You are on page 1of 5

1.

Namakan nombor dalam perkataan.

6
1m

Jawapan: _____________________
2.

Warnakan nombor yang nilainya lebih besar.

7
3.

1m

Tandakan jawapan yang betul.


Sama banyak
Tidak sama banyak

1m

4.

Bilang dan nyatakan jawapan.

Jawapan: _____________________
5.

1m

Tuliskan nombor yang betul.


ialah nombor sebelum 5

Soalan 6 dan 7

1m

Tuliskan jawapan yang betul.


6.

4 + 3 =
2m
7.

=
2m

Soalan 8 dan 9
Lengkapkan ayat matematik yang berikut.
8.

+
=
9.

=
10. Lapan tolak tiga sama dengan _____________.

8m
2m

11. Hitung bilangan objek dibawah. Tuliskan jawapan dalam


angka dan perkataan.

Angka
Perkataan

4m

12. Susunkan nombor dibawah dalam turutan menaik.


1
3

1
1

1
2

1
2

1
5

1
6

1
4

1
5

4m

13. Kira dan nyatakan jawapan dalam angka.

Jawapan :_____________________

2m

14. Padankan.
0+
3
8

2+
6
5+
4

Soalan 15 hingga 18.


1m
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

15.

1 + 3

=
+ 5 = 10

16.

17.

= 2

18.

10 3

8m

Soalan 19 dan 20.


Selesaikan masalah di bawah.
19. Kumar mempunyai 3 biji epal dan Lina mempunyai 5 biji
epal. Berapakah jumlah buah epal kesemuanya?

3 +

Tiga tambah ________ sama dengan lapan.


Mereka mempunyai ______ biji buah epal .
20. Anis membeli 7 biji telur. 4 biji telur itu pecah. Berapa
bijikah telur yang tinggal?

4 =

Tujuh tolak ________ sama dengan tiga.


Ada ______ biji bola yang tinggal.

Soalan 21 hingga 25
Nyatakan nilai pada abakus yang berikut.

6m

Jawapan:_______

Jawapan:_________

Jawapan:_________

Jawapan:_________

Jawapan:_________

Jawapan:_________

6m

Kertas Soalan Tamat