You are on page 1of 2

SENARAI KANDUNGAN

PERKARA
BIODATA PELAJAR
PENGHARGAAN
SENARAI KANDUNGAN
TUGASAN A
BUKU SKRAP - JENAYAH SIBER
Pengenalan
Definisi Jenayah Siber
Jenis-jenis Jenayah Siber
Punca-punca Jenayah Siber
Kesan-kesan Jenayah Siber
Hentikan Jenayah Buli Siber
Langkah-langkah Mengatasi Jenayah Siber
Tips Menggunakan Internet Dengan Selamat
Apa Itu Undang-undang Siber
Undang-undang Jenayah Siber
Peratusan Insiden Serangan Siber 2009
Statistik Jenayah Siber
Keratan Akhbar Tentang Jenayah Siber
Penaakulan Moral
TUGASAN B
PENANDA BUKU

MUKA SURAT
i
ii
iii

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
20

TUGASAN C
ULASAN ARTIKEL
Tingkah Laku Devian Di Kalangan Pelajar Sekolah
RUJUKAN
LAMPIRAN

21
23

Tokoh Dan Karya


Dzulkifli Buyong
Mohamed Hoessein Enas
Kemahiran Asas Sebelum Melukis
Pengamatan
Media
Teknik

7
12
16
18
20
21

Kajian Media Dan Teknik Lukisan


Perkembangan Idea - Gelang Kaki
Koleksi Imej Visual Perhiasan Diri
Koleksi Imej Visual Gelang Kaki
Koleksi Imej Visual Gelang Kaki pilihan
Lakaran Sumber Idea
Lakaran Kajian Reka Letak Objek komposisi yang berbeza
Lakaran Olahan Idea Objek Pelbagai Sudut Pandangan
Lakaran Kajian Reka Corak Kepala Gelang

27
37
38
39
40
41
43
44