You are on page 1of 25

Kretanje tela u gravitacionom

polju
Da obnovimo:

1.Gravitaciono polje i gravitaciono polje Zemlje.


2.Gravitaciona sila i sila Zemljine teže.
3.Njutnov zakon gravitacije.
4.Osobine gravitacione sile.
5.Jačina gravitacionog polja i jačina gravitacionog polja
Zemlje.
6.Pravac i smer gravitacione sile i jačine gravitacionog polja.
• Prema drugom Njutnovom zakonu sila koja deluje na
telo, jednaka je proizvodu mase i ubrzanja.
• F = ma
• Kako je intenzitet sile Zemljine teže Fg  m  GZ
• To znači da je intenzitet gravitacionog polja Zemlje
brojno jednak ubrzanju koje telo dobija usled privlačne
sile Zemlje. To se ubrzanje naziva ubrzanje Zemljine teže
i najčešće se obeležava sa g.
m
N
GZ  9,81
G   F N
 
kg 2
s m
 2
kg m kg kg s

m
g  9,81 2
s
• Sila Zemljine teže, kao i intenzitet gravitacionog polja,
različito je na različitim udaljenostima od centra Zemlje.
Ali, na odredjenom mestu ubrzanje Zemljine teže ne
zavisi od mase tela.
Kretanje tela u gravitacionom polju

1.Slobodan pad
2.Vertikalni hitac naniže
3.Vertikalni hitac naviše
4.Horizontalni hitac
5.Kosi hitac
• Jedan od najvažnijih primera
kretanja sa konstantnim ubrzanjem
je slobodni pad na Zemljinoj
površini.
• Galileo Galilej (italijanski fizičar,
rođen u drugoj polovini XVI veka) ,
proučavajući slobodni pad s kosog
tornja u Pizi, pokazao je, da je
vreme padanja lakših i težih tela
gotovo jednako.

• U vakuumu sva tela padaju


jednako dugo bez obzira na njihov
oblik, veličinu i materijal od kojeg
su napravljena.
Slobodan pad

• Slobodno padanje je kretanje tela


u gravitacionom polju,bez početne
brzine,samo pod uticajem sile
Zemljine teže.
• To je ravnomerno promenljivo
pravolinijsko kretanje sa
gravitacionim ubrzanjem.
• Zanemaruje se uticaj
sredine:otpor vazduha,trenje,
vetar...
m  100kg 
  N
 N  Fg  100kg  9,81  981N
G  9,81 kg  kg
 
Fg 981N N
g   9,81
m 100kg kg
m
F  m  a  kg  2
N s  9,81 m
  g  9,81 
 Fg  m  g  kg kg s 2

m
• gravitaciono ubrzanje g  9,81 2
s
• U dugačkoj staklenoj cevi nalaze se k
pero.
• Posmatraj njihova kretanja i odgovor
čemu je razlika.

vakuum
vazduh
Objasnite zašto slon
pada brže na prvoj slici
a na drugoj istovremeno
sa mišem pada na
podligu..
Da li je zanemarena
neka sila u drugom
slušaju?

Da li je gravitaciono
ubrzanje različito za
različita tela?
v0  0
v v
g  
t t
v
v SR 
2
2
gt
h
2
v  2 gh
2
• Izračunaj puteve tela koje slobodno pada za 1s,2s,3s,4s i
5s.
• Nacrtaj grafik pređenog puta tog tela.

t [ s ] s [m ]
0 0
1 5
2 20
3 45
4 80
5 125
s
s [m ]

0
125
5

20

80

45 45

20

5
0 t[s]
80
Vertikalni hitac naniže
• Vertikalni hitac naniže je kretanje tela u gravitacionom
polju sa početnom brzinom vertikalnog pravca i smera
naniže.To je ravnomerno promenljivo pravolinijsko
kretanje sa gravitacionim ubrzanjem.
v0  0
v v  v0
g  
t t  t0
v0  v
v SR 
2
gt 2
h  v0 t 
2
v  v 0  2 gh
2 2
Vertikalni hitac naviše

• Vertikalni hitac naviše je kretanje tela u


gravitacionom polju, sa početnom
brzinom vertikalnog pravca i smera
naviše.
• To je ravnomerno promenljivo
pravolinijsko kretanje sa gravitacionim
ubrzanjem koje ima suprotan smer
smeru kretanja tela.
• Brzina tela se smanjuje i telo dostiže
maksimalnu visinu, onda kada mu je
krajnja brzina nula.
Možemo li skočiti toliko
brzo da ne padnemo na
zemlju?

• Koliko brzo bi tada trebalo


skočiti?
Prva kosmička brzina je brzina koju treba saopštiti »telu«
(odnosno, raketi) da bi se ona okretala oko Zemlje na
maloj visini kao satelit.
Prva kosmička brzina je 8 km/s.
• Majmun je ispustio kokosov orah,istog trenutka metak
izleće iz puške. Lovac je udaljen od stabla 600 m.
• Metak se kreće sredenjom brzinom od 300 m/s.
• Na kojoj udaljenosti od majmuna je metak pogodio
kokosov orah?
• Smatrati da se metak kreće horizontalno pravolinijski.

600 m
h=?
531 CLASSICAL MECHANICS

RESCUE
• Padobranac po iskakanju iz aviona
slobodno pada. Sila kojom on privlači
Zemlju je:
a) manja od sile kojom Zemlja privlači
njega,
b) jednaka sili kojom ga privlači Zemlja,
c) veća od sile kojom ga privlači Zemlja,
d) ne zavisi od mase padobranca,
e) ne zavisi od mase Zemlje.

U zadnjem delu svoje putanje


padobranac :
a) povećava brzinu,
b) smanjuje brzinu,
c) ne menja brzinu.
d) miruje i čeka da padne.
• Koja je vrsta kretanja tela koje isklizne iz helihoptera ili
se otkači sa dna lifta, u trenutku kada se oni ravnomerno
podižu naviše?
a) Slobodno padanje.
b) Vertikalan hitac naniže sa brzinom helihoptera (lifta).
c) Vertikalan hitac naviše sa brzinom helihoptera (lifta).
d) Horizontalan hitac sa brzinom helihoptera (lifta).

v v
• Lopta je bačena vertikalno naviše. Pretpostavimo da su sile
kojima vazduh deluje na loptu zanemarive.Kako se lopta
kreće?
Pod tim uslovima, sile koje deluju na loptu su:
a) Stalna sila zrmljine teže prema dole zajedno sa stalnim
smanjivanjem sile prema gore.
b) Stalno smanjivanje sile prema gore od trenutka izbačaja
do najviše tačke putanje; a na putu dole stalno se povećava
sila zrmljine teže.
c) Stalna sila zrmljine teže prema dole.