You are on page 1of 3

Pràctica

Estimació experimental del radi de la erra tot seguint els passs de Erastòtenes.

1. Introducció:

Aprofitant el viatge a Londres dels alumnes de 4art d’ESO podem aprofitar per mesurar
el radi de la Terra, prenent simultàniament un mesura de la projecció d’una sombra d’un
gnòmon a Barcelona i a Londres.

Aquest mètode és el que va utilitzar Erastòtenes el segle III a.C entre les ciutats
d’Alexandria i Siena.

2. Objectiu:

- Dissenyar l’experiment
d’Erastótenes.
- Calcular experimentalment el radi
de la Terra.

3. Material:
Amb aquest esquema i suposant
- 2 gnòmon (pal de longitud que la Terra és esfèrica si s’observen
coneguda amb una base diferències amb les sombres, podem
perpendicular al pal) calcular el radi saben que la longitud
- 2 cintes mètriques d’una circumferència L, és igual a 2π pel
seu radi R.
4. Fonament teòric:
L=2 πxR
La recerca feta per Erastótenes durant
el temps que va treballar a la Biblioteca El que nosaltres podrem mesurar
d’Alexandria, el va porta a descobrir uns és l’angle que separa les dues ciutats, i
papirs en els quals s’exposava que els coneixent la distància que les separa ja
raigs de sol el migdia del 21 de juny podrem calcular la longitud de la
incidien verticalment en un pou de Siena circumferència de la Terra.
sense fer cap ombra. I va decidir realitzar
la mateixa experiència per corroborar la L=Labx360/Z
seva sospita que la Terra no era plana.
On Lab és la distància lineal entre
La idea que tenia en ment Erastótenes les dues ciutats i Z és la distància angular
és la que s’il·lustra en la següent figura, i entre les dues ciutats.
on es pot veure que si la Terra és plana la
projecció de l’ombra del Sol en qualsevol Lab en l’actualitat ho podem treure
punt de la Terra tenia que ser la mateixa, de google maps o qualsevol aplicació
en cas contrari podia variar d’un punt a un similar.
altre de la superfície. Z és el que nosaltres mesurarem .

El següent esquema mostra tots


els angles i distàncies que haurem de
tenir en compte.
contactar amb l’altre grup per coordinar-
vos i fer la mesura simultàniament.

En haver confirmat la seva posició i


predisposició per realitzar la mesura
situem el gnòmon perpendicular al terra i
realitzarem 3 mesures espaiades un 8
minuts.

Fer finalitzar ens tocarà analitzar els


resultats i extreuren conclusions.

6. Resultats obtinguts. Anàlisi i


discussió:

Taula de dades i resultats obtinguts:

H L Z
Localitat D/H (UT)
(cm) (cm) (rad)
Barcelona
Ha alçada del gnòmon situat en A. (A)
La longitud de la sombra projectada en A Londres
Za angle que forma el Sol amb la vertical (B)
en A
Lab distància lineal entre A i B Càlculs:
Hb alçada del gnòmon situat en A.
Lb longitud de la sombra projectada en A
Zb angle que forma el Sol amb la vertical
en A
Z distància angular entre les dues ciutats Observacions:

Per calcular Z només hem de recordar


que la suma dels angles d’un triangle agut
és sempre 180, per tan

180=Za+(180-Zb)+Z

i aïllant Z de l’equació anterior Z=Za-Zb Z= ............ rad


Lab= ........................... km (consultar
Z=Za-Zb googlemaps)

Un cop obtingudes les mesures de Z i Lab


5. Procediment: podem calcular el radi de la següent
Per poder començar l’experiment primer manera:
hem de disposar de les taules per poder
enregistrar les mesures tant a Barcelona R=Lab(km)/Z(rad)=.........................km
com a Londres.

Un cop situat al lloc de mesura amb els


instruments necessaris preparats heu de
7. Preguntes/Conclusions:

a. Quin és el radi real de la Terra?


b. Ens hem equivocat molt amb la nostra mesura?
c. Busca informació de com Erastotenes va mesurar la distància entre
Alexandria i Siena?
d. Comprar la teva mesura i la de Erastotenes? D’on creus que provenen les
diferències?
e. Fes una reflexió personal del que t’aporta aquesta pràctica
f.

8. Annex: Càlcul de Za i Zb a partir de la mesura de les sombres produïdes pels


gnòmons

Per calcular Za i Zb disposem de Ha, Hb i La, Lb.

El punt clau és adonar-se de dos aspectes que es mostren en la següent figura:

Per tan per cada angle existeix un únic valor del quocient dels catets (la seva
tangent)

a=tan-1 (H1/L1)