‫וודֹ‬ ‫ו‬ ‫ודֹ‬ ‫נה ּ‬ ‫מני הָ‬ ‫ט ניִ‬ ‫ה ִמְ‬ ‫ש ניִ‬ ‫ר ע עַרֶ‬ ‫ז ש עַ‬ ‫ה עַרֶ‬ ‫ּ‬ ‫ש עַ‬

‫פר‬ ‫ס רֵ‬ ‫ּ‬ ‫מ ּפַ‬ ‫פ י ְ‬ ‫ר יִ‬ ‫ב א אָ‬ ‫ס אָ‬ ‫ אָ‬ ‫ון‬ ‫ורןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ע ל ּ‬ ‫ּפַ‬

‫ד‪,‬ת‪,‬‬ ‫ר ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫נל ה יןֹ‬ ‫ג אָ‬ ‫ּ‬ ‫ ל יִ‬ ‫ּ‬ ‫נל ה ּפַ‬ ‫ט אָ‬ ‫ּ‬ ‫ק ּפַ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ו ם ּ‬ ‫כ ל יןֹ‬ ‫ּ‬ ‫ד‪,‬ת‪.‬‬ ‫מ ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה י א עןֹ‬ ‫נל ה יִ‬ ‫ג אָ‬ ‫ּ‬ ‫ב יִ‬ ‫ּ‬ ‫ש ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ח י ם ‪,‬תֶ‬ ‫ר יִ‬ ‫פ אָ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫ב ין ּפַ‬ ‫רֵ‬ ‫ּ‬ ‫ר י ם‪,‬‬ ‫ב יִ‬ ‫ח רֵ‬ ‫ל ה ִלֲ‬ ‫ ל י ם ּפַ‬ ‫ א יִ‬ ‫ו ִלֲ‬ ‫ש ם?" שןֹ‬ ‫ש‪,‬ת אָ‬ ‫פ ‪,‬תֶ‬ ‫ח ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫מ ּפַ‬ ‫ל ה י א ְ‬ ‫מל ה יִ‬ ‫" ּפַ‬ ‫ר י ם‪.‬‬ ‫מ יִ‬ ‫וְ‬ ‫ל ה ם אןֹ‬ ‫ח י ם?" רֵ‬ ‫ר יִ‬ ‫פ אָ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫ב ין ּפַ‬ ‫ יש רֵ‬ ‫ּ‬ ‫מל ה רֵ‬ ‫" ּפַ‬ ‫ר‪,‬ת‪,‬‬ ‫מ ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫ו שןֹ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ו ּ‬ ‫ו‪,‬תןֹ‬ ‫ש אןֹ‬ ‫וד ‪,‬תֶ‬ ‫נל ה סןֹ‬ ‫ג אָ‬ ‫ּ‬ ‫ב יִ‬ ‫ּ‬ ‫ יש ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫רֵ‬ ‫ר‪,‬ת‪.‬‬ ‫ז ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪ -‬ל א עןֹ‬ ‫ו‪,‬תןֹ‬ ‫ לל ה אןֹ‬ ‫ג ‪,‬תֶ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫שְ‬ ‫של ה ‪,‬תֶ‬ ‫ק אָ‬ ‫ב אָ‬ ‫ּ‬ ‫כ ל ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ אָ‬ ‫ּ‬ ‫נל ה‪:‬‬ ‫ג אָ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה יִ‬ ‫ּ‬ ‫וד ּפַ‬ ‫פר א‪,‬ת סןֹ‬ ‫ס רֵ‬ ‫ּ‬ ‫ א ּפַ‬ ‫נ י ִלֲ‬ ‫ א יִ‬ ‫ך ִלֲ‬ ‫ א ְ‬ ‫ּפַ‬ ‫נל ה ‪-‬‬ ‫מ אָ‬ ‫טְ‬ ‫טן אָ‬ ‫ק אָ‬ ‫רע אָ‬ ‫ז ּפַ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫מל ה ּ‬ ‫ד אָ‬ ‫ א אָ‬ ‫ב ִלֲ‬ ‫ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫טן ‪-‬‬ ‫ק אָ‬ ‫ו אָ‬ ‫וגןֹ‬ ‫גןֹ‬ ‫מש‪ּ ,‬‬ ‫ש רֵ‬ ‫מְ‬ ‫ש ל יִ‬ ‫ע ין ‪,‬תֶ‬ ‫ר יִ‬ ‫גְ‬ ‫ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫צן‪.‬‬ ‫ר אָ‬ ‫חְ‬ ‫ל ה ּפַ‬ ‫צ א אָ‬ ‫ו אָ‬ ‫מש ל הּ‬ ‫ש רֵ‬ ‫מְ‬ ‫ל ה יִ‬ ‫ּ‬ ‫ לב ּפַ‬ ‫מ רֵ‬ ‫ּ‬ ‫ יִ‬ ‫ר‪,‬ת‪,‬‬ ‫ד ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה י א עןֹ‬ ‫נל ה יִ‬ ‫ג אָ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה יִ‬ ‫ּ‬ ‫מ‪,‬ת ּפַ‬ ‫ד ּפַ‬ ‫ א ְ‬ ‫ב ּפַ‬ ‫ו ם ְ‬ ‫ּ‬ ‫כ ל יןֹ‬ ‫ אָ‬ ‫ּ‬ ‫ר‪,‬ת‪.‬‬ ‫מ ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫רע שןֹ‬ ‫ז ּפַ‬ ‫ל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ע ל ּפַ‬ ‫ך‪ּ ,‬פַ‬ ‫פְ‬ ‫ש רֵ‬ ‫ּ‬ ‫מְ‬ ‫ב ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫קל ה ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ש אָ‬ ‫מְ‬ ‫ּפַ‬ ‫ש‪,‬ת‪,‬‬ ‫ח ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫קט לןֹ‬ ‫ש ‪,‬תֶ‬ ‫ב ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה י א ְ‬ ‫ּ‬ ‫מח!" יִ‬ ‫צ ּפַ‬ ‫ ל י‪ְ ,‬‬ ‫ש יִ‬ ‫טן ‪,‬תֶ‬ ‫ק אָ‬ ‫מח‪ ,‬אָ‬ ‫צ ּפַ‬ ‫"ְ‬ ‫ש‪,‬ת‪.‬‬ ‫ג ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה י א רןֹ‬ ‫צל ה?" יִ‬ ‫ו אָ‬ ‫ל החּ‬ ‫צ א אָ‬ ‫‪,‬ת רֵ‬ ‫בר רֵ‬ ‫ּ‬ ‫כ אָ‬ ‫‪,‬ת י ְ‬ ‫ּ‬ ‫מ ּפַ‬ ‫" אָ‬

‫ ל י ם‪,‬‬ ‫ א יִ‬ ‫ו ִלֲ‬ ‫ד י ם שןֹ‬ ‫ ל יִ‬ ‫ י אָ‬ ‫ל הְ‬ ‫ּ‬ ‫ר‪,‬ת?" ּפַ‬ ‫ב ‪,‬תֶ‬ ‫ד ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫מ ּפַ‬ ‫ל ה י א ְ‬ ‫מ י יִ‬ ‫ א ל יִ‬ ‫" ‪,‬תֶ‬ ‫ ל י ם?‬ ‫ע יִ‬ ‫ל ה אָ‬ ‫ א ל ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫ח י ם אןֹ‬ ‫ר יִ‬ ‫פ אָ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫ א ל ּפַ‬ ‫ א ם ‪,‬תֶ‬ ‫ִלֲ יִ‬ ‫"ל ה‬ ‫ס‪,‬ת‪,‬‬ ‫פ ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫‪,‬תןֹ‬ ‫ו ל א ּ‬ ‫ ל אס ְ‬ ‫ק אָ‬ ‫צל ה ‪ -‬ל א ְ‬ ‫ו אָ‬ ‫ ל א רןֹ‬ ‫ו ןֹ‬ ‫ודןֹ‬ ‫ּןֹ‬ ‫"ד‬ ‫ש‪,‬ת?"‬ ‫פ ‪,‬תֶ‬ ‫ח ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫מ ּפַ‬ ‫ל ה י א ְ‬ ‫נל ה יִ‬ ‫ג אָ‬ ‫ּ‬ ‫ב יִ‬ ‫ּ‬ ‫ש ם ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫מל ה אָ‬ ‫ א‪,‬ת ּפַ‬ ‫" ‪,‬תֶ‬ ‫* *‬ ‫נל ה‬ ‫ו אָ‬ ‫נבןֹ‬ ‫וְ‬ ‫נל ה ּ‬ ‫ט אָ‬ ‫ּ‬ ‫ק ּפַ‬ ‫דל ה ְ‬ ‫ ל אָ‬ ‫ י ְ‬ ‫בע‪ ,‬רֵ‬ ‫ר ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ א ְ‬ ‫ב‪,‬ת ּפַ‬ ‫רק ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ּ‬ ‫נל ה‪.‬‬ ‫מ אָ‬ ‫טְ‬ ‫ש אָ‬ ‫מש ‪,‬תֶ‬ ‫ש רֵ‬ ‫מְ‬ ‫ל ה יִ‬ ‫ּ‬ ‫צן ּפַ‬ ‫ר ּפַ‬ ‫חְ‬ ‫ב ּפַ‬ ‫ו י ְ‬ ‫ּ‬ ‫סּ‬ ‫נּ‬ ‫של ה יִ‬ ‫ו אָ‬ ‫עןֹ‬ ‫מל ה‪:‬‬ ‫כ אָ‬ ‫ח אָ‬ ‫ר א ִלֲ‬ ‫ו אָ‬ ‫ל ה י א נןֹ‬ ‫כ י יִ‬ ‫ע‪,‬ת‪ ,‬יִ‬ ‫ּ‬ ‫ד ּפַ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫בר יןֹ‬ ‫כ אָ‬ ‫ו ְ‬ ‫ּ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ּ‬ ‫מל ה‪.‬‬ ‫ד אָ‬ ‫ א אָ‬ ‫מ א ִלֲ‬ ‫ א אָ‬ ‫ּ‬ ‫ב יִ‬ ‫ע י ם ְ‬ ‫ּ‬ ‫ר יִ‬ ‫ז אָ‬ ‫מְ‬ ‫ּ‬ ‫ח י ם יִ‬ ‫מ יִ‬ ‫וְ‬ ‫ט י ם צןֹ‬ ‫ב יִ‬ ‫נ אָ‬ ‫ְ‬

‫נ י ם‪,‬‬ ‫מ י יִ‬ ‫ט יִ‬ ‫מְ‬ ‫מל ה ּפַ‬ ‫ד אָ‬ ‫ א אָ‬ ‫ב ִלֲ‬ ‫ש ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫רע ‪,‬תֶ‬ ‫ז ּפַ‬ ‫כ ל ‪,‬תֶ‬ ‫ל הג ּ‬ ‫נ רֵ‬ ‫‪,‬ת אָ‬ ‫מְ‬ ‫ך יִ‬ ‫כְ‬ ‫ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫נ י ם‪.‬‬ ‫ב יִ‬ ‫ ל אָ‬ ‫ּ‬ ‫ג‪,‬ת ּפַ‬ ‫ א ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫שדןֹ‬ ‫מ א‪, ,‬תֶ‬ ‫ א אָ‬ ‫ּ‬ ‫ו יִ‬ ‫כמןֹ‬ ‫מל ה‪ְ ,‬‬ ‫ּ‬ ‫ד אָ‬ ‫ א אָ‬ ‫ל ה ִלֲ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ְ‬ ‫ח‪,‬‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫פ רֵ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫מְ‬ ‫ו יִ‬ ‫ד ל ּ‬ ‫ג רֵ‬ ‫רש‪ ,‬אָ‬ ‫ּ‬ ‫ש ‪,‬תֶ‬ ‫כל ה ןֹ‬ ‫מ רֵ‬ ‫ּ‬ ‫כל ה ּפַ‬ ‫ו אָ‬ ‫ב‪,‬תןֹ‬ ‫רע ְ‬ ‫ּ‬ ‫ז ּפַ‬ ‫ּפַ ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה‬ ‫ח‪.‬‬ ‫מ ּפַ‬ ‫ו רֵ‬ ‫וצןֹ‬ ‫חְ‬ ‫כ ּפַ‬ ‫גר ּ‬ ‫ו רֵ‬ ‫ח ם אןֹ‬ ‫ל ה אָ‬ ‫מל ה ּפַ‬ ‫ד אָ‬ ‫ א אָ‬ ‫ל ה ִלֲ‬ ‫טן ּפַ‬ ‫ב ‪,‬תֶ‬ ‫ב ‪,‬תֶ‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬תן‪,‬‬ ‫ א י אָ‬ ‫ו רֵ‬ ‫זק ְ‬ ‫ח אָ‬ ‫ יל ה אָ‬ ‫ל ה‪,‬תֶ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו א יִ‬ ‫שר ל הּ‬ ‫ א ‪,‬תֶ‬ ‫כ ִלֲ‬ ‫חד‪ּ ,‬פַ‬ ‫ּ‬ ‫ א אָ‬ ‫ו ם ‪,‬תֶ‬ ‫ יןֹ‬ ‫טן‪,‬‬ ‫ק אָ‬ ‫ל ה אָ‬ ‫ּ‬ ‫זל ה ּפַ‬ ‫צל ה‪, ,‬תֶ‬ ‫ו אָ‬ ‫ל החּ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫פרץ לןֹ‬ ‫ י ְ‬ ‫ יִ‬ ‫ק י ם‪,‬‬ ‫ר יִ‬ ‫ּ‬ ‫ י ּקֻ‬ ‫ ל יו ְ‬ ‫ע אָ‬ ‫ש אָ‬ ‫‪,‬ת י ל‪, ,‬תֶ‬ ‫ש יִ‬ ‫ו אָ‬ ‫כמןֹ‬ ‫צ א ְ‬ ‫ּ‬ ‫ י רֵ‬ ‫בט רֵ‬ ‫נ ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ּפַ‬ ‫ד י ם‪.‬‬ ‫ ל יִ‬ ‫ י אָ‬ ‫וְ‬ ‫כמןֹ‬ ‫ל ה ם ְ‬ ‫ּ‬ ‫צ י ם רֵ‬ ‫ע יִ‬ ‫ ל רֵ‬ ‫ט י ם ְ‬ ‫ב יִ‬ ‫נ אָ‬ ‫כ י ְ‬ ‫ יִ‬ ‫ּ‬ ‫פל ה‪,‬‬ ‫ י ‪,‬תֶ‬ ‫ו אָ‬ ‫ו ל ְ‬ ‫גדןֹ‬ ‫עץ אָ‬ ‫ּ‬ ‫ ל רֵ‬ ‫ד ל ְ‬ ‫ג ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו יִ‬ ‫זק ְ‬ ‫ח רֵ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫ י ְ‬ ‫בט יִ‬ ‫נ ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ּפַ‬ ‫ אל ה‪,‬‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫כ ל רןֹ‬ ‫ח‪,‬ת אָ‬ ‫ּ‬ ‫מ ּפַ‬ ‫שְ‬ ‫גר‪ ,‬יִ‬ ‫ב רֵ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו יִ‬ ‫חְ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫פ רֵ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו א יִ‬ ‫ל הּ‬

‫ו‪,‬ת‪,‬‬ ‫פרןֹ‬ ‫ו רֵ‬ ‫ּ‬ ‫ יב אּ‬ ‫ל ה ם אָ‬ ‫מ ‪,‬תֶ‬ ‫ח י ם‪ ,‬רֵ‬ ‫ר יִ‬ ‫פ אָ‬ ‫צ י א ְ‬ ‫ּ‬ ‫ו יִ‬ ‫ו א יןֹ‬ ‫ל הּ‬ ‫ו‪,‬ת‪.‬‬ ‫ורןֹ‬ ‫ו‪,‬ת‪-‬שּ‬ ‫ורןֹ‬ ‫סק‪ ,‬שּ‬ ‫ש ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫מש‪ ,‬אןֹ‬ ‫ש רֵ‬ ‫מְ‬ ‫ יִ‬ ‫ו‪,‬‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ו ּ‬ ‫כמןֹ‬ ‫טן ְ‬ ‫ּ‬ ‫ק אָ‬ ‫ו אָ‬ ‫ו ל‪ ,‬אןֹ‬ ‫גדןֹ‬ ‫ו אָ‬ ‫ּ‬ ‫של הּ‬ ‫מ י ‪,‬תֶ‬ ‫ב א‪ ,‬יִ‬ ‫ י ןֹ‬ ‫ אז אָ‬ ‫ אָ‬ ‫ו‪,‬‬ ‫וגןֹ‬ ‫גןֹ‬ ‫ל ה ּ‬ ‫ א‪,‬ת ּפַ‬ ‫שמר ‪,‬תֶ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו יִ‬ ‫מש ְ‬ ‫ש רֵ‬ ‫מְ‬ ‫ל ה יִ‬ ‫ּ‬ ‫ א‪,‬ת ּפַ‬ ‫כ ל ‪,‬תֶ‬ ‫ י א ּפַ‬ ‫ד ל‪,‬‬ ‫ג ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו א יִ‬ ‫ש ם ל הּ‬ ‫ו אָ‬ ‫מן‪ְ ,‬‬ ‫ט ןֹ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו א יִ‬ ‫מל ה ל הּ‬ ‫ד אָ‬ ‫ א אָ‬ ‫ב ִלֲ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ו‪,‬תןֹ‬ ‫ אןֹ‬ ‫ד ל‪.‬‬ ‫ג אָ‬ ‫ּ‬ ‫מְ‬ ‫כ יִ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫ב ּפַ‬ ‫ג ןֹ‬ ‫עץ‪ ,‬אָ‬ ‫ּ‬ ‫ ל רֵ‬ ‫ יל ה ְ‬ ‫ל ה‪,‬תֶ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו א יִ‬ ‫ג ם ל הּ‬ ‫ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫מ י ם‪:‬‬ ‫ י יִ‬ ‫נ י אָ‬ ‫פרֵ‬ ‫ ל ְ‬ ‫‪,‬תל ה יִ‬ ‫ א אָ‬ ‫ר ִלֲ‬ ‫בר אָ‬ ‫כ אָ‬ ‫זל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫כ ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫בר ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ד אָ‬ ‫ו אָ‬ ‫ּ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ּ‬ ‫ א י ם‬ ‫ו יִ‬ ‫וגןֹ‬ ‫גןֹ‬ ‫רע ּ‬ ‫ז ּפַ‬ ‫ו אָ‬ ‫של הּ‬ ‫מ י ‪,‬תֶ‬ ‫ב א יִ‬ ‫ס אָ‬ ‫ּ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫‪,‬ת א ְ‬ ‫ב אָ‬ ‫סְ‬ ‫ש ל אָ‬ ‫צר ‪,‬תֶ‬ ‫ִלֲ רֵ‬ ‫בח‬ ‫ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫שו‪,‬‬ ‫כ אָ‬ ‫עְ‬ ‫ש ם ּפַ‬ ‫ יש אָ‬ ‫ו ל רֵ‬ ‫גדןֹ‬ ‫מש אָ‬ ‫ּ‬ ‫ש רֵ‬ ‫מְ‬ ‫עץ יִ‬ ‫רֵ‬

‫פ יו‪.‬‬ ‫נ אָ‬ ‫ע אָ‬ ‫ש י ם ִלֲ‬ ‫ו יִ‬ ‫ו ל עןֹ‬ ‫גדןֹ‬ ‫צ ל אָ‬ ‫ּ‬ ‫ש רֵ‬ ‫‪,‬תֶ‬ ‫* *‬
‫•‬

‫ לל ה‪,‬‬ ‫‪,‬ת אָ‬ ‫שְ‬ ‫ו אָ‬ ‫וגןֹ‬ ‫גןֹ‬ ‫ל ה ּ‬ ‫‪,‬ת ּ‬ ‫ב י אָ‬ ‫נ‪,‬ת רֵ‬ ‫ּ‬ ‫גּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ב יִ‬ ‫ו ְ‬ ‫ּ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה‪.‬‬ ‫ ל ּ‬ ‫ש אָ‬ ‫מ ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫עץ יִ‬ ‫ יל ה רֵ‬ ‫ל ה‪,‬תֶ‬ ‫ י ְ‬ ‫ל ה יִ‬ ‫ ל ּ‬ ‫ג ם אָ‬ ‫ש ּפַ‬ ‫צל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ו אָ‬ ‫ל ה י א רןֹ‬ ‫ יִ‬ ‫ א ם‪,‬‬ ‫ו רֵ‬ ‫כמןֹ‬ ‫ל ה י א ְ‬ ‫ּ‬ ‫מל ה יִ‬ ‫ד אָ‬ ‫ א אָ‬ ‫ע‪,‬ת‪ִ :‬לֲ‬ ‫ד ּפַ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ו יןֹ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ּ‬ ‫מ ם‪,‬‬ ‫ח רֵ‬ ‫ּ‬ ‫ ל ּפַ‬ ‫וְ‬ ‫ור ּ‬ ‫שמןֹ‬ ‫ ל ְ‬ ‫דל ה יִ‬ ‫פ י אָ‬ ‫ק יִ‬ ‫ּ‬ ‫מְ‬ ‫רע ּפַ‬ ‫ז ּפַ‬ ‫ל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ א‪,‬ת ּפַ‬ ‫‪,‬תֶ‬ ‫ג‪,‬ת‪,‬‬ ‫פ ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה י א סןֹ‬ ‫ש יִ‬ ‫ י ם ‪,‬תֶ‬ ‫מ יִ‬ ‫ל ה ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫מן ּפַ‬ ‫ו יִ‬ ‫ו‪,‬תןֹ‬ ‫קל ה אןֹ‬ ‫ש אָ‬ ‫מְ‬ ‫ל ה י א ּפַ‬ ‫ יִ‬ ‫ג‪,‬ת‪.‬‬ ‫ז ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫וק מןֹ‬ ‫‪,‬ת ינןֹ‬ ‫ל ה יִ‬ ‫ּ‬ ‫ש ל ּפַ‬ ‫וק ‪,‬תֶ‬ ‫בּ‬ ‫קּ‬ ‫בְ‬ ‫ ל ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫מ א ּפַ‬ ‫ א אָ‬ ‫ּ‬ ‫ש יִ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫כמןֹ‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬ ‫ח‪,‬‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫פ רֵ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫מְ‬ ‫ו יִ‬ ‫ד ל ּ‬ ‫ג רֵ‬ ‫כל ה‪ ,‬אָ‬ ‫ּ‬ ‫ו אָ‬ ‫ב‪,‬תןֹ‬ ‫ד ל ְ‬ ‫ּ‬ ‫ג רֵ‬ ‫בט אָ‬ ‫ּ‬ ‫נ ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ּפַ‬ ‫ח‪.‬‬ ‫מ ּפַ‬ ‫ו רֵ‬ ‫ו א צןֹ‬ ‫זק ל הּ‬ ‫ח אָ‬ ‫ו אָ‬ ‫ר י א ְ‬ ‫ב יִ‬ ‫בר אָ‬ ‫ּ‬ ‫ע אָ‬ ‫ּ‬ ‫ו ּקֻ‬ ‫כמןֹ‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬ ‫ ל ם‬ ‫ו אָ‬ ‫ל העןֹ‬ ‫ו יר אָ‬ ‫ א יִ‬ ‫ ל ִלֲ‬ ‫צ א ּפַ‬ ‫ י רֵ‬ ‫ורֵ‬ ‫פרץ ְ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו א יִ‬ ‫חד ל הּ‬ ‫ א אָ‬ ‫ו ם ‪,‬תֶ‬ ‫ יןֹ‬ ‫ ל ם‪.‬‬ ‫כ אָ‬ ‫ּ‬ ‫ו ּקֻ‬ ‫ּ‬ ‫כמןֹ‬ ‫פל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫ י ‪,‬תֶ‬ ‫דש‪ ,‬אָ‬ ‫ח אָ‬ ‫עץ אָ‬ ‫ ל רֵ‬ ‫ יל ה ְ‬ ‫ל ה‪,‬תֶ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו יִ‬ ‫ְ‬

‫* * *‬ ‫ק י‪,‬‬ ‫ו יִ‬ ‫בּ‬ ‫ד ל ּ‬ ‫ג רֵ‬ ‫ל ה אָ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּ‬ ‫ב י אָ‬ ‫ ל רֵ‬ ‫כל ה ְ‬ ‫ו אָ‬ ‫סמּ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫צר ּפַ‬ ‫ אָ רֵ‬ ‫בח‬ ‫ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ק י‪,‬‬ ‫ו יִ‬ ‫ו שּ‬ ‫שמןֹ‬ ‫וְ‬ ‫כן ּ‬ ‫ש רֵ‬ ‫ לד אָ‬ ‫ י ‪,‬תֶ‬ ‫ש ל ‪,‬תֶ‬ ‫ לב ‪,‬תֶ‬ ‫כ ‪,‬תֶ‬ ‫ּפַ ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה‬

‫ו‪,‬ת‪,‬‬ ‫כןֹ‬ ‫רּ‬ ‫ א ּקֻ‬ ‫נ יו ִלֲ‬ ‫ז אָ‬ ‫ א ְ‬ ‫ו אָ‬ ‫ו ם ְ‬ ‫ לב חּ‬ ‫כ ‪,‬תֶ‬ ‫ק י ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ו יִ‬ ‫בּ‬ ‫ּ‬ ‫ו‪,‬ת‪.‬‬ ‫וקןֹ‬ ‫מ‪,‬תּ‬ ‫ י ם ְ‬ ‫נ יִ‬ ‫ע יּפַ‬ ‫ו רֵ‬ ‫וְ‬ ‫צחןֹ‬ ‫מְ‬ ‫ב יִ‬ ‫בן ְ‬ ‫ּ‬ ‫ ל אָ‬ ‫‪,‬ת ם אָ‬ ‫כ ‪,‬תֶ‬ ‫‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫בע‪,‬‬ ‫ר ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ א ְ‬ ‫פר ּפַ‬ ‫ס אָ‬ ‫ּ‬ ‫מְ‬ ‫ י‪,‬ת יִ‬ ‫ב יִ‬ ‫ב ּפַ‬ ‫מר‪ְ ,‬‬ ‫ּ‬ ‫ש ל ע ‪,‬תֶ‬ ‫ י‪,‬ת ‪,‬תֶ‬ ‫ב יִ‬ ‫ל ה ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ יד ּפַ‬ ‫ לּפַ‬ ‫ְ‬ ‫בל ה‪,‬‬ ‫ ל אָ‬ ‫ּ‬ ‫כְ‬ ‫ון‪ּ :‬פַ‬ ‫ּ‬ ‫נכןֹ‬ ‫‪,‬תר אָ‬ ‫ו רֵ‬ ‫ו יןֹ‬ ‫ לב‪ ,‬אןֹ‬ ‫כ ‪,‬תֶ‬ ‫ יש ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ש ם רֵ‬ ‫ג ם אָ‬ ‫ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫נל ה‬ ‫ט אָ‬ ‫ּ‬ ‫ק ּפַ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫ס י ּפַ‬ ‫ס י יִ‬ ‫נל ה יִ‬ ‫כ אָ‬ ‫ש רֵ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫בל ה ּפַ‬ ‫ ל אָ‬ ‫ּ‬ ‫כְ‬ ‫ל ה ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫פל ה ּפַ‬ ‫ י אָ‬ ‫ אָ‬ ‫נל ה‪.‬‬ ‫ז אָ‬ ‫ א ְ‬ ‫כל ה אָ‬ ‫ר אָ‬ ‫ּ‬ ‫ א ּקֻ‬ ‫ו ִלֲ‬ ‫ו ם‪ּ ,‬פַ‬ ‫בע חּ‬ ‫צ ּפַ‬ ‫ל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ ל ּ‬ ‫ג ם אָ‬ ‫ּפַ‬ ‫ּ‬

‫מ יד‪,‬‬ ‫‪,‬ת יִ‬ ‫ס י אָ‬ ‫ּ‬ ‫ס י יִ‬ ‫ר י יִ‬ ‫ח רֵ‬ ‫ א ִלֲ‬ ‫רץ ּפַ‬ ‫ק י אָ‬ ‫ו יִ‬ ‫בּ‬ ‫ּ‬ ‫מ יד‪.‬‬ ‫צ יִ‬ ‫ב אָ‬ ‫בר ְ‬ ‫ּ‬ ‫ו אָ‬ ‫ּ‬ ‫מחּ‬ ‫ו א ְ‬ ‫ל ה ל הּ‬ ‫ ל י אָ‬ ‫ּ‬ ‫ א ‪,‬תֶ‬ ‫ו רֵ‬ ‫ לּ‬ ‫ א ּ‬ ‫כ יִ‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬ ‫ח‪,‬‬ ‫ב ּפַ‬ ‫ו רֵ‬ ‫ יד נןֹ‬ ‫מ אָ‬ ‫ּ‬ ‫ו א יִ‬ ‫ אל ה ל הּ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה רןֹ‬ ‫‪,‬ת ּ‬ ‫ו אָ‬ ‫ו א אןֹ‬ ‫של הּ‬ ‫כ ‪,‬תֶ‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬

‫ח‪.‬‬ ‫ר ּפַ‬ ‫ח רֵ‬ ‫רְ‬ ‫מ ּפַ‬ ‫ור ְ‬ ‫ אחןֹ‬ ‫מ אָ‬ ‫ו רֵ‬ ‫ל ה‪ּ ,‬‬ ‫בּ‬ ‫ב י אָ‬ ‫ס יִ‬ ‫בב ְ‬ ‫ו רֵ‬ ‫‪,‬תןֹ‬ ‫סּ‬ ‫מְ‬ ‫ יִ‬ ‫זר‬ ‫ח רֵ‬ ‫ּ‬ ‫מ ּפַ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ר י ּ‬ ‫ח ‪,‬תֶ‬ ‫ א ִלֲ‬ ‫וב ּפַ‬ ‫ק י שּ‬ ‫ו יִ‬ ‫בּ‬ ‫ר‪,‬ת‪ּ :‬‬ ‫מ ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫מ א אןֹ‬ ‫ א אָ‬ ‫ּ‬ ‫ אז יִ‬ ‫ אָ‬ ‫זר‪.‬‬ ‫ו רֵ‬ ‫זל ה ל א עןֹ‬ ‫ע‪, ,‬תֶ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫מנןֹ‬ ‫ ל ְ‬ ‫שר יִ‬ ‫פ אָ‬ ‫ א ְ‬ ‫ א י‪, -‬תֶ‬ ‫ז א‪,‬ת יִ‬

‫ל הב‪,‬‬ ‫ו רֵ‬ ‫ס י אןֹ‬ ‫ס י יִ‬ ‫ א‪,‬ת יִ‬ ‫ק י ‪,‬תֶ‬ ‫ו יִ‬ ‫בּ‬ ‫ע‪,‬ת‪ּ :‬‬ ‫ד ּפַ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ו יןֹ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ּ‬ ‫בב‪.‬‬ ‫ו רֵ‬ ‫‪,‬תןֹ‬ ‫סּ‬ ‫מְ‬ ‫מ יד יִ‬ ‫‪,‬ת יִ‬ ‫ו א אָ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה ל הּ‬ ‫בּ‬ ‫ב י אָ‬ ‫ס יִ‬ ‫כן ְ‬ ‫ ל רֵ‬ ‫ו אָ‬ ‫ְ‬ ‫ל הב ‪-‬‬ ‫‪,‬ת א ּפַ‬ ‫ו ּ‬ ‫ו‪,‬תןֹ‬ ‫ס י אןֹ‬ ‫ס י יִ‬ ‫ג ם יִ‬ ‫ש ּפַ‬ ‫כ ‪,‬תֶ‬ ‫ע‪,‬ת‪ְ ,‬‬ ‫ּ‬ ‫ד ּפַ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ג ם יןֹ‬ ‫ל ה י א ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ יִ‬ ‫ל הב!‬ ‫ל הב! ּפַ‬ ‫חל ה ‪ּ -‬פַ‬ ‫ב י אָ‬ ‫נ יִ‬ ‫וְ‬ ‫ש יב לןֹ‬ ‫‪,‬ת יִ‬ ‫ל ה י א ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ יִ‬ ‫ ל יו‪,‬‬ ‫ג אָ‬ ‫רְ‬ ‫ב ּפַ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּ‬ ‫ו אָ‬ ‫ז יק אןֹ‬ ‫ח יִ‬ ‫ י ִלֲ‬ ‫ו א ּפַ‬ ‫ אז ל הּ‬ ‫ אָ‬ ‫ד יו‪.‬‬ ‫ י אָ‬ ‫ב אָ‬ ‫בק ְ‬ ‫ּ‬ ‫ח רֵ‬ ‫ּ‬ ‫מ ּפַ‬ ‫ א יש ְ‬ ‫ש יִ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫כמןֹ‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬

‫ל ה‪,‬‬ ‫בּ‬ ‫טמן אָ‬ ‫ּ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו א יִ‬ ‫ו ל הּ‬ ‫ש לןֹ‬ ‫רע ‪,‬תֶ‬ ‫ז ּפַ‬ ‫ל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ א‪,‬ת ּפַ‬ ‫‪,‬תֶ‬ ‫בל ה‪.‬‬ ‫ל ה אָ‬ ‫ א ִלֲ‬ ‫ר י ּפַ‬ ‫פ יִ‬ ‫ש ם ְ‬ ‫ּ‬ ‫ד ל אָ‬ ‫ג רֵ‬ ‫ּ‬ ‫ ל ּפַ‬ ‫ד י ְ‬ ‫כ רֵ‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬ ‫ש י ם‪,‬‬ ‫ד יִ‬ ‫ח אָ‬ ‫מל ה ֳ‬ ‫כ אָ‬ ‫ּ‬ ‫רל ה ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה אָ‬ ‫ יל ה אָ‬ ‫ל ה‪,‬תֶ‬ ‫‪,‬ת ְ‬ ‫ס י יִ‬ ‫ּ‬ ‫ס י יִ‬ ‫ יִ‬ ‫ב י ם‪,‬‬ ‫ ל יִ‬ ‫כ אָ‬ ‫ור ְ‬ ‫ּ‬ ‫גּ‬ ‫חּ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫צמןֹ‬ ‫ ל ְ‬ ‫ח י ל יִ‬ ‫‪,‬ת יִ‬ ‫ י ְ‬ ‫ל ה ּפַ‬ ‫כּ‬ ‫ו אָ‬ ‫ב‪,‬תןֹ‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬ ‫ש ל‪,‬‬ ‫ב רֵ‬ ‫ו אָ‬ ‫ּ‬ ‫כן ְ‬ ‫ו אָ‬ ‫ו ל‪ ,‬מּ‬ ‫גדןֹ‬ ‫ יל ה אָ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה‪,‬תֶ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו א יִ‬ ‫של הּ‬ ‫כ ‪,‬תֶ‬ ‫וְ‬ ‫ּ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה ל‪,‬‬ ‫ו רֵ‬ ‫וצןֹ‬ ‫וק ְ‬ ‫מ‪,‬תןֹ‬ ‫ לב אָ‬ ‫ב אָ‬ ‫ ל ְ‬ ‫כ ּפַ‬ ‫צל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫ו אָ‬ ‫ל החּ‬ ‫צ א ּפַ‬ ‫ י רֵ‬ ‫ורֵ‬ ‫ְ‬ ‫נל ה‬ ‫ש אָ‬ ‫צ י אָ‬ ‫ח יִ‬ ‫ל ה ִלֲ‬ ‫בן ּפַ‬ ‫ד ם‪, ,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ו רֵ‬ ‫קןֹ‬ ‫ל ה ּ‬ ‫ור ּפַ‬ ‫גּ‬ ‫ל ה ּ‬ ‫מ י‪ּ ,‬פַ‬ ‫ו יִ‬ ‫ו חּ‬ ‫כמןֹ‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬ ‫נל ה‪.‬‬ ‫ו אָ‬ ‫שכּ‬ ‫בְ‬ ‫ו א ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ג ם ל הּ‬ ‫ס י ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ס י יִ‬ ‫ ל יִ‬ ‫וְ‬ ‫ק י ּ‬ ‫ו יִ‬ ‫בּ‬ ‫ ל ּ‬ ‫ לד ְ‬ ‫ו אָ‬ ‫שנןֹ‬ ‫‪,‬תֶ‬ ‫קל ה‪,‬‬ ‫נ י אָ‬ ‫מ יִ‬ ‫ו ְ‬ ‫ו‪,‬תןֹ‬ ‫ס י אןֹ‬ ‫ס י יִ‬ ‫ך יִ‬ ‫ א י ְ‬ ‫‪,‬תל ה רֵ‬ ‫ א אָ‬ ‫ר ִלֲ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ּ‬ ‫קל ה‪.‬‬ ‫ק אָ‬ ‫ ל ְ‬ ‫ּ‬ ‫ו יִ‬ ‫ו‪,‬תןֹ‬ ‫ל ה אןֹ‬ ‫ ל ּ‬ ‫ש אָ‬ ‫דל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ר אָ‬ ‫ּ‬ ‫ו ּקֻ‬ ‫ל הְ‬ ‫ּ‬ ‫ון ּפַ‬ ‫ לשןֹ‬ ‫ב אָ‬ ‫ּ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ב יש‪,‬‬ ‫כ יִ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫ א ל ּפַ‬ ‫רץ ‪,‬תֶ‬ ‫ו א אָ‬ ‫ול הּ‬ ‫טן‪ְ ,‬‬ ‫ק אָ‬ ‫ יל ה אָ‬ ‫ל ה אָ‬ ‫ש אָ‬ ‫כ ‪,‬תֶ‬ ‫ע ם‪ְ ,‬‬ ‫ּ‬ ‫פ ּפַ‬ ‫ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ח יש‪,‬‬ ‫כל ה יִ‬ ‫ש אָ‬ ‫מְ‬ ‫כל ה אָ‬ ‫ר אָ‬ ‫ד אָ‬ ‫מְ‬ ‫ ל יִ‬ ‫ּ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ו‪,‬תןֹ‬ ‫ס י אןֹ‬ ‫ס י יִ‬ ‫ אז יִ‬ ‫ אָ‬ ‫גע‪,‬‬ ‫פ ּפַ‬ ‫ י אָ‬ ‫ּ‬ ‫ו א ל א יִ‬ ‫ לל ה ל הּ‬ ‫ ל י אָ‬ ‫ח יִ‬ ‫ו אָ‬ ‫חס ְ‬ ‫ש ּפַ‬ ‫‪,‬תֶ‬ ‫צע‪.‬‬ ‫פ ּפַ‬ ‫ י אָ‬ ‫ּ‬ ‫ש ל א יִ‬ ‫טן ‪,‬תֶ‬ ‫ק אָ‬ ‫ל ה אָ‬ ‫ּ‬ ‫מ י ּפַ‬ ‫ו יִ‬ ‫וחּ‬ ‫ְ‬

‫***‬ ‫ח י ם‬ ‫מ יִ‬ ‫צ אָ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ּ‬ ‫ א ל ּפַ‬ ‫טל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ב י אָ‬ ‫מ יִ‬ ‫ּ‬ ‫ח י‪,‬ת ּפַ‬ ‫ק יִ‬ ‫פְ‬ ‫ל ה יִ‬ ‫ּ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ּ‬ ‫ח י ם‪,‬‬ ‫ר יִ‬ ‫פ אָ‬ ‫ש ל ְ‬ ‫ּ‬ ‫ו‪,‬ת ‪,‬תֶ‬ ‫שמןֹ‬ ‫ע‪,‬ת רֵ‬ ‫ד ּפַ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ג ם יןֹ‬ ‫ל ה י א ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ יִ‬ ‫ר י ם‪,‬‬ ‫פ יִ‬ ‫צֳ‬ ‫ּ‬ ‫ע ם יִ‬ ‫ב‪,‬ת יִ‬ ‫ל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה י א אןֹ‬ ‫חק יִ‬ ‫ש רֵ‬ ‫ ל ּפַ‬ ‫ְ‬ ‫ר י ם‪.‬‬ ‫ג יִ‬ ‫וְ‬ ‫ג ם אןֹ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫נ י ם ְ‬ ‫ו יִ‬ ‫נבןֹ‬ ‫ר אָ‬ ‫ א ְ‬ ‫ ל י ם‪ּ ,‬פַ‬ ‫ו יִ‬ ‫ח‪,‬תּ‬ ‫ע ם ִלֲ‬ ‫ יִ‬ ‫ק י ם‪,‬‬ ‫ב יִ‬ ‫חְ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫מְ‬ ‫ב א יִ‬ ‫ א אָ‬ ‫ּ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫מ א ְ‬ ‫ א אָ‬ ‫ּ‬ ‫ע ל יִ‬ ‫ ל‪,‬ת ּפַ‬ ‫כ ‪,‬תֶ‬ ‫‪,‬ת ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ס ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫מְ‬ ‫ו יִ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ּ‬ ‫ק י ם‪.‬‬ ‫ש יִ‬ ‫נְ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬תּפַ‬ ‫מְ‬ ‫ר י ם יִ‬ ‫ו יִ‬ ‫ל הל הןֹ‬ ‫ א‪,‬ת ּפַ‬ ‫ אל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ו אָ‬ ‫ג ם רןֹ‬ ‫ל ה י א ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ יִ‬ ‫ב י ם‪,‬‬ ‫ל ה יִ‬ ‫ו ִלֲ‬ ‫מ אד אןֹ‬ ‫ל ה ם ְ‬ ‫ו רֵ‬ ‫ א‪,‬ת זןֹ‬ ‫זל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ע‪,‬ת‪, :‬תֶ‬ ‫ד ּפַ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ל ה י א יןֹ‬ ‫ יִ‬ ‫ב י ם‪.‬‬ ‫ו יִ‬ ‫כ י טןֹ‬ ‫ל ה יִ‬ ‫ר י ם ִלֲ‬ ‫ב יִ‬ ‫ח רֵ‬ ‫ל ה ִלֲ‬ ‫ל ה ם‪ּ ,‬פַ‬ ‫נ י ‪,‬תֶ‬ ‫ב ירֵ‬ ‫ל ה ם‪ ,‬רֵ‬ ‫ּ‬ ‫רֵ‬ ‫ ל‪,‬ת‬ ‫ א ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫מ יד שןֹ‬ ‫‪,‬ת יִ‬ ‫ל ה י א אָ‬ ‫ּ‬ ‫מל ה יִ‬ ‫צ אָ‬ ‫עְ‬ ‫ א‪,‬ת ּפַ‬ ‫ אז ‪,‬תֶ‬ ‫ו אָ‬ ‫ְ‬ ‫ ל‪,‬ת‪:‬‬ ‫ ל ‪,‬תֶ‬ ‫פ ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫מְ‬ ‫ל ה י א יִ‬ ‫ לב יִ‬ ‫ל ה רֵ‬ ‫ּ‬ ‫ך ּפַ‬ ‫וְ‬ ‫ב‪,‬תןֹ‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬ ‫כְ‬ ‫ך‬ ‫כ ל ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ו אָ‬ ‫ּ‬ ‫ל הבּ‬ ‫זל ה י א ִלֲ‬ ‫ א‪,‬ת ‪,‬תֶ‬ ‫זל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ר י ם ‪,‬תֶ‬ ‫ו יִ‬ ‫ל הל הןֹ‬ ‫‪,‬ת י אָ‬ ‫מ ּפַ‬ ‫ אָ‬ ‫מח‪,‬‬ ‫ש ּפַ‬ ‫‪,‬ת ְ‬ ‫מ אד יִ‬ ‫ּ‬ ‫ו ְ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ג ם ּ‬ ‫ אז ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ו אָ‬ ‫ְ‬ ‫מ ין‪,‬‬ ‫ט יִ‬ ‫ י ְ‬ ‫מ א ּפַ‬ ‫ א אָ‬ ‫ּ‬ ‫ך יִ‬ ‫וְ‬ ‫ב‪,‬תןֹ‬ ‫ו ְ‬ ‫ּ‬ ‫ש לןֹ‬ ‫רע ‪,‬תֶ‬ ‫ז ּפַ‬ ‫ל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ א‪,‬ת ּפַ‬ ‫ב א ‪,‬תֶ‬ ‫ א אָ‬ ‫ּ‬ ‫ּפַ‬

‫ב ין ‪-‬‬ ‫מ יִ‬ ‫זל ה רֵ‬ ‫ א‪,‬ת ‪,‬תֶ‬ ‫חד ‪,‬תֶ‬ ‫ א אָ‬ ‫כ ל ‪,‬תֶ‬ ‫ אז אָ‬ ‫ּ‬ ‫ו אָ‬ ‫ְ‬ ‫ו‪,‬‬ ‫וגןֹ‬ ‫גןֹ‬ ‫ל ה ּ‬ ‫רע‪ּ ,‬פַ‬ ‫ז ּפַ‬ ‫ל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫כמןֹ‬ ‫וְ‬ ‫ס י‪ּ ,‬‬ ‫ס י יִ‬ ‫צ ל יִ‬ ‫ א ‪,‬תֶ‬ ‫ק י רֵ‬ ‫ו יִ‬ ‫בּ‬ ‫ו ּ‬ ‫כמןֹ‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫נל ה ּ‬ ‫מ י אָ‬ ‫ט יִ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫נל ה יִ‬ ‫ג אָ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה יִ‬ ‫ּ‬ ‫מ‪,‬ת ּפַ‬ ‫ד ּפַ‬ ‫ א ְ‬ ‫ב ּפַ‬ ‫ו ְ‬ ‫ּ‬ ‫ו‪,‬תןֹ‬ ‫ש אןֹ‬ ‫‪,‬תֶ‬ ‫ו‪,‬‬ ‫ יב אּ‬ ‫ל ה ם ּפַ‬ ‫ל ה רֵ‬ ‫ ל י אָ‬ ‫ּ‬ ‫ א ‪,‬תֶ‬ ‫חד רֵ‬ ‫ א אָ‬ ‫ו ם ‪,‬תֶ‬ ‫ אז יןֹ‬ ‫ו אָ‬ ‫ְ‬ ‫ו‪,‬‬ ‫ול הּ‬ ‫כמןֹ‬ ‫ א ין אָ‬ ‫ּ‬ ‫ש רֵ‬ ‫ח‪, ,‬תֶ‬ ‫מ ּפַ‬ ‫ש רֵ‬ ‫ּ‬ ‫מ ּפַ‬ ‫וד ְ‬ ‫ו סןֹ‬ ‫פרּ‬ ‫סְ‬ ‫ּ‬ ‫ י ּפַ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ ל ּ‬ ‫ו אָ‬ ‫ְ‬ ‫ לל ה‪,‬‬ ‫ד אָ‬ ‫ג רֵ‬ ‫טן ְ‬ ‫ּ‬ ‫ב ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ם ּפַ‬ ‫ס אָ‬ ‫ו ל א ְ‬ ‫ון ְ‬ ‫ר יןֹ‬ ‫ל ה אָ‬ ‫ב רֵ‬ ‫מ א ְ‬ ‫ּ‬ ‫ א אָ‬ ‫ּ‬ ‫ש יִ‬ ‫‪,‬תֶ‬ ‫ל ה‪,‬‬ ‫ ל ּ‬ ‫ש אָ‬ ‫טן ‪,‬תֶ‬ ‫ב ‪,‬תֶ‬ ‫ב ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ד ל ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ג רֵ‬ ‫ו אָ‬ ‫ךְ‬ ‫ ל ְ‬ ‫ו רֵ‬ ‫בר ל הןֹ‬ ‫ע אָ‬ ‫ּ‬ ‫ש ּקֻ‬ ‫ ל א ‪,‬תֶ‬ ‫ א אָ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬תֶ‬ ‫ח‪,‬‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫פ רֵ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ י ְ‬ ‫ו יִ‬ ‫זק ְ‬ ‫ח רֵ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫ י ְ‬ ‫ש ם יִ‬ ‫ו א אָ‬ ‫ל הּ‬

‫ח‪,‬‬ ‫מ ּפַ‬ ‫ו רֵ‬ ‫מל ה צןֹ‬ ‫ד אָ‬ ‫ א אָ‬ ‫ל ה ִלֲ‬ ‫טן ּפַ‬ ‫ב ‪,‬תֶ‬ ‫ב ‪,‬תֶ‬ ‫בט ְ‬ ‫ּ‬ ‫נ ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫ש ּפַ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫כמןֹ‬ ‫ְ‬ ‫ּ‬ ‫ לד‪,‬‬ ‫‪,‬ת רֵ‬ ‫מ א רֵ‬ ‫ּ‬ ‫ א אָ‬ ‫ּ‬ ‫ו יִ‬ ‫ו‪,‬תןֹ‬ ‫חד אןֹ‬ ‫ א אָ‬ ‫ו ם ‪,‬תֶ‬ ‫ש יןֹ‬ ‫עד ‪,‬תֶ‬ ‫ּפַ‬ ‫ לד‪.‬‬ ‫ י ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫דל ה אןֹ‬ ‫ ל אָ‬ ‫ּ‬ ‫ י ְ‬ ‫ יל ה ּפַ‬ ‫ל ה‪,‬תֶ‬ ‫ י ְ‬ ‫ א ם יִ‬ ‫ע יִ‬ ‫ד ּפַ‬ ‫ו רֵ‬ ‫מ י יןֹ‬ ‫ יִ‬

‫וב‪,‬‬ ‫ אל הּ‬ ‫ל ה אָ‬ ‫ל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ח י אָ‬ ‫ א יִ‬ ‫ו‪ ,‬אָ‬ ‫דןֹ‬ ‫עּ‬ ‫ לד יִ‬ ‫ו אָ‬ ‫ך נןֹ‬ ‫כְ‬ ‫כן‪ּ ,‬פַ‬ ‫ּ‬ ‫רֵ‬ ‫וב‪.‬‬ ‫ לד שּ‬ ‫ י ‪,‬תֶ‬ ‫וד ‪,‬תֶ‬ ‫ לד עןֹ‬ ‫ו רֵ‬ ‫ יּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ך יִ‬ ‫כְ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫ְ‬ ‫ אח‪,‬‬ ‫ו אָ‬ ‫נל ה‪ ,‬אןֹ‬ ‫ט אָ‬ ‫ק אָ‬ ‫ו‪,‬ת ְ‬ ‫ אחןֹ‬ ‫וד אָ‬ ‫צל ה עןֹ‬ ‫ו אָ‬ ‫ו רןֹ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ּ‬ ‫מח‪.‬‬ ‫ש ּפַ‬ ‫‪,‬ת ְ‬ ‫ל ה י א יִ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה ם יִ‬ ‫נ י ‪,‬תֶ‬ ‫שרֵ‬ ‫ע ל ְ‬ ‫ו ּפַ‬ ‫פ‪,‬ת ‪ְ -‬‬ ‫כ ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ א ְ‬ ‫ לל ה ל א יִ‬ ‫ אָ‬ ‫ק י ם‪,‬‬ ‫ו יִ‬ ‫מ‪,‬תּ‬ ‫ו ְ‬ ‫דןֹ‬ ‫עּ‬ ‫ו יִ‬ ‫כמןֹ‬ ‫ו ְ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה יּ‬ ‫ י ְ‬ ‫ש יִ‬ ‫קר ‪,‬תֶ‬ ‫ע אָ‬ ‫ּ‬ ‫רֵ יִ‬ ‫ל ה‬ ‫ק י ם‪.‬‬ ‫ו יִ‬ ‫שּ‬ ‫נּ‬ ‫נ‪,‬ת יִ‬ ‫‪,‬ת‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫ונןֹ‬ ‫ב‪,‬ת ְ‬ ‫ל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ו ‪,‬תֶ‬ ‫ל ה י א אןֹ‬ ‫ו יִ‬ ‫ו‪,‬תןֹ‬ ‫ש אןֹ‬ ‫‪,‬תֶ‬

‫ ל א‪,‬‬ ‫פ רֵ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ל ה ְ‬ ‫ ל יִ‬ ‫וְ‬ ‫ו‪,‬ת ּ‬ ‫ר אןֹ‬ ‫ ל ְ‬ ‫ו יִ‬ ‫חנּ‬ ‫נְ‬ ‫ אּפַ‬ ‫ג ם ִלֲ‬ ‫כל ה ּפַ‬ ‫ּ‬ ‫ח ‪,‬תֶ‬ ‫ּ‬ ‫נ ּפַ‬ ‫וְ‬ ‫ב אּ‬ ‫ּ‬ ‫ ל א‪.‬‬ ‫מ רֵ‬ ‫ּ‬ ‫‪,‬ת ּפַ‬ ‫ י ְ‬ ‫וב יִ‬ ‫קרןֹ‬ ‫ב אָ‬ ‫ו ְ‬ ‫ּ‬ ‫ודןֹ‬ ‫דןֹ‬ ‫ש ל ּ‬ ‫נל ה ‪,‬תֶ‬ ‫ו אָ‬ ‫רצןֹ‬ ‫ א ם ְ‬ ‫ יִ‬ ‫****‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful