You are on page 1of 2

Moïi thaéc maéc xin lieân heä:

TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE THOÁNG C. Maûnh: 0908508144 - (08) 8552287- (08)


NHAÁT 9572834

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG


CHÖÔNG TRÌNH
1. MÔÛ CHÖÔNG TRÌNH : sau khi cho ñóa CD vaøo (coù theå coppy
vaøo maùy ñeå söû duïng hoaëc söû duïng thaúng treân ñóa CD
tuyø yù).
* Môû chöông trình nhö sau:
- Click ñoâi vaøo “ Thi – LY THUYET” (Môû bieåu töôïng “

THI LY THUYET OTO.exe


”)

2.HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG CHÖÔNG TRÌNH “THI LY THUYET OTO”


hay“10 DE ON THI

Nhaäp ñaày ñuû thoâng tin vaøo caùc muïc sau: Nhaäp haïng
thi, khoùa thi cuûa mình. Coøn soá baùo danh thì tuyø yù (vì nhaäp
nhieàu soá baùo danh khaùc nhau, seõ cho ra nhieàu ñeà thi khaùc
nhau thuaän tieän cho vieäc oân taäp)

Haïng Khoùa Soá Baùo Danh


Nhaäp xong Nhaäp xong Nhaäp xong
Haïng aán Khoùa Soá Baùo
Enter aán Enter Danh aán
Enter
3. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG CHÖÔNG TRÌNH “ ON THI
LUAT-CO A1” :

Vaøo “Giaûng daïy oâtoâ”  “ Moät soá ñeà oân thi” choïn ñeà
thi(ñeà thi soá 1, 2) (nhö hình1)

(Hình 2)
(Hình 1)
 Töông töï nhö treân neáu laøm baøi thi moâtoâ 2 baùnh, ta cuõng
vaøo “ Giaûng daïy Moâtoâ”
 “Caùc ñeà oân thi Moâtoâ”  Choïn deà thi ( Ñeà thi soá 1, 2, 3…) (
nhö Hình 2)
4. CAÙCH LAØM BAØI THI:

- AÁn phím 1, ñeå choïn yù traû lôøi soá 1


- AÁn phím 2, ñeå choïn yù traû lôøi soá 2
- AÁn phím 3, ñeå choïn yù traû lôøi thöù 3, …
- Töông töï laàn löôït ta cöù choïn nhö treân cho ñeán khi hoøan
taát baøi thi.
 Duøng phím muõi teân leân, xuoáng treân baøn phím ñeå di
chuyeån sang caâu hoûi keá tieáp.
 Laøm xong aán “ Esc” ( goùc traùi treân cuøng cuûa baøn phím) ñeå
kieåm tra laïi baøi laøm:

* XEM KEÁT QUAÛ

 Ñoái vôùi “ THI LY THUYET”


 Ñaùp aùn coù : soá maøu xanh laø ñaùp aùn ñuùng cuûa maùy.
 Ñaùp aùn: soá maøu ñoû trong oâ maøu traéng, khaùc vôùi
ñaùp aùn maøu xanh laø “sai”
 Ñaùp aùn: soá maøu ñoû trong oâ maøu xaùm, truøng vôùi
ñaùp aùn maøu xanh laø “Ñuùng”

 Ñoái vôùi “ ON THI LUAT”

 Ñaùp aùn soá maøu xanh laø ñaùp aùn ñuùng cuûa maùy
 Ñaùp aùn soá maøu vaøng, trong oâ maøu xanh laø “sai”.
 Ñaùp aùn soá maøu ñoû, truøng vôùi ñaùp aùn maøu xanh cuûa
maùy laø “ ñuùng”
CHUÙ Y: SOÁ ÑIEÅM ÑAÏT:

- B1, B2  26
ñieåm
- C, D, E  28
* LÖU YÙ: ñieåm
Ñóa naøy chæ löu haønh noäi boä.