You are on page 1of 2

GAZTERIA ETA IMMIGRAZIOA.

KOMUNIDENTITATEAN PARTE HARTZEN Gazteria eta


erabezaroa eta gazteriara heltzeko garaia, bizitza immigrazioa
N eraikitzen eta eraldatzen den garai aberatsa dugu
gizakiok, bertan sortu eta eraikitzen baitugu geure
identitatea, eta komunitatean parte hartuko dugun erak
taxutzen baititugu.
Participando en la
Gazteria immigrantearentzat erronka bat da komunitate comunidentidad
desberdinetarako atxikimenduak batera lantzea,
jatorrizkoari eusteko presioa alde batean eta harrera-
gizartearen parte izateke gogoa bestean. Immigrazioa
asimilazioarekin lotu nahi duten diskurtsoen parean, Juventud e
gazteriarentzat identitate positiboak eraikitzea da egungo
gizarteen erronka handi bat. Akulturazio-prozesuek inmigración
sorrarazitako estresa ahaztu gabe, ezinbestekoa da
aniztasunari arreta ematea, eta aniztasunean, hain zuzen
ere, hiritartasunaren eta gazteriaren definizio berri baterako Palacio de Otsailak
aukerak bilatzea. Villasuso 17
Egungo gizarteetan gazte izateak esan nahi du identitate Jauregia de febrero
anizkoitza eta era berean partekatua, eraikitzea. Prozesu
horretan komunitateak oinarrizko zeregina du bere esku Vitoria-Gasteiz
baitauka: a) elkar aurkitzeko eta elkarren arteko trukerako
espazioak eskaintzea, b)komunitatean esku-hartzeko
bideak sustatzea, eta c)identitateak eraikitzeko eta
birdefinitzeko baliagarriak diren erreferente positiboak
eta desberdinak eskaintzea.

JUVENTUD e INMIGRACIÓN. «Gizaki guztiak animatu beharko lirateke bere baitako


PARTICIPANDO en la COMUNIDENTIDAD aniztasuna onar dezaten, bereak dituzten ondasun
guztien batura gisa uler dezaten identitatea; ez dezaten
a adolescencia y el paso a la juventud, es un tiempo
L de transformación y construcción vital en el que los
seres humanos creamos y construimos la que será nuestra
nahastu identitatea eta ondasun bakar bat, gorena
balitz ulertua, eta gerra-tresna bihurtua. Ahaleginak
identidad, además de ser el momento en el que definimos egin beharko lirateke inor ez dadin baztertua sentitu
nuestras formas de participación en la comunidad. sortzen ari den zibilizazio erkide honetan, denek idoro
Es un reto para la juventud inmigrante elaborar ahal izan dezaten zibilizazio horretan beren
simultáneamente sus distintas pertenencias a diferentes identitatea» (Amin Maalouf)
comunidades, entre la presión por conservar la de origen
y el deseo de sentirse parte de la sociedad de acogida.
Frente a los discursos asimilacionistas de la inmigración, «Se debería animar a todo ser humano a que asumiera
uno de los retos que se presentan a las sociedades actuales su propia diversidad, a que entendiera su identidad
es el modo de construir identidades positivas para la como la suma de sus diversas pertenencias en vez de
juventud. Sin perder de vista el estrés derivado del proceso confundirla con una sola, erigida en pertenencia
de aculturación, es necesario atender a la diversidad y
suprema y en instrumento de guerra. Habría que hacer
encontrar en ella oportunidades para la redefinición de la
ciudadanía en general y de la juventud en particular. lo posible para que nadie se sintiera excluido de la
Ser joven en las sociedades actuales significa construir civilización común que esta naciendo, para que todos
una identidad múltiple al tiempo que compartida. En este pudieran hallar en ella su identidad» (Amin Maalouf).
proceso, la comunidad juega un papel fundamental en
tanto puede: a)facilitar espacios de encuentro e inter-
cambio, b)promover canales de participación comunitaria
y c) proporcionar referentes sociales positivos y diversos
sobre los que construir y redefinir las identidades.
Programa Egitaraua
Mañana de 9.30 h. a 14.00 h. Goizean 9:30etik 14.00etara
9:30. Recepción.
9:30. Harrera
9:45. Apertura. Peio López De Munain. Concejal
9:45. Zabaltze-ekitaldia. Peio López De Munain.
Delegado del Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento
Gasteizko Udaleko Gizarte Gaien Arloko zinegotzi
de Vitoria-Gasteiz
ordezkaria.
10:00. Amina Bargach. Médico psiquiatra infantil. 10:00. Amina Bargach. Haurren mediku psikiatra.
Experta en migraciones. Migrazioetan aditua. Ponentzia:
Ponencia: "Nuevos retos para el sistema educativo: el "Hezkuntza-sistemarentzako erronka berriak:
equilibvrio entre autonomía y dependencia" Autonomia eta independentziaren arteko oreka"
Modera: Mari José Lecertúa. Jefa del Servicio de Moderatzailea: Mari José Lecertúa. Gizartegintza saila
Inserción Social del Departemento Municipal de Udal Departamentuaren Gizarteratze Zerbitzuko Burua.
Intervención Social
11:00. Ramón Flecha. Bartzelonako Unibertsitateko
11:00. Ramón Flecha. Catedrático de Sociología en la
Soziologiako katedraduna.
Universidad de Barcelona.
Ponencia. “La participación de jóvenes inmigrantes en Ponentzia: «Gazte immigranteen parte-hartzea arrakasta
la creación de las actuaciones educativas de éxito” duten hezkuntza-jardueren sorkuntzan»
Modera: Jesús Prieto Mendaza. Asesor de Inter- Moderatzailea: Jesús Prieto Mendaza. Gasteizko
culturalidad de Berritzeguneak. Gasteiz. BERRITZEGUNEko Kulturar-tekotasunerako aholkularia
12:00. Pausa-café 12:00 Kafe-etenaldia
12:30 Carles Freixa: Doctor antropólogo de la 12:30 Carles Feixa: Lleidako Unibertsitateko doktore
Universidad de Lleida. Experto en juventud y tribus antropologoa. Gazterian eta hiri-tribuetan aditua.
urbanas. Ponencia: «Unidos por el Flow: juventud Ponentzia: «Flow-ak baturikoak: gazteria migratzailea
migrante y agencia» eta agentzia»
Modera: Iñaki Luzuriaga Goñi. Educador de Calle de Moderatzailea: Iñaki Luzuriaga Goñi . IRSE elkarteko
la Asociación IRSE. kale-hezitzailea.
13:30-14:00. Debate. 13:30-14:00. Eztabaida

Tarde de 16.00 h. a 19.00 h. Arratsaldea 16.00etatik 19.00etara


Mesa Redonda. Mahai-ingurua.
Modera: Arantzazu Errasti Oregui. Centro Municipal Moderatzailea: Arantzazu Errasti Oregui. Norabide,
de Acogida a la Inmigración, Norabide Udalaren Etorkinentzako Harrera Zerbitzua.
16:00. Asociación Punt de Referencia. Barcelona.
16:00 Punt de Referencia Elkartea . Bartzelona. Marta
Marta Barbara
Bárbara.
16:30. Baketik: Proyecto Izeba. Gipuzkoa. Jonan
16:30 Baketik: Izeba Proiektua. Gipuzkoa. Jonan
Fernández
Fernández.
17:00. Pausa-café.
17:30. Intervención socioeducativa con segundas 17:00 Kafe-etenaldia
generaciones en el barrio de Arganzuela. Madrid. Iván 17:30 Esku-hartze sozial hezitzailea bigarren
Alvarado belaunaldikoekin Madrilgo Arganzuela auzoan.
Madril. Iván Alvarado.
18:00. Proyecto Educativo del Centro Público Gasteiz.
Casco Histórico de Vitoria. 18:00 Gasteizko ikastetxe publikoko hezkuntza-
proiektua. Gasteizko Alde Zaharra
18:30. Debate. 18:30 Eztabaida
19:00. Clausura. Sol Pérez de la Peña. Directora del De- 19:00 Itxiera-ekitaldia. Sol Pérez de la Peña. Udaleko
partamento Municipal de Intervención Social Gizartegintza Sailaren zuzendaria.
INSCRIPCIONES IZENA EMATEKO
Plazas limitadas MUGAK-SOS Arrazakeria: Idazkaritza teknikoa
Secretaría técnica: MUGAK-SOS Arrazakeria Harremanetarako telefono zenbakia:
Tel. 943321811 - info@mugak.org 943 321811 - info@mugak.org

Los/as estudiantes de la UPV/EHU podrán amortizar UPV/EHUko ikasleek aukera askeko kredituak amortizatu
créditos de libre elección participando en las actividades. ahal izango dituzte jarduera hauetan parte hartuz gero.