You are on page 1of 21

BAB 1: Konsep-Konsep Asas Moral

Setelah selesai Bab ini, anda akan dapat:


a)
b)
c)
d)
e)

Menjelaskan maksud moral


Analisis dimensi model insan bermoral
Membincangkan ciri-ciri nilai
Menghuraikan konflik moral
Memerihalkan tentang agen-agen sosialisasi moral

1.1 Mukadimah

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Konsep moral
Nilai
Model insan bermoral
Aplikasi model insan bermoral
Konflik moral
Agen-agen sosialisasi moral

Ringkasan
Rujukan

1.1 Mukadimah

Bab ini bertumpu kepada perbincangan tentang konsep moral dan nilai. Juga diberi perhatian
ialah model insan bermoral, konflik moral, cara menyelesaikan konflik moral dan agen-agen
sosialisasi moral.

1.2 Konsep Moral

Kerap kita mendengar pernyataan-pernyataan berikut:

Itu tingkah laku tidak bermoral.


Kita menghadapi keruntuhan moral.
Kelakuan tidak bermoral berleluasa dalam kalangan remaja.

Apakah yang dimaksudkan dengan moral dan mengapakah sesuatu amalan atau tindakan
dianggap sebagai moral atau tidak moral? Moral dipinjam daripada perkataan Bahasa
Inggeris moral yang berasal daripada perkataan bahasa Latin mores yang bererti
kesusilaan, adab, sopan santun dan tradisi.
Moral ialah pegangan tentang baik-buruk sesuatu perbuatan, sikap atau perilaku yang
sejajar dengan tatasusila dan peraturan yang dipersetujui dan diterima oleh majoriti
masyarakat setempat. Contohnya, dalam kebanyakan masyarakat, mencuri adalah sesuatu
perbuatan yang salah dan orang yang melakukannya disifatkan sebagai tidak bermoral.

Kamus Oxford Advanced Learners, mentaksir moral sebagai kesedaran tingkah laku
yang betul atau yang salah, apa yang perlu dipatuhi dan ditinggalkan.

Kamus Dewan mentakrifkan moral sebagai pegangan atau ajaran berkenaan baikburuknya sesuatu perbuatan, kelakuan dan sikap.

Moral merujuk kepada pegangan yang dihayati oleh individu dan tingkah laku atau
tindakan yang dipamerkan. Contohnya, seseorang yang tidak menerima atau memberi
rasuah mempamerkan moral yang dihayatinya yang berdasarkan prinsip-prinsip atau
peraturan-peraturan yang diterima umum. Dengan perkataan lain, sama ada tingkah laku
bermoral dipamerkan ditentukan oleh individu itu sendiri. Bagi individu, kesedaran moral
(moral awareness) berkait rapat dengan hati nurani atau suara hati (conscience dalam
Bahasa Inggeris) seseorang. Suara hati saya mengatakan saya tidak boleh melakukannya.
2

Thomas Hobbes, seorang ahli falsafah Inggeris mengatakan:


Tanpa peraturan sosial (moral), akan wujud satu keadaan
konflik yang tidak berkesudahan dan persengketaan yang
mengakibatkan kehidupan manusia menjadi jahat, bersifat buas
dan angkuh.

Thomas Hobbes (1588 1679)


Kesedaran moral asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kesedaran moral dapat mewujudkan
masyarakat yang harmoni dan progresif. Hal ini kerana, kesedaran moral yang wujud dalam
setiap setiap individu dapat memupuk persefahaman, bertimbang rasa, tolong-menolong dan
lain-lain nilai yang baik. Perkara ini seterusnya akan membantu dalam melahirkan sebuah
negara yang aman dan tenang di mana setiap rakyat akan sentiasa berasa selamat dan
sejahtera dengan adanya masyarakat yang mempunyai kesedaran moral yang tinggi.
Apakah perbezaan antara peraturan moral dengan agama dan undangundang?
Peraturan Moral dan Peraturan Agama - Peraturan moral
adalah rekaan manusia untuk diikuti demi menjaga kebaikan
individu dan masyarakat sejagat. Ia bergantung pada kerelaan
diri sendiri untuk mematuhi peraturan moral atau tidak. Juga
tempat serta waktu untuk mengamal sesuatu nilai moral tidak
ditentukan. Berbanding dengan agama, setiap agama
mempunyai peraturan dan nilai murni yang tercatat dalam
kitab-kitab suci agama masing-masing. Segala kebaikan yang
dilakukan adalah atas diri sendiri dan tanggungjawabnya adalah
antara individu dengan Tuhannya. Juga tempat dan waktu
untuk menjalankan ibadah ditentukan oleh agama masingmasing.

Kitab-Kita Suci Agama

Peraturan Moral dan Peraturan Undang-Undang - Peraturan


moral merupakan nilai manusia (human values) yang dipersetujui
sekelompok manusia tertentu. Tingkah laku buruk hanya dibenci
dan dipandang hina oleh kumpulan berkenaan. Sebaliknya,
peraturan undang-undang ditulis, dibahas, dilulus dan
dikuatkuasa oleh badan-badang kerajaan seperti parlimen.
Tingkah laku yang dipamerkan oleh individu adalah lahir daripada
kepatuhan individu berkenaan terhadap undang-undang yang
sah. Kesalahan atau kejahatan tingkah laku dikenakan denda
3

dengan pembayaran wang atau penjara.


1.3 Nilai

Nilai adalah standard baik dan buruk yang menentukan tingkah laku dan pilihan kita.
Nilai moral diperolehi daripada agama, masyarakat, kerajaan dan juga diri sendiri. (Kita
akan membincang lebih lanjut dalam Bab 3 and 4 kelak). Nilai merupakan satu ukuran
atau standard yang mempertimbangkan harga sesuatu. Nilai moral ialah kriteria yang kita
gunakan untuk menimbangkan sesuatu tindakan, sikap atau tingkah laku sebagai baik,
wajar, berfaedah atau tidak baik, tidak wajar atau tidak berfaedah.
Nilai moral adalah standard baik-buruk yang menjadi garis panduan tingkah laku,
tindakan, sikap dan pilihan individu. Nilai-nilai moral yang dipilih ini penting untuk
mengekalkan harmoni dan perpaduan rakyat. Contohnya, nilai moral kejujuran
mencadangkan bahawa manusia hendaklah sentiasa jujur dan mereka yang tidak jujur telah
melanggar nilai moral kejujuran. Nilai moral mungkin berasal daripada persetujuan
masyarakat, kerajaan, agama atau pun diri sendiri. Memang menjadi tujuan semua agama,
untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia.
Sekiranya, ahli-ahli dalam sesuatu komuniti tidak mempunyai persetujuan maka nilai moral
tidak akan wujud. Berikut ini ialah beberapa keterangan tentang nilai:

Jules Henry (1975) mendefinisikan nilai sebagai sesuatu yang dikira baik seperti
kasih sayang, baik hati, kepuasan hati, keseronokan, kejujuran, kesopanan,
ketenangan dan kesederhanaan.

Raths, Harmin dan Simon (1980) merumuskan nilai sebagai garis panduan umum
terhadap tingkah laku. Garis panduan ini memberikan satu arah kepada kehidupan
seseorang atau anggota sesuatu masyarakat.

Redfield (1953) mentakrif nilai sebagai suatu konsep tersurat atau tersirat bagi
individu atau sifat-sifat bagi suatu kelompok yang mempengaruhi pemilihan ragam,
maksud dan segala tindakan.

Hutcheon (1972), seorang ahli antropologi mempunyai beberapa pengertian lain


untuk mentakrifkan nilai. Menurut beliau, nilai merupakan norma, idealisme
budaya, kepercayaan, orientasi nilai, tingkah laku dan sikap yang baik.

Super (1957) menerangkan bahawa nilai menyerapi semua aspek kehidupan,


semua matlamat yang telah ditetapkan oleh seseorang individu dan perkara-perkara
dalam kehidupan yang sangat penting.

William A. Scott (1965) menyamakan nilai dengan moral yang unggul. Beliau
mentakrifkan nilai sebagai suatu konsep individu tentang perhubungan yang
unggul yang digunakan untuk menilai sesuatu keburukan atau kebaikan dan
sesuatu kesalahan atau kebenaran tentang perhubungan yang sebenarnya dilihat atau
dirasai.

Dengan merujuk kepada penerangan yang diberikan oleh pakar-pakar


tentang nilai moral, cadangkan suatu definisi nilai moral yang
lengkap dan menyeluruh.

Menyedari akan kepentingan penerapan nilai-nilai moral di sekolah-sekolah melalui semua


mata pelajaran di sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyenaraikan sebanyak
16 nilai murni dalam Falsafah Pendidikan Negara. Kesemua nilai-nilai yang digariskan ini
merupakan nilai-nilai asas peribadi yang ingin diterapkan dalam kalangan murid. Penerapan
nilai sangat penting kerana nilai merupakan penentu dalam diri manusia seterusnya
mempengaruhi pilihannya dalam kehidupan dan akan menentukan tingkah laku.
Masyarakat sememangnya telah diterapkan dengan amalan nilai-nilai murni sejak kecil.
Objektif penerapan nilai-nilai ini adalah bertujuan supaya nilai murni dan sikap positif
tentang kehidupan dan pekerjaan yang dianjurkan dapat dipraktikkan dan diamalkan bagi
membaiki taraf hidup manusia dan mencapai hasil yang maksimum berdasarkan sumber
yang telah diberi.
Kesimpulannya, nilai merupakan satu aspek yang penting dalam mencorakkan budaya hidup
manusia. Nilai jugalah yang mencerminkan norma masyarakat. Norma ini amat penting
bagi mengawal tingkah laku manusia atau kelompok masyarakat kerana jika setiap anggota
kumpulan masyarakat dibiasakan membuat apa sahaja tanpa peraturan dan pantang larang,
maka sesuatu perkara itu akan dilakukan mengikut sesuka hati sahaja tanpa memikirkan
persepsi serta pandangan masyarakat atau orang yang berada di sekeliling.
Namun ada juga nilai-nilai yang dipegang sudah berubah, sedang berubah dan akan
berubah. Justeru penerapan nilai yang berasaskan kepada norma yang telah ditetapkan dari
semasa ke semasa perlu berjalan seiring agar sebuah masyarakat yang harmonis dan bersatu
padu dapat dibina. Contohnya, suatu ketika dahulu, pelajar yang melanggar peraturan sekolah
dirotan dikhalayak ramai; tetapi amalan (atau nilai atau pegangan) ini tidak lagi diterima oleh
masyarakat.

You help me, I


help you..

Bincangkan mesej yang disampaikan dalam kartun di atas.

JENIS-JENIS NILAI
Sesuatu nilai boleh dianalisis daripada beberapa segi:
a)

Nilai Objektif dan Nilai Subjektif Nilai objektif sangat rigid dan bebas
daripada pilihan peribadi. Contohnya, mereka yang melakukan jenayah membunuh
harus dikenakan hukuman mahkamah. Situasi ini merupakan satu hala dan tidak
kerana membunuh dianggap hina oleh seluruh masyarakat dunia. Sebaliknya, nilai
subjektif mungkin diterima atau ditolak oleh seseorang berdasarkan citarasa
peribadinya. Contohnya, tentang asuhan remaja, sesetengah ibu bapa memberi
kebebasan kepada anak-anak mereka untuk balik lambat waktu malam, manakala ibu
bapa lain tidak membenarkan anak-anak mereka keluar waktu malam.
6

b) Nilai Mutlak dan Nilai Relatif Nilai mutlak adalah nilai yang tidak boleh
dipertikaikan dan telah diterima umum dan telah diuji oleh masa sebagai sesuatu yang
baik, kekal sepanjang masa serta diterima oleh semua, tidak mengira masa atau
tempat. Nilai daripada sumber agama adalah nilai mutlakx. Contohnya, menghormati
ibu bapa adalah nilai mutlak yang diutarakan oleh semua agama dan diterima oleh
hampir semua manusia. Sebaliknya, nilai relatif merbeza mengikut pandangan
individu dan masyarakat. Sifat nilai berkenaan tidak menentu, tidak sempurna dan
berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan dan berubah mengikut zaman.
Contohnya, pengguran bayi dianggap sebagai tidak bersalah oleh sesetengah orang
and dianggap salah oleh orang lain.

a) Apakah yang dimaksudkan dengan moral?


b) Bagaimana peraturan moral berbeza dengan peraturan agama dan
peraturan undang-undang?
c) Apakah yang dimaksudkan dengan nilai?
d) Jelaskan perbezaan nilai mutlak dan nilai relatif.
e) Jelaskan perbezaan nilai objektif dan nilai subjektif.

1.4 Model Insan Bermoral


Insan yang bermoral mempamerkan tiga dimensi, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan
tindakan moral (Lihat Rajah dibawah).

Penakulan moral

Perlakuan moral
Perasaan moral

Penakulan Moral (moral reasoning) merupakan keupayaan mental untuk menakul (atau
berfikir secara kritis) dalam situasi yang kabur. Keupayaan mental ini membolehkan individu
merungkai dan menyelesaikan dilema moral sebaik mungkin secara autonomi, rasional dan
7

objektif tanpa paksaan atau kepatuhan yang membuta tuli terhadap sesuatu autoriti.
Contohnya, murid menghadapi dilema sama ada melaporkan kepada guru bahawa kawan
baiknya merokok dalam tandas. Dengan perkataan lain, individu berkenaan perlu membuat
pertimbangan rasional dan bebas apabila terdedah kepada situasi seperti ini. Dia perlu
membuat pertimbangan berasaskan nilai-nilai moral yang diterima dan persetujui oleh
masyarakat setempat; iaitu merokok adalah suatu perbuatan yang salah menurut peraturan
sekolah. Pendek kata, penaakulan moral ialah proses seseorang mencapai keputusan tentang
apa yang dianggap benar, baik dan patut dilakukan (Rest, Thomas & Edwards, 1997).

SALAH
SALAH

BETUL

Perasaan Moral (moral feelings) merupakan kehalusan emosi individu yang mengandungi
sentimen, empati, simpati, prihatin, belas kasihan, bermotivasi dan murah hati. Kesedaran
hati nurani atau suara hati yang menyebabkan insan berasa gembira apabila membuat sesuatu
yang betul dan rasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul. Contohnya, kelemahan
moral dalam kalangan pelajar yang buli pelajar lain bukan disebabkan mereka tidak
mengetahui bahawa perkara itu adalah salah tetapi berpunca dari tiadanya perasaan terhadap
perasaan orang lain. Individu yang mempunyai perasaan moral akan bersifat altruistik,
bertimbang rasa, belas kasihan dan murah hati. Disamping itu dia juga harus mempunyai rasa
malu atau bersalah bila melakukan sesuatu yang tidak wajar dari segi moral.
Perlakuan Moral (moral behaviour) merupakan tingkah laku dan perlakuan individu
terhadap semua keputusan yang ditunjukkan dengan penuh tanggungjawab tetapi mengikut
kemampuan dirinya. Tindakan moral ini adalah hasil daripada penakulan moral dan perasaan
moral yang mendorong seseorang bertindak secara bermoral.
Kesimpulan
Model insan bermoral menekankan perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga
dimensi moral, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Ketiga-tiga
dimensi ini adalah perlu untuk membolehkan seseorang individu mencapai tahap moraliti
yang tinggi.
8

Contoh: Cakap Tak Serupa Bikin


Seorang guru mengetahui tentang keburukan merokok dan
mempertimbangkan kesan buruk tabiat berkenaan. Mungkin dalam
kalangan murid-muridnya dia melaung-laungkan jijiknya tabiat
merokok. Akan tetapi, apabila dijumpai di tengah-tengah bandar, dia
merokok. Bukan itu sahaja, dia membuang puntung-puntung rokok
dimerata tempat.
Jika guru berkenaan, mempunyai perasaan moral, dia akan merasakan malu dan merasakan
bersalah merokok, lebih-lebih lagi mengajar murid-muridnya berjalan lurus. Inilah
menyebabkan perlakuan moral guru berkenaan lebih bertumpu kepada kehendak diri
sendiri dan tidak berlandaskan penakulan moral. Sepatutnya, seseorang yang berupaya
menaakul secara bermoral akan membuat pertimbangan dengan menggunapakaikan nilainilai moral dalam kehidupan sehariannya. Perlakuan moral akan menyubur dan merangsang
lagi kesedaran hati nurani yang menyebabkan individu berkenaan berasa gembira membuat
apa yang patut dan betul. Kesedaran hati nurani akan menyebabkan individu berasa bersalah
jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak bermoral.

Encik Kadir, seorang pegawai tinggi di sebuah syarikat terkenal


memahami penderitaan mangsa musibah banjir di Kelantan kerana
beliau pernah mengalami peristiwa yang sama. Beliau berempati dengan
dengan bebanan yang ditanggung oleh mereka yang ditempatkan di
pusat-pusat tertentu. Apabila syarikatnya mengadakan kempen mengutip
derma untuk mangsa banjir, beliau enggan menyumbang apa-apa pun.
Baca petikan di atas dan jelaskan tingkah laku Encik Kadir dengan
berpandukan kepada Model Insan Bermoral.

1.5 Aplikasi Model Insan Bermoral


Sifat-sifat moral seseorang oleh dilihat melalui perlakuan yang menggambarkan sifat
pemikiran kejiwaannya. Terdapat berbagai pendapat dalam menentukan sifat-sifat insan
bermoral kerana masing-masing mempunyai fahaman yang tersendiri. Berikut ini ialah
beberapa situasi yang menunjukkan aplikasi Model Insan Bermoral dan Insan Tak Bermoral.

Contoh 1:
Kumar memilih tidak merokok kerana dia sedar bahawa merokok membahayakan
kesihatan. Dia tidak merokok bukan kerana dia takut dimarahi ibu bapa atau guru tetapi
kerana kesedaran dalaman yang tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh sesiapapun.
Contoh 2:
Swee Leong memilih tidak membakar sampah-sarap atau membuang
sampah-sarap dengan merata- rata dan sesuka hati. Hal ini kerana dia
menyedari bahawa perbuatan ini akan menyebabkan bumi kita sakit.
Dia mempunyai ilmu pengetahuan tentang melindungi alam sekeliling
dengan sempurna tetapi bukan disebabkan takut akan dihukum atau
diberi dendaan oleh pihak berkuasa.
Kumar dan Swee Leong mempamerkan AUTONOMI dalam memilih
untuk melakukan sesuatu perbuatan atau sebaliknya. Autonomi,
bermaksud, melakukan sesuatu tanpa paksaan. Kumar dan Swee Leong
bebas membuat apa yang diingini dan tidak dipaksa untuk tidak
merokok atau membuang sampah-sarap di merata tempat.
Contoh 3:
Cik Rosila, adalah guru Bahasa Melayu. Beliau melayani anak muridnya dengan sama rata
tanpa mengira kaum atau agama. Di samping itu, beliau juga tidak memilih kasih terhadap
muridnya yang lebih pandai dan tidak memandang rendah terhadap anak muridnya yang
kurang pandai. Dalam pengajaran dan pembelajaran, Cik Rosila akan memberi peluang
kepada semua murid untuk mengeluarkan pendapat dan menjawab soalan.
Cik Rosila mengamalkan prinsip KEADILAN; iaitu perbuatan dan kelakuan yang adil
terhadap diri sendiri dan orang lain, serta melayan semua orang dengan cara yang saksama.
Dalam erti kata Iain, perbuatan dan tindakan ketidakadilan tidak membawa apa-apa
manfaat kepada sesetengah orang kerana dalam tindakan atau perbuatan ini, tetap ada
sesetengah orang yang berasa tidak puas hati dan akan berasa kecewa terhadap orang yang

10

mempraktikkan ketidakadilan ini. Keadilan adalah prinsip moral yang paling asas dan
dinyatakan sebagai ibu kepada nilai-nilai murni yang lain.
Contoh 4
Seorang gadis berusia 19 tahun telah menderma RM60,000.00 kepada Persatuan Perubatan
Malaysia (Mercy) untuk membantu pelarian di Iraq. Wang tersebut diperolehi melalui
kemenangannya dalam peraduan meneka lagu. Beliau ialah Khatijah Khalilul Rahman.
Khatijah memang unik, seumur hidupnya belum tentu beliau akan menerima wang yang
sebegitu banyak. Satu sen pun tidak diambilnya. Tanpa apa-apa tujuan mencari nama atau
mempromosi syarikat atau pertubuhan, gadis remaja itu mengamalkan sikap alturisme yang
begitu tinggi nilainya.
Khatijah mempamerkan prinsip ALTRUISME. Apa-apa sahaja yang dilakukan oleh individu
akan melibatkan orang lain terutamanya dalam membuat sesuatu pertimbangan.
Pertimbangan tersebut akan lebih berperikemanusiaan dan bermoral jika perhubungan itu
berdasarkan belas kasihan, simpati, memandang penting dan mengambil berat tentang
kebajikan orang lain. Amalan prinsip altruisme juga bermaksud individu akan menjauhi
daripada kejahatan dan mementingkan diri sendiri. Prinsip altruisme melibatkan perlakuan
yang mempunyai ciri-ciri bertujuan untuk menjaga kebaikan orang lain lebih daripada
kepentingan diri sendiri. Biasanya keputusan yang diambil atau perlakuan yang dijelmakan
bersifat moral dan berkeperimanusiaan. Perasaan kasih sayang, simpati dan empati
menghilangkan rasa kepentingan diri sendiri, kebencian dan tamak.
Kesimpulan
Individu atau Insan Bermoral mempunyai ciri-ciri berikut:

Menghormati autoriti (ibu bapa, guru, pemimpin negara dan agama) yang
menunjukkan contoh teladan serta amalan yang bermoral.
Menghormati agama dan kepercayaan orang lain serta menghargai nyawa sendiri dan
orang lain.
Orang yang bermoral juga akan membuat keputusan moral secara autonomous setelah
menimbangkan segala fakta, alternatif dan kesannya.
Melakukan sesuatu secara bebas tanpa sebarang tekanan, tetapi mestilah berdasarkan
sebab yang munasabah serta motif dan tujuan yang rasional. Segala fakta yang
berkaitan dengan isu yang dipersoal akan dipertimbangkan secara objektif sebelum
sesuatu keputusan dibuat.
Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang perasaan orang lain di dalam satusatu situasi. Kesedaran tentang perasaan dan kepentingan orang lain haruslah
dititikberatkan dalam sesuatu situasi dan keputusan moral.
Mempunyai emosi atau motivasi moral untuk melakukan sesuatu yang benar selepas
keputusan moral diambil. Seseorangakan sukar untuk bertindak sekiranya dia tidak
bermotivasi untuk melakukannya.
11

Mempunyai iltizam untuk melakukan sesuatu yang patut dilakukan secara berterusan
berdasarkan prinsip-prinsip dan peraturan yang asas.

a) Jelaskan tiga dimensi model insan bermoral


b) Apakah terjadi sekiranya salah satu dimensi tidak dilaksanakan oleh
seorang individu?
c) Berikan contoh-contoh lain yang menunjukkan amalan tak
bermoral seperti mana dijelaskan oleh model insan bermoral.

1.6 Konflik Moral


Apakah Konflik?
Konflik ialah permasalahan yang timbul akibat daripada pertembungan dua atau lebih
perkara. Penyelesaian yang harus dilakukan ialah memilih di antara satu yang terbaik.
Konflik boleh muncul dalam pelbagai bentuk seperti konflik matlamat, konflik perasaan,
konflik pendapat, konflik moral dan sebagainya. Konflik merupakan perkara biasa dalam
kehidupan manusia. Adakah yang berpendapat konflik memperkukuhkan diri sendiri
seseorang. Ada pula yang berpendapat konflik hanya membawa keburukan dan
ketidakupayaan dalam menyelesaikan konflik boleh menyebabkan perkara yang buruk seperti
membunuh diri, pembunuhan, pergaduhan, fitnah dan sebagainya
Apakah Konflik Moral?
Konflik moral merupakan pertembungan
diantara dua nilai yang bertentangan dalam
sesuatu keadaan. Konflik moral secara tidak
langsung meletakkan seseorang itu dalam
dilema untuk memilih jalan penyelesaian yang
terbaik. Konflik moral boleh berlaku pada
sesiapa sahaja dalam kehidupan seharian sama
ada ditempat kerja, rumah dan sebagainya.
Kebiasaannya,
konflik
ini
memerlukan
pemikiran yang mendalam dan terperinci dalam
usaha menyelesaikannya.

Adakah ini konflik moral?

Sesetengah individu tidak mengambil perhatian terhadap konflik moral dan menganggapnya
sebagai tidak penting. Ada yang terlalu beremos emosi, tidak rasional dan tenang dalam
12

menghadapi konflik moral. Apabila berhadapan dengan konflik moral, seseorang itu harus
melihatnya daripada semua sudut dan mengambil kira segala perkara sebelum membuat
keputusan. Konflik moral yang kecil boleh menjadi besar jika tidak diselesaikan dengan
bijaksana.
Contoh Konflik Moral

Memandu secara laju untuk menghantar seseorang ke hospital keranamemerlukan rawatan


kecemasan
Seseorang yang jujur dan setia tetapi ternampak rakan karib melakukan rasuah
Kawan baik anda meniru dan membawa nota dalam dewan peperiksaan
Ahmad dan Seng Huat adalah rakan kongsi perniagaan. Ahmad dapati Seng Huat telah
melakukan penipuan dengan mencuri duit syarikat. Ahmad boleh meminta Seng Huat
mengembalikan wang dicuri atau melaporkannya kepada pihak polis yang mungkin
membawa publisiti buruk kepada syarikat mereka.

Penyelesaian secara umum


Dalam menyelesaikan konflik dan masalah, kita mempunyai pelbagai cara penyelesaian.
Berikut adalah tips berfikir secara kreatif dan bijak yang dapat membantu mencari idea
yang terbaik dan seterusnya dapat menyelesaikan segala masalah atau konflik.

Mendapat dan mengumpulkan nasihat, pendapat atau pandangan daripada orangorang yang berpengalaman mengenai masalah tersebut. Selepas itu, buat analisis mengenai
semua data dan kesimpulan serta pilihan.
Memecahkan paradigma lama dalam pemikiran yang menyebabkan kita gagal untuk berfikir lebih
jauh.
13

Melihat dari persepsi baik atau buruk dengan menolak sebarang sentimen yang boleh menyebabkan
berat sebelah atau prejudis dalam penilaian baik atau buruk.
Mencari jawapan dan penyelesaian dengan menggunakan kaedah hukum adat, semula jadi atau
kebiasaan dan fakta sejarah.
Mencari punca sebenar permasalahan dan menyelesaikan terlebih dahulu punca permasalahan yang
boleh menambahkan masalah lain.

Berikut ialah beberapa cara penyelesaian konflik moral:


1)
2)
3)
4)

Strategi Pembinaan Hirarki


Strategi Pencairan Masalah
Strategi Kompromi
Strategi Analisis Nila

1) STRATEGI PEMBINAAN HIRARKI


Mengutamakan nilai yang lebih berkepentingan. Memilih dan menyusun atur nilai yang
wujud akibat konflik moral. Selepas mengenal pasti nilai-nilai yang terlibat, nilai-nilai ini
akan disusun mengikut kepentingannya. Kebijaksanaan dalam menyusun kepentingan nilai
membolehkan kita menyelesaikan konflik dengan baik. Penilaian terhadap nilai yang terbaik
harus dibuat secara menyeluruh dan berhati.
Contoh:
Ternampak

kawan

baik

terlibat

dalam

pengedaran

ganja.

Patutkah

dilaporkan?
Tindakan yang betul - patut bersikap jujur dan melaporkannya kepada polis walaupun
dia kawan yang setia. Menjual maruah untuk membiayai pelajaran. Patutkah dilakukan?

Langkah-langkah Strategi Pembinaan Hirarki:


1) Kenal pasti nilai-nilai yang berkonflik
2) Susun atur nilai-nilai yang berkonflik mengikut kepentingan iaitu daripada yang lebih
penting sehingga yang kurang penting
3) Berikan sebab kepada susunan kepentingan tersebut
Kelemahan Strategi Pembinaan Hirarki
Nilai-nilai yang berkonflik tidak selalunya dapat disusun mengikut hirarki. Kadang-kadang
sukar hendak dinyatakan atau ditunjukkan bahawa sesuatu nilai itu lebih asas atau lebih
menyeluruh berbanding dengan nilai lain
14

2) STRATEGI PENCAIRAN MASALAH


Bersikap fleksibel terhadap masalah atau konflik dengan mencari alternatif yang
lebih sesuai.
Cuba menukarkan nilai yang bertembung dengan mewujudkan nilai alternatif.
Jadi, nilai di dalam konflik ini bersifat boleh diubah dan tidak tetap
Dalam menggunakan strategi ini, seseorang mestilah jelas dan sedar akan matlamat yang hendak
dicapai

Disebabkan mempunyai pelbagai matlamat atau alternatif, segala nilai konflik dapat diselesaikan
bersesuaian dengan matlamat baru yang dibuat.

Contoh :

Chan berjanji untuk menanggung perbelanjaan perkahwinan adiknya pada 31


Ogos. Tiba-tiba anak Chan diculik dan dipaksa membayar wang tebusan pada 29
Ogos. Chan tiada pilihan lain kecuali membayar wang tebusan tersebut. Jika dia
membayar wang tersebut, dia tidak ada wang simpanan lagi untuk membiayai
perkahwinan adiknya. Apakah keputusan Chan?

Jamil dan isterinya dalam perjalanan ke KLIA kerana ditugaskan menyambut


kedatangan seorang menteri dari luar negara. Ketika dalam perjalanan, Jamil
menerima panggilan menyatakan ibunya sedang tenat di hospital dan perlu
pulang dengan segera. Apa keputusan Jamil?

Langkah-langkah Strategi Pencairan Masalah:


1) Kenal pasti nilai-nilai yang berkonflik
2) Berikan alternatif kepada nilai-nilai yang berkonflik
3) Berikan sebab kenapa alternatif tersebut dibuat
Kelemahan Strategi Pencairan Masalah
Sesetengah konflik tidak dapat dihindar terutamanya jika berhadapan dengan keadaan yang
tidak dikawal kerana di luar jangkaan. Strategi ini tidak membina perwatakan. Sebaliknya
menggalakkan manusia untuk lari, mengelakkan diri atau menjauhkan diri daripada
berhadapan dengan konflik secara langsung

15

3) STRATEGI KOMPROMI

Berkompromi iaitu mengamalkan sikap give and take.


Memperuntukkan sesuatu tetapi bukan segala-galanya kepada setiap orang atau
memperuntukkan sedikit daripada setiap nilai.
Bertolak-ansur atas konflik yang timbul dan keputusannya sudah tentu mempunyai
kelebihan dan kekurangan tersendiri.
Untuk menyelesaikan konflik moral ini, strategi kompromi hanya akan digunakan
setelah strategi hirarki dan pencairan masalah tidak dapat digunakan.

Contoh:

Ketika Tahun Baru Cina, isteri anda mahu pulang ke kampungnya di Melaka dan
anda mahu pulang ke kampung anda di Johor. Apa keputusan anda?

Strategi kompromi digunakan kerana ada andaian menyatakan bahawa tidak


dapat membina hirarki yang rasional tentang nilai mana yang lebih penting. Juga,
konflik di antara nilai-nilai yang terbabit tidak dapat dicairkan.

Jika pencairan masalah boleh digunakan, kita tidak memerlukan strategi


kompromi kerana hasil atau keuntungan daripada kompromi adalah kurang atau
lebih rendah.

Langkah-langkah Strategi Kompromi:


1) Kenal pasti nilai-nilai yang berkonflik
2) Nyatakan pihak yang akan berkompromi atau berkorban
3) Berikan sebab kenapa kompromi tersebut dibuat.

d) Apakah konflik moral?


e) Berikan contoh-contoh lain konflik moral yang dihadapi pelajar
sekolah rendah, sekolah menengah dan pengajian tinggi.
f) Jelaskan cara-cara yang boleh digunakan oleh seseorang dalam
menyelesaikan konflik moral.

16

1.7 Agen-Agen Sosialisasi Moral

Sosialisasi (Socialisation) adalah proses bagaimana manusia mempelajari kemahiran dan


sikap yang berkaitan dengan nilai, norma dan peranan sosial. Proses ini melibatkan
pemindahan kebiasaan atau nilai dan aturan daripada satu generasi ke generasi lain
masyarakat. Seseorang yang belum disosialisasi adalah sukar untuk berinteraksi dengan
orang lain. Dalam proses sosialisasi individu diajar peranan-peranan yang harus dijalankan.
Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita.

Mengapakah Manusia Perlu Disosialisasi?


Tingkah laku manusia adalah berbeza-beza daripada tingkah laku makhluk lain. Makhluk lain
lahir dengan naluri genetik (atau baka). Walau pun manusia lahir dengan naluri genetik (atau
baka), ia tidak lengkap dan harus diserapkan dengan oleh kebudayaan masyarakat.
Contohnya haiwan bila lapar akan memburu dan makan apa yang terdapat di persekitaran.
Sebaliknya, manusia perlu mematuhi nilai dan norma masyarakat seperti membasuh tangan
sebelum makan, duduk di tempat tertentu, makan dengan menggunakan tangan atau alatalatan tertentu.
a) Keluarga Sebagai Agen Sosialisasi Moral
Keluarga memainkan peranan yang penting
dalam memegang peranan sosial yang wajar
dalam
masyarakat.
Contohnya
dalam
bekerjasama, persaingan, kasih sayang dan
sebagainya.
Keluarga merupakan agen sosialisasi yang
banyak memberi kesan kepada perkembangan
diri kanak-kanak. Jika dibandingkan dengan
agen-agen sosialisasi yang lain, ibu bapa
mempunyai peranan yang penting bagi
mengajar anak-anak memegang peranan sosial
yang wajar di dalam sesebuah masyarakat. Di
antara perkara-perkara yang dipelajari daripada ibu bapa ialah mengenai kerjasama dan
persaingan, kemesraan dan kerenggangan atau bersenang hati dan ketegangan.
Terdapat yang mengatakan bahawa kanak-kanak pada waktu mereka dilahirkan adalah seperti
kain putih atau papan tulis bersih (tabula rasa). Ini bermakna, pada waktu dia dilahirkan,
kanak-kanak tersebut tidak jahat dan juga tidak baik. Apa yang menentukan pembentukan
personaliti bergantung kepada faktor persekitaran. Keluarga atau ibu bapa sebagai

17

kelompok utama memainkan peranan yang penting dalam pembentukan personaliti


tersebut.
Dalam usia yang begitu muda di mana kebanyakan proses interaksi berlaku di rumah, ibu
bapa dan dewasa lain menjadi model utama dan ulung yang boleh dicontohi oleh kanakkanak. Ahli-ahli sosiologi dan psikologi semenjak beberapa dekad yang lampau telah
mengkaji mengenai cara ibu bapa mengasuh-didik anak-anak mereka dan apakah kesannya
terhadap pembentukan personaliti. Banyak tumpuan yang telah diberikan mengenai cara ibu
bapa memberi makanan kepada anak-anak, amalan penyusuan ibu dibandingkan dengan
penyusuan botol, pola tidur dan sebagainya. Segala amalan mengasuh-didik anak-anak
membayangkan tentang sikap dan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Terdapat tiga
kaedah mengasuh-didik anak yang telah dikenal pasti:
Kaedah pertama ialah di mana ibu bapa bersifat garang terhadap anak-anak. Mereka
mengamalkan falsafah anak itu hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh didengar.
Hasil daripada kajian mengenai keluarga autoritarian ini menunjukkan anak menjadi
pasif, tidak ada inisiatif, submisif, tidak mahu bekerjasama dan takut mengeluarkan
pendapat.
Kaedah laissez-faire adalah bertentangan dengan kaedah autoritarian. Dalam hal ini,
ibu bapa terlalu berlembut dengan anak-anak, segala kemahuan anak dituruti dan
disiplin terlalu longgar seperti memberikan kebebasan mutlak kepada anak-anak.
Akibatnya, anak-anak tidak menghormati orang tua dan tidak mempunyai perasaan
tanggungjawab.
Ibu bapa yang mengamalkan kaedah sederhana atau demokratik selalu melibatkan
anak-anak mereka berbincang dalam masalah keluarga. Mereka bersikap lembut tetapi
tegas dan banyak memberi bimbingan. Disiplin anak-anak tidaklah bergantung kepada
kuasa fizikal tetapi lebih kepada penakulan. Sekiranya anak-anak membuat
kesilapan, mereka akan diberitahu kenapa mereka didenda. Anak-anak daripada
keluarga demokratik telah didapati menunjukkan ciri-ciri inisiatif, bersopan santun,
yakin kepada kebolehan diri sendiri di samping menunjukkan sifat-sifat lain yang
positif.
b) Rakan Sebaya Sebagai Agen Sosialisasi Moral
Rakan sebaya juga merupakan agen sosialisasi utama. Walaupun pengaruh keluarga sangat
kuat dalam kehidupan kanak-kanak, lama-kelamaan pengaruh tersebut semakin berkurangan
apabila kanak-kanak sudah cukup besar untuk mempunyai rakan-rakannya sendiri. Kumpulan
rakan sebaya terdiri daripada mereka yang sebaya dengan kanak-kanak dan kebanyakannya
daripada status sosial yang sama. Berlainan dengan keluarga, kumpulan rakan sebaya tidak
berniat untuk mensosialisasikan kanak-kanak. Tujuan utamanya ialah rekreasi. Namun
demikian, fungsi sosialisasi yang tersembunyi yang ada pada rakan sebaya adalah agak
penting.
Pengaruh rakan sebaya sangat ketara pada peringkat remaja. Kadangkala ahli-ahli dalam
clique atau geng mempunyai pengaruh yang kuat dari segi nilai, sikap dan pandangan
18

terhadap kehidupan. Akibatnya, remaja cuba menghayati norma, nilai, kod dan segala
harapan rakan sebaya supaya dia disanjung oleh kumpulannya. Ramai ahli sosiologi
mengatakan bahawa dalam masyarakat moden, kumpulan rakan sebaya telah menjadi agen
sosial yang terpenting. Dalam masyarakat tradisional, pola kebudayaan yang stabil menjadi
garis panduan kepada tingkah laku.
Pembentukan personaliti banyak bergantung kepada tradisi masyarakat yang ada di sekeliling
kanak-kanak. Gejala ini agak berlainan dalam masyarakat moden di mana pembentukan
personaliti banyak bergantung kepada pengaruh rakan sebaya. Remaja merasakan dirinya
perlu diterima oleh kumpulan rakan sebaya, remaja perlu akur atau patuh kepada nilai rakan
sebaya. Kadangkala, norma dan nilai tersebut bertentangan dengan norma dan nilai keluarga
atau tradisi dan ini akan merupakan bibit-bibit konflik antara golongan muda dan tua.

c) Sekolah Sebagai Agen Sosialisasi Moral


Sekolah merupakan lagi satu agen sosialisasi moral. Secara amnya, sekolah berfungsi untuk
menyalurkan norma dan nilai masyarakat kepada anak-anak muda. Dalam proses
persekolahan, anak-anak muda yang melalui sistem pendidikan dalam jangka masa tertentu
19

dijangka mempelajari beberapa ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai moral, sikap dan
pandangan tertentu terhadap masyarakat.
Seperti dengan ibu bapa, guru mempunyai autoriti terhadap kanak-kanak, mengajar sesuatu
kepada kanak-kanak dan juga dijangka mengambil berat tentang perkembangan dan
kemajuan murid. Oleh yang demikian, guru boleh menjadi model peranan yang sangat
berpengaruh dalam perkembangan kanak-kanak. Contohnya, murid yang meminati sesuatu
mata pelajaran atau membenci mata pelajaran lain banyak dipengaruhi oleh guru.
Di sekolah murid mempelajari pelbagai nilai-nilai seperti beratur, ketepatan waktu, mematuhi
peraturan, menghormati murid lain dan sebagainya. Segala yang dipelajari menyediakan
murid untuk berfungsi dalam dunia dewasa. Sekolah dianggap sebagai sebuah institusi sosial
yang cuba menyalurkan nilai-nilai moral.
d) Media Massa Sebagai Sosialisasi Moral
Media massa memberi kesan yang kuat dalam proses sosialisasi, di mana melaluinya kanakkanak belajar melalui model-model peranan, mengajar tingkah laku dan sikap yang betul di
samping meluaskan pandangan kanak-kanak. Sejak kebelakangan ini, media yang paling
mempengaruhi proses ini ialah televisyen. Televisyen dan video game telah menjadi agen
sosialisasi yang signifikan, tetapi kontroversial. Banyak pro dan kontranya mengenai kesan
televisyen dan video game terhadap perkembangan kanak-kanak. Kajian menunjukkan
kanak-kanak menghabiskan masa sebanyak tiga hingga ke empat jam sehari di hadapan kaca
televisyen dan bermain video. Ini bermakna sebanyak satu perenam daripada waktu jaga
mereka adalah di hadapan peti televisyen.
Rancangan-rancangan yang memaparkan keganasan juga telah didapati memberi kesan
kepada tingkah laku agresif di kalangan kanak-kanak. Pengkritik-pengkritik televisyen dan
permainan video melontarkan pendapat mereka bahawa televisyen mengurangkan minat
mereka terhadap bacaan, ia merupakan aktiviti yang membazir waktu dan memberikan
model-model yang buruk untuk dicontohi. Oleh sebab itulah negara yang banyak mengimport
rancangan televisyen dari Barat perlu berhati-hati memilih rancangan yang boleh membawa
kepada pemikiran sihat dan positif.
Terdapat pendapat yang lain, yang melihat pengaruh televisyen dan permainan video sebagai
positif yang meluaskan pandangan kanak-kanak melalui peranan-peranan yang mungkin
tidak wujud dalam persekitaran mereka. Televisyen dan permainan video juga memberi
berbagai-bagai idea dan aktiviti kepada kanak-kanak. Rancangan kanak-kanak yang disusun
baik dapat memperbaiki konsep kendiri dan kemahiran intelektual kanak-kanak.
Terdapat dua pandangan mengenai sama ada televisyen menggalakkan tingkah laku agresif.

Satu pendapat menyokong rancangan-rancangan yang bercorak ganas kerana ia


dikatakan dapat melepaskan tindakan desakan agresif individu. Dengan kata lain,
televisyen dapat mengurangkan tingkah laku agresif.

20

Pendapat yang kedua pula berpegang kepada hipotesis iaitu kanak-kanak akan cuba
melakukan apa yang telah dilihat. Banyak eksperimen yang telah dijalankan terhadap
kanak-kanak dan penemuan menyokong teori yang kedua tadi.

Secara umum, ramai berpendapat ibu bapa perlu mengawal rancangan-rancangan yang
ditonton oleh anak-anak mereka. Terdapat ibu bapa yang tidak dapat mengawal anak-anak
mereka daripada menonton televisyen dan bermain video. Ibu bapa yang tidak mengambil
berat tentang rancangan yang diminati oleh anak-anak kerana mereka sendiri gemar
menonton rancangan yang bercorak ganas.
e) Guru Pendidikan Moral
Guru Pendidikan Moral harus sedar bahawa kanak-kanak yang datang ke sekolah telah
mempelajari pendidikan moral di rumah daripada keluarga, rakan sebaya. media masa dan
sebagainya. Kanak-kanak telah mempunyai sikap, kepercayaan dan tabiat tentang moral yang
dipelajari mereka daripada pelbagai sumber sebelum mereka ke sekolah. Guru Pendidikan
Moral juga harus sedar bahawa sekolah itu sendiri merupakan sumber pembelajaran moral
secara tidak langsung. Suasana sosial di sekolah, cara sekolah itu ditadbir dan bagaimana
guru-guru bertingkah laku akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada
pembelajaran moral kanak-kanak di sekolah.
Guru Pendidikan Moral mesti menerima hakikat bahawa nilai-nilai moral sudah tertanam
dalam diri murid-murid. Guru haruslah bersedia untuk mengajar Pendidikan Moral dengan
mengambil kira pengetahuan dan pembelajaran moral yang sedia ada. Guru dikehendaki
memperkembangkan pengetahuan moral murid-murid ini dan membimbing mereka.
Pendidikan Moral di sekolah digunakan untuk memperkembangkan pengetahuan moral
kanak-kanak ke arah mencapai matlamat kurikulum untuk melahirkan individu yang
bermoral tinggi.

a)
b)
c)
d)

Apakah sosialisasi moral?


Jelaskan peranan keluarga dalam sosialisasi moral kanak-kanak.
Apakah peranan rakan sebaya dalam sosialisasi moral pelajar?
Sejauh manakah media masa berperanan dalam sosialisasi moral
pelajar sekolah rendah dan menengah?

21