You are on page 1of 2

Zde{∫$, _wß~B©, ewH´$dma 8 OmZodmar 2010

4 gßnmXH$s` OmJa
gw{dMma _wßJr S>m|Jamda MT> `mMm ‡`ÀZ H$aVo Am{U H$mbmßVamZo H$m hmoB©Zm nU da
nmohmoMÎ`m{edm` amhmV Zmhr. ho ‹`mZmV YÍ$Z AmnU ‹`o` JmR> `mgmR>r
{MH$mQ>rZo ‡`ÀZ Ho$bo nm{hOoV.

- `_mOr _mbH$a
OZ_ZmMm H$mZmogm
Ho$gar {eYmnÃH$YmaH$mMr

Zd gm eo∫$`m© od_w∫$`{ e{∫$ _`m©Xm dmT>dm


H|$– emgZm¿`m AmXoemZwgma _hmamÓQ¥>
emgZ, {eYmnÃH$mßMr VnmgUr g‹`m
_wß~B©, ewH´$dma 8 OmZodmar 2010
YmdUmË`m pIS>H$sVyZ... H$arV Amho. H$m_m¿`m ~moOm_wio ew^´
{eYmnÃH$ YmaH$mßZm ZwH$VoM À`mVyZ
dJibobo Amho. _mà Xm[a–Á aofoImbrb,
AßÀ`moX`, AfinyUm© Am{U Ho$ear

{d^mOZ a|JmiUma _hm_mJm™dÍ$Z YmdVmZm À`mdarb dQ>d•j VmoS> `mV Ambo qH$dm aÒÀ`mdarb
{eYmnÃH$mßMr VnmgUr Omar Amho. dm{f©H$
CÀnfi nßYam hOma Èn`mImbr AgboÎ`m
dJ©dmarVrb
{eYmnÃH$YmaH$mß¿`m ({ndim aßJ)
namdbß~r
Am§ Y«a|JàmiUma
XoeÀ¶m {d^mOZmMm {df¶
Ago {XgVo Amho.
H|$Ðmbm amï´>nVr§ ‘m’©$V ¿¶mdm bmJob.
˶mZ§Va gd© njr¶ ~¡R>H$sVrb R>iH$ ~o{eÒVr{df`r bmoH$ VH´$ma H$aVmV. aÒÀ`mgmR>r H$mn `mV AmboÎ`m S>m|Jam{df`r CÀnfim¿`m ~m~VrV \$maer AS>MU `oV
Zmhr. naßVw ~h˛gߪ`m Ho$ear {eYmnÃH$
ñdV§Ì Vob§JUm amÁ¶mÀ¶m {Z{‘©Vr~m~V ‘wÔo g‘moa ¶oVrb. Am§Y«àXoe‘ܶo hihiVmV, `mMr _moR>r Jß_V dmQ>Vo. À`m gd© ~XbmMo AmnUhr bm^YmaH$ YmaH$mß¿`m ~m~VrV EH$ bmI Èn`mßn`™VMr
MM}gmR>r AmUIr XmoZ-VrZ ~¡R>H$m Vob§JUmÀ¶m ‘mJUrZ§Va ‘hmamï´>mV H$mhr _`m©Xm AS>MUrbm H$maUr^yV R>aV Amho.
KoVë¶m OmUma AmhoV. ~wYdmarhr Zo˶m§Zr ñdV§Ì {dX^m©Mr ‘mJUr Ho$br AmhmoV qH$dm AmnUhr À`mn°H$s EH$ AmhmoV ho AmnU {dgÍ$ZM OmVmo.. H$maU hr _`m©Xm Xhm ~mamdfm©nydu
Kmb `mV Ambr hmoVr Am{U XaÂ`mZ¿`m
˶mg§X^m©Vrb MM}Mr EH$ ’o$ar Pmbr Amho. ¶m~m~V ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ‘mÌ H$mimV A^yVnyd© MbZdmT> d À`mAZwfßJmZo
na§Vw Vr {Zî’$i R>abr. Am§Y«mVrb {eVm’$sZo ñdV:bm Xÿa R>odbo Amho. doVZd•’r `m_wio EH$ bmImMr _`m©Xm,
amOH$s¶ nj Am{U {dÚmWu VgoM BVa
g§~§{YVm§er MM}À¶m XmoZ-VrZ ’o$è¶m
H$aʶmMm gaH$maMm {dMma Amho.
¶m~m~VrV H$m±J«og njmVhr AZoH$
{Ma’$ù¶m AmhoV. {dbmg ‘wÎmo$‘dma
¶m§À¶mgmaIo H$mhr OwZo H$m±J«ogZoVo ñdV§Ì
Zm {eH$-nwUo ~g‡dmgmV amÃr ~mam dmOVm ~g
Amio\$mQ>ÁmOdi EH$m Ym„`mda Wmß~br.
‡dmgr ZwH$VoM Sw>bH$s ø`m`bm bmJbo hmoVo.
Ym„`mdaM VÍ$U Ambm Am{U ~gda OmoaOmoamV Wmnm _mÍ$
bmJbm. Mhm,H$m∞\$s,XyY {n `mMo Vo "{Z_ßÃU' hmoVo. ‡dmÌmmßZr
~h˛gߪ` _ßS>itZr Ho$ÏhmM AmobmßS>bobr
Amho. godm{Zd•Œm ZmoH$aXma, H${ZÓR>
_‹`_dJu` Ï`mdgm{`H$ `mßMogw‹Xm dm{f©H$
CÀnfi bmIm¿`m da Jobobo Amho. VemM
EH$mM Hw$Qw>ß~mVrb AZoH$ {_idVo Agbo
Vob§JUmÀ¶m {Z{‘©VrÀ¶m H$ënZobm {dX^m©À¶m ~m~VrV ~mobV AgVmV ‘mÌ CVamdo Am{U À`mMo J´mhH$ Ïhmdo, Aer À`mMr B¿N>m hmoVr. Var À`m gdm©{_iyZ EHy$U dm{f©H$ CÀnfi
H$Jmhr H|$Ðr¶ ZoVo AZwHy$b à{VgmX H$m±J«og njmZo ¶mV H$moUVrhr R>mog ~XbÀ`m g_mOmVrb _mHo$©qQ>JMo ho AJXr N>moQ>o CXmhaU. {dMmaUmar Mm°H$er ^wd`m CS>dUmar Amho.
Iar _m{hVr {Xbr Va Ho$ear dJ©dmar OmD$Z
XoVrb Aer {MÝho {XgV AmhoV. H|$Ðr¶ ^y{‘H$m KoVë¶mMo {XgV Zmhr. OZVm g_mO ~XbVmo Amho, ho AmnU XaamoO nmhVmoM, nU ‡dmgmV ew^´ dJ©dmar {_i `mMr ^rVr (H$maU
J¥h‘§Ìr nr. {MX§~a‘ ¶m§Zr Jwédmar H$mhr ñdV§Ì {dX^m©À¶m ~mOyZo Zmhr Agm ^«‘ ÂhUOo YmdÀ`m pIS>H$sVyZ hm ~Xb H$gm {XgVmo .. À`mMr hr nwadR>m hmoUmar H$moUVrhr dÒVy À`mda {_iV
H$mhr jU{MÃo... Zmhr.) AgVo. À`m_wio ~Ë`mM OUmßZm
à‘wI Zo˶m§er MMm© Ho$br. Xaå¶mZ H$moUr H$ê$Z KoD$ Z¶o. ‘moMm© Am{U EH$m {_Ãm¿`m _wbm¿`m bæmgmR>r ~rS>bm {ZKmbmo hmoVmo. Amnbo CÀnfi A‡m_m{UH$nUo bmIm¿`m
Vob§JU g§¶wº$ H¥$Vr g{‘VrZo H|$Ð Am§XmobZo ZmhrV åhUOo ‘mJUr Zmhr nw `m¿`m {edmOrZJa ÒWmZH$mda ‡MßS> JXu hmoVr. AmVbo AgÎ`mMo ZmB©bmOmZo ÒnÓQ> {bhmdo
gaH$maH$S>o {ZpíMV H$mb‘¶m©XoMr Agm g‘O Zgmdm. ^maVr¶ OZVm ZJa,Am°aßJm~mX,~rS>¿`m {XeoZo Xa nmM {_{ZQ>mßZr JmS>r bmJVo. À`m_wio gaH$mabm ImoQ>r _m{hVr
‘mJUr Ho$br Amho. ¶m H$mb‘¶m©XoV njmbm ñdV§Ì {dX^© amÁ¶mV ñdmañ¶ IMmIM ^Í$Z {ZKV hmoVr. ~g_‹`o H$er~er OmJm Xo `mMm Jw›hm AmoT>dyZ ø`mdm bmJVmo.
{_imbr.~g_Yrb AZoH$ _{hbm-nwÍ$fmßZr VrZ Vmg ÂhUyZ g‹`m¿`m Ho$ear {eYmnÃH$m-
Vob§JUm {Z{‘©VrMo {dYo¶H$ g§gXoV ‘§Oya Amho. H$maU N>moQ>çm amÁ¶m§‘ܶo Ym{åm©H$ C‰`mZoM ‡dmg Ho$bm.ZmoH$argmR>r ~mhoaJmdr amhUmao Úr-nwÍ$f ~m~VMr EH$ bmImMr _`m©Xm H$mb~m¯
H$amdo Aer ˶m§Mr ‘mJUr Amho. amOH$maU H$aUo gmono AgVo. ˶m‘wio Jmdr Mmbbo hmoVo. À`mß¿`m Pmbr AgyZ Vr g⁄pÒWVrbm YÍ$Z dmT>dyZ
gmWrbm ^´_U‹dZr hmoVo Am{U ⁄mdr.
gwédmVrg hm noM {Z‘m©U Pmbm Voìhm ñdV§Ì {dX^m©V ^mOnbm ^ard ñWmZ - kmZo˚da {^. JmdS>o, \$moQ>©, _wß~B©
Vob§JU amï´> g{‘VrMo Aܶj M§ÐeoIa {‘iob Aem AmeonmoQ>r ^maVr¶ OZVm Kar nmoM `mMr À`mßMr AmVwaVm AmboM Agob ÂhUm. ‡ÌZ hm Amho H$s ‡dmgmMm H$mbmdYr gJ˘`mß¿`mM Am`wÓ`mV
À`m gßdmXmß_YyZ Ï`∫$ hmoV Amho Aem Ï`dgm`mbm dmT>bm Amho ÂhUyZ À`mVbm AmZßXhr dmT>bm nm{hOo. H$Yr ÒH$m`dm∞H$ Imbrb
amd ¶m§À¶m CnmofUm‘wio gaH$ma nj VobJ§ UmÀ¶m YVuda ñdV§Ì {dX^© hmoVr. hm ‡dmg H$Yr EH$Xm gßK{Q>V Í$n Xo `mMm. Vo EH$XmMm hm ‡dmg gßnVmo , hr ^mdZm KoD$ZM Omo gd©gm_m›` PmonS>Ám hQ>dm!
^m§~mdbobo hmoVo. ˶m‘wio ñdV§Ì ‘mJV Agmdm. {dX^m©À¶m AH$am gßnob, Ago À`mZm Pmbo hmoVo. _mà AZoH$mß¿`m bjmV `oV _mUyg ‡dmg H$aVmo Amho.. À`m¿`mgmR>r¿`m godmgw{dYm
amÁ¶mMr à{H«$¶m gwê$ H$ê$ Ago {Oëøm§À¶m ~m~VrV Zdm {dH$mg nyU© ‡dmg C‰`mZoM H$amdm Zmhr. dmT>À`m dmT>{d `mMr gw~w‹Xr {ZU©`H$À`m©bm hmoD$ XoV. ghm _{h›`mnydu dmß–o aoÎdo
bmJUm-`mßH$Sy>Z nyU© {VH$sQ> H$m eharH$aUmV ‡dmgmMr _hm_mJm™dÍ$Z YmdVmZm À`mdarb dQ>d•j VmoS> `mV Ambo ÒQ> o e Zg_moarb ~oham_nmS>Ámbm AmJ
AídmgZ XoD$Z H|$ÐgaH$maZo ˶m AmamIS>m V¶ma H$aʶmMr JaO Amho. KoVmV, Agm ‡ÌZ _ZmV `oD$Z JaO dmT>VM OmUma Amho. qH$dm aÒÀ`mdarb ~o{eÒVr{df`r bmoH$ VH´$ma H$aVmV. bmJy Z AZoH$ PmonS>Ám OiÎ`m.IaßVa
noMàg§JmVyZ ~mhoa nS>ʶmMm à¶ËZ ZmJnya d A‘amdVr ¶m XmoZ {Oëøm§Vrb Jobm. AWm©V À`mMo H$maUhr BßQ>aZoQ>Zo H$m_o hmoVmV aÒÀ`mgmR>r H$mn `mV AmboÎ`m S>m|Jam{df`r hihiVmV, ^rH$ Z KmbVm d`memgZm¿`m
_hmZJanm{bH$m H$m`⁄mßZm
AZ{YH•$V PmonS>`m
Ho$bm. ¶mZ§Va Vob§JUÀ¶m ~mOyZo Am{U àJVr dmT>dbr VaM ñdV§Ì {dX^m©bm _bm _mhrV hmoVo. JaO ÂhUyZ bmoH$ KamVM ~gyZ `mMr _moR>r Jß_V dmQ>Vo. À`m gd© ~XbmMo AmnUhr bm^YmaH$ C‰`m am{hÎ`m hmoÀ`m. AZ{YH•$VnUo
{damoYmV Aem XmoÝhr ~mOyZo Am§XmobZo H$mhr AW© ¶oUo e³¶ Amho. ¶m ‡dmemßMr hmoVr.. _wß~B©VÎ`m H$m_o H$aVrb, ho Iao AmhmoV {H±dm AmnUhr À`mn°H$s EH$ AmhmoV ho AmnU _OÎ`mda _Obo C^o am{hbo hmoVo. PmonS>r
bmoH$b¿`m ‡dmÌmmß¿`m —Ô>rZo hr Amho.. _mà À`m ~Xbmbm {dgÍ$ZM OmVmo.. Am°aßJm~mXbm Am{U Zm{eH$bm OmVmZm _mbH$mZo ^mS>ÁmnmoQ>r bmImo Èn`o H$_mdbo
{Z‘m©U Pmbr. nwÝhm ˶mVyZ dmQ> nmíd©^y‘rda Jwê$dmar ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m MMm© AZmR>m`r dmQy> eH$Vo, nU ‡dmg MmßJbm Ïhmdm Ago A⁄mn _moR>m H$mi OmB©b ,Ago {XgVo. _wß~B©V amhUm-`mß¿`m nadm EH$ gwIX Y∏$m ~gbm. ZJaH$So> OmVmZm gwfl`mOdi _mà AmJ bmJÎ`mda ^mS>oH$Íß$Zm dmË`mda
H$mT>ʶmgmR>r gd©njr¶ ~¡R>H$ ~¡R>H$sV {dX^©dmXr Kwgbo d ˶m§Zr H$moUmbm dmQ>V Zmhr? ~gÒWmZHo$, ~g_‹`o KmUM KmU.. hr JmoÔ> bjmV `oUma Zmhr.. nU A{e{jVmßMr _moR>r gߪ`m, "Ò_mB©b ÒQ>moZ' Am{U Zmam`UJmdZßVa "Xm°bV' ZmdmMo hm∞Q>ob gmoS>bo. VoM ^mS>oH$Í$ _wß~B©V C‰`m
~mobdʶmV Ambr. amd Am{U Aݶm¶mMm nmT>m dmMbm. ~wYdmar ,Òd¿N>VmJ•hmßMm dmna H$aUo, hr {ejm Am{U H$moR>o Im`Mo- drOoMr Q>ßMmB© Am{U nm`m^yV godmß¿`m A^mdr ‡À`j Amho. VoWo hÑr ~aoM ‡dmgr Wmß~VmV. AWm©VM VoWo godmhr am{hboÎ`m n{hÎ`m ÒH$m`dm∞H$Imbr
^mOnÀ¶m Zo˶m§Zr Vob§JUmÀ¶m ‘w»¶‘§Ìr AemoH$ MìhmU Am{U fl`m`Mo Va YmS>g... Aer AmOhr gmd©O{ZH$ dmhVwH$sMr ‡dmgmMr JaO dmT>VM OmUma Amho. Vmo ‡dmg JoÎ`m MmßJbr {_iVo. VoWo nadm M∏$ nwÒVH$mßMr XmbZß {Xgbr. AmgË`mbm Ambo d VoM AmVm H$m`_
pÒWVr Amho.. ¡`m gmo`tMm,dmÒVyßMm,dmhZmßMm dmna ‡À`oH$ eVH$m¿`m _mZmZo ~amM gwb^ Pmbm, ho _m›`M H$amdo hÑr AZoH$mßZm ehamV nwÒVH$ IaoXrgmaª`m Hw$R>Î`mM dmÒVÏ` H$a `m¿`m ~oVmV OmJm AS>dyZ
{Z{‘©VrMm AmJ«h Yabm Amho. ‘mÌ àOm {dX^u¶ CÚmoOH$m§À¶m Xaå¶mZ ZmJnya ZmJ[aH$ H$aVmo _mà Vr gmYZo À`m¿`m _mbH$sMr bmJob. {df`mgmR>r doi {_iV Zmhr, À`mß¿`mgmR>r hr XmbZß AmhoV. ~gbo AmhoV. `mVrb AZoH$ PmonS>Ám
amÁ¶‘ njmMo ZoVo A{^ZoVo {Ma§Ordr ¶oWo ~¡R>H$ gwê$ AgVmZm doJù¶m ZmhrV,À`m_wio À`mbm H$moUrM dmbr Zmhr, Ago H$m hmoV gmZoJwÍ$Or H$Wm_mbo¿`m A{YdoeZm¿`m g_mamonm¿`m Zm{eH$bm EbAm`grV {dH$mg A{YH$mar AgboÎ`m [aH$mÂ`m AgyZ À`mV AZ{YH•$V YßXo gwÍ$
¶m§Zr g§¶wº$ Am§Y«àXoebm Amnbm {dX^m©Mo g‘W©H$ Om§~wd§Vamd YmoQ>o ˶m Agmdo? ‡dmgmMr An[ahm`©Vm AmÂhr _m›` Ho$br _mà À`mMm {Z{_ŒmmZo _r ZwH$VmM MmirgJmdbm OmD$Z Ambmo. ho VoM lr{Zdmg A. Omoer `mßZr Vr gwÍ$ Ho$br AmhoV. gwÈdmVr¿`m Amho
H$m`m©
V. nwZd©gZm¿`m ZmdmImbr C^mabobo
b` A⁄mnr VgoM Amho. À`m OmJoda
nmqR>~m Agë¶mMo åhQ>bo Amho. Ago H$m¶©H«$‘mV Amnë¶m H$m¶©H$˶mªgh AmZßX AmÂhr KoD$ eH$V Zmhr.. MmirgJmd,OoWyZ EHo$H$mir _wß~B©bm _moR>Ám ‡_mUmda XyY `oV gßKfm©ZßVa AmVm Vr MmßJbr Mmbbr AmhoV, Ago À`mßZr amOH$s` njmMo H$m`m©b` WmQ>bo Jobo
nwUo-Am°aßJm~mX, nwUo-Zm{eH$ aÒ`mda nydu Ym„`mßMr JXu hmoVo. _Z_mS>n`™V À`m JmS>rV \$ma JXu Pmbr hmoVr. À`mMo Zm{eH$ ^oQ>rV gmß{JVbo. AWm©V hr H$mhr gd©gm_m›` AWdm _erX C^r am{hbr Va AmÌM`©
{dg§dmXr gya AgVmZm gd©njr¶ MMm© Kwgbo. {dX^m©Mo doJio amÁ¶ Agmdo hmoVr. _mà aÒVo MmßJbo hmoD$ bmJbo Am{U ho Ym~o MmboZmgo H$maUhr EH$mZo _bm gmß{JVbo. VoWyZ nw `mbm amÃr n∞g|Oa ‡dmemßgmR>rMr gmo` ZÏho, Varhr _bm Vr nmhˇZ AmZßX Pmbm. dmQ> `mMo H$maU Zmhr. H$maU
{ZpíMV {XeoZo OmUo e³¶ Zmhr. Aer ‘mJUr ˶m§Zr Ho$br. nmo{bgm§Zm Pmbo. Ow›`m nwUo-_wß~B© _hm_mJm©darb pÒWVrhr `mnojm doJir {ZKVo {VZo Í$n`mßV nw `mbm OmVm `oVo. ÂhUOo ~g¿`m H$maU `mM _mJm©Zo Vmo AmZßX gd©gm_m›` ‡dmÌmmßn`©V `oUma PmonS>n≈>rXmXmßMo ho H$m_M Amho. `m
Vob§JUmÀ¶m g‘W©H$m§Zr amOYmZr {X„rV nmMmaU H$amdo bmJob Aem eãXmV Zmhr. ZÏ`mZo PmboÎ`m Eäg‡og hm`doda _mà Mma-nmMM {ZÂ`mnojmhr H$_r {H$ß_VrV... _wß~B©H$amßZm aoÎdoMo _hŒd doJio Amho. À`mMr JVr dmT>br nm{hOo, hm _w‘m {eÑH$ amhVmoM. Vmo PmonS>n≈>r_wio nmXMmË`mßZm Mmb `mg OmJm
JS>~S> gwê$ Ho$br Agë¶m‘wio àmXo{eH$ ‘w»¶‘§Í¶m§Zr {dX^©dmë¶m§Zm X‘ {R>H$mUr _moR>o \w$S>_m∞b AmhoV,Vo OmoamV MmbVmV. ÒnY}V gmßJm`bm ZH$mo... _wß~B©~mhoahr {VZo gd©gm_m›` _mUgmMr AmnU {ZU©`H$V} Am{U Vw_¿`m-_m¬`mgmaª`m gwOmU Zmhr. aÒVm AÒd¿N> Pmbm Amho.
AmnU EH$Q>o nS>bmo AmhmoV, ho Ym~o_mbH$mß¿`mhr bjmV H$er gmo` Ho$br Amho `mMr `mdÍ$Z H$ÎnZm `mdr. Iam ‡ÌZ ZmJ[aH$mßda gmondy `mV. Q¥>∞\$sH$_wio BWo {ZÀ` ^mßS>Uo hmoVmV.
Apñ‘VoMm {df¶ ¶mnwT>o EoaUrda ¶oUma ^abm Varhr A‘amdVr ¶oWo amï´>nVr§Mr hmHo$¿`m AßVamda nmo{bg ÒQ>oeZ Amho. _mÃ
Amho. ‘wimV ¶m {df¶mda H$m±Jgo« nj ^oQ> KoD$Z ñdV§Ì {dX^m©Mr OZVobm À`mMm H$mS>rMm Cn`moJ Zmhr. hr
Am{U VobwJw Xoe‘ ¶m‘Yrb A§VJ©V ‘mJUr aoQ>Uma Agë¶mMo YmoQ>o ¶m§Zr H$mb‡dmh PmonS>n≈>r H$m`_ hmo `mnydu ÀdarV hQ>dyZ
{d^mJ Òd¿N> H$amdm.
‘V^oX MìhmQ>çmda ¶oV AmhoV. gm§{JVbo. ‘hmamï´>mZo Amnbr amOYmZr - amOmam_ {edam_ aoUwgo, {dH´$moir
¶m{df¶mVrb d¡Ym{ZH$ VaVwXr d nidbr. nmUr, g§ÌmàH$ën nidbo
˶mg§X^m©Vrb gdm}ƒ ݶm¶mb¶mVrb
{ZX}e ¶mH$S>ohr Xþb©j H$ê$Z MmbUma
Ago Amamon YmoQ>o ¶m§Zr Ho$bo na§Vw
‘w»¶‘§Í¶m§Zr Vo Amamon ’o$Q>miyZ bmdbo.
B©-_oc¿`m _`m©Xoda _mV ! ho{M \$b H$m`....?
PmaIßS>Mo _mOr _wª`_ßÃr _Yw H$moS>m
`mßMm hdmbm ‡H$aUmV gh^mJ Am{U
Zmhr. EH$ ^m{fH$ amÁ¶ åhUyZ
Am§Y«àXoeMr {Z{‘©Vr 1960 bm
H$aʶmV Amë¶mZ§Va Ho$di
H$m±J«og‘Yrb EH$m JQ>mbm dmQ>Vo åhUyZ
˶m§ZVa ‘w»¶‘§Ìr åhUmbo H$s,
‘hmamï´>mMm ‘w»¶‘§Ìr ¶m Zm˶mZo gd©
àXoem§Mm {dH$mg KS>dyZ AmUʶmMr
‘mPr O~m~Xmar Amho na§Vw
ny duMm nÃmßMm O_mZm OmD$Z AJXr
IoS>ÁmnmS>Ámn`™V BßQ>aZoQ>Mo Omio
AmVm {dÒVmaco Amho. J´m_rU
^mJmVrc {deofVÖ ¡`mßMr _wcß-
_wcr ehamß_‹`o AmhoV qH$dm {dXoemV AmhoV
nmR>dVm `oVo. À`m_wio hm S>oQ>m _oc H$am`Mm
ÂhUOo 30-35 B©-_oÎg H$amÏ`m cmJUma.
BVH$m doi Kmcdm`Mm ÂhUOo Vgß _moR>ß
H$R>rU H$m_M ! nU
{dkmZmZo AmVm `mdahr
Am`S>r Zm|Xdm`Mm. \$mB©c A∞Q>∞M hmoD$Z go Q>
PmÎ`mZßVa gß~ß{YV Ï`äVr¿`m _ocda EH$
qcH$ OmVo. Vr ÂhUOo `m do~gmB©Q>MrM
`wAmaEc AgVo. À`m Ï`äVrZo
À`m qcH$da päcH$ Ho$Î`mZßVa
AmnU nmR>dcoÎ`m "S>oQ>m'~m~V H$moUVrhr
Agwa{jVVm ZgVo.
AmOKS>rcm "go S>{~J\$mB©Îg. S>m∞Q>
H$m∞_', "_oc{~J\$mB©c S>m∞Q> H$m∞_' `mßgmaIr
AZoH$ gßHo$VÒWio Aem ‡H$ma¿`m _moR>Ám
À`mß¿`mH$S>o ~o{hemo~r _mb_Œmm Iyn _moR>Ám
‡_mUmV AgÎ`m¿`m _m{hVrdÍ$Z gaH$maZo
À`mßZm AQ>H$ Ho$br d Mm°H$er gwÍ$ Ho$br.
AemVËho¿`m ~mVÂ`m AmVm ^maVr`
OZVobm {ZÀ`m¿`mM PmÎ`m AmhoV.
À`mß¿`mH$S>o gßJUH$ h_Img AmT>iVmoM. Cnm` emoYcm Amho. `m do~gmB©Q>darc AmnU gmB©O¿`m ÂhUOoM hodr \$mB©Îg nmR>d `mMr À`m_wio H$moUmbmhr `mV Zm{d›` dmQ>bobo
{d^mOZ H$am¶Mo H$m hm àíZ Amho. ˶mda Vm~S>Vmo~ {ZU©¶ KoUo H$R>rU EHy$UM H$m`, BßQ>aZoQ>Mm Am{U À`m~amo~a "Q¥>m›Ò\$a {~J nmR>dcocr \$mB©c S>mD$ZcmoS> gw{dYm Cnc„Y H$Í$Z XoV AmhoV. `mn°H$s Zgmdo. Om{_Z {_iyZ ~mhoa `oVmM
amÁ¶ nwZa©MZm Am¶moJmZo 1955 gmbr Amho. ‘r AmKmS>r gaH$maMm ‘w»¶‘§Ìr B©_ocMm dmna H$aUmË`mßMr gߪ`m ‡MßS> \$mB©Îg' `m H$Í$Z KoVm `oVo. H$mhr {ZÖewÎH$ AmhoV, Va H$mhr gßHo$VÒWio Anojo‡_mUoM AmnU {ZXm}f AgÎ`mMr
¶mM ‘wÚmdê$Z Am§Y«àXoeMo {d^mOZ Agë¶m‘wio KQ>H$ njm§Zm {dMmamV dmT>cr Amho. Var AmOhr `m {dÌdmV AZoH$ do~gmB©Q>dÍ$Z MäH$ 1 gdm©V _hŒdmMß ÂhUOo, `m gw{dYogmR>r ewÎH$ AmH$maVmV. À`mVhr ~m|~ À`mßZr R>moH$br. `m ‡H$aUmV ~arM Y|So
ZmH$mabo hmoVo. ‘J AmVm Vo ‘mݶ KoD$ZM ‘bm ~mobmdo bmJob, Ago ZdZdrZ emoY cmJV AmhoV. Or~rn`™VMr \$mB©c AmnU nmR>dcoÎ`m \$mB©c¿`m ewÎH$ AmH$maUmË`m AZoH$ AS>H$ `mMr eä`Vm AgÎ`mMo {ZXmZ
AmVm hoM nhm Zm ! EIm⁄m Q¥>rnMo qH$dm AmnU go S> H$Í$ gwa{jVVogmR>r "nmgdS>©' gßHo$VÒWimßdÍ$Zhr "Q¥>m`c \$mB©c' ÂhUyZ H$m|S>m¿`m däVÏ`mdÍ$Z Var dmQ>Vo. À`m_wio
H$aVmZm H$moUVo {ZH$f g‘moa R>do m¶Mo hm ˶m§Zr ñnï> gm§{JVbo Vob§JUm n`©Q>ZÒWimMo, cæmMo, dmT>{XdgmMo \$moQ>mo- eH$Vmo. À`mgmR>r da Xo `mMr gw{dYmhr `m EImXr \$mB©c \w$H$Q>mV nmR>dVm `oVo. ¡`mßZm ho ‡H$aU Xm~bo OmUma Ago dmQ>V hmoVo.
àíZ CnpñWV hmoUma Amho. ˶m‘wio àíZmda H|$ÐgaH$maZo nQ>H$Z AmídmgZ päcflg EH${ÃV EIm⁄mcm B©_oc nmR>dm`Mo {XcoÎ`m do~gmB©Q>cm pÏh{OQ> {Xcr H$s g_moa gßHo$VÒWimda Cnc„Y Amho. À`mgmR>r H$YrVar Aem _moR>Ám \$mB©Îg nmR>dmÏ`m VmoM À`mßZm AQ>H$ PmÎ`mMr ~mV_r Ambr.
¶m~m~VrV Ho$di amOH$s¶ ^y{‘H$m d {Xbo na§Vw {dX^m©~m~V H|$Ð Aer AgVrc Va... Vgß nm{hcß Va `m \$moQ>m|Mr - WoQ> XmoZ Am∞fleZ {XgVmV. EH$ ÂhUOo "nmgdS>© ‡moQ>oäQ> A∞ägog Qy> \$mB©Îg' `m cmJVmV, À`mß¿`mgmR>r hm n`m©` CŒm_ ! _mà Xoe ÒdmVßÕ`mZßVa AJ{UV Aem
päcflgMr gmB©O 20-25 E_~rnojm A{YH$ "{gcoäQ> \$mB©c' Am{U X˛gam "[a{gno Q> Am∞fleZda päcH$ H$Í$Z Amncm nmgdS>© ¡`mßZm Zoh_rM 25 E~rnojm A{YH$ ^´ÓQ>mMmar KwetZr hm Xoe nmoIÍ$Z Xoembm
{d{eï> njmMm AmJ«h ¶m Jmoï>r ^y{‘H$m KoUma Zmhr ho ˶m‘wio CKS> AgÎ`mZo EH$m B©_oc¤mao nmR>dUo eä` hmoV B©_oc'. {gcoäQ> \$mB©c'da päcH$ H$Í$Z Zm|XdVm `oVmo. VgoM hm nmgdS>© AmnU gmB©O¿`m \$mB©Îg nmR>dmÏ`m cmJVmV, À`mßZm nwaVo {Ii{Iio H$Í$Z Q>mH$bo Amho. `m
~mOybm R>odyZ gdm}ƒ ݶm¶mb¶mMm g„m Pmbo Amho. KwetMm doirM `moΩ` ~ßXmo~ÒV Pmbm Zmhr.
Zmhr. Aem "S>oQ>m'Mr gmB©O gmYmaUnUo AmnÎ`mcm Or \$mB©c nmR>dm`Mr Amho Vr nmR>dUmË`m Ï`äVrcm "_oc'_YyZ Aem gßHo$VÒWimßMo ewÎH$ ^Í$Z hr godm À`m_wio À`mßMr {nbmdi dmT>VM Mmbbr
200 Vo 800 E_~r BVH$s hmoVo. "_oc'dÍ$Z A∞Q>∞M H$am`Mr Am{U "[a{gno Q> B©_oc' _‹`o \$mB©cgmo~V nmR>dVm `oVmo qH$dm AmnU ZßVa dmnaVm `oD$ eH$Vo. Amho. EH$sH$S>o AJ{UV gßnŒmr Va XwgarH$S>o
OmÒVrV OmÒV 20 Vo 25 E_~rMr \$mB©c ¡`mcm nmR>dm`Mr Amho À`m Ï`äVrMm B©-_oc À`m Ï`äVrcm H$idyhr eH$Vmo. À`m_wio "AfimZ Xem' hmoD$Z XoemoYS>rg bmJbobr
gmoZnjr! ew’ doS>onUm hmoVm. AJXr Òdm_rOt¿`m Ka¿`mßZmhr VgoM IoS>ÁmV VwÂhr Om, amÃr¿mr doi Agob Va Jmdm¿`m
gd©gm_m›` OZVm. `mß¿`mVrb Xar
{XdgmJ{UH$ dmT>VoM Amho. XoemMr Aer
hr pÒWVr ~KyZ Xoe d À`mß¿`m
Á¶oð>¶m§Àbo¶mIH$ àm.{ZYZm‘wà.B©.io gmoZH$m§X{bV~io ZmoH$arbm gwê$dmV Ho$br. AmR>dUtMo
njr ¶m ˶m§À¶m AmË‘M[aÌm§Mo AH$am
dmQ>bo Agob. H$maU OoÏhm EH$ hOma {ed{bßJmßMm gßH$În
nyU© Pmbm, VoÏhm Òdm_rOtZm nm` gai H$aUo Aeä` ~Zbo.
doer~mhoaMo Hw$Ão Vw_¿`mda ^wßH$m`bm bmJVmV. Vo ^wßH$VmV
ÂhUyZ _YÎ`m AmirVrb Hw$Ão ^wßHy$ bmJVmV Am{U eodQ>r
ÒdmVßÕ`mgmR>r ¡`mßZr "{OdmMo amZ' H$aVmZm
gd©ÒdmMr Amh˛Vr hgV hgV {Xbr À`m
V_m_ kmV AkmV ÒdJ©ÒW _ßS>itMo AmÀ_o
MidirVrb EH$ H$m¶©H$Vm© d ì¶mg§Jr ^maVr¶ ^mfm§‘ܶo AZwdmX Pmbo. ˶m§Zm hr JmoÓQ> À`mß¿`m Ka¿`mßZm H$iVmM Ymdni gwÍ$ Pmbr. da¿`m JÎbrVrb Hw$Ão gmam Jmd OmJm H$aVmV. {deof
"ho{M \$b H$m` __ Vnmbm' ÂhUV AmO
ì¶{º$‘Ëd H$mimÀ¶m nS>ÚmAmS> Joobo 1983 ‘ܶo gm{h˶ AH$mX‘rMm ÒdVÖ Òdm_rOr AmO {edÒ_aUmV {Z_ΩZ hmoÀmo. À`mß¿`m ÂhUOo AmnU H$m AmoaS>Vmo ho ~h˛gߪ` Hw$Õ`mßZm g_OVM
Ka¿`mßH$Sy>Z hmoUmar qQ>Jb dm Hw$MoÓQ>m EoH$ `mMr À`mßZm ZÏhVo. ImbMo AmoaS>VmV ÂhUyZ daMo AmoaS>VmV, `mbm H$m` ZäH$sM VS>\$S>V AgVrb.
Amhoo. "AmR>dUrVrb njr' ¶m nwañH$ma {‘imbm. "Ago ho gJio,' "nmoV JaOM ZÏhVr. À`mßMo Xoh^mZ hanbo hmoVo. nU {M{H$ÀgoMm AW© Amho?' À`m¿`m À`m YrQ> ‡ÌZmda Òdm_rOr amJmdVrb - ‡H$me VwH$mam_ na~, H$mß{Xdbr
AmË‘H$WZm‘wio àm. gmoZH$m§~io Am{U nXa', hr ˶m§Mr nwñVHohr AmJ´h YaUmË`mßZm `m JmoÓQ>r H$er g_OUma, `m {dMmamV Ago BVamßZm dmQ>bo, nU Òdm_rOr _ßXpÒ_V H$arV CŒmabo,
YäHo$$-~wäHo$
àH$mePmoVmV Ambo. ˶m§Mo ho nwñVH$ JmObr ‘amR>dmS>m gm{h˶n[afXoÀ¶m d ^oQ>Uo _moR>o H$R>rU H$m_ Amho. nU Vw_¿`mH$S>o gJio AgVmZm Òdm_rOr ghOnUo CX≤Jmabo, "AmnÎ`m "VwÂhr `mM {df`mH$S>o doJ˘`m ZOaoZo nhm. JmdmV AZmoiIr
^mfmemó, g‘mOemó d ‘mZdd§e
emómÀ¶m Ñï>rZo ‘hÎdmMo R>abo. dm.b.
Hw$bH$Uu, Hw$gw‘mJ«O ¶mgma»¶m
~mimnya g§‘obZmMo Vo Aܶj hmoVo.
1979 gmbr Am¡a§Jm~mX ¶oWo Pmboë¶m
{Vgè¶m X{bV gm{h˶ g§‘bo ZmMo Vo
"Xo {MH$mQ>r Agob Va VwÂhr n°bVra JmRy> eH$Vm,' OrdZmV Vmbmbm _hŒd Amho. Oa Vw_¿`m OrdZmV "[aX_'
EH$ Òdm_rOr gmßJV hmoVo. À`mß¿`m S>mo˘`mVrb
AmÀ_{dÌdmg _Zmbm ^oXyZ OmV hmoVm. ^äVJU EoH$V hmoVo.
Xod‡m·rgmR>r AmnU Ho$bobo ‡`ÀZ gmßJVmZm Òdm_rOr
Xod Hw$R>o gmnS>Uma ?
bmoH$ Ambo AmhoV qH$dm gßH$Q> Ambo Amho, `m OmUrdoZo
^wßH$Umao Hw$Ão `mgmR>r Jmd OmJm H$aVmV H$maU doerda¿`m
Hw$Õ`mßda À`mßMm {dÌdmg AgVmo. Am_¿`mAmYr AZoH$ Wmoa
_hmÀ_o, gmYy-gßV hmoD$Z Jobo, À`mßZr Xod nm{hbm hmoVm Am{U
dmaßdma d•jVmoS>rMo Jw›ho H$aUmË`mßda
_mo∏$m d VS>rnmargmaIr H$S>H$ H$madmB©
H$a `mMm gaH$maMm {dMma Amho.
ÂhUmbo, "Xoh Omdmo AWdm amhmo, Aer AdÒWm Omon`™V hmoV (ZmX) Zgob, Va H$emVM "X_' ahmV Zmhr. AJXr Vw_¿`m Am_Mm À`mß¿`mda {dÌdmg Amho. ÂhUyZ Va ^maVmV bmImo - d•jVmoS>rMo Jw›ho H$aUmË`mßda
{X½JOm§Zr ˶m§À¶m boIZmMo ñdmJV Ho$bo ñdmJVmܶj hmoVo. ˶mM~amo~a X{bV Zmhr, Vmoda XodmMo Xe©Z hmoV Zmhr.' Cn{ÒWVmß_‹`o EH$ ‡À`oH$ hmbMmbrV, ‡À`oH$ H•$VrV Vmb~’Vm Agmdr Am{U gmYy-gß›`mgr qH$dm {daäV bmoH$ Am_ OZVobm AmoaSy>Z OmJo _mo∏$m bmdVmZm À`mVyZ Xwgam
hmoV.o àm. gmoZH$m§~io ¶m§M§ m OÝ‘ 1943 ZmQ>ç‘hmoËgdmMo ñdmJVmܶjnXhr {M{H$ÀgH$ ~gbm hmoVm. Xod XmIdm, Zmhr Va ZmpÒVH$dmX hm Vmb H$moUm~amo~a gmYbm Jobm nm{hOo, Va Xodm ~amo~a. H$aVmhoV.' Òdm_rOt¿`m À`m g_n©H$ CŒmamZo {M{H$ÀgH$ ~w’r H$gbm "_moH$m' gmY `mMm hoVy
gmbr Cñ‘mZm~mX ¶oWo gwùimbr JmdmV ˶§mZr ^yf{dbo Amho. ~m¡Õ VÎdkmZ d _m›` H$am, Aem _Vm¿`m _mUgmbm XodmMo ApÒVÀd _m›` AmaVr dm AmZßX Ï`äV H$a `mgmR>r AmnU Q>m˘`m dmOdVmo. pÒV{_V Pmbr. Zgbm ÂhUOo {_i{dbr.
Pmbm, Va ‘hm{dÚmb¶rZ {ejU dmaH$ar Am¶© g‘mOmÀ¶m VÎdkmZmMm hmoUo Aeä`. nU À`mdoir Vmo Jfln ~gbm. Òdm_rOt¿`m hmVmda hmV dmOÎ`mZo Vmb {Z_m©U hmoVmo. AJXr À`mM
AmoKdÀ`m e°brVrb AZw‰mdH$WZmV A{O~mV IßS> nSy> Z`o n’VrZo AmnU EH$ EH$ hmV hbdbm Va Vmo ZwgVmM hbob, Xoh Xod Y_© ü& _Z ~w’r H$_© ü [ajmßZm gmd©O{ZH$ godoMm XOm© XoD$Z
Am¡a§Jm~mX ¶oWo {‘qbX ‘hm{dÚmb¶mV à^md ˶m§À¶mda hmoVm. ˶m§Mo hm À`mMm hoVy Iaß Va À`m¿`m B¿N>o{dÍ$’M nyU©Àdmg Jobm. AmdmO Z H$aVm. Hw$Umbm dmQ>ob VwÂhr "~m` ~m`' H$aVm OmU {ZO d_© ü& AmÀ_kmZo ü&& MmbH$mßZm no›eZ, AmamoΩ`gw{dYm
Pmbo. E‘.E. , Eb. Eb.~r ¶m nXì¶m ì¶{º$‘Ëd {dZ‘« d g‘§Og Òdm_rOtZr OoÏhm EH$ hOma {edqbJ hmVmZo {Z_m©U AmhmV qH$dm _mem _maVm AmhmV. H$maU Vw_Mr Vr H•$Vr {ed eäVr nyU© ü& Ahß ^md MyU© Xo `mg am¡` gaH$ma AZwHy$b.
àmá Ho$bobo àm. gmoZH$m§~io hmoVo. ˶m§À¶m {ZYZmZo X{bV H$a `mMr JmoÓQ> gmß{JVbr, À`mdoir Va Vmo AmÌM`©M{H$VM EH$Q>ÁmMr Agob. ÂhUyZ À`m H•$Vrbm Vmb ZgVmo Am{ m hoM Amho __© ü& Ord gmßJo ü&& - ÂhUOo ‡dmemßMß emar[aH$ Am{U
S>m°.~m~mgmho~ Am§~oS>H$a H$bm, MidirVrb AmUIr EH$ boIH$- Pmbm. gbJ 24 Vmg {g’mgZ KmbyZ EH$ Ï`äVr EH$ hOma AW©hr ZgVmo. ZmpÒVH$Vo¿`m doS>mZo nN>mS>boÎ`m À`m _Z _Zm _mJo ü& ~mßY ~mßYr YmJo ü&
{edqbJ V`ma H$aVo. AmnÎ`m hmVmda H$mnya noQ>dyZ À`mMr VÈUmbm _mà Vo nQ>m`bm V`ma ZÏhVo. Amnbr gmar Xodm R>odr OmJo ü& gd©H$mi ü&& _mZ{gH$ AmamoΩ` {~KS>d `mMß
dm{UÁ¶ {dÚmb¶ ¶oWo CnàmMm¶© hmoVo. H$m¶©H$Vm© H$mimÀ¶m nS>ÚmAmS> Jobm nyOm H$aVo. AJXr Xoh^mZ {dgÍ$Z. VhmZ^wHo$Mr ndm© Z {M{H$ÀgH$ ~w’r EH$dQy>Z Vmo ÂhUmbm, "Xod Amho, Xod Amho, bm`g›gM [ajmMmbH$mßZm {_iUma
J„o~moaJmd ¶oWo ˶m§Zr {ejH$ åhUyZ Amho. H$aVm Aer XodnyOm hmoD$ eH$Vo. hm Iaß Va À`m¿`m —ÓQ>rZo Ago gmao ~m|~bVmV, nU _bm Vo nQ>V Zmhr. H$moUÀ`mhr - AmÀ_ÒdÍ$nm ÂhUm`Mß!
OmJa gXamgmR>r boI amhUm-`mß¿`m hr JmoÔ> bjmV `oUma Zmhr.. nU A{ejrVmßMr _moR>r
gߪ`m, drOoMr Q>ßMmB© Am{U nm`m^yV godmß¿`m A^mdr ‡À`j ‡dmgmMr
YmdUm-`m pIS>H$sVyZ... JaO dmT>VM OmUma Amho. Vmo ‡dmg JoÎ`m eVH$m¿`m _mZmZo ~amM
gwb^ Pmbm , ho _m›`M H$amdo bmJob.
Zm{eH$-nwUo ~g‡dmgmV amÃr ~mam dmOVm ~g Amio\$mQ>ÁmOdi EH$m gmZoJwÍ$Or H$Wm_mbo¿`m Ï`m A{YdoeZm¿`m g_mamonm¿`m
Ym„`mda Wmß~br. ‡dmgr ZwH$VoM Sw>bH$s ø`m`bm bmJbo hmoVo. Ym„`mdaM {Z{_ŒmmZo _r ZwH$VmM MmirgJmdbm OmdyZ Ambmo. ho VoM MmirgJmd
VÍ$U Ambm Am{U ~gda OmoaOmoamV Wmnm _mÍ$ bmJbm. Mhm,H$m∞\$s,XyY ,OoWyZ EHo$H$mir _wß~B©bm _moR>Ám ‡_mUmda XyY `oV hmoVo. _Z_mS>n`™V
{n `mMo Vo '{Z_ßÃU' hmoVo. ‡dmÌ`mßZr CVamdo Am{U À`mMo J´mhH$ Ïhmdo, À`m JmS>rV \$ma JXu Pmbr hmoVr. À`mMo H$maUhr EH$mZo _bm gmß{JVbo
Aer À`mMr B¿N>m hmoVr. ~XbÀ`m g_mOmVrb _mHo$©qQ>JMo ho AJXr .VoWyZ nw `mbm amÃr n∞g|Oa {ZKVo {VZo Í$n`mßV nw `mbm OmVm
N>moQ>o CXmhaU. g_mO ~XbVmo Amho, ho AmnU XaamoO nmhVmoM, nU ‡dmgmV `oVo. ÂhUOo ~g¿`m {ZÂ`mnojmhr H$_r {H±_VrV... _wß~B©H$amßZm aoÎdoMo
ÂhUOo YmdÀ`m pIS>H$sVyZ hm ~Xb H$gm {XgVmo .. À`mMr hr H$mhr _hÀd doJio gmßJm`bm ZH$mo... _wß~B©~mhoahr {VZo gd©gm_m›` _mUgmMr
jU{MÃo... H$er gmo` Ho$br Amho `mMr `mdÍ$Z H$ÎnZm `mdr. Iam ‡ÌZ hm Amho
EH$m {_Ãm¿`m _wbm¿`m bæmgmR>r ~rS>bm {ZKmbmo hmoVmo. nw `m¿`m H$s ‡dmgmMm H$mbmdYr gJ˘`mß¿`mM Am`wÓ`mV dmT>bm Amho ÂhUyZ
{edmOrZJa ÒWmZH$mda ‡MßS> JXu hmoVr. ZJa,Am°aßJm~mX,~rS>¿`m {XeoZo À`mVbm AmZßXhr dmT>bm nm{hOo. H$Yr EH$XmMm hm ‡dmg gßnVmo , hr
Xa nmM {_{ZQ>mßZr JmS>r IMmIM ^Í$Z {ZKV hmoVr. ~g_‹`o H$er~er ^mdZm KoCZM Omo gd©gm_m›` _mUyg ‡dmg H$aVmo Amho..
OmJm {_imbr.~g_Yrb AZoH$ _{hbm-nwÍ$fmßZr VrZ Vmg C‰`mZoM À`m¿`mgmR>r¿`m godmgw{dYm dmT>{d `mMr gw~w‹Xr {ZU©`H$À`m©bm
‡dmg Ho$bm.ZmoH$argmR>r ~mhoaJmdr amhUmao Úr-nwÍ$f Jmdr Mmbbo hmoVo. hmoC XoV.
À`mß¿`m gmWrbm ^´_U‹dZr hmoVo Am{U Kar nmoM `mMr À`mßMr AmVwaVm _hm_mJm™dÍ$Z YmdVmZm À`mdarb dQ>d•j VmoS> `mV AmbrV {H±dm
À`m gßdmXmß_YyZ Ï`∫$ hmoV hmoVr. hm ‡dmg H$Yr EH$Xm gßnob, Ago À`mZm aÒÀ`mdarb ~o{eÒVr{df`r bmoH$ VH´$ma H$aVmV. aÒÀ`mgmR>r H$mn `mV
Pmbo hmoVo. nwU© ‡dmg C‰`mZoM H$amdm bmJUm-`mßH$Sy>Z nwU© {VH$sQ> H$m AmboÎ`m S>m|Jam{df`r hihiVmV, `mMr _moR>r Jß_V
KoVmV, Agm ‡ÌZ _ZmV `odyZ Jobm. AWm©V À`mMo H$maUhr _bm _mhrV dmQ>Vo. À`m gd© ~XbmMo AmnUhr bm^YmaH$ AmhmoV {H±dm AmnUhr
hmoVo. JaO ‡dmemßMr hmoVr.. _wß~B©VÎ`m bmoH$b¿`m ‡dmÌ`mß¿`m XÔ>rZo hr À`mn°H$s EH$ AmhmoV ho AmnU {dgÍ$ZM OmVmo..
MMm© AZmR>m`r dmQy> eH$Vo, nU ‡dmg MmßJbm Ïhmdm Ago H$moUmbm dmQ>V Am°aßJm~mXbm Am{U Zm{eH$bm OmVmZm nadm EH$ gwIX Y∏$m ~gbm.
Zmhr? ~gÒWmZHo$, ~g_‹`o KmUM KmU.. ,Òd¿N>VmJ•hmßMm dmna H$aUo, hr ZJaH$So> OmVmZm gwfl`mOdi 'Ò_mB©b ÒQ>moZ' Am{U Zmam`UJmdZßVa
{ejm Am{U H$moR>o Im`Mo-fl`m`Mo Va YmS>g... Aer AmOhr gmd©O{ZH$ 'Xm°bV' ZmdmMo hm∞Q>ob AmhoV. VoWo hÑr ~aoM ‡dmgr Wmß~VmV. AWm©VM
dmhVwH$sMr pÒWVr Amho.. ¡`m gmo`tMm,dmÒVyßMm,dmhZmßMm dmna ‡À`oH$ VoWo godmhr MmßJbr {_iVo. VoWo nadm M∏$ nwÒVH$mßMr XmbZß {Xgbr.
ZmJ[aH$ H$aVmo _mà Vr gmYZo À`m¿`m _mbH$sMr ZmhrV,À`m_wio À`mbm hÑr AZoH$mßZm ehamV nwÒVH$ IaoXrgmaª`m Hw$R>Î`mg {df`mgmR>r
H$moUrM dmbr Zmhr, Ago H$m hmoV Agmdo? ‡dmgmMr An[ahm`©Vm AmÂhr doi {_iV Zmhr, À`mß¿`mgmR>r hr XmbZß AmhoV. Zm{eH$bm EbAm`grV
_m›` Ho$br _mà À`mMm AmZßX AmÂhr Kody eH$V Zmhr.. {dH$mg A{YH$mar AgboÎ`m lr{Zdmg A. Omoer `mßZr Vr gwÍ$ Ho$br
nwUo-Am°aßJm~mX,nwUo-Zm{eH$ aÒ`mda nwdu Ym„`mßMr JXu hmoVr. _mà AmhoV. gwadmVr¿`m gßKfm©ZßVa AmVm Vr MmßJbr Mmbbr AmhoV, Ago
aÒVo MmßJbo hmoC bmJbo Am{U ho Ym~o MmboZmgo PmboV. Ow›`m À`mßZr Zm{eH$ ^oQ>rV gmß{JVbo. AWm©V hr H$mhr gd©gm_m›` ‡dmemgmR>rMr
nwUo-_wß~B© _hm_mJm©darb pÒWVrhr `mnojm doJir Zmhr. ZÏ`mZo PmboÎ`m gmo` ZÏho, Varhr _bm Vr nmhˇZ AmZßX Pmbm. H$maU `mM _mJm©Zo
Eäg‡og hm`doda _mà Mma-nmMM {R>H$mUr _moR>o \w$S>_m∞b AmhoV,Vo Vmo AmZßX gd©gm_m›` ‡dmÌ`mßn`©V `oUma Amho. À`mMr JVr dmT>br
OmoamV MmbVmV. ÒnY}V AmnU EH$Q>o nS>bmo AmhmoV, ho Ym~o_mbH$mß¿`mhr nm{hOo, hm _w‘m {eÑH$ amhVmoM. Vmo AmnU {ZU©`H$V} Am{U
bjmV AmboM Agob ÂhUm. ‡ÌZ Amho Aem Ï`dgm`mbm gßK{Q>V Í$n Vw_¿`m-_m¬`mgmaª`m gwOmU ZmJ[aH$mßda gmondy `mV.
Xo `mMm. Vo _mà AZoH$mß¿`m bjmV `oV Zmhr.
dmT>À`m eharH$aUmV ‡dmgmMr JaO dmT>VM OmUma Amho. BßQ>aZoQ>Zo
H$m_o hmoVmV ÂhUyZ bmoH$ KamVM ~gyZ H$m_o H$aVrb, ho Iao Amho..
_mà À`m ~Xbmbm A⁄mn _moR>m H$mi OmB©b ,Ago {XgVo. _wß~B©V