You are on page 1of 4

1

Basåret Fysik B
Föreläsning 11

Magnetiska fält I (Kapitel 8.1 - 8.4)

• Magnetfält kring ledare


• Magnetisk fältstyrka
• Magnetisk kraftverkan

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


2

Elektromagnetism

Örstedts experiment: En ledare placeras i nord-sydlig


riktning. En kompass läggs över ledaren. Om ingen ström
flyter genom ledaren pekar kompassnålen mot norr.

Om en elektrisk ström flyter genom ledaren gör kompass-


nålen ett utslag.

Slutsats: Elektriska laddningar i rörelse ger upphov till


magnetism.

Elektriska och magnetiska fenomen är sammanlänkade och


beskrivs som elektromagnetism.

Magnetisk kraftverkan kan beskrivas med magnetiska


fältlinjer.

En permanentmagnet har en nordpol (N) och en


sydpol (S).

Isolerade nord- och sydpoler existerar inte.


Magnetiska fältlinjer är alltid slutna.

Magnetfält kring ledare

De magnetiska fältlinjerna kring en strömgenom-


fluten lång, rak ledare bildar koncentriska cirklar.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


3

Strömmen går mot Strömmen går från


läsaren läsaren

Skruvregeln: Magnetfältets riktning sammanfaller


med skruvens vridningsriktning.

Högerhandsregeln: Om högra handens tumme pekar


i strömmens riktning, pekar fingrarna i magnetfältets
riktning.

Magnetisk flödestäthet

Magnetfältets styrka kallas magnetisk flödestäthet och betecknas B.


Observera att B är en vektor som har både storlek och riktning.

I
Enheten är tesla, T.
Annan enhet är gauss, G
1 G = 10 -4 T
Jordens magnetfält är ca 50 µT .

Magnetfältet på avståndet a från en lång, rak ledare: a


B

µ0I
B=
2 πa

µ 0 = 4 π ⋅ 10 −7 Tm / A och kallas permeabiliteten för vakuum.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


4

Magnetisk kraftverkan

Den magnetiska kraften F som verkar på en strömförande


ledare i ett magnetfält är proportionell mot strömmen I,
ledarens längd l och magnetfältets styrka B.

F = IlB

Kraftens riktning ges av högerhandsregeln:

När högra handens tumme pekar i strömmens


riktning och fingrarna i magnetfältets riktning,
är den magnetiska kraften riktad ut ur handflatan.

Då magnetfältet inte är vinkelrätt mot ledaren är


det enfast B-fältets vinkelräta komposant B ⊥ som
bidrar till kraften.

F = IlB ⊥

Sambandet definierar magnetiskt fält och enheten


tesla.

Observera att ledaren inte påverkas av sitt eget magnetfält.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com