You are on page 1of 1

Rönnäs Samfällighetsförening

SE-570 60 Österbymo
Hemsida: http://www.ronnassam.se

Förnamn

Rönnäs

Debitering år 2010
Avgifter enligt beslut vid årsstämma maj 2009:
Rönnäs Samfällighetsförening förvaltar 3 gemensamhetsanläggningar ( Ga: ) med följande ändamål: Ga:2 Vägar, alla
vägar, Ga:3 Grönområden, grönområden, bad, idrott (lek) samt Ga:4 Hamnen, hamnen och parkering.
Eftersom alla 3 anläggningar har olika medlemsregister, görs debiteringen i 3 delar.

Ga:2 Vägar Tomt Nr. 7:xxx 1150


Ga:3 Grönområden Tomt Nr. 7:xxx 780
Ga:4 Hamnen Båtplats Nr. 0 0 0 0 Liten 700 Stor 900

Att betala SEK xxxxx

Förfallodag: 31 januari 2010

Betala till: Rönnäs Samfällighetsförening Postgiro 38 98 23 – 6 eller Bankgiro 5409 – 1954

Vänligen kontrollera alla uppgifter (namn, adress, tomtens och båtplatsens nummer) samt anmäl snarast
möjligt eventuella ändringar.

Kassören

Ulf Björlingsson telefon 0381-120 74 E-mail: ulf.bjorlingson@gmail.com

För eventuella ändringar kontakta Per Bruce, telefon: 0734 – 182260 eller 013 – 271191
E-mail: perbruce@glocalnet.net

38 98 23-6
Ga:2 Vägar
Tomt nr.. 7:xxx 1150
Rönnäs Samfällighetsförening

Ga:3 Grönområden
Tomt nr.. 7:xxx 780
Ga:4 Hamn
Båtplats nr. 0 0 0 0 0
Engångsavgift hamnen 700 eller 900
Tomt nr.. 7:xxx 0

Att betala: