36
H#L(M*+X($(&+@1
!3!
D-<(A'$$*+F.#;/P
!35
Q;()#&(*+"(#&R(+Q1+O&1
!34
a#S?R*+[CC(?
!33
D-@#?/C)*+,#T+O1
!37
<'&\/?*+F.#;/P+O1
!3G
:#&

?*+O/?(+H1
!38
:#C(*+D'-./(C+U1
!3B
I/&&#?*+Y?(M+@1
!39
,SPP(CC*+Q))'(+O1
!76
D(?R*+"&/-(
!7!
:/P$&#*+0(CP#?+H1
!75
O#&)/?*+O1+Q?$.#?T
!74
@(?)(>>(&*+D'-./(C+"1
!73
K>/&$/)#P*+V&/?>+<1
!77
H/%/T($$(*+YA/?+:1

,-."/0123(#4%.5+(6
2!33*378
2!34*BB!
2!34*87!
2!34*4!G
2!35*B88
2!3!*645
2!4B*897
2!4B*855
2!4B*!36
2!48*G!5
2!48*6G8
2!48*643
2!43*84B
2!43*6B5
2!44*GB5
2!45*457
2!45*583
2!45*64G
2!4!*7G5
2!4!*!GB
2!4!*!3!
2!59*857
2!59*G94
2!59*GB8
2!59*378
2!58*848
2!5G*738
2!53*569
2!54*9!G
2!54*74G
2!55*488
2!55*!B5
2!5!*BG3
2!56*GBG
2!56*GG7
2!!9*BBB
2!!9*834
2!!9*7G9
2!!9*3!G
2!!B*88B
2!!B*84!
2!!8*G8B
2!!8*375
2!!8*4!!
2!!G*3GB
2!!7*BGB
2!!7*874
2!!7*787
2!!3*B37
2!!3*796
2!!3*5BG
2!!5*9GB
2!!5*G47
2!!!*343
2!!!*43B
2!69*959
2!6B*6B6
2!6B*676
2!6G*34G
2!65*64!
2!66*896
293*966
293*55G
295*3G4
28!*7G9
2G9*5!8
2GG*!77
2G5*384
2G6*787
276*!!G
239*8!G
239*543
238*!G4
237*6G6
235*G3!
249*6G!
2!4*G84

7(809-+$0:.".(0;66()*/<0123(#4%.5+(6
;F&'<+!*+4>>D+a+L(F$(MO(&+C>*+4>>D
!"#$%#& '()*(+
!
"#$$%&'()*+,'-./&)+01
4
?'@':)*+A#B
C
0#</:*+H/$.(&':(+J1
3
L-.'MM':N(&*+,#O':+P1
6
P#F(R*+S'$#+T1
8
A'/R*+P9'G+=
7
L'<B(&*+L.(<)#:
D
Q&#)G@I*+,'-./&)+P1
5
P(:$#<*+T#G(F.+,1
!>
T/-#OG*+,.#)/+L1
!!
;OO/$(*+E($(&+T1+T&1
!4
,'B(&/*+E($(&+=1
!C
P/%/I($$(*+YB/:+H1
!3
Q&(::/:*+T/M(G+K1
!6
"<'-@*+A(O#&/.+T1
!8
=#&(<<(*+T#G(F.+A1
!7
W(':G$(':*+?(<(:(+Z1
!D
?#I$*+W'<<'/M+Q1+YYY
!5
"&((:(*+;9&(<'/
4>
"/:$$*+A/B')+K1
4!
L-/&O#&#9N.*+W'<<'/M
44
Z:N<(O&'N.$*+L$(B(:
4C
H/:(G$&/&'*+,#:/<)+T1
43
=/I(&G#.:*+0($$'(
46
A':#U'$R*+T(%%&(I
48
?##F(&*+Z/&<(:(
47
E.(%%(&*+;9)&(I+Y1
4D
;&&#I#*+H/&M(:+Z1
45
W('G(:O(&N*+?/&B(I
C>
T#.:*+L9G/:+S1
C!
J#U:G*+A/&&I<+H1
C4
H</&@*+Q/&O/&/+=1
CC
L(M':(&'#*+;:$.#:I+L1
C3
ZGF/'<</$*+;)&'/:#
C6
LU((:(I*+,#O(&$+V1
C8
H#<$#:*+W'<<'/M
C7
?(/G$'(*+H/&<+Z1
CD
,'B(&/*+T#G(
C5
V##:*+A/B')
3>
W(F&':*+=/&@
3!
=/&@(I*+=/&N/&($+=1
34
='<<M/:*+T#/:+P1
3C
E(&&I*+01+0'-@
33
]&$'R*+K(<'^
36
Q':N*+T#:/$./:+P1
38
H/&&#RR/*+;::+=/&N/&($+Z1
37
J()'G-#*+T/M(G+01
3D
E/9<':*+;MI+,1
35
=/N:/&(<<'*+W'<<'/M+Q1
6>
]`A#::(<<*+A/:'(<+T1
6!
H/.'<<*+V(B':+;1
64
HIMO&#U'$R*+L$(B(:
6C
;9O&I*+T(%%&'#:+P1
63
,/M#G*+E.'<'F+,1
66
H##@*+S'B'/:+Z1
68
Z))':N$#:*+E/$&'-'/+;1
67
LF/:#*+='-./(<+T1
6D
E(&/<$/*+T#G(+,1
65
K'(<)G*+S'&N':'/+;1
8>
H.&'G$(:G(:*+T#/:+V1
8!
J#U:G(:)*+A/B')+,1+T&1
84
H/<.#9:*+0/:-I
8C
"/<(%*+L/:)&/+,1
83
?I(&aLF(:-(&*+A1+T/:(<(
86
W&'N.$*+V('$.+P1
88
H#:$(*+T/M(G+A1
87
A(G$'$#*+,#;::+=1
8D
;<(GG'*+=/&-+L1
85
E/&M(:$*+W'<<'/M+P1
7>
J.'(<(*+K&()+W1+T&1
7!
J'$9G*+='-.(<(+,1
74
Q&/)<(I*+;)/M+J1
7C
,/'/*+;:)&(U+E1
73
Q(:()($$#*+='-./(<+,1
76
"'/:/&'G*+='-./(<+01

,-."/0123(#4%.5+(6
2334*565
2C3>*D3>
2CC3*33C
2C>5*365
2C>6*654
2455*CD7
245C*448
245C*4!5
24D8*7>5
24D4*>>3
2477*D>6
2473*3>C
247!*3>5
2485*>>5
248D*354
248C*!55
248!*>47
248>*568
246>*786
243C*83>
243C*4!3
2434*888
24CD*853
24C7*CC3
24C7*C48
24C4*>!6
24C!*D83
24C!*886
2443*8!>
2443*447
244!*448
24!5*8!3
24!5*C8D
24!8*338
24!6*D38
24!C*7>8
24!>*888
24>7*D8>
24>3*D75
24>3*6D!
24>C*455
24>C*>68
24>4*66D
24>!*DD8
24>!*6DC
24>>*>43
2!53*54>
2!53*84!
2!53*>5>
2!D5*7D8
2!D7*7>8
2!D6*74>
2!D6*C7>
2!D6*!85
2!D3*CCC
2!D!*384
2!D>*6D3
2!D>*C3D
2!D>*!33
2!D>*>35
2!75*347
2!75*!43
2!7D*733
2!77*6>7
2!77*44C
2!78*8>7
2!73*583
2!8D*85C
2!87*473
2!87*448
2!86*565
2!86*545
2!8C*6!4
2!84*663
2!8!*7>7

!"#$%#& '()*(+
78
"9:$.(&*+;'<((:+=1
77
E(#F<(G*+H&IG$/<+A1
7D
K':-.*+"/&I+A1
75
Q/&&/*+,#O(&$+A1
D>
,#O':G#:*+;::($$(
D!
?(B(G'*+;:)&(U+A1
D4
A(<M#:$(*+K&/:-':(
DC
Q/-/<<(G*+T/M(G+"1
D3
V'&U/:*+J.#M/G+T1
D6
;<%/:#*+J.#M/G+W1
D8
V(<<:(&*+='-/.+X1
D7
E#U(<<*+;)/M+H</I$#:+YS
DD
Q9$<(&*+=/&-+W1
D5
=/'G(<*+;</:+01
5>
Q/&-</I*+W'<<'/M+;1
5!
Q#I</:)*+W'<<'/M+K1+T&1
54
='<<(&*+A&1+T#(<+=1
5C
E&($<#U*+T/M(G+"/&I
53
[9'::*+T#.:+K1+YYY
56
H9G'-@*+='-./(<+T1
58
=-V(B'$$*+J.#M/G
57
,#G(:$./<*+P':)/+Q1
5D
H/M/&/*+V/&'M
55
W/<@(&*+,'-./&)+,1
!>>
V#<O*+Q&'/:+=1
!>!
L-.'M(<*+='-.(<<(
!>4
L/IU/&)*+J(&(G/+,1
!>C
J'$#:(*+=/$$.(U+T1
!>3
H&#9-.*+H<'%%#&)+W1
!>6
,('<'-.*+W'<<'/M+A1
!>8
Q9&<':N*+A/:'(<+T1
!>7
L$'&F(*+;<O(&$+;1+T&1
!>D
J#O/--#*+P#9'G+,1
!>5
\#9:N*+Z<<(:
!!>
Q#I<(*+E.'<'F+=1
!!!
=-A#:#9N.*+A/B')+"1
!!4
,('<<I*+,#O(&$+E1
!!C
"'N<'#*+T#G(F.+=1
!!3
]/@G*+,#O(&$+H1
!!6
P/$'M(&*+"(#&N(+L1
!!8
=-Z:(:I*+T#.:+T1
!!7
Z&&'N#*+T#G(F.+;1
!!D
T/%%((*+Z<<(:+H1
!!5
L-#RR/%/B/*+A'(&)&(+V1
!4>
=/N((*+W'<<'/M+A1
!4!
,'B(&/*+0/#M'
!44
?/U<(I*+L$(F.(:+=1
!4C
H#<(*+='-./(<+W1
!43
Q(:_/M':*+='-./(<+;1
!46
X(O&#UG@'*+V(::($.+E1
!48
"/O&IGR/@*+A(::'G+?1
!47
P9F/&)#*+A#::/+;1
!4D
P'%$#:*+Q/&O/&/+L1
!45
T(%%&'(G*+?/@((M+L1
!C>
P/B':(*+H./&<(G
!C!
,/OO'$$*+;::+"1
!C4
=#<':/&#*+=/&-9G+T1
!CC
L/</)':#*+T#G(F.+L1
!C3
L-.&#()(&*+=/&@+T1
!C6
"#&)#:*+J'M#$.I+E1
!C8
P/:-M/:*+,#&I+Y1
!C7
K/&&(<<*+?(&M/:+A1+T&1
!CD
K'$RF/$&'-@*+='-./(<+T1
!C5
P#F(R*+E($(&+A1
!3>
=-A#:/<)*+,#I+T1
!3!
]`=/&/*+J.#M/G+K1
!34
Q/<<*+"&(N#&I+,1
!3C
V/B/:/N.*+Q&'/:+E1
!33
;M()#&(*+"(#&N(+;1+T&1
!36
Q&##@aV&/G:I*+;<(!38
?/I(G*+T/M(G+E1
!37
A9F&(I*+T/:($+P1
!3D
"#&)#:*+A'/:(
!35
J#:@#*+E/9<+A1
!6>
A'/R*+,9O(:+T&1

,-."/0123(#4%.5+(6
2!8>*5>!
2!8>*D6C
2!65*8C8
2!65*C4!
2!65*474
2!6D*6>5
2!6D*C4D
2!67*D37
2!67*45D
2!68*58!
2!68*8D3
2!68*4>>
2!66*436
2!66*443
2!63*763
2!63*74>
2!63*3>!
2!63*>3D
2!6C*667
2!64*466
2!6!*8>>
2!6!*664
2!6!*46!
2!6>*D86
2!6>*788
2!6>*>8D
2!35*D!5
2!35*473
2!37*86>
2!37*3!3
2!37*3!C
2!38*588
2!38*>5D
2!36*537
2!36*647
2!36*453
2!33*!5>
2!3C*6D8
2!3C*!D8
2!34*D6D
2!34*7!!
2!34*384
2!34*4D>
2!34*>D!
2!3!*77!
2!3!*C66
2!3>*73!
2!3>*856
2!3>*C7>
2!C5*345
2!CD*4C8
2!CD*>7D
2!C8*!!8
2!C6*57D
2!C6*C!3
2!C3*6D7
2!CC*4D7
2!C4*578
2!C!*663
2!C>*465
2!4D*53!
2!47*!56
2!48*3!8
2!48*CDC
2!46*7!6
2!44*7>!
2!44*8C7
2!44*>7D
2!4>*>>>
2!!7*>>6
2!!6*74C
2!!4*547
2!7*7!>
2!*!>8
2368

7(809-+$0:.".(0:(#".(0123(#4%.5+(6
X87:%)!()0<<>)\)5+7P9)3!()0<<L
!"#$%#& '()*(+
!
"#$%&'()*$+,)-.
0
5+%6$'$()"$789:,);.
3
?+@+A+,()B7+,#
2
C7DE$7()F+7%
4
G&%#$7()*+%$)5.
=
-&%@$,()5+76:,)H.
1
H&9,'&,()IJ$,)K.
>
M+G+%%$()C$,,$69)?.
L
K+,,&,()C$N8
!<
"+%+,@()"6$89$,)5.
!!
M$:O$%%()G:,P$,6)M.
!0
Q&RR&%:&()5:P9+$%
!3
5+7P$%%:,&()F+7%)M.
!2
M:O&D'()S9&N+')T.
!4
BD'P9:%%&()F9+7%$')H.)H7.
!=
5+R:+7R()-$&7E$)*.
!1
M+7#:,()T:%%:+N)H.)H7.
!>
S7D,R&()F+$'+7
!L
B+7%$U()KDE9)S.
0<
"$J+7@()H+N$')M.
0!
*$B7+,P:'P&()H&9,
00
B%+,+E+,()H&9,)H.
03
5&7+9+,()S9&N+')?.
02
V&,+P:P()H&9,)H.
04
T:,,$7()-$&7E$)K.)H7.
0=
-7:WW&()H&'$89)X.
01
C%$:,()H$WW7$U)*.
0>
;&O+P9()H&'$89)Y.
0L
X%$':()H+N$')".
3<
"P9,$:@$7N+,()Y7:P)S.
3!
Z&D,E()F+69$7:,$
30
M+,R+()X,@7$J)H.
33
*D+,$()S9&N+')C.
32
M:66%$())Y%:R+O$69)I[F.
34
"+N8'&,()H&9,
3=
C7$DE$7()Y%:R+O$69
31
?+7#$7()C$A:,)".
3>
X@+N'()Y7:P)M.
3L
*:%+,()5+76:,)5+%+A$
2<
"6+P9&J'#:()T:%%:+N)S.
2!
"6$J+76\F&D':,E'()X,@7$+
20
"N:69()5+%P&%N)X.
23
H&9,'&,()F7+:E)5.
22
S9&N8'&,()X,6:&,$)5.
24
K+''$%%\S9&N8'&,();D69
2=
*:+R();DO$,)"7.
21
"+A:,&()*:+,$)H.
2>
X%W+,&()S9&N+')T.
2L
"6+A:'#U()S&OU)X,,
4<
;+69()5+7U)M&D
4!
I88$,9$:N$7()"DR:
40
F&,,&7()5+76:,
43
-&,R+%$R()YW7+:,
42
G+%$'#U()*+A:@)H.
44
"$77+,&()H&'$)5.
4=
KD,6%$U()"9:7%$U)M.
41
5&,6E&N$7U()G$%N+,$66$
4>
V7D,&()H&'$89)M.
4L
?$7#:,'()V:%%
=<
I,&7+6&()-$&7E$
=!
V7$'%:,()Q$:%)*.
=0
"+O:,:()H&9,)*.
=3
"]D+@7&,()*+,:$%)M.
=2
B&%$U()V7:+,)^.
=4
5&,'$77+6$()K:7+N
==
Y'8+@+()?$@7&)H7.
=1
X@@+OO&()H&'$89)?.()H7.
=>
;+,R$,9&$W$7()5:P9+$%)K.
=L
5P*&,+%@();&U)H.

,-."/0123(#4%.5+(6
/!(012(342
/!(!22(<=>
/!(!!>(=!1
/!(!!=(030
/!(<>0(>>2
/!(<11(03!
/!(<=!(L31
/!(<41(=02
/!(<02(1L4
/!(<<=(0L=
/L=2(>>0
/L=!(20L
/L3>(<L4
/L01(>3L
/L04(3<1
/L<=(>3!
/L<2(012
/>L>(2<>
/>>!(4<3
/>1=(=>=
/>=3(314
/>4<(10=
/>30(<=2
/1L>(4LL
/11>(1>1
/1=>(04=
/12>(!22
/121(L>2
/=L<(L!0
/=4L(==4
/=40(1<L
/=2L(<>L
/=32(3>1
/=0=(3=4
/=0!(3!2
/=!0(0=!
/=<=(>>=
/412(2L>
/41!(<=<
/4=!(>!1
/44=(!3L
/442(1=1
/442(100
/42>(03=
/423(3=0
/43!(1>2
/4!L(L><
/4!0(42<
/4!!(>22
/2L>(331
/2L<(=1=
/2>=(03!
/211(<2L
/210(>0=
/210(0L2
/2=1(2=1
/24>(=<1
/243(3=3
/2!>(L<4
/2!3(04<
/313(<L2
/03<(1<2
/L1(!2=
/>4(3<=
/=L(2!4
/=2(<30
/=<(1>3
/0>(L40
/03(410

7(809-+$0:.".(0:(#".(0123(#4%.5+(6
DL=&O$5)!()3MM9)\)<+5LC):!()3MM@
!"#$%#&
!
3
:
1
2
0
B
9
@
!M
!!
!3
!:
!1
!2
!0
!B
!9
!@
3M
3!
33
3:
31
32
30
3B
39
3@
:M
:!
:3
::
:1
:2
:0
:B
:9
:@
1M
1!
13
1:
11
12
10
1B
19
1@
2M
2!
23
2:
21
22
20
2B
29
2@
0M
0!
03
0:
01
02
00
0B

'()*(+
"#$%&'()*$+,)-.
4567$5()8+5%
-&%;$,()<+5=>,)?.
A&%#$5()*+%$)<.
?&C,'&,()DE$,)F.
G+;+H+,()I5+,#
J&KK&%>&()<>LC+$%
N+A+%%$()4$,,$=C)G.
I%+,+7+,()?&C,)?.
N$>O$%%()A>,L$,=)N.
F+,,&,()4$PQ
N+5#>,()R>%%>+P)?.)?5.
<+%=$'$()"$5QC>,)S.
"+%+,;()"=$QC$,)<.
I+5%$T()F67C)U.
*$I5+,L>'L&()?&C,
N>O&6'()UC&P+')R.
I6'LC>%%&()8C+5%$')?.)?5.
V&,+L>L()?&C,)?.
<+5L$%%>,&()8+5%)N.
<+K>+5K()-$&57$)*.
"$E+5;()?+P$')N.
R>,,$5()-$&57$)F.)?5.
-5>WW&()?&'$QC)X.
4%$>,()?$WW5$T)*.
"+PQ'&,()?&C,
<&5+C+,()UC&P+')G.
U56,K&()8+$'+5
X%$'>()?+P$')".
S&O+LC()?&'$QC)Y.
N>==%$())Y%>K+O$=C)DZ8.
*6+,$()UC&P+')4.
UC&PQ'&,()X,=>&,$)<.
G+5#$5()4$H>,)".
*>%+,()<+5=>,)<+%+H$
[&6,7()8+=C$5>,$
"LC,$>;$5P+,()Y5>L)U.
*>+K()S6O$,)"5.
"=+LC&E'#>()R>%%>+P)U.
X;+P'()Y5>L)N.
F+''$%%\UC&PQ'&,()S6=C
45$67$5()Y%>K+O$=C
N+,K+()X,;5$E)?.
"P>=C()<+%L&%P)X.
"=+H>'#T()U&OT)X,,
"=$E+5=&6'>,7'()X,;5$+
?&C,'&,()85+>7)<.
X6O$5=>,$()*+55$%)?.
G$5#>,'()V>%%
DQQ$,C$>P$5()"6K>
F6,=%$T()"C>5%$T)N.
"+H>,&()*>+,$)?.
A+%$'#T()*+H>;)?.
S+=C()<+5T)N&6
"$55+,&()?&'$)<.
<&,=7&P$5T()A$%P+,$==$
D,&5+=&()-$&57$
V5$'%>,()J$>%)*.
-&,K+%$K()YW5+>,
8&,,&5()<+5=>,
"]6+;5&,()*+,>$%)N.
I&%$T()V5>+,)^.
<&,'$55+=$()F>5+P
Y'Q+;+()G$;5&)?5.
X;;+OO&()?&'$QC)G.()?5.
S+,K$,C&$W$5()<>LC+$%)F.
<L*&,+%;()S&T)?.

,-."/0123(#4%.5+(6
/012(33!
/299(3:9
/1@0(0@!
/1B2(11B
/1B1(!!0
/1B3(390
/109(MB2
/111(:2@
/1:@(099
/1:@(2M3
/1:2(9:9
/1:!(@@@
/13B(3MB
/1M0(B:1
/1M0(2:!
/1MM(9!!
/:@:(2@0
/:@3(@9@
/:@3(03B
/:99(!M:
/:9B(120
/:92(:!3
/:2@(@1@
/:20(29B
/:21(1B@
/:11(:M0
/:13(9@!
/:3B(10@
/:!0(9B0
/:!0(009
/:M@(:0:
/:M9(19!
/3@B(B3@
/3@1(:MM
/3@M(130
/391(@B!
/391(:93
/391(:BB
/39:(02M
/3B:(BB2
/30@(22B
/329(023
/323(@9B
/310(:09
/313(033
/313(0M2
/313(3!:
/3:1(!31
/3:!(2!!
/33@(091
/33:(1:M
/333(2!:
/3!1(@09
/3M9(9!3
/3M1(B31
/3M!(!0:
/!9B(390
/!90(112
/!29(309
/!3@(@@@
/@B(!10
/92(:M0
/0@(1!2
/01(M:3
/0M(B9:
/39(@23
/3:(2B3

7(809-+$0:.".(0:(#".(0123(#4%.5+(6
Y,+.$)!()6FF5)\)*&,%&HQ&+)=F()6FF5
!"#$%#&
!
6
=
<
E
4
3
5
A
!F
!!
!6
!=
!<
!E
!4
!3
!5
!A
6F
6!
66
6=
6<
6E
64
63
65
6A
=F
=!
=6
==
=<
=E
=4
=3
=5
=A
<F
<!
<6
<=
<<
<E
<4
<3
<5
<A
EF
E!
E6
E=
E<
EE
E4
E3
E5
EA
4F
4!
46

'()*(+
"#$%&'&()*&+,-./)01
7#8#9#/():+#/;
*;&$>'()?&#/)@1
B#C#$$&()D&//&%-)71
C>$;&+()?#$&)"1
*#$#/8()*%&,-&/)"1
G#//>/()D&H,
I>-/'>/()JK&/)G1
@>$8&/()"#+%./)I1
L+M/N>()O#&'#+
"#+P&$$./>()O#+$)B1
B.Q>M'()L->H#')R1
:M'P-.$$>()O-#+$&')I1)I+1
D+MS&+()O#+$
B&.Q&$$()C./P&/%)B1
"#N.#+N()@&>+S&)?1
T>NN>$.>()".P-#&$
*&K#+8()I#H&')B1
">+#-#/()L->H#')71
:#+$&U()GMS-)L1
B#+;./()R.$$.#H)I1)I+1
?&:+#/P.'P>()I>-/
V+M/>()I>'&,-)B1
0>Q#P-()I>'&,-)W1
R.//&+()@&>+S&)G1)I+1
@+.XX>()I>'&,-)Y1
:$#/#S#/()I>-/)I1
V>/#P.P()I>-/)I1
B#/N#()Y/8+&K)I1
D$&./()I&XX+&U)?1
*P-/&.8&+H#/()W+.P)L1
Y$&'.()I#H&')*1
Z>M/S()O#%-&+./&
O>//>+()"#+%./
D+&MS&+()W$.N#Q&%?M#/&()L->H#')D1
@>/N#$&N()WX+#./
B.%%$&())W$.N#Q&%-)J[O1
*%&K#+%\O>M'./S'()Y/8+&#
7#+;&+()D&9./)*1
I>-/'>/()O+#.S)"1
*H.%-()"#$P>$H)Y1
Y8#H'()W+.P)B1
*#9./>()?.#/&)I1
0#%-()"#+U)B>M
?.$#/()"#+%./)"#$#9&
YMQ&+%./&()?#++&$)I1
*%#P->K';.()R.$$.#H)L1
*#H,'>/()I>-/
G#''&$$\L->H,'>/()0M%*%#9.';U()L>QU)Y//
*&++#/>()I>'&)"1
J,,&/-&.H&+()*MN.
C#$&';U()?#9.8)I1
">/%S>H&+U()C&$H#/&%%&
L->H,'>/()Y/%.>/&)"1
?.#N()0MQ&/)*+1
GM/%$&U()*-.+$&U)B1
*#Q./.()I>-/)?1
J/>+#%>()@&>+S&
7&+;./'()V.$$
V+&'$./()T&.$)?1

,-."/0123(#4%.5+(6
23!4(54!
24<4(==!
246A(!==
24!=(644
24F3(<=3
2EAA(E4!
2E55(AE3
2E53(56!
2E5F(E<F
2E3F(A=A
2E<A(AA6
2E=<(6<=
2E=6(=!5
2E63(AA<
2E6E(=5!
2E!A(=3E
2<A=(=E<
2<A!(=3<
2<5A(!3=
2<3<(A36
2<36(63<
2<46(E4<
2<E=(=4=
2<=!(=!4
2<!5(5=5
2<!!(44A
2<!!(F=5
2<FE(A36
2=A4(!F6
2=A=(44E
2=3E(65=
2=3<(F=4
2=43(3=5
2=E4(6=6
2=E=(4FA
2=6E(AF4
2=!5(35!
2=!3(FF6
2=!=(E=E
2=!6(E5E
2=!6(EFA
2=F5(=A5
2=FF(36=
26A3(<43
265A(E6E
265F(4=<
2635(<!4
2635(!44
2633(FF3
263=(5FE
264A(666
2643(E3F
264F(AA6
26E3(5E5
26E3(<<=
26EF(EF3
26<3(<F3
26<<(F=3
26=F(3F<
266E(A4<
2!53(=AE
2!54(4<A

$M*+O(%%&(T
2539*584
!7
I&(??/?*+O/;(P+V1
253B*77!
!G
"&((?(*+QS&(C'/
2537*396
!8
"/?$$*+@/A')+V1
2536*5G4
!B
X(&&T*+01+0'->
2536*!55
!9
[?RC(J&'R.$*+K$(A(?
2549*976
56
,'A(&/*+X($(&+D1
2549*B5G
5!
D#&(CC(*+O#P(L.+@1
254B*96G
55
:/?(P$&/&'*+,#?/C)+O1
2544*G!5
54
K-/&J#&#SR.*+U'CC'/;
254!*!B8
53
D/T(&P#.?*+0($$'(
255B*7BG
57
Q&&#T#*+:/&;(?+[1
2558*967
5G
F#\?P*+@/&&TC+:1
2557*9!8
58
=##L(&*+[/&C(?(
2553*34G
5B
:C/&>*+I/&J/&/+D1
2556*G!5
59
=#T$*+U'CC'/;+I1+YYY
25!9*347
46
K(;'?(&'#*+Q?$.#?T+K1
25!!*479
4!
:/.'CC*+<(A'?+Q1
2569*6G9
45
,'A(&/*+O#P(
256B*G4B
44
K\((?(T*+,#J(&$+<1
2568*9G!
43
U('P(?J(&R*+=/&A(T
256G*74B
47
:##>*+N'A'/?+[1
2567*3!5
4G
D'CC;/?*+O#/?+H1
2565*998
48
[PL/'CC/$*+Q)&'/?#
2565*3!B
4B
U(L&'?*+D/&>
2566*!5!
49
:#C$#?*+U'CC'/;
2!9B*789
36
D/&>(T*+D/&R/&($+D1
2!97*67G
3!
<##?*+@/A')
2!94*3B5
35
^&$'M*+V(C'_
2!96*497
34
@'/M*+,SJ(?+O&1
2!B9*578
33
O#.?*+KSP/?+N1
2!BB*84B
37
U&'R.$*+<('$.+H1
2!BG*!84
3G
^`@#??(CC*+@/?'(C+O1
2!B3*B87
38
,/;#P*+X.'C'L+,1
2!B3*443
3B
D/R?/&(CC'*+U'CC'/;+I1
2!B5*79B
39
"'/?/&'P*+D'-./(C+01
2!B5*689
76
QSJ&T*+O(%%&'#?+H1
2!8G*658
7!
X/SC'?*+Q;T+,1
2!83*7!B
75
:T;J&#","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/26266814","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=26266814&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[388925167,389688689,383528372,389018581,382639492,385771258,390410099,386201917,387167747,384170472,390409889,390604933,385844435,382184978,385324715,372561324,377156234,374272279,372464179,373858086,376352844,373052310,373857930,380762774,372466326,374429731,372559692,376225978,375128996,376219764,253264900,212863738,244157917,282766939,263504218,239488191,224419023,163646054,225916486,224355300,238704340,224369806,224258670,224410295,293461549,182553141,239588474,202691564,211302755,224349281,224426877,224326250,234028503,224306619,254039238,182565115,337536061,249309502,273582508,273440534,249308781,182546874,235411767,163580087,224270540,235583696,250006950,224248577,231689346,224252178,224285255,163579056,182560283,246897514,249308236,163564256,224248520,224266633,182522032,216442529,163603389,163647832,263504250],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"OKC4NqnJ5vB0LZ84pfiulhzKQP0=","module_id":"TLQlk/5ly54Z/C5xr+2sxUL6bw4=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[253264900,212863738,244157917,282766939,263504218,239488191,224419023,163646054,225916486,224355300,238704340,224369806,224258670,224410295,293461549,182553141,239588474,202691564,211302755,224349281,224426877,224326250,234028503],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"OKC4NqnJ5vB0LZ84pfiulhzKQP0=","module_id":"Jh16x/ZXq15xEQA6526DNjjokSo=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[224306619,254039238,182565115,337536061,249309502,273582508,273440534,249308781,182546874,235411767,163580087,224270540,235583696,250006950,224248577,231689346,224252178,224285255,163579056,182560283,246897514,249308236,163564256,224248520,224266633,182522032,216442529,163603389,163647832,263504250],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"OKC4NqnJ5vB0LZ84pfiulhzKQP0=","module_id":"TxH3xTJmJaMOVOjbp0Q3+aXxBO8=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[388925167,389688689,383528372,389018581,382639492,385771258,390410099,386201917,387167747,384170472,390409889,390604933,385844435,382184978,385324715,372561324,377156234,374272279,372464179,373858086,376352844,373052310,373857930,380762774,372466326,374429731,372559692,376225978,375128996,376219764],"title_link":null,"title":"More From rkarlin","track_opts":{"compilation_id":"OKC4NqnJ5vB0LZ84pfiulhzKQP0=","module_id":"oZCW9aB7aLVCwEK0fiSudsniBUc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540023305?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540023305?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xaNrSFx/TBUTmbtyh/Bo6GISexo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540029072?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540029072?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0afYaNPb6L7ldFu7yPxU9IdmzzE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540030082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540030082?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8EGXdwsNTEeDwRMo28ojC/J1aA4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540034790?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540034790?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gv4t3rjJti8yicn0IfUcoBMzHPo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540022817?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540022817?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e51/Gy9n9IVZIYc4JdW+RcLV7pw="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540022140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540022140?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cJSDBRFP2G6Ntn/WJPz8JW4gKnw="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540023014?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540023014?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dZ01O/DQLpXmHEb7ZMdI7LWPuNE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540029994?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540029994?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OzoLjA/iyb+kjH42OR1KdfnF+QY="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540029399?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540029399?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"d8dg9InWveazzxwuC2bHR5FEZno="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540026915?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540026915?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nH9DD+tvV87iBiy3XFTLE+8jpGU="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540028380?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540028380?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J8Ohd+4IYnwFRNAUlhCLS/Lkpt8="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540032330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540032330?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zDGDtAP24EXdto/Pl18AW68uaU0="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540032834?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540032834?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AgbEjDDID5/8g2X0059vnl9FwSI="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540030711?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540030711?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8u+qnK8ZN07qJUPoA6q/F2aAyaE="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540023804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540023804?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xsamXjEa1YvjGz92pTWhVwYwNyU="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540034025?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540034025?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OXYE/naTvFqWrNhOE9Xkmwz8ERc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540019689?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540019689?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3A6C9lFszdtW7rPtgMQCm6UaitA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540025854?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540025854?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uXMKe7RWrK6njwHVwiTZBmD3a5Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540036976?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540036976?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UBlq0nLxTvkNDQ84wBBXrZsznD4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540037449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540037449?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FlfpbCms983KGdOBMHdSQEWipgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540036239?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540036239?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PdtOtDW0tiOoyP+4fPCpqeSOQ5g="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540019902?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540019902?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ez+iMggtOZIA6t/rgwGImbJjOuQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540033520?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540033520?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Yy/TLbodqKIKC58LjiK9iCXqj+s="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540030275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540030275?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/e7JOUUTi5NvBDMFTTwiCsK43Ug="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540038918?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540038918?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7S/P86DOKti3S6M4FIUNEZYPyt8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540026566?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540026566?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Mq5ZW7N/I4j/H/QAx/9H6ivxRVA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540026821?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540026821?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DLuzZ3Oxb90itrmh+8Vlmipg2Ds="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540026621?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540026621?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uVGdlNM3GL4YyK1AM++k+wYwCtg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540026539?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540026539?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7OBBmBNbV3SbVHFI9cAhaJ7kAiE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540023833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540023833?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9L/dPWtTH9RV57uxRrywOVw5gPk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540029734?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540029734?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qDdRbPgwk4GqkHEG0raX7LgDBe4="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540019878?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540019878?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aOc1m1iSMWWo7BVMQsS1Zrs9FSE="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540032369?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540032369?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UUQUw3zKJ/0F/eJOVvD2rGrUpDk="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540055094?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540055094?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Cn9eVXpmYDun1Na5cfSQ/0YAz10="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540033118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540033118?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jb3dM6QVL82ykNrNu/PipPPM+fI="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540029094?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540029094?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7bFn8AnOs7VpwDMilzq4udx2BE8="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540023655?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540023655?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2P2BxyzFi2uGXu+coIAOtrPWBzw="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540033369?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540033369?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nxb1mX3bNA4Dntll4rqg3jLDTG4="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540024130?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540024130?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OMFhlJRDpUYyztXPiL23bnKTqFg="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540034872?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540034872?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rgfjTd/Xh8Zwyc33hEbHXh89UUE="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540055237?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540055237?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zEhpr9IO3xmQ1bMza9IsxaYEIBY="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540055357?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540055357?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7LIIup9l+oEMHGgaObf5XiWiM3U="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540055368?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540055368?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jF2jq0tSBVwS0QcTGCzfTV1fn/o="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540024393?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540024393?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CSO6qHGjT3C7RCJsb5g/nCsjsHM="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540033804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540033804?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zc2HzsuS6ZhFmelXRxsKfhscatM="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540029904?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540029904?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qhrfUMcgjyrpIWRjPbIdcuOpdSk="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540031117?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540031117?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XK5jtEZhZN0NahwcKYTb7nx2F3Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"263504250":{"type":"book","id":263504250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504250/149x198/128122e3e4/1540031100?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504250/298x396/0bcf68bfa9/1540031100?v=1","title":"Mislaid: A Novel","short_title":"Mislaid","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kqk40ZR6DRCoWbI2PN6Er3maris="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504250/Mislaid-A-Novel","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540030975?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540030975?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uWdrT/lEEDVWwg8LfLOErH391DE="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540027889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540027889?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"82AD9l82ibx9bRwSWbJpSEJ4/yA="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540030952?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540030952?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/SxyzYGpBy4FFWwbQwOCcgqig78="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540027430?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540027430?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TCb2OoO6LkwQpG+J9ffOeOcS+EA="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540034676?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540034676?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tNA3T9NffakNAGYBkcPb3gNNRc8="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null},"372464179":{"type":"document","id":372464179,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372464179/149x198/bc996a8762/1519676706?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372464179/298x396/3ca08f2a7d/1519676706?v=1","title":"Janus Transcript 16-1466_i425","short_title":"Janus Transcript 16-1466_i425","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":372464179,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IqGIkoGQ+kYHi3Mkxa0hPnHY0ck="},"url":"https://www.scribd.com/document/372464179/Janus-Transcript-16-1466-i425","top_badge":null},"372466326":{"type":"document","id":372466326,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372466326/149x198/bce6cc96de/1519678931?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372466326/298x396/831e7a7534/1519678931?v=1","title":"Wynn Complaint","short_title":"Wynn Complaint","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":372466326,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BngPL4ZuUmga2KgWf77wY3AUJTE="},"url":"https://www.scribd.com/document/372466326/Wynn-Complaint","top_badge":null},"372559692":{"type":"document","id":372559692,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372559692/149x198/d2bb2eef3a/1519763231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372559692/298x396/02fc1f9e0b/1519763231?v=1","title":"2018.01.16 NYCLU Request for Exemption(1)","short_title":"2018.01.16 NYCLU Request for Exemption(1)","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":372559692,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zbdQRsPO+eHNfDk1O6miDRgVH4Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/372559692/2018-01-16-NYCLU-Request-for-Exemption-1","top_badge":null},"372561324":{"type":"document","id":372561324,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372561324/149x198/eeeea543cc/1519764583?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372561324/298x396/48cc812179/1519764583?v=1","title":"Campus Foundations","short_title":"Campus Foundations","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":372561324,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"owt3UBmEqQZmHVRRKYwId9l3V3w="},"url":"https://www.scribd.com/document/372561324/Campus-Foundations","top_badge":null},"373052310":{"type":"document","id":373052310,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373052310/149x198/da811b14e7/1520292455?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373052310/298x396/3d890a71a5/1520292455?v=1","title":"2018 Sportsmen Initiatives 1-24-2018","short_title":"2018 Sportsmen Initiatives 1-24-2018","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":373052310,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3cr3WdjKoX5VF9vTqlGMf7PipCE="},"url":"https://www.scribd.com/document/373052310/2018-Sportsmen-Initiatives-1-24-2018","top_badge":null},"373857930":{"type":"document","id":373857930,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373857930/149x198/aaae97f166/1521051177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373857930/298x396/395650c49f/1521051177?v=1","title":"Cuomo Helicopter","short_title":"Cuomo Helicopter","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":373857930,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BZc/hSt0U4KUMOjwUoqWCEaKC/E="},"url":"https://www.scribd.com/document/373857930/Cuomo-Helicopter","top_badge":null},"373858086":{"type":"document","id":373858086,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373858086/149x198/c5d51ea319/1521051289?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373858086/298x396/c3e838a31f/1521051289?v=1","title":"Helicopter Flight Foil","short_title":"Helicopter Flight Foil","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":373858086,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/q+NH3I6DiBwL/5FDMArYhfSuXc="},"url":"https://www.scribd.com/document/373858086/Helicopter-Flight-Foil","top_badge":null},"374272279":{"type":"document","id":374272279,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374272279/149x198/bb05d2e994/1521476755?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374272279/298x396/e3ca513c31/1521476755?v=1","title":"SALT Report","short_title":"SALT Report","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":374272279,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GJ0pwCTW1jo5rfIPfxJYCes9w2c="},"url":"https://www.scribd.com/document/374272279/SALT-Report","top_badge":null},"374429731":{"type":"document","id":374429731,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374429731/149x198/b5fb55bfe2/1521566913?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374429731/298x396/adf7b62616/1521566913?v=1","title":"SALT II","short_title":"SALT II","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":374429731,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m/GXbL9LuCeYwkzqhX3GNw1V578="},"url":"https://www.scribd.com/document/374429731/SALT-II","top_badge":null},"375128996":{"type":"document","id":375128996,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375128996/149x198/55133748da/1522373537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375128996/298x396/16724573a9/1522373537?v=1","title":"Press Release Political Ads","short_title":"Press Release Political Ads","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":375128996,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0Gj4b74CcGfh9CngktFrG3JJn/M="},"url":"https://www.scribd.com/document/375128996/Press-Release-Political-Ads","top_badge":null},"376219764":{"type":"document","id":376219764,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376219764/149x198/b721768fed/1523563363?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/376219764/298x396/1556762320/1523563363?v=1","title":"Kaloyeros -- Faculty Senate Lecture 2018","short_title":"Kaloyeros -- Faculty Senate Lecture 2018","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":376219764,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PLzFAPEVtPtFH8ERewlC2c/4XRQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/376219764/Kaloyeros-Faculty-Senate-Lecture-2018","top_badge":null},"376225978":{"type":"document","id":376225978,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376225978/149x198/f1216f0d62/1523569566?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376225978/298x396/753485b921/1523569566?v=1","title":"Camp CassSettlement Agreement Draft 3.15.18 Clean","short_title":"Camp CassSettlement Agreement Draft 3.15.18 Clean","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":376225978,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/xNrLga2noZhEqlsV13fP3gEug8="},"url":"https://www.scribd.com/document/376225978/Camp-CassSettlement-Agreement-Draft-3-15-18-Clean","top_badge":null},"376352844":{"type":"document","id":376352844,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376352844/149x198/9cc320631e/1523726411?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/376352844/298x396/41f5c48aef/1523726411?v=1","title":"Camp CassSettlement Agreement Draft 3.15.18 Clean","short_title":"Camp CassSettlement Agreement Draft 3.15.18 Clean","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":376352844,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MUTk+i8OBa+lE0BtzocKgBFb7gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/376352844/Camp-CassSettlement-Agreement-Draft-3-15-18-Clean","top_badge":null},"377156234":{"type":"document","id":377156234,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/377156234/149x198/efb0488fe0/1524503954?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/377156234/298x396/75a1b8f858/1524503954?v=1","title":"COMD 210 Survey- Spring 2018_final","short_title":"COMD 210 Survey- Spring 2018_final","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":377156234,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FTL7C7G/M3Pb71t2ARCnIwpvviE="},"url":"https://www.scribd.com/document/377156234/COMD-210-Survey-Spring-2018-final","top_badge":null},"380762774":{"type":"document","id":380762774,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/380762774/149x198/c5d45b60af/1527886398?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/380762774/298x396/0278118153/1527886398?v=1","title":"Open Letter.doc","short_title":"Open Letter.doc","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":380762774,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6IdZHzLYm2ee167HwNdPxFXVkWc="},"url":"https://www.scribd.com/document/380762774/Open-Letter-doc","top_badge":null},"382184978":{"type":"document","id":382184978,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/382184978/149x198/64eb88484b/1529505740?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/382184978/298x396/5b0b98c2db/1529505740?v=1","title":"Teacher Cert Decision","short_title":"Teacher Cert Decision","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":382184978,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mSsfcrH6w3HPZLAmmgHyQeGzdxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/382184978/Teacher-Cert-Decision","top_badge":null},"382639492":{"type":"document","id":382639492,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/382639492/149x198/634f4b9a9a/1530039839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/382639492/298x396/9dd70b8cea/1530039839?v=1","title":"RPI Letter June 26 2018","short_title":"RPI Letter June 26 2018","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":382639492,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S8+UQUXTfz+dvvOIxKlThHk0ndU="},"url":"https://www.scribd.com/document/382639492/RPI-Letter-June-26-2018","top_badge":null},"383528372":{"type":"document","id":383528372,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/383528372/149x198/bef7af62ee/1531168576?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/383528372/298x396/72256cf2bc/1531168576?v=1","title":"Democrats for Education Reform Report on Receivership and Turnoround","short_title":"Democrats for Education Reform Report on Receivership and Turnoround","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":383528372,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xHwSC6BI1Pb/81IesjzcEcyMJDA="},"url":"https://www.scribd.com/document/383528372/Democrats-for-Education-Reform-Report-on-Receivership-and-Turnoround","top_badge":null},"384170472":{"type":"document","id":384170472,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/384170472/149x198/0275eb2eee/1531953080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/384170472/298x396/7c12880da7/1531953080?v=1","title":"Janus Guidance","short_title":"Janus Guidance","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":384170472,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eOCpx07Q6Hp6I8cp6Px0aYMjUNo="},"url":"https://www.scribd.com/document/384170472/Janus-Guidance","top_badge":null},"385324715":{"type":"document","id":385324715,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385324715/149x198/268c3961b1/1533245207?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385324715/298x396/2aa4acedf4/1533245207?v=1","title":"Johnson hesc.pdf","short_title":"Johnson hesc.pdf","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":385324715,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z+ssWJbcXLi+wphCPu7t4zNXmCM="},"url":"https://www.scribd.com/document/385324715/Johnson-hesc-pdf","top_badge":null},"385771258":{"type":"document","id":385771258,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385771258/149x198/30269e383e/1533762974?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385771258/298x396/06fa2033e5/1533762974?v=1","title":"Nysut Endorsements","short_title":"Nysut Endorsements","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":385771258,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aqc3VTaMDeRrhEmi3nUUecV6kfQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/385771258/Nysut-Endorsements","top_badge":null},"385844435":{"type":"document","id":385844435,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385844435/149x198/6131d04800/1533844186?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385844435/298x396/6301700518/1533844186?v=1","title":"HESC Information Letter 8-8","short_title":"HESC Information Letter 8-8","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":385844435,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/bxNSA1kYxOEdxPGEsT+cW2UXw8="},"url":"https://www.scribd.com/document/385844435/HESC-Information-Letter-8-8","top_badge":null},"386201917":{"type":"document","id":386201917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/386201917/149x198/b60d90091d/1534272633?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/386201917/298x396/c848cd2522/1534272633?v=1","title":"Excelsior Suit 2018 ECF 1 - Willis v. Et Al. v. EC Complaint","short_title":"Excelsior Suit 2018 ECF 1 - Willis v. Et Al. v. EC Complaint","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":386201917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hgw8hryV5cLstYEpZd1g7Nuyg2Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/386201917/Excelsior-Suit-2018-ECF-1-Willis-v-Et-Al-v-EC-Complaint","top_badge":null},"387167747":{"type":"document","id":387167747,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/387167747/149x198/00f26ca1a5/1535406169?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/387167747/298x396/72f403e8ee/1535406169?v=1","title":"Emergency Impact Aid Allocations by Lea 2017 18","short_title":"Emergency Impact Aid Allocations by Lea 2017 18","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":387167747,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5r2LzNaxxr6PFW9g2dYJa97uOoc="},"url":"https://www.scribd.com/document/387167747/Emergency-Impact-Aid-Allocations-by-Lea-2017-18","top_badge":null},"388925167":{"type":"document","id":388925167,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/388925167/149x198/1b06a3ce9f/1537307954?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/388925167/298x396/1505c1e4cd/1537307954?v=1","title":"Absenteeism Dinapoli","short_title":"Absenteeism Dinapoli","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":388925167,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"guaRL+O5HKbcexbgMa3W8wRd/3w="},"url":"https://www.scribd.com/document/388925167/Absenteeism-Dinapoli","top_badge":null},"389018581":{"type":"document","id":389018581,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/389018581/149x198/f54376220f/1537399219?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/389018581/298x396/3bc24a73ba/1537399219?v=1","title":"Nagle Complaint","short_title":"Nagle Complaint","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":389018581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zzlqyrHe1tBiVlHuAKBrSD9f1Ug="},"url":"https://www.scribd.com/document/389018581/Nagle-Complaint","top_badge":null},"389688689":{"type":"document","id":389688689,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/389688689/149x198/ee0ccdbded/1538160816?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/389688689/298x396/34ac50e182/1538160816?v=1","title":"Black Suny Students","short_title":"Black Suny Students","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":389688689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vs9xydXTMSAb8PZ2Q0GyXMdurDs="},"url":"https://www.scribd.com/document/389688689/Black-Suny-Students","top_badge":null},"390409889":{"type":"document","id":390409889,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/390409889/149x198/99eaa0d56d/1539025863?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/390409889/298x396/1e1c3bf280/1539025863?v=1","title":"NY Equity Coalition Poll Memo.pdf","short_title":"NY Equity Coalition Poll Memo.pdf","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":390409889,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+TdfGvb6GjJbqR55jfRWHobWQMg="},"url":"https://www.scribd.com/document/390409889/NY-Equity-Coalition-Poll-Memo-pdf","top_badge":null},"390410099":{"type":"document","id":390410099,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/390410099/149x198/2ff7ce851e/1539026107?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/390410099/298x396/5cf1068996/1539026107?v=1","title":"Kiley & Co NY Equity Coalition Poll Memo","short_title":"Kiley & Co NY Equity Coalition Poll Memo","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":390410099,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s68DPP9unF4wIiihyAwFFI/HTHs="},"url":"https://www.scribd.com/document/390410099/Kiley-Co-NY-Equity-Coalition-Poll-Memo","top_badge":null},"390604933":{"type":"document","id":390604933,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/390604933/149x198/d3394be5ed/1539215396?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/390604933/298x396/f68c07b970/1539215396?v=1","title":"Memorandum of Law FILED","short_title":"Memorandum of Law FILED","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":390604933,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2Sogk713BIZSre6j/1G6p556488="},"url":"https://www.scribd.com/document/390604933/Memorandum-of-Law-FILED","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/26266814","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=AeLIFhG6XKdtgDOwn%2F%2BJJkha4bM%3D&authenticity_token=1PMLjpkAQtII5xYBCYQChzJ379EwQRQ8teNQHY0ypVQr%2FstscLZn18A4uqfM9UfwBIwUbALXSQ26akGYl1LSjA%3D%3D&expires=1540673667&wordDocumentId=26266814&wordUploadId=28660398"},"renewal_nag_props":null}-->
$M*+K$(A(?
2!83*!!6
74
[))'?R$#?*+X/$&'-'/+Q1
2!84*985
73
F()'P-#*+O/;(P+01
2!85*4B5
77
I'?R*+O#?/$./?+H1
2!8!*8!3
7G
X(&/C$/*+O#P(+,1
2!G9*457
78
=(/P$'(*+:/&C+[1
2!GB*95G
7B
F#\?P(?)*+@/A')+,1+O&1
2!GG*67G
79
,#P(?$./C*+H'?)/+I1
2!G7*GGB
G6
V/&&(CC*+=(&;/?+@1+O&1
2!G6*BGG
G!
"/C(%*+K/?)&/+,1
2!79*538
G5
:/C.#S?*+0/?-T
2!7B*599
G4
X&($C#\*+O/;(P+"/&T
2!78*7!8
G3
</A/?/R.*+I&'/?+X1
2!78*7!G
G7
QC%/?#*+F.#;/P+U1
2!78*56G
GG
:/&&#MM/*+Q??+D/&R/&($+[1
2!7G*G86
G8
:.&'P$(?P(?*+O#/?+<1
2!73*!94
GB
X/&;(?$*+U'CC'/;+H1
2!73*!39
G9
KL/?#*+D'-./(C+O1
2!7!*7!6
86
K/C/)'?#*+O#P(L.+K1
2!76*G73
8!
=(A(P'*+Q?)&(@1
2!3B*BB9
85
X#\(CC*+Q)/;+:C/T$#?+YN
2!3B*85G
84
D-@#?#SR.*+@/A')+"1
2!3B*6!7
83
:#?$(*+O/;(P+@1
2!38*3!G
87
F.'(C(*+V&()+U1+O&1
2!37*836
8G
"S?$.(&*+Q'C((?+D1
2!37*494
88
V'(C)P*+N'&R'?'/+Q1
2!37*6B7
8B
^/>P*+,#J(&$+:1
2!33*848

!"#$%#& '()*(+
89
:/;/&/*+</&';
B6
<(CC?(&*+D'-/.+E1
B!
H'%$#?*+I/&J/&/+K1
B5
@(P$'$#*+,#Q??+D1
B4
,#J'?P#?*+Q??($$(
B3
:SP'->*+D'-./(C+O1
B7
I#TC/?)*+U'CC'/;+V1+O&1
BG
=T(&WKL(?-(&*+@1+O/?(C(
B8
I&/)C(T*+Q)/;+F1
BB
D/R((*+U'CC'/;+@1
B9
I(?Z/;'?*+D'-./(C+Q1
96
QC(PP'*+D/&-+K1
9!
,'A(&/*+0/#;'
95
I(?()($$#*+D'-./(C+,1
94
U/C>(&*+,'-./&)+,1
93
D-[?(?T*+O#.?+O1
97
V'?-.*+"/&T+@1
9G
<#CJ*+I&'/?+D1
98
E(J&#\P>'*+<(??($.+X1
9B
,('C'-.*+U'CC'/;+@1
99
F'$SP*+D'-.(C(+,1
!66
O/%%((*+[CC(?+:1
!6!
X(#LC(P*+:&TP$/C+@1
!65
D'CC(&*+@&1+O#(C+D1
!64
"/J&TPM/>*+@(??'P+=1
!63
K-.&#()(&*+D/&>+O1
!67
:&#S-.*+:C'%%#&)+U1
!6G
D/'P(C*+QC/?+01
!68
=/T(P*+O/;(P+X1
!6B
I/-/CC(P*+O/;(P+"1
!69
IS&C'?R*+@/?'(C+O1
!!6
I/&-C/T*+U'CC'/;+Q1
!!!
H/A'?(*+:./&C(P
!!5
,('CCT*+,#J(&$+X1
!!4
IS$C(&*+D/&-+U1
!!3
K/T\/&)*+F(&(P/+,1
!!7
F#J/--#*+H#S'P+,1
!!G
V'$ML/$&'->*+D'-./(C+O1
!!8
@(C;#?$(*+V&/?-'?(
!!B
]S'??*+O#.?+V1+YYY
!!9
,/'/*+Q?)&(X1
!56
[&&'R#*+O#P(L.+Q1
!5!
H/$';(&*+"(#&R(+K1
!55
I/&&/*+,#J(&$+@1
!54
H/?-;/?*+,#&T+Y1
!53
K-#MM/%/A/*+@'(&)&(+<1
!57
K-.';(C*+D'-.(CC(
!5G
I/CC*+"&(R#&T+,1
!58
^`D/&/*+F.#;/P+V1
!5B
F'$#?(*+D/$$.(O1
!59
I#TC(*+X.'C'L+D1
!46
D#C'?/&#*+D/&-SP+O1
!4!
I&##>W<&/P?T*+QC(!45
,/JJ'$$*+Q??+"1
!44
K$'&L(*+QCJ(&$+Q1+O&1
!43
HSL/&)#*+@#??/+Q1
!47
O(%%&'(P*+=/>((;+K1
!4G
"'RC'#*+O#P(L.+D1
!48
"#&)#?*+F';#$.T+X1
!4B
@SL&(T*+O/?($+H1
!49
=/\C(T*+K$(L.(?+D1
!36
H#L(M*+X($(&+@1
!3!
D-<(A'$$*+F.#;/P
!35
Q;()#&(*+"(#&R(+Q1+O&1
!34
a#S?R*+[CC(?
!33
D-@#?/C)*+,#T+O1
!37
<'&\/?*+F.#;/P+O1
!3G
:#&","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/26266814","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=26266814&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[388925167,389688689,383528372,389018581,382639492,385771258,390410099,386201917,387167747,384170472,390409889,390604933,385844435,382184978,385324715,372561324,377156234,374272279,372464179,373858086,376352844,373052310,373857930,380762774,372466326,374429731,372559692,376225978,375128996,376219764,253264900,212863738,244157917,282766939,263504218,239488191,224419023,163646054,225916486,224355300,238704340,224369806,224258670,224410295,293461549,182553141,239588474,202691564,211302755,224349281,224426877,224326250,234028503,224306619,254039238,182565115,337536061,249309502,273582508,273440534,249308781,182546874,235411767,163580087,224270540,235583696,250006950,224248577,231689346,224252178,224285255,163579056,182560283,246897514,249308236,163564256,224248520,224266633,182522032,216442529,163603389,163647832,263504250],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"OKC4NqnJ5vB0LZ84pfiulhzKQP0=","module_id":"TLQlk/5ly54Z/C5xr+2sxUL6bw4=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[253264900,212863738,244157917,282766939,263504218,239488191,224419023,163646054,225916486,224355300,238704340,224369806,224258670,224410295,293461549,182553141,239588474,202691564,211302755,224349281,224426877,224326250,234028503],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"OKC4NqnJ5vB0LZ84pfiulhzKQP0=","module_id":"Jh16x/ZXq15xEQA6526DNjjokSo=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[224306619,254039238,182565115,337536061,249309502,273582508,273440534,249308781,182546874,235411767,163580087,224270540,235583696,250006950,224248577,231689346,224252178,224285255,163579056,182560283,246897514,249308236,163564256,224248520,224266633,182522032,216442529,163603389,163647832,263504250],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"OKC4NqnJ5vB0LZ84pfiulhzKQP0=","module_id":"TxH3xTJmJaMOVOjbp0Q3+aXxBO8=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[388925167,389688689,383528372,389018581,382639492,385771258,390410099,386201917,387167747,384170472,390409889,390604933,385844435,382184978,385324715,372561324,377156234,374272279,372464179,373858086,376352844,373052310,373857930,380762774,372466326,374429731,372559692,376225978,375128996,376219764],"title_link":null,"title":"More From rkarlin","track_opts":{"compilation_id":"OKC4NqnJ5vB0LZ84pfiulhzKQP0=","module_id":"oZCW9aB7aLVCwEK0fiSudsniBUc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540023305?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540023305?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xaNrSFx/TBUTmbtyh/Bo6GISexo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540029072?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540029072?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0afYaNPb6L7ldFu7yPxU9IdmzzE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540030082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540030082?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8EGXdwsNTEeDwRMo28ojC/J1aA4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540034790?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540034790?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gv4t3rjJti8yicn0IfUcoBMzHPo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540022817?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540022817?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e51/Gy9n9IVZIYc4JdW+RcLV7pw="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540022140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540022140?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cJSDBRFP2G6Ntn/WJPz8JW4gKnw="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540023014?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540023014?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dZ01O/DQLpXmHEb7ZMdI7LWPuNE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540029994?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540029994?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OzoLjA/iyb+kjH42OR1KdfnF+QY="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540029399?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540029399?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"d8dg9InWveazzxwuC2bHR5FEZno="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540026915?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540026915?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nH9DD+tvV87iBiy3XFTLE+8jpGU="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540028380?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540028380?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J8Ohd+4IYnwFRNAUlhCLS/Lkpt8="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540032330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540032330?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zDGDtAP24EXdto/Pl18AW68uaU0="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540032834?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540032834?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AgbEjDDID5/8g2X0059vnl9FwSI="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540030711?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540030711?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8u+qnK8ZN07qJUPoA6q/F2aAyaE="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540023804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540023804?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xsamXjEa1YvjGz92pTWhVwYwNyU="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540034025?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540034025?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OXYE/naTvFqWrNhOE9Xkmwz8ERc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540019689?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540019689?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3A6C9lFszdtW7rPtgMQCm6UaitA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540025854?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540025854?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uXMKe7RWrK6njwHVwiTZBmD3a5Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540036976?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540036976?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UBlq0nLxTvkNDQ84wBBXrZsznD4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540037449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540037449?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FlfpbCms983KGdOBMHdSQEWipgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540036239?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540036239?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PdtOtDW0tiOoyP+4fPCpqeSOQ5g="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540019902?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540019902?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ez+iMggtOZIA6t/rgwGImbJjOuQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540033520?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540033520?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Yy/TLbodqKIKC58LjiK9iCXqj+s="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540030275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540030275?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/e7JOUUTi5NvBDMFTTwiCsK43Ug="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540038918?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540038918?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7S/P86DOKti3S6M4FIUNEZYPyt8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540026566?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540026566?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Mq5ZW7N/I4j/H/QAx/9H6ivxRVA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540026821?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540026821?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DLuzZ3Oxb90itrmh+8Vlmipg2Ds="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540026621?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540026621?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uVGdlNM3GL4YyK1AM++k+wYwCtg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540026539?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540026539?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7OBBmBNbV3SbVHFI9cAhaJ7kAiE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540023833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540023833?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9L/dPWtTH9RV57uxRrywOVw5gPk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540029734?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540029734?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qDdRbPgwk4GqkHEG0raX7LgDBe4="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540019878?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540019878?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aOc1m1iSMWWo7BVMQsS1Zrs9FSE="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540032369?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540032369?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UUQUw3zKJ/0F/eJOVvD2rGrUpDk="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540055094?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540055094?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Cn9eVXpmYDun1Na5cfSQ/0YAz10="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540033118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540033118?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jb3dM6QVL82ykNrNu/PipPPM+fI="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540029094?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540029094?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7bFn8AnOs7VpwDMilzq4udx2BE8="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540023655?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540023655?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2P2BxyzFi2uGXu+coIAOtrPWBzw="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540033369?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540033369?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nxb1mX3bNA4Dntll4rqg3jLDTG4="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540024130?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540024130?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OMFhlJRDpUYyztXPiL23bnKTqFg="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540034872?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540034872?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rgfjTd/Xh8Zwyc33hEbHXh89UUE="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540055237?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540055237?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zEhpr9IO3xmQ1bMza9IsxaYEIBY="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540055357?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540055357?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7LIIup9l+oEMHGgaObf5XiWiM3U="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540055368?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540055368?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jF2jq0tSBVwS0QcTGCzfTV1fn/o="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540024393?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540024393?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CSO6qHGjT3C7RCJsb5g/nCsjsHM="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540033804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540033804?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zc2HzsuS6ZhFmelXRxsKfhscatM="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540029904?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540029904?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qhrfUMcgjyrpIWRjPbIdcuOpdSk="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540031117?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540031117?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XK5jtEZhZN0NahwcKYTb7nx2F3Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"263504250":{"type":"book","id":263504250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504250/149x198/128122e3e4/1540031100?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504250/298x396/0bcf68bfa9/1540031100?v=1","title":"Mislaid: A Novel","short_title":"Mislaid","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kqk40ZR6DRCoWbI2PN6Er3maris="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504250/Mislaid-A-Novel","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540030975?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540030975?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uWdrT/lEEDVWwg8LfLOErH391DE="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540027889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540027889?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"82AD9l82ibx9bRwSWbJpSEJ4/yA="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540030952?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540030952?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/SxyzYGpBy4FFWwbQwOCcgqig78="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540027430?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540027430?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TCb2OoO6LkwQpG+J9ffOeOcS+EA="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540034676?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540034676?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tNA3T9NffakNAGYBkcPb3gNNRc8="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null},"372464179":{"type":"document","id":372464179,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372464179/149x198/bc996a8762/1519676706?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372464179/298x396/3ca08f2a7d/1519676706?v=1","title":"Janus Transcript 16-1466_i425","short_title":"Janus Transcript 16-1466_i425","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":372464179,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IqGIkoGQ+kYHi3Mkxa0hPnHY0ck="},"url":"https://www.scribd.com/document/372464179/Janus-Transcript-16-1466-i425","top_badge":null},"372466326":{"type":"document","id":372466326,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372466326/149x198/bce6cc96de/1519678931?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372466326/298x396/831e7a7534/1519678931?v=1","title":"Wynn Complaint","short_title":"Wynn Complaint","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":372466326,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BngPL4ZuUmga2KgWf77wY3AUJTE="},"url":"https://www.scribd.com/document/372466326/Wynn-Complaint","top_badge":null},"372559692":{"type":"document","id":372559692,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372559692/149x198/d2bb2eef3a/1519763231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372559692/298x396/02fc1f9e0b/1519763231?v=1","title":"2018.01.16 NYCLU Request for Exemption(1)","short_title":"2018.01.16 NYCLU Request for Exemption(1)","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":372559692,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zbdQRsPO+eHNfDk1O6miDRgVH4Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/372559692/2018-01-16-NYCLU-Request-for-Exemption-1","top_badge":null},"372561324":{"type":"document","id":372561324,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372561324/149x198/eeeea543cc/1519764583?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372561324/298x396/48cc812179/1519764583?v=1","title":"Campus Foundations","short_title":"Campus Foundations","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":372561324,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"owt3UBmEqQZmHVRRKYwId9l3V3w="},"url":"https://www.scribd.com/document/372561324/Campus-Foundations","top_badge":null},"373052310":{"type":"document","id":373052310,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373052310/149x198/da811b14e7/1520292455?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373052310/298x396/3d890a71a5/1520292455?v=1","title":"2018 Sportsmen Initiatives 1-24-2018","short_title":"2018 Sportsmen Initiatives 1-24-2018","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":373052310,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3cr3WdjKoX5VF9vTqlGMf7PipCE="},"url":"https://www.scribd.com/document/373052310/2018-Sportsmen-Initiatives-1-24-2018","top_badge":null},"373857930":{"type":"document","id":373857930,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373857930/149x198/aaae97f166/1521051177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373857930/298x396/395650c49f/1521051177?v=1","title":"Cuomo Helicopter","short_title":"Cuomo Helicopter","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":373857930,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BZc/hSt0U4KUMOjwUoqWCEaKC/E="},"url":"https://www.scribd.com/document/373857930/Cuomo-Helicopter","top_badge":null},"373858086":{"type":"document","id":373858086,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373858086/149x198/c5d51ea319/1521051289?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373858086/298x396/c3e838a31f/1521051289?v=1","title":"Helicopter Flight Foil","short_title":"Helicopter Flight Foil","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":373858086,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/q+NH3I6DiBwL/5FDMArYhfSuXc="},"url":"https://www.scribd.com/document/373858086/Helicopter-Flight-Foil","top_badge":null},"374272279":{"type":"document","id":374272279,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374272279/149x198/bb05d2e994/1521476755?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374272279/298x396/e3ca513c31/1521476755?v=1","title":"SALT Report","short_title":"SALT Report","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":374272279,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GJ0pwCTW1jo5rfIPfxJYCes9w2c="},"url":"https://www.scribd.com/document/374272279/SALT-Report","top_badge":null},"374429731":{"type":"document","id":374429731,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374429731/149x198/b5fb55bfe2/1521566913?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374429731/298x396/adf7b62616/1521566913?v=1","title":"SALT II","short_title":"SALT II","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":374429731,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m/GXbL9LuCeYwkzqhX3GNw1V578="},"url":"https://www.scribd.com/document/374429731/SALT-II","top_badge":null},"375128996":{"type":"document","id":375128996,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375128996/149x198/55133748da/1522373537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375128996/298x396/16724573a9/1522373537?v=1","title":"Press Release Political Ads","short_title":"Press Release Political Ads","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":375128996,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0Gj4b74CcGfh9CngktFrG3JJn/M="},"url":"https://www.scribd.com/document/375128996/Press-Release-Political-Ads","top_badge":null},"376219764":{"type":"document","id":376219764,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376219764/149x198/b721768fed/1523563363?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/376219764/298x396/1556762320/1523563363?v=1","title":"Kaloyeros -- Faculty Senate Lecture 2018","short_title":"Kaloyeros -- Faculty Senate Lecture 2018","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":376219764,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PLzFAPEVtPtFH8ERewlC2c/4XRQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/376219764/Kaloyeros-Faculty-Senate-Lecture-2018","top_badge":null},"376225978":{"type":"document","id":376225978,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376225978/149x198/f1216f0d62/1523569566?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376225978/298x396/753485b921/1523569566?v=1","title":"Camp CassSettlement Agreement Draft 3.15.18 Clean","short_title":"Camp CassSettlement Agreement Draft 3.15.18 Clean","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":376225978,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/xNrLga2noZhEqlsV13fP3gEug8="},"url":"https://www.scribd.com/document/376225978/Camp-CassSettlement-Agreement-Draft-3-15-18-Clean","top_badge":null},"376352844":{"type":"document","id":376352844,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376352844/149x198/9cc320631e/1523726411?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/376352844/298x396/41f5c48aef/1523726411?v=1","title":"Camp CassSettlement Agreement Draft 3.15.18 Clean","short_title":"Camp CassSettlement Agreement Draft 3.15.18 Clean","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":376352844,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MUTk+i8OBa+lE0BtzocKgBFb7gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/376352844/Camp-CassSettlement-Agreement-Draft-3-15-18-Clean","top_badge":null},"377156234":{"type":"document","id":377156234,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/377156234/149x198/efb0488fe0/1524503954?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/377156234/298x396/75a1b8f858/1524503954?v=1","title":"COMD 210 Survey- Spring 2018_final","short_title":"COMD 210 Survey- Spring 2018_final","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":377156234,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FTL7C7G/M3Pb71t2ARCnIwpvviE="},"url":"https://www.scribd.com/document/377156234/COMD-210-Survey-Spring-2018-final","top_badge":null},"380762774":{"type":"document","id":380762774,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/380762774/149x198/c5d45b60af/1527886398?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/380762774/298x396/0278118153/1527886398?v=1","title":"Open Letter.doc","short_title":"Open Letter.doc","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":380762774,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6IdZHzLYm2ee167HwNdPxFXVkWc="},"url":"https://www.scribd.com/document/380762774/Open-Letter-doc","top_badge":null},"382184978":{"type":"document","id":382184978,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/382184978/149x198/64eb88484b/1529505740?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/382184978/298x396/5b0b98c2db/1529505740?v=1","title":"Teacher Cert Decision","short_title":"Teacher Cert Decision","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":382184978,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mSsfcrH6w3HPZLAmmgHyQeGzdxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/382184978/Teacher-Cert-Decision","top_badge":null},"382639492":{"type":"document","id":382639492,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/382639492/149x198/634f4b9a9a/1530039839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/382639492/298x396/9dd70b8cea/1530039839?v=1","title":"RPI Letter June 26 2018","short_title":"RPI Letter June 26 2018","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":382639492,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S8+UQUXTfz+dvvOIxKlThHk0ndU="},"url":"https://www.scribd.com/document/382639492/RPI-Letter-June-26-2018","top_badge":null},"383528372":{"type":"document","id":383528372,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/383528372/149x198/bef7af62ee/1531168576?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/383528372/298x396/72256cf2bc/1531168576?v=1","title":"Democrats for Education Reform Report on Receivership and Turnoround","short_title":"Democrats for Education Reform Report on Receivership and Turnoround","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":383528372,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xHwSC6BI1Pb/81IesjzcEcyMJDA="},"url":"https://www.scribd.com/document/383528372/Democrats-for-Education-Reform-Report-on-Receivership-and-Turnoround","top_badge":null},"384170472":{"type":"document","id":384170472,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/384170472/149x198/0275eb2eee/1531953080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/384170472/298x396/7c12880da7/1531953080?v=1","title":"Janus Guidance","short_title":"Janus Guidance","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":384170472,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eOCpx07Q6Hp6I8cp6Px0aYMjUNo="},"url":"https://www.scribd.com/document/384170472/Janus-Guidance","top_badge":null},"385324715":{"type":"document","id":385324715,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385324715/149x198/268c3961b1/1533245207?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385324715/298x396/2aa4acedf4/1533245207?v=1","title":"Johnson hesc.pdf","short_title":"Johnson hesc.pdf","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":385324715,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z+ssWJbcXLi+wphCPu7t4zNXmCM="},"url":"https://www.scribd.com/document/385324715/Johnson-hesc-pdf","top_badge":null},"385771258":{"type":"document","id":385771258,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385771258/149x198/30269e383e/1533762974?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385771258/298x396/06fa2033e5/1533762974?v=1","title":"Nysut Endorsements","short_title":"Nysut Endorsements","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":385771258,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aqc3VTaMDeRrhEmi3nUUecV6kfQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/385771258/Nysut-Endorsements","top_badge":null},"385844435":{"type":"document","id":385844435,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385844435/149x198/6131d04800/1533844186?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385844435/298x396/6301700518/1533844186?v=1","title":"HESC Information Letter 8-8","short_title":"HESC Information Letter 8-8","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":385844435,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/bxNSA1kYxOEdxPGEsT+cW2UXw8="},"url":"https://www.scribd.com/document/385844435/HESC-Information-Letter-8-8","top_badge":null},"386201917":{"type":"document","id":386201917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/386201917/149x198/b60d90091d/1534272633?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/386201917/298x396/c848cd2522/1534272633?v=1","title":"Excelsior Suit 2018 ECF 1 - Willis v. Et Al. v. EC Complaint","short_title":"Excelsior Suit 2018 ECF 1 - Willis v. Et Al. v. EC Complaint","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":386201917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hgw8hryV5cLstYEpZd1g7Nuyg2Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/386201917/Excelsior-Suit-2018-ECF-1-Willis-v-Et-Al-v-EC-Complaint","top_badge":null},"387167747":{"type":"document","id":387167747,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/387167747/149x198/00f26ca1a5/1535406169?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/387167747/298x396/72f403e8ee/1535406169?v=1","title":"Emergency Impact Aid Allocations by Lea 2017 18","short_title":"Emergency Impact Aid Allocations by Lea 2017 18","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":387167747,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5r2LzNaxxr6PFW9g2dYJa97uOoc="},"url":"https://www.scribd.com/document/387167747/Emergency-Impact-Aid-Allocations-by-Lea-2017-18","top_badge":null},"388925167":{"type":"document","id":388925167,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/388925167/149x198/1b06a3ce9f/1537307954?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/388925167/298x396/1505c1e4cd/1537307954?v=1","title":"Absenteeism Dinapoli","short_title":"Absenteeism Dinapoli","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":388925167,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"guaRL+O5HKbcexbgMa3W8wRd/3w="},"url":"https://www.scribd.com/document/388925167/Absenteeism-Dinapoli","top_badge":null},"389018581":{"type":"document","id":389018581,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/389018581/149x198/f54376220f/1537399219?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/389018581/298x396/3bc24a73ba/1537399219?v=1","title":"Nagle Complaint","short_title":"Nagle Complaint","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":389018581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zzlqyrHe1tBiVlHuAKBrSD9f1Ug="},"url":"https://www.scribd.com/document/389018581/Nagle-Complaint","top_badge":null},"389688689":{"type":"document","id":389688689,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/389688689/149x198/ee0ccdbded/1538160816?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/389688689/298x396/34ac50e182/1538160816?v=1","title":"Black Suny Students","short_title":"Black Suny Students","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":389688689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vs9xydXTMSAb8PZ2Q0GyXMdurDs="},"url":"https://www.scribd.com/document/389688689/Black-Suny-Students","top_badge":null},"390409889":{"type":"document","id":390409889,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/390409889/149x198/99eaa0d56d/1539025863?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/390409889/298x396/1e1c3bf280/1539025863?v=1","title":"NY Equity Coalition Poll Memo.pdf","short_title":"NY Equity Coalition Poll Memo.pdf","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":390409889,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+TdfGvb6GjJbqR55jfRWHobWQMg="},"url":"https://www.scribd.com/document/390409889/NY-Equity-Coalition-Poll-Memo-pdf","top_badge":null},"390410099":{"type":"document","id":390410099,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/390410099/149x198/2ff7ce851e/1539026107?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/390410099/298x396/5cf1068996/1539026107?v=1","title":"Kiley & Co NY Equity Coalition Poll Memo","short_title":"Kiley & Co NY Equity Coalition Poll Memo","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":390410099,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s68DPP9unF4wIiihyAwFFI/HTHs="},"url":"https://www.scribd.com/document/390410099/Kiley-Co-NY-Equity-Coalition-Poll-Memo","top_badge":null},"390604933":{"type":"document","id":390604933,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/390604933/149x198/d3394be5ed/1539215396?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/390604933/298x396/f68c07b970/1539215396?v=1","title":"Memorandum of Law FILED","short_title":"Memorandum of Law FILED","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":390604933,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2Sogk713BIZSre6j/1G6p556488="},"url":"https://www.scribd.com/document/390604933/Memorandum-of-Law-FILED","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/26266814","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=AeLIFhG6XKdtgDOwn%2F%2BJJkha4bM%3D&authenticity_token=1PMLjpkAQtII5xYBCYQChzJ379EwQRQ8teNQHY0ypVQr%2FstscLZn18A4uqfM9UfwBIwUbALXSQ26akGYl1LSjA%3D%3D&expires=1540673667&wordDocumentId=26266814&wordUploadId=28660398"},"renewal_nag_props":null}-->

?*+O/?(+H1
!38
:#C(*+D'-./(C+U1
!3B
I/&&#?*+Y?(M+@1
!39
,SPP(CC*+Q))'(+O1
!76
D(?R*+"&/-(
!7!
:/P$&#*+0(CP#?+H1
!75
O#&)/?*+O1+Q?$.#?T
!74
@(?)(>>(&*+D'-./(C+"1
!73
K>/&$/)#P*+V&/?>+<1
!77
H/%/T($$(*+YA/?+:1

,-."/0123(#4%.5+(6
2!33*378
2!34*BB!
2!34*87!
2!34*4!G
2!35*B88
2!3!*645
2!4B*897
2!4B*855
2!4B*!36
2!48*G!5
2!48*6G8
2!48*643
2!43*84B
2!43*6B5
2!44*GB5
2!45*457
2!45*583
2!45*64G
2!4!*7G5
2!4!*!GB
2!4!*!3!
2!59*857
2!59*G94
2!59*GB8
2!59*378
2!58*848
2!5G*738
2!53*569
2!54*9!G
2!54*74G
2!55*488
2!55*!B5
2!5!*BG3
2!56*GBG
2!56*GG7
2!!9*BBB
2!!9*834
2!!9*7G9
2!!9*3!G
2!!B*88B
2!!B*84!
2!!8*G8B
2!!8*375
2!!8*4!!
2!!G*3GB
2!!7*BGB
2!!7*874
2!!7*787
2!!3*B37
2!!3*796
2!!3*5BG
2!!5*9GB
2!!5*G47
2!!!*343
2!!!*43B
2!69*959
2!6B*6B6
2!6B*676
2!6G*34G
2!65*64!
2!66*896
293*966
293*55G
295*3G4
28!*7G9
2G9*5!8
2GG*!77
2G5*384
2G6*787
276*!!G
239*8!G
239*543
238*!G4
237*6G6
235*G3!
249*6G!
2!4*G84

7(809-+$0:.".(0;66()*/<0123(#4%.5+(6
;F&'<+!*+4>>D+a+L(F$(MO(&+C>*+4>>D
!"#$%#& '()*(+
!
"#$$%&'()*+,'-./&)+01
4
?'@':)*+A#B
C
0#</:*+H/$.(&':(+J1
3
L-.'MM':N(&*+,#O':+P1
6
P#F(R*+S'$#+T1
8
A'/R*+P9'G+=
7
L'<B(&*+L.(<)#:
D
Q&#)G@I*+,'-./&)+P1
5
P(:$#<*+T#G(F.+,1
!>
T/-#OG*+,.#)/+L1
!!
;OO/$(*+E($(&+T1+T&1
!4
,'B(&/*+E($(&+=1
!C
P/%/I($$(*+YB/:+H1
!3
Q&(::/:*+T/M(G+K1
!6
"<'-@*+A(O#&/.+T1
!8
=#&(<<(*+T#G(F.+A1
!7
W(':G$(':*+?(<(:(+Z1
!D
?#I$*+W'<<'/M+Q1+YYY
!5
"&((:(*+;9&(<'/
4>
"/:$$*+A/B')+K1
4!
L-/&O#&#9N.*+W'<<'/M
44
Z:N<(O&'N.$*+L$(B(:
4C
H/:(G$&/&'*+,#:/<)+T1
43
=/I(&G#.:*+0($$'(
46
A':#U'$R*+T(%%&(I
48
?##F(&*+Z/&<(:(
47
E.(%%(&*+;9)&(I+Y1
4D
;&&#I#*+H/&M(:+Z1
45
W('G(:O(&N*+?/&B(I
C>
T#.:*+L9G/:+S1
C!
J#U:G*+A/&&I<+H1
C4
H</&@*+Q/&O/&/+=1
CC
L(M':(&'#*+;:$.#:I+L1
C3
ZGF/'<</$*+;)&'/:#
C6
LU((:(I*+,#O(&$+V1
C8
H#<$#:*+W'<<'/M
C7
?(/G$'(*+H/&<+Z1
CD
,'B(&/*+T#G(
C5
V##:*+A/B')
3>
W(F&':*+=/&@
3!
=/&@(I*+=/&N/&($+=1
34
='<<M/:*+T#/:+P1
3C
E(&&I*+01+0'-@
33
]&$'R*+K(<'^
36
Q':N*+T#:/$./:+P1
38
H/&&#RR/*+;::+=/&N/&($+Z1
37
J()'G-#*+T/M(G+01
3D
E/9<':*+;MI+,1
35
=/N:/&(<<'*+W'<<'/M+Q1
6>
]`A#::(<<*+A/:'(<+T1
6!
H/.'<<*+V(B':+;1
64
HIMO&#U'$R*+L$(B(:
6C
;9O&I*+T(%%&'#:+P1
63
,/M#G*+E.'<'F+,1
66
H##@*+S'B'/:+Z1
68
Z))':N$#:*+E/$&'-'/+;1
67
LF/:#*+='-./(<+T1
6D
E(&/<$/*+T#G(+,1
65
K'(<)G*+S'&N':'/+;1
8>
H.&'G$(:G(:*+T#/:+V1
8!
J#U:G(:)*+A/B')+,1+T&1
84
H/<.#9:*+0/:-I
8C
"/<(%*+L/:)&/+,1
83
?I(&aLF(:-(&*+A1+T/:(<(
86
W&'N.$*+V('$.+P1
88
H#:$(*+T/M(G+A1
87
A(G$'$#*+,#;::+=1
8D
;<(GG'*+=/&-+L1
85
E/&M(:$*+W'<<'/M+P1
7>
J.'(<(*+K&()+W1+T&1
7!
J'$9G*+='-.(<(+,1
74
Q&/)<(I*+;)/M+J1
7C
,/'/*+;:)&(U+E1
73
Q(:()($$#*+='-./(<+,1
76
"'/:/&'G*+='-./(<+01

,-."/0123(#4%.5+(6
2334*565
2C3>*D3>
2CC3*33C
2C>5*365
2C>6*654
2455*CD7
245C*448
245C*4!5
24D8*7>5
24D4*>>3
2477*D>6
2473*3>C
247!*3>5
2485*>>5
248D*354
248C*!55
248!*>47
248>*568
246>*786
243C*83>
243C*4!3
2434*888
24CD*853
24C7*CC3
24C7*C48
24C4*>!6
24C!*D83
24C!*886
2443*8!>
2443*447
244!*448
24!5*8!3
24!5*C8D
24!8*338
24!6*D38
24!C*7>8
24!>*888
24>7*D8>
24>3*D75
24>3*6D!
24>C*455
24>C*>68
24>4*66D
24>!*DD8
24>!*6DC
24>>*>43
2!53*54>
2!53*84!
2!53*>5>
2!D5*7D8
2!D7*7>8
2!D6*74>
2!D6*C7>
2!D6*!85
2!D3*CCC
2!D!*384
2!D>*6D3
2!D>*C3D
2!D>*!33
2!D>*>35
2!75*347
2!75*!43
2!7D*733
2!77*6>7
2!77*44C
2!78*8>7
2!73*583
2!8D*85C
2!87*473
2!87*448
2!86*565
2!86*545
2!8C*6!4
2!84*663
2!8!*7>7

!"#$%#& '()*(+
78
"9:$.(&*+;'<((:+=1
77
E(#F<(G*+H&IG$/<+A1
7D
K':-.*+"/&I+A1
75
Q/&&/*+,#O(&$+A1
D>
,#O':G#:*+;::($$(
D!
?(B(G'*+;:)&(U+A1
D4
A(<M#:$(*+K&/:-':(
DC
Q/-/<<(G*+T/M(G+"1
D3
V'&U/:*+J.#M/G+T1
D6
;<%/:#*+J.#M/G+W1
D8
V(<<:(&*+='-/.+X1
D7
E#U(<<*+;)/M+H</I$#:+YS
DD
Q9$<(&*+=/&-+W1
D5
=/'G(<*+;</:+01
5>
Q/&-</I*+W'<<'/M+;1
5!
Q#I</:)*+W'<<'/M+K1+T&1
54
='<<(&*+A&1+T#(<+=1
5C
E&($<#U*+T/M(G+"/&I
53
[9'::*+T#.:+K1+YYY
56
H9G'-@*+='-./(<+T1
58
=-V(B'$$*+J.#M/G
57
,#G(:$./<*+P':)/+Q1
5D
H/M/&/*+V/&'M
55
W/<@(&*+,'-./&)+,1
!>>
V#<O*+Q&'/:+=1
!>!
L-.'M(<*+='-.(<<(
!>4
L/IU/&)*+J(&(G/+,1
!>C
J'$#:(*+=/$$.(U+T1
!>3
H&#9-.*+H<'%%#&)+W1
!>6
,('<'-.*+W'<<'/M+A1
!>8
Q9&<':N*+A/:'(<+T1
!>7
L$'&F(*+;<O(&$+;1+T&1
!>D
J#O/--#*+P#9'G+,1
!>5
\#9:N*+Z<<(:
!!>
Q#I<(*+E.'<'F+=1
!!!
=-A#:#9N.*+A/B')+"1
!!4
,('<<I*+,#O(&$+E1
!!C
"'N<'#*+T#G(F.+=1
!!3
]/@G*+,#O(&$+H1
!!6
P/$'M(&*+"(#&N(+L1
!!8
=-Z:(:I*+T#.:+T1
!!7
Z&&'N#*+T#G(F.+;1
!!D
T/%%((*+Z<<(:+H1
!!5
L-#RR/%/B/*+A'(&)&(+V1
!4>
=/N((*+W'<<'/M+A1
!4!
,'B(&/*+0/#M'
!44
?/U<(I*+L$(F.(:+=1
!4C
H#<(*+='-./(<+W1
!43
Q(:_/M':*+='-./(<+;1
!46
X(O&#UG@'*+V(::($.+E1
!48
"/O&IGR/@*+A(::'G+?1
!47
P9F/&)#*+A#::/+;1
!4D
P'%$#:*+Q/&O/&/+L1
!45
T(%%&'(G*+?/@((M+L1
!C>
P/B':(*+H./&<(G
!C!
,/OO'$$*+;::+"1
!C4
=#<':/&#*+=/&-9G+T1
!CC
L/</)':#*+T#G(F.+L1
!C3
L-.&#()(&*+=/&@+T1
!C6
"#&)#:*+J'M#$.I+E1
!C8
P/:-M/:*+,#&I+Y1
!C7
K/&&(<<*+?(&M/:+A1+T&1
!CD
K'$RF/$&'-@*+='-./(<+T1
!C5
P#F(R*+E($(&+A1
!3>
=-A#:/<)*+,#I+T1
!3!
]`=/&/*+J.#M/G+K1
!34
Q/<<*+"&(N#&I+,1
!3C
V/B/:/N.*+Q&'/:+E1
!33
;M()#&(*+"(#&N(+;1+T&1
!36
Q&##@aV&/G:I*+;<(!38
?/I(G*+T/M(G+E1
!37
A9F&(I*+T/:($+P1
!3D
"#&)#:*+A'/:(
!35
J#:@#*+E/9<+A1
!6>
A'/R*+,9O(:+T&1

,-."/0123(#4%.5+(6
2!8>*5>!
2!8>*D6C
2!65*8C8
2!65*C4!
2!65*474
2!6D*6>5
2!6D*C4D
2!67*D37
2!67*45D
2!68*58!
2!68*8D3
2!68*4>>
2!66*436
2!66*443
2!63*763
2!63*74>
2!63*3>!
2!63*>3D
2!6C*667
2!64*466
2!6!*8>>
2!6!*664
2!6!*46!
2!6>*D86
2!6>*788
2!6>*>8D
2!35*D!5
2!35*473
2!37*86>
2!37*3!3
2!37*3!C
2!38*588
2!38*>5D
2!36*537
2!36*647
2!36*453
2!33*!5>
2!3C*6D8
2!3C*!D8
2!34*D6D
2!34*7!!
2!34*384
2!34*4D>
2!34*>D!
2!3!*77!
2!3!*C66
2!3>*73!
2!3>*856
2!3>*C7>
2!C5*345
2!CD*4C8
2!CD*>7D
2!C8*!!8
2!C6*57D
2!C6*C!3
2!C3*6D7
2!CC*4D7
2!C4*578
2!C!*663
2!C>*465
2!4D*53!
2!47*!56
2!48*3!8
2!48*CDC
2!46*7!6
2!44*7>!
2!44*8C7
2!44*>7D
2!4>*>>>
2!!7*>>6
2!!6*74C
2!!4*547
2!7*7!>
2!*!>8
2368

7(809-+$0:.".(0:(#".(0123(#4%.5+(6
X87:%)!()0<<>)\)5+7P9)3!()0<<L
!"#$%#& '()*(+
!
"#$%&'()*$+,)-.
0
5+%6$'$()"$789:,);.
3
?+@+A+,()B7+,#
2
C7DE$7()F+7%
4
G&%#$7()*+%$)5.
=
-&%@$,()5+76:,)H.
1
H&9,'&,()IJ$,)K.
>
M+G+%%$()C$,,$69)?.
L
K+,,&,()C$N8
!<
"+%+,@()"6$89$,)5.
!!
M$:O$%%()G:,P$,6)M.
!0
Q&RR&%:&()5:P9+$%
!3
5+7P$%%:,&()F+7%)M.
!2
M:O&D'()S9&N+')T.
!4
BD'P9:%%&()F9+7%$')H.)H7.
!=
5+R:+7R()-$&7E$)*.
!1
M+7#:,()T:%%:+N)H.)H7.
!>
S7D,R&()F+$'+7
!L
B+7%$U()KDE9)S.
0<
"$J+7@()H+N$')M.
0!
*$B7+,P:'P&()H&9,
00
B%+,+E+,()H&9,)H.
03
5&7+9+,()S9&N+')?.
02
V&,+P:P()H&9,)H.
04
T:,,$7()-$&7E$)K.)H7.
0=
-7:WW&()H&'$89)X.
01
C%$:,()H$WW7$U)*.
0>
;&O+P9()H&'$89)Y.
0L
X%$':()H+N$')".
3<
"P9,$:@$7N+,()Y7:P)S.
3!
Z&D,E()F+69$7:,$
30
M+,R+()X,@7$J)H.
33
*D+,$()S9&N+')C.
32
M:66%$())Y%:R+O$69)I[F.
34
"+N8'&,()H&9,
3=
C7$DE$7()Y%:R+O$69
31
?+7#$7()C$A:,)".
3>
X@+N'()Y7:P)M.
3L
*:%+,()5+76:,)5+%+A$
2<
"6+P9&J'#:()T:%%:+N)S.
2!
"6$J+76\F&D':,E'()X,@7$+
20
"N:69()5+%P&%N)X.
23
H&9,'&,()F7+:E)5.
22
S9&N8'&,()X,6:&,$)5.
24
K+''$%%\S9&N8'&,();D69
2=
*:+R();DO$,)"7.
21
"+A:,&()*:+,$)H.
2>
X%W+,&()S9&N+')T.
2L
"6+A:'#U()S&OU)X,,
4<
;+69()5+7U)M&D
4!
I88$,9$:N$7()"DR:
40
F&,,&7()5+76:,
43
-&,R+%$R()YW7+:,
42
G+%$'#U()*+A:@)H.
44
"$77+,&()H&'$)5.
4=
KD,6%$U()"9:7%$U)M.
41
5&,6E&N$7U()G$%N+,$66$
4>
V7D,&()H&'$89)M.
4L
?$7#:,'()V:%%
=<
I,&7+6&()-$&7E$
=!
V7$'%:,()Q$:%)*.
=0
"+O:,:()H&9,)*.
=3
"]D+@7&,()*+,:$%)M.
=2
B&%$U()V7:+,)^.
=4
5&,'$77+6$()K:7+N
==
Y'8+@+()?$@7&)H7.
=1
X@@+OO&()H&'$89)?.()H7.
=>
;+,R$,9&$W$7()5:P9+$%)K.
=L
5P*&,+%@();&U)H.

,-."/0123(#4%.5+(6
/!(012(342
/!(!22(<=>
/!(!!>(=!1
/!(!!=(030
/!(<>0(>>2
/!(<11(03!
/!(<=!(L31
/!(<41(=02
/!(<02(1L4
/!(<<=(0L=
/L=2(>>0
/L=!(20L
/L3>(<L4
/L01(>3L
/L04(3<1
/L<=(>3!
/L<2(012
/>L>(2<>
/>>!(4<3
/>1=(=>=
/>=3(314
/>4<(10=
/>30(<=2
/1L>(4LL
/11>(1>1
/1=>(04=
/12>(!22
/121(L>2
/=L<(L!0
/=4L(==4
/=40(1<L
/=2L(<>L
/=32(3>1
/=0=(3=4
/=0!(3!2
/=!0(0=!
/=<=(>>=
/412(2L>
/41!(<=<
/4=!(>!1
/44=(!3L
/442(1=1
/442(100
/42>(03=
/423(3=0
/43!(1>2
/4!L(L><
/4!0(42<
/4!!(>22
/2L>(331
/2L<(=1=
/2>=(03!
/211(<2L
/210(>0=
/210(0L2
/2=1(2=1
/24>(=<1
/243(3=3
/2!>(L<4
/2!3(04<
/313(<L2
/03<(1<2
/L1(!2=
/>4(3<=
/=L(2!4
/=2(<30
/=<(1>3
/0>(L40
/03(410

7(809-+$0:.".(0:(#".(0123(#4%.5+(6
DL=&O$5)!()3MM9)\)<+5LC):!()3MM@
!"#$%#&
!
3
:
1
2
0
B
9
@
!M
!!
!3
!:
!1
!2
!0
!B
!9
!@
3M
3!
33
3:
31
32
30
3B
39
3@
:M
:!
:3
::
:1
:2
:0
:B
:9
:@
1M
1!
13
1:
11
12
10
1B
19
1@
2M
2!
23
2:
21
22
20
2B
29
2@
0M
0!
03
0:
01
02
00
0B

'()*(+
"#$%&'()*$+,)-.
4567$5()8+5%
-&%;$,()<+5=>,)?.
A&%#$5()*+%$)<.
?&C,'&,()DE$,)F.
G+;+H+,()I5+,#
J&KK&%>&()<>LC+$%
N+A+%%$()4$,,$=C)G.
I%+,+7+,()?&C,)?.
N$>O$%%()A>,L$,=)N.
F+,,&,()4$PQ
N+5#>,()R>%%>+P)?.)?5.
<+%=$'$()"$5QC>,)S.
"+%+,;()"=$QC$,)<.
I+5%$T()F67C)U.
*$I5+,L>'L&()?&C,
N>O&6'()UC&P+')R.
I6'LC>%%&()8C+5%$')?.)?5.
V&,+L>L()?&C,)?.
<+5L$%%>,&()8+5%)N.
<+K>+5K()-$&57$)*.
"$E+5;()?+P$')N.
R>,,$5()-$&57$)F.)?5.
-5>WW&()?&'$QC)X.
4%$>,()?$WW5$T)*.
"+PQ'&,()?&C,
<&5+C+,()UC&P+')G.
U56,K&()8+$'+5
X%$'>()?+P$')".
S&O+LC()?&'$QC)Y.
N>==%$())Y%>K+O$=C)DZ8.
*6+,$()UC&P+')4.
UC&PQ'&,()X,=>&,$)<.
G+5#$5()4$H>,)".
*>%+,()<+5=>,)<+%+H$
[&6,7()8+=C$5>,$
"LC,$>;$5P+,()Y5>L)U.
*>+K()S6O$,)"5.
"=+LC&E'#>()R>%%>+P)U.
X;+P'()Y5>L)N.
F+''$%%\UC&PQ'&,()S6=C
45$67$5()Y%>K+O$=C
N+,K+()X,;5$E)?.
"P>=C()<+%L&%P)X.
"=+H>'#T()U&OT)X,,
"=$E+5=&6'>,7'()X,;5$+
?&C,'&,()85+>7)<.
X6O$5=>,$()*+55$%)?.
G$5#>,'()V>%%
DQQ$,C$>P$5()"6K>
F6,=%$T()"C>5%$T)N.
"+H>,&()*>+,$)?.
A+%$'#T()*+H>;)?.
S+=C()<+5T)N&6
"$55+,&()?&'$)<.
<&,=7&P$5T()A$%P+,$==$
D,&5+=&()-$&57$
V5$'%>,()J$>%)*.
-&,K+%$K()YW5+>,
8&,,&5()<+5=>,
"]6+;5&,()*+,>$%)N.
I&%$T()V5>+,)^.
<&,'$55+=$()F>5+P
Y'Q+;+()G$;5&)?5.
X;;+OO&()?&'$QC)G.()?5.
S+,K$,C&$W$5()<>LC+$%)F.
<L*&,+%;()S&T)?.

,-."/0123(#4%.5+(6
/012(33!
/299(3:9
/1@0(0@!
/1B2(11B
/1B1(!!0
/1B3(390
/109(MB2
/111(:2@
/1:@(099
/1:@(2M3
/1:2(9:9
/1:!(@@@
/13B(3MB
/1M0(B:1
/1M0(2:!
/1MM(9!!
/:@:(2@0
/:@3(@9@
/:@3(03B
/:99(!M:
/:9B(120
/:92(:!3
/:2@(@1@
/:20(29B
/:21(1B@
/:11(:M0
/:13(9@!
/:3B(10@
/:!0(9B0
/:!0(009
/:M@(:0:
/:M9(19!
/3@B(B3@
/3@1(:MM
/3@M(130
/391(@B!
/391(:93
/391(:BB
/39:(02M
/3B:(BB2
/30@(22B
/329(023
/323(@9B
/310(:09
/313(033
/313(0M2
/313(3!:
/3:1(!31
/3:!(2!!
/33@(091
/33:(1:M
/333(2!:
/3!1(@09
/3M9(9!3
/3M1(B31
/3M!(!0:
/!9B(390
/!90(112
/!29(309
/!3@(@@@
/@B(!10
/92(:M0
/0@(1!2
/01(M:3
/0M(B9:
/39(@23
/3:(2B3

7(809-+$0:.".(0:(#".(0123(#4%.5+(6
Y,+.$)!()6FF5)\)*&,%&HQ&+)=F()6FF5
!"#$%#&
!
6
=
<
E
4
3
5
A
!F
!!
!6
!=
!<
!E
!4
!3
!5
!A
6F
6!
66
6=
6<
6E
64
63
65
6A
=F
=!
=6
==
=<
=E
=4
=3
=5
=A
<F
<!
<6
<=
<<
<E
<4
<3
<5
<A
EF
E!
E6
E=
E<
EE
E4
E3
E5
EA
4F
4!
46

'()*(+
"#$%&'&()*&+,-./)01
7#8#9#/():+#/;
*;&$>'()?&#/)@1
B#C#$$&()D&//&%-)71
C>$;&+()?#$&)"1
*#$#/8()*%&,-&/)"1
G#//>/()D&H,
I>-/'>/()JK&/)G1
@>$8&/()"#+%./)I1
L+M/N>()O#&'#+
"#+P&$$./>()O#+$)B1
B.Q>M'()L->H#')R1
:M'P-.$$>()O-#+$&')I1)I+1
D+MS&+()O#+$
B&.Q&$$()C./P&/%)B1
"#N.#+N()@&>+S&)?1
T>NN>$.>()".P-#&$
*&K#+8()I#H&')B1
">+#-#/()L->H#')71
:#+$&U()GMS-)L1
B#+;./()R.$$.#H)I1)I+1
?&:+#/P.'P>()I>-/
V+M/>()I>'&,-)B1
0>Q#P-()I>'&,-)W1
R.//&+()@&>+S&)G1)I+1
@+.XX>()I>'&,-)Y1
:$#/#S#/()I>-/)I1
V>/#P.P()I>-/)I1
B#/N#()Y/8+&K)I1
D$&./()I&XX+&U)?1
*P-/&.8&+H#/()W+.P)L1
Y$&'.()I#H&')*1
Z>M/S()O#%-&+./&
O>//>+()"#+%./
D+&MS&+()W$.N#Q&%?M#/&()L->H#')D1
@>/N#$&N()WX+#./
B.%%$&())W$.N#Q&%-)J[O1
*%&K#+%\O>M'./S'()Y/8+&#
7#+;&+()D&9./)*1
I>-/'>/()O+#.S)"1
*H.%-()"#$P>$H)Y1
Y8#H'()W+.P)B1
*#9./>()?.#/&)I1
0#%-()"#+U)B>M
?.$#/()"#+%./)"#$#9&
YMQ&+%./&()?#++&$)I1
*%#P->K';.()R.$$.#H)L1
*#H,'>/()I>-/
G#''&$$\L->H,'>/()0M%*%#9.';U()L>QU)Y//
*&++#/>()I>'&)"1
J,,&/-&.H&+()*MN.
C#$&';U()?#9.8)I1
">/%S>H&+U()C&$H#/&%%&
L->H,'>/()Y/%.>/&)"1
?.#N()0MQ&/)*+1
GM/%$&U()*-.+$&U)B1
*#Q./.()I>-/)?1
J/>+#%>()@&>+S&
7&+;./'()V.$$
V+&'$./()T&.$)?1

,-."/0123(#4%.5+(6
23!4(54!
24<4(==!
246A(!==
24!=(644
24F3(<=3
2EAA(E4!
2E55(AE3
2E53(56!
2E5F(E<F
2E3F(A=A
2E<A(AA6
2E=<(6<=
2E=6(=!5
2E63(AA<
2E6E(=5!
2E!A(=3E
2<A=(=E<
2<A!(=3<
2<5A(!3=
2<3<(A36
2<36(63<
2<46(E4<
2<E=(=4=
2<=!(=!4
2<!5(5=5
2<!!(44A
2<!!(F=5
2<FE(A36
2=A4(!F6
2=A=(44E
2=3E(65=
2=3<(F=4
2=43(3=5
2=E4(6=6
2=E=(4FA
2=6E(AF4
2=!5(35!
2=!3(FF6
2=!=(E=E
2=!6(E5E
2=!6(EFA
2=F5(=A5
2=FF(36=
26A3(<43
265A(E6E
265F(4=<
2635(<!4
2635(!44
2633(FF3
263=(5FE
264A(666
2643(E3F
264F(AA6
26E3(5E5
26E3(<<=
26EF(EF3
26<3(<F3
26<<(F=3
26=F(3F<
266E(A4<
2!53(=AE
2!54(4<A

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/26266814","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=26266814&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[388925167,389688689,383528372,389018581,382639492,385771258,390410099,386201917,387167747,384170472,390409889,390604933,385844435,382184978,385324715,372561324,377156234,374272279,372464179,373858086,376352844,373052310,373857930,380762774,372466326,374429731,372559692,376225978,375128996,376219764,253264900,212863738,244157917,282766939,263504218,239488191,224419023,163646054,225916486,224355300,238704340,224369806,224258670,224410295,293461549,182553141,239588474,202691564,211302755,224349281,224426877,224326250,234028503,224306619,254039238,182565115,337536061,249309502,273582508,273440534,249308781,182546874,235411767,163580087,224270540,235583696,250006950,224248577,231689346,224252178,224285255,163579056,182560283,246897514,249308236,163564256,224248520,224266633,182522032,216442529,163603389,163647832,263504250],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"OKC4NqnJ5vB0LZ84pfiulhzKQP0=","module_id":"TLQlk/5ly54Z/C5xr+2sxUL6bw4=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[253264900,212863738,244157917,282766939,263504218,239488191,224419023,163646054,225916486,224355300,238704340,224369806,224258670,224410295,293461549,182553141,239588474,202691564,211302755,224349281,224426877,224326250,234028503],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"OKC4NqnJ5vB0LZ84pfiulhzKQP0=","module_id":"Jh16x/ZXq15xEQA6526DNjjokSo=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[224306619,254039238,182565115,337536061,249309502,273582508,273440534,249308781,182546874,235411767,163580087,224270540,235583696,250006950,224248577,231689346,224252178,224285255,163579056,182560283,246897514,249308236,163564256,224248520,224266633,182522032,216442529,163603389,163647832,263504250],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"OKC4NqnJ5vB0LZ84pfiulhzKQP0=","module_id":"TxH3xTJmJaMOVOjbp0Q3+aXxBO8=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[388925167,389688689,383528372,389018581,382639492,385771258,390410099,386201917,387167747,384170472,390409889,390604933,385844435,382184978,385324715,372561324,377156234,374272279,372464179,373858086,376352844,373052310,373857930,380762774,372466326,374429731,372559692,376225978,375128996,376219764],"title_link":null,"title":"More From rkarlin","track_opts":{"compilation_id":"OKC4NqnJ5vB0LZ84pfiulhzKQP0=","module_id":"oZCW9aB7aLVCwEK0fiSudsniBUc=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540023305?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540023305?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xaNrSFx/TBUTmbtyh/Bo6GISexo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540029072?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540029072?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0afYaNPb6L7ldFu7yPxU9IdmzzE="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540030082?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540030082?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8EGXdwsNTEeDwRMo28ojC/J1aA4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540034790?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540034790?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gv4t3rjJti8yicn0IfUcoBMzHPo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540022817?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540022817?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e51/Gy9n9IVZIYc4JdW+RcLV7pw="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540022140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540022140?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cJSDBRFP2G6Ntn/WJPz8JW4gKnw="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540023014?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540023014?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dZ01O/DQLpXmHEb7ZMdI7LWPuNE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540029994?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540029994?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OzoLjA/iyb+kjH42OR1KdfnF+QY="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540029399?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540029399?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"d8dg9InWveazzxwuC2bHR5FEZno="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540026915?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540026915?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nH9DD+tvV87iBiy3XFTLE+8jpGU="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540028380?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540028380?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J8Ohd+4IYnwFRNAUlhCLS/Lkpt8="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540032330?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540032330?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zDGDtAP24EXdto/Pl18AW68uaU0="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540032834?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540032834?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AgbEjDDID5/8g2X0059vnl9FwSI="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540030711?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540030711?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8u+qnK8ZN07qJUPoA6q/F2aAyaE="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540023804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540023804?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xsamXjEa1YvjGz92pTWhVwYwNyU="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540034025?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540034025?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OXYE/naTvFqWrNhOE9Xkmwz8ERc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540019689?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540019689?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3A6C9lFszdtW7rPtgMQCm6UaitA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540025854?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540025854?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uXMKe7RWrK6njwHVwiTZBmD3a5Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540036976?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540036976?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UBlq0nLxTvkNDQ84wBBXrZsznD4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540037449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540037449?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FlfpbCms983KGdOBMHdSQEWipgw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540036239?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540036239?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PdtOtDW0tiOoyP+4fPCpqeSOQ5g="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540019902?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540019902?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ez+iMggtOZIA6t/rgwGImbJjOuQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540033520?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540033520?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Yy/TLbodqKIKC58LjiK9iCXqj+s="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540030275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540030275?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/e7JOUUTi5NvBDMFTTwiCsK43Ug="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540038918?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540038918?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7S/P86DOKti3S6M4FIUNEZYPyt8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540026566?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540026566?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Mq5ZW7N/I4j/H/QAx/9H6ivxRVA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540026821?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540026821?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DLuzZ3Oxb90itrmh+8Vlmipg2Ds="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540026621?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540026621?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uVGdlNM3GL4YyK1AM++k+wYwCtg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540026539?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540026539?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7OBBmBNbV3SbVHFI9cAhaJ7kAiE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540023833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540023833?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9L/dPWtTH9RV57uxRrywOVw5gPk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540029734?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540029734?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qDdRbPgwk4GqkHEG0raX7LgDBe4="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540019878?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540019878?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aOc1m1iSMWWo7BVMQsS1Zrs9FSE="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540032369?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540032369?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UUQUw3zKJ/0F/eJOVvD2rGrUpDk="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540055094?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540055094?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Cn9eVXpmYDun1Na5cfSQ/0YAz10="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540033118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540033118?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jb3dM6QVL82ykNrNu/PipPPM+fI="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540029094?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540029094?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7bFn8AnOs7VpwDMilzq4udx2BE8="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540023655?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540023655?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2P2BxyzFi2uGXu+coIAOtrPWBzw="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540033369?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540033369?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nxb1mX3bNA4Dntll4rqg3jLDTG4="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540024130?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540024130?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OMFhlJRDpUYyztXPiL23bnKTqFg="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540034872?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540034872?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rgfjTd/Xh8Zwyc33hEbHXh89UUE="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540055237?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540055237?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zEhpr9IO3xmQ1bMza9IsxaYEIBY="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540055357?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540055357?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7LIIup9l+oEMHGgaObf5XiWiM3U="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540055368?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540055368?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jF2jq0tSBVwS0QcTGCzfTV1fn/o="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540024393?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540024393?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CSO6qHGjT3C7RCJsb5g/nCsjsHM="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540033804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540033804?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zc2HzsuS6ZhFmelXRxsKfhscatM="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540029904?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540029904?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qhrfUMcgjyrpIWRjPbIdcuOpdSk="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540031117?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540031117?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XK5jtEZhZN0NahwcKYTb7nx2F3Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"263504250":{"type":"book","id":263504250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504250/149x198/128122e3e4/1540031100?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504250/298x396/0bcf68bfa9/1540031100?v=1","title":"Mislaid: A Novel","short_title":"Mislaid","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kqk40ZR6DRCoWbI2PN6Er3maris="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504250/Mislaid-A-Novel","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540030975?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540030975?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uWdrT/lEEDVWwg8LfLOErH391DE="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540027889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540027889?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"82AD9l82ibx9bRwSWbJpSEJ4/yA="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540030952?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540030952?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/SxyzYGpBy4FFWwbQwOCcgqig78="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540027430?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540027430?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TCb2OoO6LkwQpG+J9ffOeOcS+EA="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540034676?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540034676?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tNA3T9NffakNAGYBkcPb3gNNRc8="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null},"372464179":{"type":"document","id":372464179,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372464179/149x198/bc996a8762/1519676706?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372464179/298x396/3ca08f2a7d/1519676706?v=1","title":"Janus Transcript 16-1466_i425","short_title":"Janus Transcript 16-1466_i425","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":372464179,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IqGIkoGQ+kYHi3Mkxa0hPnHY0ck="},"url":"https://www.scribd.com/document/372464179/Janus-Transcript-16-1466-i425","top_badge":null},"372466326":{"type":"document","id":372466326,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372466326/149x198/bce6cc96de/1519678931?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372466326/298x396/831e7a7534/1519678931?v=1","title":"Wynn Complaint","short_title":"Wynn Complaint","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":372466326,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BngPL4ZuUmga2KgWf77wY3AUJTE="},"url":"https://www.scribd.com/document/372466326/Wynn-Complaint","top_badge":null},"372559692":{"type":"document","id":372559692,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372559692/149x198/d2bb2eef3a/1519763231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/372559692/298x396/02fc1f9e0b/1519763231?v=1","title":"2018.01.16 NYCLU Request for Exemption(1)","short_title":"2018.01.16 NYCLU Request for Exemption(1)","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":372559692,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zbdQRsPO+eHNfDk1O6miDRgVH4Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/372559692/2018-01-16-NYCLU-Request-for-Exemption-1","top_badge":null},"372561324":{"type":"document","id":372561324,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372561324/149x198/eeeea543cc/1519764583?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/372561324/298x396/48cc812179/1519764583?v=1","title":"Campus Foundations","short_title":"Campus Foundations","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":372561324,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"owt3UBmEqQZmHVRRKYwId9l3V3w="},"url":"https://www.scribd.com/document/372561324/Campus-Foundations","top_badge":null},"373052310":{"type":"document","id":373052310,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373052310/149x198/da811b14e7/1520292455?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373052310/298x396/3d890a71a5/1520292455?v=1","title":"2018 Sportsmen Initiatives 1-24-2018","short_title":"2018 Sportsmen Initiatives 1-24-2018","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":373052310,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3cr3WdjKoX5VF9vTqlGMf7PipCE="},"url":"https://www.scribd.com/document/373052310/2018-Sportsmen-Initiatives-1-24-2018","top_badge":null},"373857930":{"type":"document","id":373857930,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373857930/149x198/aaae97f166/1521051177?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373857930/298x396/395650c49f/1521051177?v=1","title":"Cuomo Helicopter","short_title":"Cuomo Helicopter","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":373857930,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BZc/hSt0U4KUMOjwUoqWCEaKC/E="},"url":"https://www.scribd.com/document/373857930/Cuomo-Helicopter","top_badge":null},"373858086":{"type":"document","id":373858086,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373858086/149x198/c5d51ea319/1521051289?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373858086/298x396/c3e838a31f/1521051289?v=1","title":"Helicopter Flight Foil","short_title":"Helicopter Flight Foil","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":373858086,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/q+NH3I6DiBwL/5FDMArYhfSuXc="},"url":"https://www.scribd.com/document/373858086/Helicopter-Flight-Foil","top_badge":null},"374272279":{"type":"document","id":374272279,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374272279/149x198/bb05d2e994/1521476755?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374272279/298x396/e3ca513c31/1521476755?v=1","title":"SALT Report","short_title":"SALT Report","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":374272279,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GJ0pwCTW1jo5rfIPfxJYCes9w2c="},"url":"https://www.scribd.com/document/374272279/SALT-Report","top_badge":null},"374429731":{"type":"document","id":374429731,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374429731/149x198/b5fb55bfe2/1521566913?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374429731/298x396/adf7b62616/1521566913?v=1","title":"SALT II","short_title":"SALT II","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":374429731,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m/GXbL9LuCeYwkzqhX3GNw1V578="},"url":"https://www.scribd.com/document/374429731/SALT-II","top_badge":null},"375128996":{"type":"document","id":375128996,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/375128996/149x198/55133748da/1522373537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375128996/298x396/16724573a9/1522373537?v=1","title":"Press Release Political Ads","short_title":"Press Release Political Ads","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":375128996,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0Gj4b74CcGfh9CngktFrG3JJn/M="},"url":"https://www.scribd.com/document/375128996/Press-Release-Political-Ads","top_badge":null},"376219764":{"type":"document","id":376219764,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376219764/149x198/b721768fed/1523563363?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/376219764/298x396/1556762320/1523563363?v=1","title":"Kaloyeros -- Faculty Senate Lecture 2018","short_title":"Kaloyeros -- Faculty Senate Lecture 2018","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":376219764,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PLzFAPEVtPtFH8ERewlC2c/4XRQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/376219764/Kaloyeros-Faculty-Senate-Lecture-2018","top_badge":null},"376225978":{"type":"document","id":376225978,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376225978/149x198/f1216f0d62/1523569566?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376225978/298x396/753485b921/1523569566?v=1","title":"Camp CassSettlement Agreement Draft 3.15.18 Clean","short_title":"Camp CassSettlement Agreement Draft 3.15.18 Clean","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":376225978,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/xNrLga2noZhEqlsV13fP3gEug8="},"url":"https://www.scribd.com/document/376225978/Camp-CassSettlement-Agreement-Draft-3-15-18-Clean","top_badge":null},"376352844":{"type":"document","id":376352844,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376352844/149x198/9cc320631e/1523726411?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/376352844/298x396/41f5c48aef/1523726411?v=1","title":"Camp CassSettlement Agreement Draft 3.15.18 Clean","short_title":"Camp CassSettlement Agreement Draft 3.15.18 Clean","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":376352844,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MUTk+i8OBa+lE0BtzocKgBFb7gg="},"url":"https://www.scribd.com/document/376352844/Camp-CassSettlement-Agreement-Draft-3-15-18-Clean","top_badge":null},"377156234":{"type":"document","id":377156234,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/377156234/149x198/efb0488fe0/1524503954?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/377156234/298x396/75a1b8f858/1524503954?v=1","title":"COMD 210 Survey- Spring 2018_final","short_title":"COMD 210 Survey- Spring 2018_final","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":377156234,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FTL7C7G/M3Pb71t2ARCnIwpvviE="},"url":"https://www.scribd.com/document/377156234/COMD-210-Survey-Spring-2018-final","top_badge":null},"380762774":{"type":"document","id":380762774,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/380762774/149x198/c5d45b60af/1527886398?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/380762774/298x396/0278118153/1527886398?v=1","title":"Open Letter.doc","short_title":"Open Letter.doc","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":380762774,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6IdZHzLYm2ee167HwNdPxFXVkWc="},"url":"https://www.scribd.com/document/380762774/Open-Letter-doc","top_badge":null},"382184978":{"type":"document","id":382184978,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/382184978/149x198/64eb88484b/1529505740?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/382184978/298x396/5b0b98c2db/1529505740?v=1","title":"Teacher Cert Decision","short_title":"Teacher Cert Decision","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":382184978,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mSsfcrH6w3HPZLAmmgHyQeGzdxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/382184978/Teacher-Cert-Decision","top_badge":null},"382639492":{"type":"document","id":382639492,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/382639492/149x198/634f4b9a9a/1530039839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/382639492/298x396/9dd70b8cea/1530039839?v=1","title":"RPI Letter June 26 2018","short_title":"RPI Letter June 26 2018","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":382639492,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S8+UQUXTfz+dvvOIxKlThHk0ndU="},"url":"https://www.scribd.com/document/382639492/RPI-Letter-June-26-2018","top_badge":null},"383528372":{"type":"document","id":383528372,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/383528372/149x198/bef7af62ee/1531168576?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/383528372/298x396/72256cf2bc/1531168576?v=1","title":"Democrats for Education Reform Report on Receivership and Turnoround","short_title":"Democrats for Education Reform Report on Receivership and Turnoround","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":383528372,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xHwSC6BI1Pb/81IesjzcEcyMJDA="},"url":"https://www.scribd.com/document/383528372/Democrats-for-Education-Reform-Report-on-Receivership-and-Turnoround","top_badge":null},"384170472":{"type":"document","id":384170472,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/384170472/149x198/0275eb2eee/1531953080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/384170472/298x396/7c12880da7/1531953080?v=1","title":"Janus Guidance","short_title":"Janus Guidance","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":384170472,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eOCpx07Q6Hp6I8cp6Px0aYMjUNo="},"url":"https://www.scribd.com/document/384170472/Janus-Guidance","top_badge":null},"385324715":{"type":"document","id":385324715,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385324715/149x198/268c3961b1/1533245207?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385324715/298x396/2aa4acedf4/1533245207?v=1","title":"Johnson hesc.pdf","short_title":"Johnson hesc.pdf","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":385324715,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z+ssWJbcXLi+wphCPu7t4zNXmCM="},"url":"https://www.scribd.com/document/385324715/Johnson-hesc-pdf","top_badge":null},"385771258":{"type":"document","id":385771258,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385771258/149x198/30269e383e/1533762974?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385771258/298x396/06fa2033e5/1533762974?v=1","title":"Nysut Endorsements","short_title":"Nysut Endorsements","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":385771258,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aqc3VTaMDeRrhEmi3nUUecV6kfQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/385771258/Nysut-Endorsements","top_badge":null},"385844435":{"type":"document","id":385844435,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385844435/149x198/6131d04800/1533844186?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385844435/298x396/6301700518/1533844186?v=1","title":"HESC Information Letter 8-8","short_title":"HESC Information Letter 8-8","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":385844435,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/bxNSA1kYxOEdxPGEsT+cW2UXw8="},"url":"https://www.scribd.com/document/385844435/HESC-Information-Letter-8-8","top_badge":null},"386201917":{"type":"document","id":386201917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/386201917/149x198/b60d90091d/1534272633?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/386201917/298x396/c848cd2522/1534272633?v=1","title":"Excelsior Suit 2018 ECF 1 - Willis v. Et Al. v. EC Complaint","short_title":"Excelsior Suit 2018 ECF 1 - Willis v. Et Al. v. EC Complaint","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":386201917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hgw8hryV5cLstYEpZd1g7Nuyg2Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/386201917/Excelsior-Suit-2018-ECF-1-Willis-v-Et-Al-v-EC-Complaint","top_badge":null},"387167747":{"type":"document","id":387167747,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/387167747/149x198/00f26ca1a5/1535406169?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/387167747/298x396/72f403e8ee/1535406169?v=1","title":"Emergency Impact Aid Allocations by Lea 2017 18","short_title":"Emergency Impact Aid Allocations by Lea 2017 18","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":387167747,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5r2LzNaxxr6PFW9g2dYJa97uOoc="},"url":"https://www.scribd.com/document/387167747/Emergency-Impact-Aid-Allocations-by-Lea-2017-18","top_badge":null},"388925167":{"type":"document","id":388925167,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/388925167/149x198/1b06a3ce9f/1537307954?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/388925167/298x396/1505c1e4cd/1537307954?v=1","title":"Absenteeism Dinapoli","short_title":"Absenteeism Dinapoli","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":388925167,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"guaRL+O5HKbcexbgMa3W8wRd/3w="},"url":"https://www.scribd.com/document/388925167/Absenteeism-Dinapoli","top_badge":null},"389018581":{"type":"document","id":389018581,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/389018581/149x198/f54376220f/1537399219?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/389018581/298x396/3bc24a73ba/1537399219?v=1","title":"Nagle Complaint","short_title":"Nagle Complaint","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":389018581,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zzlqyrHe1tBiVlHuAKBrSD9f1Ug="},"url":"https://www.scribd.com/document/389018581/Nagle-Complaint","top_badge":null},"389688689":{"type":"document","id":389688689,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/389688689/149x198/ee0ccdbded/1538160816?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/389688689/298x396/34ac50e182/1538160816?v=1","title":"Black Suny Students","short_title":"Black Suny Students","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":389688689,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vs9xydXTMSAb8PZ2Q0GyXMdurDs="},"url":"https://www.scribd.com/document/389688689/Black-Suny-Students","top_badge":null},"390409889":{"type":"document","id":390409889,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/390409889/149x198/99eaa0d56d/1539025863?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/390409889/298x396/1e1c3bf280/1539025863?v=1","title":"NY Equity Coalition Poll Memo.pdf","short_title":"NY Equity Coalition Poll Memo.pdf","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":390409889,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+TdfGvb6GjJbqR55jfRWHobWQMg="},"url":"https://www.scribd.com/document/390409889/NY-Equity-Coalition-Poll-Memo-pdf","top_badge":null},"390410099":{"type":"document","id":390410099,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/390410099/149x198/2ff7ce851e/1539026107?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/390410099/298x396/5cf1068996/1539026107?v=1","title":"Kiley & Co NY Equity Coalition Poll Memo","short_title":"Kiley & Co NY Equity Coalition Poll Memo","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":390410099,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s68DPP9unF4wIiihyAwFFI/HTHs="},"url":"https://www.scribd.com/document/390410099/Kiley-Co-NY-Equity-Coalition-Poll-Memo","top_badge":null},"390604933":{"type":"document","id":390604933,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/390604933/149x198/d3394be5ed/1539215396?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/390604933/298x396/f68c07b970/1539215396?v=1","title":"Memorandum of Law FILED","short_title":"Memorandum of Law FILED","author":"rkarlin","tracking":{"object_type":"document","object_id":390604933,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2Sogk713BIZSre6j/1G6p556488="},"url":"https://www.scribd.com/document/390604933/Memorandum-of-Law-FILED","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/26266814","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=AeLIFhG6XKdtgDOwn%2F%2BJJkha4bM%3D&authenticity_token=1PMLjpkAQtII5xYBCYQChzJ379EwQRQ8teNQHY0ypVQr%2FstscLZn18A4uqfM9UfwBIwUbALXSQ26akGYl1LSjA%3D%3D&expires=1540673667&wordDocumentId=26266814&wordUploadId=28660398"},"renewal_nag_props":null}-->