You are on page 1of 1

Zde{∫$, _wß~B©, JwÈdma 7 OmZodmar 2010

4 gßnmXH$s` g_H$mbrZ
gw{dMma

- g{MZ na~
A{YH$mamMm Cn`moJ H$a `mg ~w‹Xr bmJVo. H$mhtZm Cn`moJ H$aVm
`oV Zmhr, Va H$mhr XwÈn`moJ H$aVmV. `moΩ` _mJ© H$mT>Umam Iam
~wp‹X_mZ R>aVmo.
OZ_ZmMm H$mZmogm
Ad`d XmZm~m~V
Zd gm eo∫$`m© od_w∫$`{

_wß~B©, JwÈdma 7 OmZodmar 2010


e{∫$ OmJß Ïhm`Mr doi Ambr Amho !
S>m∞äQ>amßZr _mJ©Xe©Z H$amdo
2 OmZodmar¿`m Zde{∫$V EH$ ‡eßgZr`
~mV_r dmMbr d Aem CnH´$_mg OZVoMm
Îhmnya¿`m AmOam Vmbwä`mVrb ~arM _mUgß H$mhr A{YH$mË`mßZr nÃH$mamßZm gmß{JVbß`. {VWo Zohmbm amhVmo`. AmÂhr _wbmßgmR>r {XdgmMo Mmodrg Vmg am~Vmo`, nmqR>~m {_imdm ÂhUyZ ho nÃ.
H$modù¶m ‘Zm§Mo AYm§Va! H$mo {JaUJmdmV `oD$Z amhrbrV. {d«>b nmQ>bmßMß Kahr ZmMm¿`m {eH$dUrdÍ$Z nmbH$mßZr H$mTy>Z Q>mH$Î`m_wio {VZo ÂhUyZ _wbmßZrhr `e {_id `mgmR>r {Xdg {Xdg am~mdß Agß
À`mVbßM EH$. XmoZ ImoÎ`mßMß gwpÒWV Am`wÓ`. nai_‹`o ZrQ> AmÀ_hÀ`m Ho$Î`mMß AmYr g_moa Ambß. nU hr XrS> À`mßZm dmQ>Vß`. AmnÎ`m Am∞{\$gmß_‹`o \$mS> BßJ´Or ~mobUmË`m
dgB© `oWrb 15 dfm©¿`m _wbrMm, ~´oZ
Q>`w_a¿`m Am∞naoeZßVa _•À`y Pmbm. {V¿`m
nmbH$mßZr {VMo `H•$V d _yÃ{nßS> XmZ H$Í$Z
MmbUmaß Am°fYmMß XwH$mZ. XmoZ _wbß. _moR>r boH$ Xhmdrbm. dfm©nyduMr KQ>Zm AgÎ`mMo nmbH$mßH$Sy>Z gmßJ `mV Ambo. AmnÎ`mnojm H$_r d`m¿`m H$m∞nm}aoQ>r gmho~mß_‹`o Vo AmnÎ`m
XmoZ ÈΩUmßMo ‡mU dmMdbo. À`m nmbH$mßMo d
‘wPmbr~B©Ho§ $ë¶mMr
Vrb VrZ {dÚm϶mªZr AmË‘h˶m
~mV‘r gܶm gd©Ì MM}Mm {df¶
Amho. ghmdr-gmVdrVë¶m XmoZ
na§Vw ˶m§À¶m ‘ZmVrb Am§XmobZo Aer
AH$ñ‘mV g‘moa Ambr H$s Y¸$m ~gVmo.
gmVdr,AmR>drÀ¶m dJm©Vrb ‘wbo AgmoV
N>moQ>m gwemßV gmVdrV. XmoKohr
emaXml_gmaª`m _moR>Ám emioV. EH$m _wß~B© Am{U gd©M _hmZJamßZm EH$ gßÒH•$Vr AgVo. hr gßÒH•$Vr À`m
_wbmßMß ^{dÓ` nmhV AmhoV.
À`mV Om{hamVtnmgyZ À`mßZm _mJ©Xe©Z H$aUmË`m OgbmoH$
ÈΩUmb`mVrb S>m∞äQ>amßMo hm{X©H$ A{^ZßXZ.
_‹`_dJu` Hw$Qw>ß~mbm `mnojm H$m` hdß _m∞bn`™V amoO gwImMr ZdZdr
{dÚm϶mªZr AmË‘h˶m Ho$ë¶mMr KQ>Zm VmOr qH$dm d¡ÚH$s¶ {ejU KoUmar ‘wbJr Agmo, AgVß? nU gmo_dmar `m Kam¿`m ehamVrb g_mOOrdZmMo Xe©Z KS>drV AgVo. Ogm H$mi ~XbVmo gmYZß S>moä`mda `oD$Z ~gV ÈΩUmb`mV AZoH$ ÈΩU Ago AgVmV {H$ Oo
AgVmZmM Cƒ {ejU KoUmè¶m An¶e ˶m§Zm IoMyZ AmË‘ZmemÀ¶m Q>moH$mbm ~ao hmoUo OdiOdi Aeä` AgVo.
‘hm{dÚmb¶rZ {dÚm{W©ZrZo ñdV:Mm A§V ZoVo Amho. ho {MÌ Xþ:IXm¶H$ Amho. {ejU
e|S>o\$imZß, gwemßVZß AmÀ_hÀ`m Ho$br.
nmQ>rb Hw$Qw>ß~mßMm hgam _wIdQ>m Q>amQ>am
Ver ehao Am{U À`mßMr gßÒH•$Vrhr H$mV Q>mH$Vo. `m ~XbmßMm Amho V. À`m_mJo Ymd `mVhr
H$mhr MwH$V Zmhr`. nU ZmVodmB©H$mßZm Ver H$ÎnZm AgyZhr
‡JVrerb {dMmamß¿`mA^mdr
KS>dZy AmUbm. ¶m KQ>Zm§Mr MMm© gܶm joÌm‘ܶo H$moU˶m àH$maMr AZmJm|Xr ‘mObr \$mQ>bm. AmT>mdm KoUmao, Ï`mgßJr nÃH$ma g{MZ na~ `mßMo ho Zdo H$moao gXa. `m Aªª`m Hw$Qw>ß~m¿`m Ad`dXmZmMm {dMma H$moUr H$arV Zmhr d
Agbr Var 2004 Vo 2006 ¶m VrZ Amho VoM ¶mVyZ {XgyZ ¶oV.o {ejU nÕVr‘ܶo XmoZM {XdgmAmYr S>m|{~dbr nyd}bm YmdmYmdrV ‡o_mMm Amobmdm
amhUmË`m Zohm gmdßVZohr AerM AmÀ_hÀ`m Ho$br. Vrhr AmQ>bm`. ZmÀ`mßZm AW© Cabobm Zmhr. EH$_oH$mßH$Sy>Z Anojm Vgo _mJ©Xe©Zhr {_iV Zmhr. Aemdoir
dfmª‘ܶo EHy$U 16,000 {dÚm϶mªZr ‘yb^yV ~Xb hmoUo Amdí¶H$ Amho ho ¶m S>m∞äQ>amßZr `moΩ` Vmo gÑm d _mJ©Xe©Z
AmË‘h˶m Ho$ë¶mMr Y¸$mXm¶H$ AmH$S>odmar {Z{‘ÎmmZo nwÝhm EH$Xm gm§Jmdo Ago dmQ>V.o gwemßV¿`m d`mMr. EImX df© bhmZ. gmdßVmßMß Kahr {VZo nmoQ>XwIr_wio hm {ZU©` KoVÎ`mMm À`mßMm VH©$ Amho. R>od `m¿`m ZmXmZ {Zanoj ‡o_ Â`w{P`__‹`o OmD$Z ~gbß`.
gwIdÒVy. Zdam ~m`H$mo H$m_mbm OmUmao. XmoZ JwUr _wbr. Zmd `m AmÀ_hÀ`mß_‹`o nwT>o Ambobr H$maUß H$moUVrhr AgVrb. _J Amnbm _wbJm, _wbJr AmÀ_hÀ`m H$a `mEdT>r CXmg Ho$Î`mg A{YH$ bmoH$ Ad`dXmZmg C⁄wäV
H|$Ðr¶ Amamo½¶ ‘§Ìmb¶mÀ¶m AhdmbmÛmao {H$emoa Am{U Vê$U d¶mVrb {Zame ‘Zo hmoVrb d nw `dmZ R>aVrb. nwZO©›_mda
CKS> Pmbr Amho. 2004 gmbr AmË‘h˶oMm AmË‘ZmemÀ¶m {XeoZo OmV AgVmZm g‘mOmZo R>odmdß Agß H$mhrM Zmhr. e{Zdmar Xwnmar Zohm Kar EH$Q>rM Iar H$maUß nwT>o `oVrb qH$dm ZmhrVhr. Varhr EdT>Ám N>moQ>Ám Pmbr`, ho OmUyZ Ko `mBVHß$hr bj ⁄m`bm nmbH$mßZm doi
hmoVr. nS>⁄m¿`m XmßS>Ámbm AmoT>UrZo Ji\$mg bmdyZ {VZo _wbmßZm H$moUÀ`mhr H$maUmßZr AmÀ_hÀ`m H$amdrer dmQ>Uß, ho Cabobm Zmhr. N>mZ H$nS>o, _hmJS>Ám Q`we›g Am{U M_H$À`m AZoH$mßMm {d˚dmg Amho. darb ÈΩUmbm
AmH$S>m 5610 hmoVm. Va Vmo nwT>À¶m XmoZ ˶m§Zm gmdam¶bm nm{hOo d Hw$Qw§~mVrb nwT>Mm O›_ CÀH•$ÓQ>M {_iob. Aem
dfm©V 5857 da OmD$Z nmohmoMbm. ¶m gd©OUm§Zr hr {Zamem Xÿa hmoʶmgmR>r à¶ËZ AmÀ_hÀ`m Ho$br. J∞OoQ≤>gnojmhr _wbmßgmR>r WmoS>m doi XoUß JaOoMß Amho,ho
ho gJißM YäH$mXm`H$. AndmX dmQ>Umao. EaÏhr AmVm nw›hm AmR>dS> `mMr JaO {Z_m©U Pmbr Amho. Ad`dXmZmMo H$mhr _mob KoD$Z
KQ>Zm§‘mJo {ejU nÕVrVrb Xmof d ‘mZ{gH$ Ho$bm nm{hOo. ¶m ‘wbm§À¶m ^{dVì¶m‘ܶo ÈΩUmb`mMm {H$À`oH$ bmImßVrb IM©
X~md Am{U VUmd Aer H$maUo Agë¶mMo ñdV: nmbH$ Á¶m nÕVrZo AS>H$y Z nS>VmV Vo AmÀ_hÀ`m hmoVmV, VoÏhm ho Hw$R>oVar Xya KS>Vß` Agß {VWo hr _wbßhr ZÏ`m OJmV ÒdV:bm emoYV AmhoV.
AmnÎ`mbm dmQ>V AgVß. AmnU EIm⁄m gwa{jV AmÈfr IwZmZo Hw$Qw>ß~Ï`dÒWoMr Pmbobr _mVr AmnU ^mJ{dUo A`moΩ` Zmhr.
{XgyZ ¶oVo. ‘w§~B©V gmVdrV {eH$Umè¶m gwem§V nm{hbo AgVm ‘wbm§À¶m ê$nmVyZ nmbH$m§Mr ~wÈOmda AmhmoV, Agß AmnU À`mH$S>o ~KV AgVmo. nU nm{hbr`. {ejUÏ`dÒWoMo dm^mS>o Va amoOM {ZKV - S>m∞. AÈUHw$_ma ImaH$a
nmQ>rbZo XmXa‘Yrb emioÀ¶m ñdÀN>VmJ¥hmV ñnYm© Agë¶mMo {XgyZ ¶oV.o ¶m {VÝhr KQ>Zm AmVm ho AmnÎ`m _amR>_moi`m Xmamn`™V Ambß`. Varhr AmhoV. ¡`mß¿`mH$S>o bmoH$ AnojoZo OmVmV À`m Amgmam_ _wß~B©
Ji’$mg bmdyZ KoVbm. S>m|{~dbrV Zohm doJdoJù¶m Agë¶m Am{U {VÝhr {dÚm϶mªMo AmnÎ`m Kamß_‹`o Agß H$mhr KS>Uma Zmhr `mMr AmnÎ`m ~mnyßgmaª`m Y_©JwÈß¿`m Aml_mV _wbmßMo IyZ hmoV ^äVJUmßMr _O~yV
gmd§V ¶m ‘wbrZo Ji’$mg bmdyZ AmË‘h˶m e¡j{UH$ d gm‘m{OH$ ñVa doJdoJio Agbo gJiÁmßZm N>mVrR>moH$ ImÃr Amho. AmÂhr H$mhr _wbmßda AmhoV. À`m_wio Aer ‡H$aUß amoO \$∫$ AmnÎ`mM
Ho$br. ZohmÀ¶m ~m~VrV Ago gm§JVmV H$s, Var H$mhr àíZm§Mm doY ImobmV OmD$Z AnojmßMß AmoPß bmXV Zmhr, Agß AmnU gJioM ZmhrV Va bhmZΩ`mß¿`m YmaUmßZm YäHo$ XoV AmhoV. gßKQ>Zm C^r H$amM
Vr EH$m [aA°{bQ>r emo ‘ܶo ^mJ KoV hmoVr. ¿¶mdmM bmJUma Amho. ¶m VrZhr AmË‘h˶m ÂhUVmo`. nU AmVm ho Xya am{hbobß Zmhr. ÒdV:Mm ZmVogß~ßYmMo ~XbVo nXa ^bo^bo g_mOemÒÃk g_Oy AmO _moR>_moR>r OmJ•V Agbobr XodÒWmZo
˶mV {Vbm ’$ma dmd Z {‘imë¶m‘wio Y¸$m {Z¶VrMr n[aUVr Amho Ago åhUyZ AmnU N>mVrR>moH$ {d˚dmg nw›hm EH$Xm VnmgyZ nmhm. H$maU eH$V ZmhrV, Va À`m _wbmßMo H$m` hmoV Agob? À`mV Xe©ZmgmR>r JXu H$aUmË`m OZVo¿`m,
~gbm Va gwem§Vbm ghm‘mhr narjoVrb Jßn ~gy eH$Vmo H$m? KS>m¶Mo Vo AmnmoAmn AerM ImÃr nmQ>rb Am{U gmdßV XmoKmßZmhr Agmdr, AmnÎ`m AmH$bZmnbrH$S>¿`m {H$VrVar KQ>H$mßMm ^äVJUmß¿`m n°emda ^a^amQ>rg `oV
{ZH$mbm‘wio Anojm^§JmMo Xþ:I ^moJmdo KS>bobo ZgyZ EH$m {d{eï> {XeoZo KS>V Agß À`mß¿`m däVÏ`mßdÍ$Z dmQ>Vß`. hmo`, ho C⁄m AmnÎ`mhr À`mß¿`mda ‡^md nS>Vmo`. _wimV H$mQy>©ZZr À`mß¿`mda gßÒH$ma AmhoV. naßVw gJirH$S>o ^´ÓQ>mMmamMm dUdm
bmJbo. AH$am dfm©Mr Zohm Z¥Ë¶H$boV àdrU Joë¶mMo {XgyZ ¶oBb© . nmbH$, {ejH$ Am{U Kar, AmnÎ`m ZmVodmB©H$mß¿`m KamV KSy> eH$Vß. OmJß Ïhm`Mr ^`mZH$ Amho. nmbH$mß¿`m AnojmßMm X~md `m {df`mda KS>dboV. Q>rÏhrZo À`mßZm nmogyZ dmT>dbß`. ~m∞brdyS>Zo À`mß¿`m H∞$›ga‡_mUo ngaV Amho. À`mV _ß{Xa Q¥>ÒQ>Zr
hmoVr na§Vw gVVÀ¶m gamdm‘wio Aä¶mgmda {dÚmWu ¶m§À¶m‘ܶo gwg§dmXM {Z‘m©U hmoV doi Ambr Amho ZäH$s. AmOn`™V AZoH$Xm MMm© Pmbr`. n[agßdmX PmbßV, nwÒVHß$ {ejUmMr O~m~Xmar CMbbr`. Aemdoiog À`mßMm Jm|Yi _mJo amhˇZ H$go Mmbob? OZVoZo,
n[aUm‘ hmoVmo ¶m H$maUmZo nmbH$m§Zr {VMm Zmhr, ho EH$ ‘hÎdmMo H$maU gm§JVm ¶oBb© . AmnÎ`m XoemV Xadfu ghm Vo gmV hOma {d⁄mWu {b{hbrV, ZmQ>Hß$ Am{U {gZo_ohr AmboV. Varhr ho eonyQ> CS>mbm`. nmbH$mß¿`m AnojmßBVä`mM À`mß¿`m ÒdV:¿`m ^äVJUmßZr {Xbobm n°gm ^äVJUmßgmR>rM
Z¥Ë¶mMm ³bmg ~§X Ho$bm. ˶mVyZ {VMm d¡VmJ Xþgao åhUOo nmbH$m§‘Yrb ‘mZ{gH$ VmU AmÀ_hÀ`m H$aVmV. ÂhUOo {Xdgmbm gamgar gVam _wbß dmH$S>ßM Amho. CbQ> dmT>À`m ÒnY}~amo~a nmbH$mß¿`m Anojmhr ÒdV:H$Sy>Z AZoH$ Anojm PmÎ`mV. Am{U IM© Pmbm nm{hOo. naßVw Jar~mßMm dmbr
{Z‘m©U Pmbm d Vr AmË‘ZmemÀ¶m Q>mHo $mbm ‘wbm§n¶ªV nmohmoMV AmhoV d Vo H$go amoImdoV ho AmÀ_hÀ`m H$aVmV. Mm°Xm dfm©hˇZ H$_r d`m¿`m _wbmß¿`m dmT>Î`mV. Zdr ~moS>© AmbrV. H$[a`aMo eoH$S>mo Am∞fleZ g_moa À`m Anojmß¿`m Amo¬`m¿`m JwßVmJwßVrV {dnarV {ZU©` Hw$Ur Zmhr hoM Iao! ZmhrVa _moS>H$irg
Ambr. AmO à˶oH$ joÌmV ñnYm© dmT>bbo r ‘wbm§Zm H$iV Zmhr. ~Xb˶m n[apñWVrbm AmÀ_hÀ`mßMß ‡_mU dmT>V Amho. XoemVÎ`m EHy$U AmboV. _wbmßMr ‡JVr hm nmbH$mßMm ÒQ>oQ>g {gÂ~m∞b ~Zbm`. ø`m`Mrhr À`mßMr V`mar hmoVo`. ¡`mßZm AmÀ_hÀ`m ÂhUOo AmboÎ`m KamßMr g_Ò`m, _mo\$V qH$dm
Amho. Zr{V‘yë¶o d g§Ho$Vm§À¶m ì¶m»¶m AZwê$n Ago ~Xb {ejU ì¶dñWoV Pmbobo AmÀ_hÀ`mßn°H$s XmoZ Q>äHo$ AmÀ_hÀ`m H$aUmar emiH$ar _wbß H$iVß nU diV Zmhr, Aer ~h˛Vmße nmbH$mßMr n[apÒWVr H$m`, ho H$iVhr Zmhr, Vr AmÀ_hÀ`m H$aV AmhoV. gJiß AÀ`În IMm©V d°⁄H$s` godm, AZmW
~Xbë¶m AmhoV, ˶mVyZ OrdZ J{V‘mZ hmoV ZmhrV. EImXr Jmoï> AmZ§Xr nÕVrZo hgV AgVmV. hr AmH$S>odmar YäH$mXm`H$ Amho. `mMß dU©Z Amho. ‡À`oH$mZoM n{hbß `m`Mß Va Hw$UrVar Xwgam qH$dm Xhmdm {d{MÃM Amho. À`mM‡_mUo d`mod•’ bmoH$mß¿`m g_Ò`m
"AmÀ_hÀ`mßMr gmW' Agß H$m Ho$bß OmVß, `mMr gmj XoUmar hr `oUmaM ho gmYß gÀ`hr ÒdrH$mam`bm AmOMr nmbH$_ßS>ir `mVyZ _mJ© H$mT>m`Mm Va _wfim^mB©Mm "fl`ma H$s Pflnr' hmM BÀ`mXr H$m_o gdm™gmR>r H$a `mgmaIr
Amho nU ˶mM~amo~a AZoH$ ‘mZ{gH$ IoiV {eH$Vm ¶oVo ho OUy AmnUmbm ‘mhrVM AmhoV. {dÌdÒVmß¿`m _Z_mZr H$ma^mambm
g‘ñ¶mhr {Z‘m©U hmoV AmhoV. Zmhr. ñnY}‘iw o Amnbo ‘yb ‘mJo nS>m¶bm AmH$S>odmar. V`ma ZmhrV, ho XwX£d. À`mVÎ`m À`mV Cnm` Amho. AmnÎ`m _mUgmßZm ‡o_m¿`m
hr EdT>r bhmZ _wbß nÃß {bhˇZ R>odVrb, Agß ZÏhVßM. {deof ÂhUOo hr _hŒdmH$mßjr nmbH$mßMr Zdr {nT>r _yi AmobmÏ`mZo ~mßYyZ R>odUß hmM EH$ _mJ©. nU hm AmnÎ`mnwaVm d CYin≈>rbm Amda Kmb `mgmR>r dH$sb,
àgma‘mܶ‘m§‘YyZ doJdoJù¶m ñnYmªMo ho ZH$mo ¶mMr YmñVr nmbH$m§Zm dmQ>Vo. d gm∞{bgrQ>a, ›`m`_yVu, H${_eZa, S>m∞äQ>a,
AdS>~§ a {Z‘m©U Ho$bo OmVo ˶m‘wio ¶emMo ho Amnë¶m ‘wbmZo {dH«$‘dra ìhmdo Ago À`m_wio AmÀ_hÀ`oMr H$maUß ÒnÓQ> Pmbobr ZmhrV. nU gwemßV Jar~ gd©gm_m›` Kamß_‹`o bhmZmMr _moR>r Pmbr`. Mmir Am{U AmnÎ`mwnaVmM _mJ©. g_mOÏ`dÒWoV Am{U
MmMUr narjoV ghmn°H$s Mma {df`mßV Zmnmg Pmbm hmoVm. Am{U ~°R>Ám Mmit_‹`o À`mßMß ~mbnU Jobß`. nXdr {ejUÏ`dÒWoV _yb^yV ~Xb KS>dmdo bmJVrb. AmnÎ`m Bß{OZr`a BÀ`mXr {d{dY ÒVamVrb
H$Yrhr hmVmV Z ¶oUmao {j{VO g‘moaM Amho ‘mVm{n˶m§Zm dmQ>Vo. ¶mVyZ Anojm§Mo AmoPo Ï`äVtMr amOH$maU{dahrV ^äVJUmßMr
Ago {Xgy bmJVo. ¶m A˶wƒ Aem H$mën{ZH$ {Z‘m©U hmoVo d Vmo VmU ghZ Z Pmë¶m‘wio ho AmR>dS>m Pmbm Var emioVyZ Kar XmIdm`bm {Xbobß {_idUmar À`mßMr n{hbrM {nT>r. AmB©dS>rb H$mhrM Hw$UmMrM À`mgmR>r V`mar Zmhr. _J MMm© H$embm hdr?
‡JVrnwÒVH$ À`mZo Kar XmIdbobß ZÏhVß. À`m_wio _mJ©Xe©Z H$Í$ eH$bo ZmhrV, ÂhUyZ AmnU H$[a`a H$Í$ "{ejUm¿`m Am`Mm Kmo' ÂhU `m~amo~a AmnU _O~yV gßKQ>Zm C^r amhUo hr nwT>rb
¶emÀ¶m ‘mJo ‘wbo Ymdy bmJVmV. ¶mVyZ AnàH$ma KS>VmV. nXì¶m§Mo H$maImZo {~«{Q>e ‡JVrnwÒVH$mda¿`m bmb aßJm¿`m eoË`m_wio À`mZo hm {ZU©` eH$bmo Zmhr, Aer IßV À`mß¿`m S>moä`mV {^Zbr Amho. AmnU ÒdV:bmhr {eÏ`m ⁄m`bm hÏ`mV Zm! H$mimMr JaO Amho. ^äVJUmßZr d gwk
AZoH$ X~mdJQ> V¶ma hmoVmV d ˶m‘wio H$mimnmgyZM AmnU V¶ma Ho$bobo AmhoV. KoVbm Agmdm, Agß ‡W_Xe©Zr dmQ>Vß`. nU `mAmYrhr À`mZo Oo ^moJbß Vo AmnÎ`m _wbmßZm ZH$mo, Agß À`mßZm dmQ>Vß`. À`mV {dMmadßVmßZr `mMm {dMma H$amdm hr {dZßVr.
{dÚmWu Kwg‘Qy>Z OmVmV. ¶m KQ>Zm H$moU˶m Amnbm gd© ñdmV§Í¶moÎma H$mi Vnmgbm Va _ZJQ>mMr ZmS>r H$mnyZ AmÀ_hÀ`oMm ‡`ÀZ Ho$Î`mMß emioVÎ`m H$mhr MwH$sMß Zmhr. nU `mVyZ _hŒdmH$mßjoMm amjg C^m sachin@journalist.com - {dbmg {Z_H$a,
dmVmdaUmV KS>ë¶m ˶mMm AmnU gdmªZrM ‘°H$moboà{UV {ejUì¶dñWoMo Xe©Z _wß~B©
gmYH$~mYH$ {dMma H$aUo Amdí¶H$ Amho. Amnë¶mbm KS>ob. ¶mZwgma ZmoH$aemhrbm
‘wbm§da ¶emgmR>r XS>nU AmUVmZm AmnU AdmOdr ‘hÎd d l‘mH$So> Xþbj© Aer H$mb‡dmh nmbH$_ßÕ`mMr IaM
H$m¶ H$aVmo AmhmoV ¶mMm nmbH$m§Zr T>m|Jr ZrVr {Z‘m©U Pmbr. ñdmV§Í¶mZ§VaÀ¶m JaO Amho H$m`?
OmUrdnyd©H$ {dMma H$amdm. {H$emoad¶mV
‘wbm§Mm ‘|Xÿ {dH${gV hmoV Agë¶m‘wio
XmoZ XeH$m§‘ܶo Amnë¶mH$S>o {dkmZ joÌmbm
‘hÎd Ambo hmoVo. H$maU Zohê$à{UV
dfm©d J•hH$Om©Mm ! nydu _ßÃr-_wª`_ßÃr hr _ßS>ir
IË`mAWm©Zo g_mOgodH$ hmoVr. nU AmO
An¶e d {Zamem ˶m§Zm nobdV Zmhr Ago AW©ì¶dñWoV {dkmZmbm ‘hÎd hmoVo. Z§VaÀ¶m
‘mZgemó gm§JVo. Zohm d gwem§V ¶m§À¶m
AmË‘h˶oZo ¶m dñVwpñWVrda PJPJrV
H$mimV dm{UÁ¶ emIobm ‘hÎd Ambo.
gmR>-gÎmaMr XeHo$ H$mim n¡gm
Am {W©H$ _ßXrMm ~mßYH$m_ ˙moÃmcm O~aXÒV VS>mIm
~gcm. À`mVM J•hH$O© Am{U À`mdarc Ï`mOXamV
‡MßS> dmT> PmÎ`mZo J•hIaoXr -{dH´$sMo Ï`dhma Odinmg R>fln
eä`Vm A{YH$ Amho. À`mdoir Amncr ‡MßS> Am{W©H$
Hw$Mß~Um hmo `mMr eä`Vm Amho.
Agß Agcß Var ~±H$mßZr H$_r Ï`mOXam¿`m J•hH$Om©ßMm
n[apÒWVr nma nmbQy>Z Jobr Amho. AmnUmg
EImXo ^anoQ> ImVo {_imdo, Aer ~h˛VoH$
‡À`oH$ _ßÕ`mMr B¿N>m AgVo. VgoM EIm⁄m
àH$me nS>bm Amho. Joë¶mdfu ~wJrdwJr bndʶmgmR>r à{gÕ hmoVr. ¶m H$mbI§S>mV Pmco hmoVo. `m_wio gd©Ã H$_mcrMr AÒdÒWVm ngacr. `mMr dfm©d H$m gwÈ Ho$cm? AMmZH$ ~±H$m CXma H$m PmÎ`m? Ago g¡OS> {OίmMo nmbH$_ßÃrnX {_imdo,
ñnY}VZy Zohmbm ~mhoa nS>mdo bmJbo d ˶mVyZ dm{UÁ¶g§~§Yr kmZjoÌm§Zm ‘hÎd Ambo. Z§Va XIc KoV _‹`ßVar¿`m H$mimV ^maVr` [aPÏh© ~±Ho$Zo n´ÌZ J´mhH$mßZm nSy> cmJco AmhoV. hm dfm©d gwÈ hmo `mAmYr Aerhr À`mßMr B¿N>m AgVo. À`m_wio ‡À`oH$
{VMr nam^yV ‘mZ{gH$Vm {Z‘m©U Pmbr amOrd Jm§Yr ¶m§Mm H$mbI§S> gwê$ Pmë¶mda Ï`mOXamMr \o$aaMZm Ho$cr. `m_wio g‹`m ~mOmamV {d{dY Hß$n›`mßZm ~±H$m _moR>Ám n´_mUmda H$O©nwadR>m H$arV nmbH$_ßÃr AmnU H$_mdboÎ`m {OίmMm
Agob. gwem§V ghm‘mhr narjoV Zmnmg Pmbm ^maVmV g§JUH$¶wJ gwê$ Pmbo. AmO J•hH$Om©¿`m {d{dY `moOZmßMm dfm©d hmoV AgÎ`mMo {XgVo. hmoÀ`m. d°`{∫$H$ H$Om©no˙mm Hß$n›`mßZm H$O© XoUo ~±H$mßZm À`m OUy H$m` AZ{^{fäV amOmM AgVmo.
hmoVm. W«r B{S>¶Q>g hm {MÌnQ> ˶mZo XmoZXm OJmVrb {d{dY Xoem§‘ܶo ^maVr¶ g§JUH$ `m_wio gd©Ã AmÌM`© Ï`∫$ Ho$co OmV Amho. ¡`m ~∞ßH$m AJXr _mZmZo gmono OmV hmoVo. naßVw, A{cH$S>¿`m H$mimV Hß$n›`m Amho. ~±H$mßZr ho Ï`mOXa Vac R>odÎ`mZo, J´mhH$mMr À`m¿`mM AmkoZo Am{U Amerdm©XmZo À`m-
~{KVë¶mMo ~mhoa Ambo Amho. ¶m VÁk AmKmS>rda AmhoV . hm gd© AmT>mdm H$mcnadmn`™V J•hH$O© ⁄m`cm \$maem CÀgwH$ ZÏhÀ`m. À`mM ~±H$mßH$Sy>Z H$O© KoV ZmhrV qH$dm À`mßMo ‡_mUhr H$_r Pmco ^{dÓ`H$mimV _moR>r Hw$Mß~UmM hmoUma Ago dmQ>Vo. À`m_wio À`m {OίmMm H$ma^ma MmbV AgVmo.
{MÌnQ>mVrb Ñí¶m§‘wio ¶m ‘wbm§À¶m KoVbm AgVm ñdmV§Í¶moÎma H$mbI§S>mV AmVm H$O©XmamßMo gwhmÒ` dXZmZo ÒdmJV H$È cmJÎ`m AmhoV. Amho. À`m_wio ~±H$mH$S>rc {ZYr nSy>Z Amho. ho c˙mmV KoD$Z ~±H$mß¿`m `m "_m`m' OmcmV AS>H$ `mnydu J´mhH$mZo À`m_wio gaH$mar A{YH$mar H$m_mnojm
‘mZ{gH$Voda H$mhr n[aUm_ Pmbm H$s H$m¶ e¡j{UH$ àJVr hmoVmZm Amnë¶m Zì¶m BVHo$M ZÏho Va ‡maß^r¿`m H$mhr dfm™gmR>r J´mhH$mZo KoVcoÎ`m À`m J•hH$Om©gmR>r Amnco XadmOo CKS>co AmhoV, Ago ^{dÓ`H$mim¿`m gßH$Q>mcm Vm|S> Xo `mMr V`mar Amho H$m, `mMm nmbH$_ßÕ`mMr _Ou gmß^mi `mV JwßJ
˶mMmhr {dMma H$am¶bm hdm. H$modù¶m {nT>rMo à{V{ZYr AgUmè¶m VéUmB©bm gmao H$Om©darc Ï`mOmV H$mhr gyQ> ⁄m`cm ÂhUOo H$_r Ï`mOXamV gmßJ `mV Amco. À`mVM {d^∫$ Hw$Qy>ß~ n’Vr_wio KamßMr AmŒmmM {dMma H$ÍZ R>odcocm ~am. H$maU Ï`mOmMr a∏$_ AgVmo. nU IaoM nmbH$_ßÕ`mMr JaO Amho
d¶mV Hw$Ry>Zhr Z¡amí¶ ¶oD$ eH$Vo. Anojm^§J ~Xb nobbobo {XgV ZmhrV. OrdZe¡br H$O© ⁄m`cm V`ma ⁄m`cm V`ma PmÎ`m AmhoV. `m_wio _mJUr ‡MßS> dmT>cr. naßVw, doVZ Am{U H$_©Mmar H$nmV, Xa_hm ^amdr cmJVo. Oa ^{dÓ`mV AZno{˙mV d AZmH$cZr` H$m? {OίmMm H$ma^ma {OÎhm{YH$mË`mß¿`m
nobʶmMr VmH$X H$m¡Qw>§{~H$ g§ñH$mamZo Úm¶bm J{V‘mZ hmoV Mmbbobr Amho. ˶mÀ¶m J´mhH$hr _moR>Ám ‡_mUmV Ka IaoXrgmR>r ~±H$m_YyZ H$O© `m{edm` Kamß¿`m JJZmcm {^S>coÎ`m {H$_Vr d O~aXÒV H$maUmß_wio Ï`mOXamß_‹`o ‡MßS> dmT> Pmcr Va ‡À`oH$ _m‹`_mßVyZ _ßÃmb`mbm MmbdVm `oUma
hdr. AmË‘h˶oMr {Vgar KQ>Zm ‘w~§ B©À¶m OmoS>rbm H$moUVohr g§ñH$ma ZmhrV. ˶m‘wio Ko `mgmR>r YS>nS>V AgVmZmMo {Mà ~±H$ ÒQ¥>rQ>da {Xgy cmJco Ï`mOXa `m_wio Ka KoUo H$moUmcmhr nadS>Umao ZÏhVo. `m_wio _{h›`mH$mR>r ~±Ho$cm Xo` Ï`mOaH$_oV À`m nQ>rZo dmT> Zmhr H$m?
Amho. Aem H$O© KoD$ B{¿N>UmË`m J´mhH$mßZr H$_r Ï`mOXam¿`m AZoH$ Kao V`ma hmoD$Zhr À`mßMr {dH´$s Z PmÎ`m_wio {~ÎS>amßMo hmoB©c. À`mdoir Amnco _{h›`mMo ~OoQ> nyU© H$mogiy - gy`©H$mßV AaXH$a,
S>r.dm¶. nmQ>rb ‘hm{dÚmb¶mVrb ^OZn«rV ¶e {‘imbo Zmhr H$s g§nbo Aer Or Am{_fmcm ~ir nSy> Z`o, Agm Bemam JwßVdUyH$XmamßZm Am{W©H$ n°go AS>Hy$Z nS>co hmoVo. À`m_‹`o {d{dY ~±H$mßH$Sy>Z _moR>Ám eH$Vo. À`m_wio Amncr H$m°Qw> ß{~H$ IM© ^mJ{dVmZm AmoT>mVmU JmoaoJmd
^w„a> ¶m {dÚm{W©Zr~m~VMr Amho. ‘mZ{gH$Vm {Z‘m©U Pmbr Amho {VÀ¶mVyZ gÑmJmamßZr {Xcm Amho. aH$_oMo H$O© KoD$Z C^macoco ‡H$În hmoVo. IaoXr-{dH´$s ~ßX hmoD$ eH$Vo.À`m_wio ho Vac Ï`mOXa AmO {H$Vrhr
{’${O¶moWoarnrÀ¶m XmoZ {df¶mVrb An¶e ~mhoa H$go ¶oVm ¶oBb© ¶mMm {dMma H$am¶bm AmOOar AmnU KoVcoÎ`m J•hH$Om©darc Ï`mOXa nS>Î`mZo ~±H$mßMo n°go AS>Hy$Z nS>co hmoVo. `m_wio Kamß¿`m AmH$f©H$ dmQ>co Var ZßVa À`mMo XwÓnn[aUm_ gmogmdo _hmamÓQ¥>mMr XwX©em H$Í$ ZH$m
{Vbm nMdVm Ambo Zmhr. n{hë¶m gÌmVrb hdm. AZoH$ KQ>Zm§Mr e¥I§ bm åhUOo OrdZ. n´maß^r¿`m H$mhr dfm™gmR>r H$_r dmQ>V Agco Var `m Vac IaoXr- {dH´$s Ï`dhmamcm MmcZm {_imdr ÂhUyZ ~±H$mßZr ho cmJUma, `mMm {dMma H$Í$ZM `m J•hH$Om©¿`m dfm©dmV g‹`mMr OmJ{VH$ _hm_ßXr, dmT>Vr
narjm {VZo H$er~er {Xbr. Xþgè¶m gÌmV ˶mVbm dV©‘mZ ‘hÎdmMm AgVmo. Ï`mOXamV (‚cmoqQ>J aoQ>) Z{OH$¿`m ^{dÓ`mV Vmo dmT> `mMr H$_r Ï`mOXamMo JmOa J´mhH$mßZm XmIdm`cm ÒmwÈdmV Ho$cr ›hmD$Z {ZKm`Mß H$s Zmhr, ho R>adm ! ~oamoOJmar Am{U VÈUmß¿`m ^{dVÏ`mMm
{Vbm Vo O‘bo Zmhr. naamÁ¶mVyZ ‘hmamï´>mV gmV˶mbm ‘hÎd AgVo. na§Vw {dMma, H$m`_ÒdÍ$nr amoOJmamßda Ambobo
{eH$m¶bm Ambobr hr {dÚm{W©Zr ˶mM~amo~a {Q>H$y Z amhUo ho ‘hÎdmMo AgVo. _moR>o JßS>mßVa AWdm g⁄n[apÒWVrMm
An¶em‘wio AmË‘h˶oÀ¶m Q>moH$mn¶ªV ‘w§~B©À¶m VrZ ‘wbm§Zr OJʶmgmR>rMr dmOVm CR>Uo Aeä` Amho ho "‹`mZmV' Ambo VoÏhm Vmo _mH$S>mßH$S>o nmhmV S>moä`mdarb Q>monr Imbr Q>mH$br. Am{U Jmß^r`m©Zo {dMma Z H$aVm CR>gyQ> H$moUVmhr
nmohmoMë¶mMm {ZîH$f© nmo{bgm§Zr H$mT>bobm YS>nS>M gmoS>y Z {Xbr ho R>rH$ Pmbo Zmhr. {ha_wgbm. À`mMo H$m_ XaamoO amÃr C{eam gßnm`Mo. À`m_wio Vmo _moR>Ám AmeoZo PmS>mH$S>o ~Ky bmJbm. nU EH$mhr Zdm ‡H$În Ambm H$s À`mbm {damoY
Amho. ì¶mdgm{¶H$ {ejU XoUmè¶m Ago KS>Vm H$m‘m Z¶o. Vê$U ‘wbm§Zr À`mMm {Xdghr C{eam CJdm`Mm. Aem pÒWVrV Òdm_rOtMo _mH$S>mZo Q>monr \o$H$br Zmhr. EH$ dmÃQ> _mH$S> À`mbm EoHy$ H$a `mgmR>r am`JS> {Oίm~mhoaMo ZoVo
Aä¶mgH«$‘m§Zm gm‘moao OmUmao {dÚmWu {H$Vr OJʶmMr C^mar gmoS>y Z {Xbr Va ˶mbm ÂhUUo H$go EoH$mdo, Agm {dbjU noM nS>bm hmoVm. EH$sH$S>o OmB©b Aem AmdmOmV AmoaS>bo, "AmOmo~m H$m` \$äV ~ßS>mVmÀ`m H$amS>H$a, ‡m. EZ.S>r.nmQ>rb,
VUmdJ«ñV AgVmV hoM ¶mVyZ {XgyZ ¶oV.o ¶m g‘mO åhUyZ AmnUhr O~m~Xma AmhmoV H$[aAaMr hmd, XwgarH$S>o _ZÖemßVrgmR>r Ymd, Aem H°$MrV VwbmM hmoVo H$m?' CÎH$m _hmOZ AmKmS>rda AgVmV.
{dÚm϶mªMo ¶e {XgVo. ˶m§Mo ‘Zmoao {XgVmV. ¶mMm {dga nS>Vm H$m‘m Z¶o. À`mMo _Z gmnS>bo hmoVo. À`mbm _mJ© XmI{d `mgmR>r _Zmdarb gßÒH$ma ho Ago AgVmV. ZH$mo Vo nQ>H$Z ZwH$gmZ _mà am¡`mMo Am{U ÒWm{ZH$
H$mhrVar gmßJUo H´$_‡m· hmoVo. _bm EH$ JmoÓQ> AmR>dbr. CMbUmao Am{U ZH$mo À`m gßÒH$mamßZmM nH$Sy>Z ~gUmao. VÈUmßMo hmoVo. _wß~B©V 26 ZmoÏh|~a amoOr
Z _moRo> MßMb AgVo. À`mbm hÏ`m AgboÎ`m JmoÓQ>rgmR>r JmoÓQ> Ver OwZrM nU ZÏ`m gßX^m©gh EoH$bobr. AmnU dmÃQ> _mH$S>mßgmaIo. À`m_wio AmnU ^moionUmZo PmboÎ`m XheVdmXr hÎÎ`mZßVa am¡`mVrb
{d‘mZmV ’w$Q>~m°b! _ Vo H$m` dm≈>ob Vo H$aob. nU ZH$mo Agbobm {df` bhmZnUr EH$m Q>monrdmÎ`mMr JmoÓQ> EoH$br hmoVr. _mH$S>mßZr
À`m¿`mda Wmon{d `mMm ‡`ÀZ Ho$bm, Va _Z AjaeÖ À`m¿`m Q>mofl`m nidÎ`m hmoÀ`m, Am{U À`m À`mbm H$em naV
À`m¿`mH$Sy>Z MmßJÎ`m dmJ `mMr Anojm Ho$br Va Vo hdß Vgß naXoer JwßVdUwH$sbm _moR>m \$Q>H$m ~gbm
dmJyZ AmnÎ`mbm dmHw$Î`m XmIdVo. Aem doir "_Z _Zmg Amho. OmJ{VH$ _ßXr_wio XaamoO hOmamo
ì¶mÀ¶m M{M©b ~«Xg© ¶m ’w$Q>~m°b Q>r‘Zo {d‘mZ H§$nZrÀ¶m àd³Ë¶m§Zr {Xboë¶m _Z_mZrnUm H$aVo. hr ~m~ AmnU gmao OU OmUVmo. AJXr C_JV Zmhr, AmYma H$gm emoYmdm, ÒdflZmVrb nXa Ywä`mMm VÈUmßZm H$m_mdÍ$Z H$mT>bo OmV Amho.
Jmo ‘§Jidmar ‘w§~B©V Jm|Yi KmVë¶mMo d¥Îm
Amho. ¶m ’w$Q>~m°b Q>r‘À¶m gXñ¶m§Zm ‘w~§ B©
‘m{hVrZwgma H$mhr àdmgr Eg. Or 804 ¶m
{d‘mZmVrb H$‘©Mmè¶m§er dmB©Q> nÕVrZo
O›_mbm AmÎ`mnmgyZ _Zmbm AmnÎ`m "ÒdmVßÕ`mMr' OmUrd
AgVo. AJXr XmoZ-Mma _{h›`mß¿`m ~mimbm À`m¿`m _Z dT>m`... dT>m` hmVmg H$gm bmJmdm,' `m AmoirVrb ^´_Ywä`mV hadboÎ`m _hmamÓQ¥>mMm {dH$mg H$am`Mm Agob Va
_mUgmgmaIr Amnbr AdÒWm hmoVo. gßVmßZr _Zmbm {dH$mgmbm {damoY ZH$mo. Jmß^r`m©Zo `moΩ` Vr
{d‘mZVimda ~amM doi AS>H$dyZ R>odʶmV dmJbo. ¶mV {dZ¶^§Jmgma»¶m qZÚ _Zm{dÍ$’ hmVmibo Va VÀH$mi Vmo aSy>Z {ZfoY Ï`äV H$aVmo. Amda `mgmR>r AZoH$ gmYZm gmß{JVÎ`m. {dMmadßVmßZr nmdbo CMbm. A›`Wm am¡`mV Zdm ‡H$În
Ioi `mV a_boÎ`m EIm⁄m nmM dÓmu` _wbrbm KamV {_imÎ`m Vr H$Wm gdm™Zm R>mD$H$ Amho. Va À`m JmoÓQ>rVÎ`m _Zmbm {Xem XmI{d `mMm ‡`ÀZ Ho$bm nU bmoH$mß¿`m `oUma Zmhr. H•$n`m _hmamÓQ¥>mMr XwX©em H$Í$
Ambo. ˶mn¡H$s VrZ OUm§da Jmodm-‘w§~B©- àH$mamMmhr g‘mdoe hmoVmo. gd© àdmem§À¶m `o `mMm AmJ´h Ho$bm Va Vr EoH$m`bm V`ma ZgVo. Xhmdr¿`m Q>monrdmÎ`m _mUgmMm ZmVy À`mMr hr JmoÓQ>. AmnÎ`m Ka¿`m _Zmbm ÒW°`© bm^V Zmhr. "_Z dT>m` dT>m`, C‰`m {nH$mVbß ZH$m.
H$mobH$mÎmm ¶m ‘mJm©darb ñnmB©g OoQ>À¶m gwa{jVVoMm {dMma H$ê$Z AIoa ¶m narjobm ~gboÎ`m _wbmbm dmaßdma A‰`mgmMr AmR>dU naßnaoZwgma Vmogw’m Q>mofl`m {dH$ `mMm YßXm H$am`Mm. T>moa' Ago ÂhUUmË`m ~{hUm~mB™¿`m H$mÏ`nßäVr gmW© - gXm VmdS>o,
{d‘mZmV hdmB© gw§XatMm {dZ¶^§J Ho$ë¶mMm ’w$Q>~m°bnQy>§Zm ‘w§~B© ¶oWo CVadʶmV Ambo. H$Í$Z {Xbr Va À`mMm "_yS>' OmVmo Am{U _moR>Ám bmoH$mß¿`m aßJr~oaßJr, bhmZ-_moR>Ám Q>mofl`mßMm noQ>mam KoD$Z Vmo JmdmoJmdr H$a `mgmR>r Vo YS>nS>V AgVmV. nU Ogo "_am' ÂhUUmam ^mßS>wn
Amamon R>odʶmV Ambm Amho. ho Ago M{M©b Ambo‘md ho Jmodm gaH$ma‘ܶo ‘§Ìr ~m~VrV Va ~mobm`bmM ZH$mo. S>m∞äQ>amßZr gmß{JVboÎ`m {\$am`Mm ! {H´$Ho$Q>¿`m _mog_mV {ZdS>UwH$r¿`m hßJm_mV dmÎ`m H$moir "am_' Ò_aUmZo G$Ómr ~Zbm, Ver "_Z'
Amamon-à˶mamon AH$maU hmoV ZgVmV. AmhoV. ˶m§Mo ^mD$ Omo{H$‘ Ambo‘md ho ¶m nœ`nm `mnmgyZ, dmJ `m-~mob `mn`™V gJirH$S>o À`mßMr Am{U bΩZgamB©V À`mMm YßXm OmoamV Mmbm`Mm. _‹`oM e„XmVhr VmH$X Amho. "_Z' ÂhUVmVZm "Z_' Vmo, À`mbm YäHo$$-~wäHo$
AbrH$S>o gdm©ƒ o ݶm¶mb¶mZo Z‘yX Ho$bo Amho ’w$Q>~m°b Q>r‘Mo EH$ ‘mbH$ AmhoV. ˶m§À¶m _Z_mZr gwÍ$ AgVo. Am{U _J OoÏhm Vo _wbmßZm CnXoe EImXm {gZo_m hrQ> Pmbm Va À`m {hamoZo KmVboÎ`m Q>monrbm XodmMr H•$nm {_iVo. "_Zm'bm Zm_ Nß>X bmJbm H$s am_‡m·r
H$s, ^maVr¶ ‘{hbm Aem g§X^m©V ImoQ>Zo mQ>o åhUʶmZwgma IoimSy>§Zm {dZmH$maU Ìmg H$am`bm OmVmV VoÏhm À`m¿mm A{O~mV n[aUm_ hmoV Zmhr. Iyn _mJUr Ago. Va Agm hm VÈU Q>monrdbm EH$m Xwnmar hmoVo. AWm©Àm À`mgmR>r ‡`ÀZmßMr namH$mÓR>m Am{U gmVÀ` bmMImoarV Xoem_‹`o _wß~B©
Amamon H$aʶm~m~V H$YrM nwT>mH$ma KoV XoʶmV Ambm. AmoS>m’$m Amnë¶m H$maU "AmS>mVM Zgob Va nmohË`mV Hw$Ry>Z `oUma?' {dlmßVrgmR>r PmS>mImbr Wmß~bm. XwnmaMr doi AgÎ`mZo Agm`bm hdo. AmKmS>rda AgyZ gr~rAm`¿`m _wß~B©
ZmhrV. Varhr ñnmB©g OoQ>‘Yrb hdmB©gw§Xar ghH$mè¶m§er ~mobV AgVmZm ˶mMm hmV nadm EH$ VÈU ^oQ>bm. MmßJÎ`m nXmda H$m_ H$aUmË`m OodUmZßVa dm_Hw$jr H$mT>mdr `m {dMmamZo À`mZo S>moio {_Q>bo bmMbwMnV ‡{V~ßYH$ {d^mJmZo
Q>moH$mbm H$m Joë¶m? M{M©b Ambo‘md MwH$y Z EH$m hdmB© gwX§ arbm bmJbm. ˶m~Ôb À`m VÈUmbm _‹`oM gÀgßJ H$am`Mr B¿N>m Pmbr. Am{U À`m Am{U JmT> Pmonr Jobm. OmJ AmÎ`mda À`mbm H$ibo H$s, OrdZ ^arV ü& gwßXa h[aV JVdfu gdm©{YH$ Jw›ho Zm|Xdbo AmhoV.
’w$Q>~m°b Q>r‘Mo H°$ßQ>Z d Zm¶Oo[a¶Z IoimSy> ˶mZo ‘m’$s ‘m{JVbr na§Vw {d‘mZ B¿N>oZwgma Vmo ¡`m Òdm_rOtH$S>o Jobm À`mßZr À`mbm À`m¿`m noQ>mË`mVrb gmË`m Q>mofl`m _mH$S>mßZr nidyZ ZoÎ`m PmS>mda ü nmZ ü& _Z _mPo ü&&1ü&& - Ho$di "Zm|XdboÎ`m'
AmH$mobr AmoS>m’$m ¶mÀ¶m§{dê$Õ hm Amamon H$‘©Mmè¶m§Zr V‘mem Ho$ë¶mMo gm§JʶmV ¶oVo. ‹`mZYmaUoMo _hŒd gmß{JVbo. gVV H$m_mV ~wS>mboÎ`m AmhoV. À`mZo AmoaSy>Z, H$mR>rMm YmH$ XmIdyZ _mH$S>mßZm {df` AY_© ü& dmam OmUo __©ü Jw›¯mßVgw‹Xm _wß~B© AmKmS>rda Amho,
hmoVm. AmVm hm AmoS>m’$m H$mhr gmYm IoimSy> M{M©b Ambo‘md ¶m§À¶m ¶m ’w$Q>~m°b g§Kmbm _mUgmbm ÒdVÖ~‘b {dMma H$am`bm \$maer \w$agV ZgVo. {^dd `mMm ‡`ÀZ Ho$bm. _mH$S>mßZr À`mbm XmX {Xbr Sw>bVgo \$ma ü& nmZ VmOo ü&&2ü&& _J Z Zm|Xdbobo Jw›ho {dMmamV
Zìho. Jobr VrZ df} amï´>r¶ nmVirda IoiUmam Joë¶mdfu S>çwa§S> MfH$ {‘imbm hmoVm. Vmo VÈU VgmM hmoVm. ÒdVÖ¿`m H$[aAanwT>o Hw$Qw>ß~, ‡H•$Vr dm ZmhrM, nU À`mßZr À`mbm dmHw$Î`m XmIdyZ h°amU Ho$bo. _wimß¿`m ImobrV ü& \$mß⁄mß¿`m gmbrV KoVbo Va?
d gdm©{YH$ ‘mZYZ {‘idUmam Vmo AmoS>m’$mbm gdm}ËH¥$ï> IoimSy>Mm ‘mZ {‘imbm _ZmoaßOmZmH$S>o nyU©nUo Xwb©j H$aUmË`m À`m VÈUmbm Z°amÌ`m¿`m JV}V nS>Vm- nS>Vm À`mbm AmOmo~mßMr JmoÓQ> ImoS>mß¿`m T>mobrV ü& KZw ~mOo ü&&3ü&&
’w$Q>~m°bnQy> Amho. ‘w§~B© npíM‘ {d^mJmMo hmoVm. Jobr XmoZ df} Vmo ¶m ’w$Q>~m°bg§Kmer Òdm_rOt~amo~a¿`m gß^mfUmZo doJio g_mYmZ bm^bo. À`mßZr AmR>dbr. À`m JmoÓQ>rV Ago hmoVo H$s, "{Zame PmboÎ`m KZw KZ KZo ü& dmam JwUJwUo nmUr ~MVrMo YS>o XoUmË`m nm{bH$m
A{V[aº$ nmo{bg Am¶wº$ A{_Vm^ Jwám g§~{§ YV Amho. ¶m KQ>Z‘o iw o H«$sS>m joÌmVrb XmIdbobm ‹`mZmMm _mJ© À`mbm AmdS>bm ‹`mZYmaUoVyZ AmOmo~mßZr {ZÈnm` PmÎ`mZo S>moä`mdarb Q>monr H$mTy>Z Imbr nmZmMo ~hmUo ü& bmOo H$mOo ü&&4ü&& _wª`mb`mV nm `mMr Q>mH$s "AmoÏha
¶m§À¶mH$So> XmIb Pmboë¶m VH«$marZwgma amOH$s¶ nwT>mè¶m§À¶m dM©ñdmMr MMm© hmoD$ {_iUmao \$m`Xo EoHy$Z gwImdboÎ`m VÈUmZo _Zmbm Vm˘`mda \$oH$VmM _mH$S>mßZrhr AmnÎ`m Q>mofl`m O{_Zrda \o$H$Î`m. ‚bmo' Pmbr.
ñnmB©g OoQ>À¶m {d‘mZmV hr KQ>Zm KS>br. bmJbr Amho. AmU `mMm {ZYm©a Ho$bm Iam; nU XaamoO nhmQ>o 4 qH$dm 5 AmOmo~mß¿`m h˛emarbm XmX XoV ZmVdmZo PmS>mdarb - AmÀ_ÒdÍ$nm - bmoH$m gmßJo ~´˜kmZ.....!