You are on page 1of 2

SEB Baltijas Akciju Tirgus R ta apskats

P rskatu sagatavojusi SEB Banka sadarb b ar SEB Bankas un SEB Pank


! / /

4 0+ *+) 4 )0 9!, L% ) * A+9 !


M% % A, ) ! % 0+) +9! ) + A

Tirdzniec bas statistika uz 08:30 (GMT+2), 03.Feb:


" #$% & ' " #$% & " #$% &
-. / # 0 E -. / ) @ "1E -. / 00 @ E
) %*+, ' ' 0, 1 " ) %*+, '# ' 0, 2 ) %*+, & 0, 1

3 +, 4 12 3 +, 5 3 +, 6 5

7! 5 7! 6 7! "
7 7 2 7
( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2
% ' 22 " +) 7 8 9: 7$ " ; ; # 2 "
0 ' ' 5 2" 3 '% % % + , '- 7 6 )% < % 3 0% <3 " 2
# 0 9 0 # $' ' 1 ' , 9 0* $ ' 21 5 0 % % ( % ( "
)= >( ' 62 1 1 ' !, 0 '. " 00 '
( 9 , (&$ ' 1 52 ' , 7 !,9 '7$ " " . % . 7 5 2

( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2
& % % ? & ' @ 52 7 * 0) 7 6 @2 1 ( ( 22 @2 1
' % ' - ' "5 @ A ! 9 . 12 @ 1 00 # # " @ 2
) <( ' " @ "1 ' , ( !* (B 21 @ 2 $ 0 $' 6 @ 5
# 0 0 # " @ 2 >% A% C % 0 >D> 22 @
# # > 11 @
s

Avots: Bloomberg

3 1 +4'
! 5 6 . 7 1+/2

$ % % ( ) %*+, ! + !, $ 0, - . / $$( C 2 16
" #
& ' ) , ! # 3 ;C 1 6" 1
# F< "
# > 3 G 1 65

% 3; % %HH " 6
% % 5 6 1
&7 "6 6
#!A , 3 / "5 1 16
A, D D2 6
<%0, I C( 11 2 2
7 , " 5 1
A, C > % 0 "" 25 2 @ 6

$ *+0, $- # < 5 61
; ! > C77 C " 22
J% % ) J >( >( "" 5 2
K+ J @B @
C , $ > / "5 2 @ 6

Avots: Bloomberg
SEB Baltijas Akciju Tirgus R ta Apskats
!

- * A+9 , % 0 *!
+9 * !, "1E 7% ! * + *) +
* A+9 ,4 ) %*+, ) * * % 0+ * !, !
,% ,% 4 * 0! ! ! % 2 56 '# ' - A !0 ,! !
%, A, A ! 3 0 0! +9 ! 9 , - ,!
! % ,! A ,! 4 * 0! ! )
" E 0+ * A '# ' 3 0 ! +! ! * A+9 9 ,
! "# A ,!

$ 9 ?!4 , % % A ! %, !0! 9 ?
+9 * N 4 % * $ ! ,% E 7% !
00 ! * +! *) + * A+9 ,4 ) +* ! A ,!
*+ %,% 0 0 ! ! # LN! 0 * A+9 , 0 0 % ,%
) %*+, O %,% A 4 + ) %*+,
9 )! ! * 1 0, ' ' 7! , 4 +! ! * A+9 9 , % &
'$( $ ) * " A ,! 4 ! * 0! ! *+ %,% +9 !

# A, ) *! +9 ) % % A ! % %
!,% L ! % ,% A 9 +4 9 0 % * P+ ,&- Q
4 ) E 0+ * 1 # 7% A !0
* N%, 4 4 0+ * % !) %A 4 P9 + %Q !,% L *
E4 *% 5E 4 * !, ! + ) %
% $ % %0! * ! !, ?% !, ) # * A % ! 4
5 E A, 4 A , *N ! % . /&& 6 0, & 3
+, * 0! ! * % 0 0 0! 0 ?% !,

< 0 % ! 0 0! ! *+ 0 % ?% !, 4 B , ( " & 0A !


A N % + ! LN 9 , 0, 74 *! ! %) %* , )
0+ R 2 0, 7 + A * L 0 *N O % ,
?% !, & -1 B , %0%8 , ?% !, * , A ,!
A + 9 , 0 0! ! %) %* , ) 0+ R % , % !0% 0 %,
*N /& A ! A N N 9 , "5 0,% & 4
0 9! ! %) %* "2 0,% & 4 A% *N 9*
7 , 8 % ! 7! * N% 4 % ,! %) %* * L 0 *N
4 ,% 6 ) 0+ ) @ 2 ) ! M%
% A, ) ! % 0+) +9! ) + A

2
Šim p rskatam ir informat vs raksturs, tas nav patst v gi veikts bankas p t jums un tas nav uzskat ms par ieteikumu vai
pied v jumu pirkt, p rdot vai patur t finanšu instrumentus. SEB banka nav atbild ga par zaud jumiem, kas var rasties da ji vai
piln b izmantojot vai pl nojot izmantot p rskat min to inform ciju.
P rskat ietvert inform cija ieg ta no publiskiem, par ticamiem uzskat miem avotiem: www.nasdaqomxbaltic.com, Reuters,
Bloomberg, LETA, BNS, Latvijas Banka (www.bank.lv) u.c. SEB banka negarant min t s inform cijas piln bu un precizit ti; min t
inform cija var tikt main ta bez iepriekš ja br din juma. P rpublic šanas gad jum atsauce uz SEB banku vai attiec gajiem avotiem
oblig ta.
Pilns saist bu atrunas teksts atrodams http://www.seb.lv/lv/private/services/investments/securities/disclaimer