TREBALL CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1rESO

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA / Consell de Cent 14 / 08014 Barcelona / Tel. 93 431 62 00 / Fax 93 296 46 07 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat

“ELABORACIÓ D’UNA CLAU DICOTÒMICA PER
A CLASSIFICAR ÉSSERS VIUS”
1).- Objectius:

Elaborar un TREBALL INDIVIDUAL on construeixis una clau dicotòmica per
a classificar vuit espècies d’éssers vius de qualsevol dels cinc regnes
existents.

Saber fer una recerca d’informació adient per tal d’omplir unes fitxes de
cada espècie.

Saber elaborar una BIBLIOGRAFIA amb els
consultats. (Recursos de la biblioteca i pàgines webs)

diferents

recursos

2).- Procediment:

Escollir 8 espècies d’éssers vius.

Consultar a la biblioteca de l’Escola els llibres que se’t proporcionaran per
poder extreure tota la informació necessària per elaborar el vostre treball.

Anotar totes les referències bibliogràfiques consultades per poder fer
després la bibliografia (veure annex 1)

Elaborar el treball. Aquest ha de constar de quatre apartats: FULL DE
COMPROVACIÓ (amb les vuit fotografies), ESQUEMA DE CLASSIFICACIÓ,
CLAU D’IDENTIFICACIÓ i FITXES PER A CADA ESPÈCIE (annex 2). Al final
del treball cal afegir la BIBLIOGRAFIA.

Entrega del treball el dia acordat. (els criteris d’avaluació que seguirà el
professor/a per avaluar-te estan escrits a l’annex 3).

Pàgina 1 de 3

3).- Resultats:

Entregar al professor/a el treball, amb una portada on consti el TÍTOL i les
vostres dades (nom, cognoms, grup, curs, nom del professor).

Annex 1

ENCICLOPÈDIES
Exemple: Història Natural dels Països Catalans, Volum 10. Artròpodes II. Barcelona. Enciclopèdia Catalana, 1984.
LLIBRES
Exemple: Burnie,D. L’arbre. Barcelona: Grup Promotor, 1990.

PÀGINES WEB
Exemple: wikifaunia. (en línia). Disponible a : http://wikifaunia.com/. Consultat: (31 de Març 2014).

Annex 2 FITXES PER A CADA ESPÈCIE
Nom comú:
Nom científic:
Ordre:
Familia:
Mides de l’individu adult:
Hàbitat i distribució:
Longevitat:
Reproducció/ Floració /Fructificació:
Curiositats:

Annex 3
Els criteris que s’aplicaran són:
1. El treball ha de constar de totes les parts demanades.
2. Cal que tingui una bona presentació. Les fotografies han de ser en color.
3. És imprescindible que la clau funcioni correctament per a poder identificar
totes les espècies.

Pàgina 2 de 3

4. En el full de la CLAU D’IDENTIFICACIÓ ha de constar el nom comú de
cada espècie.
5. En el quart apartat, cal omplir les fitxes per a cada espècie.
6. El darrer full ha de mostrar la BIBLIOGRAFIA consultada.

Pàgina 3 de 3