You are on page 1of 2

.

Burbul
, osas
vannas ~
-.;
.Q

j9
'c
«
Cl)
-M
0
:s
OJ
E
W
SPAprocedLirasun -0
"'
OJ
"'"
kosmetisko
lidzeklu
, Stiklavai emaljetatraukarOpTgi samaisicietassastavda!as.Pakapeniskipievienoe!!u,
:s
:z

kuraiepilinidazuspilienuseteriskase!!as.Ar rokamsamTcivisuvienmerTga masa.TaijabOt


gatavosanamajasir mazlietlipTgai.Lai parliecinatos,
vai ir ganalaba,pa~emto saujaun saspied.Ja masa
nesalTp,pievienovel dazuspilienuse!!asun samTcivelreiz.Liecformi~as,!aujkadustundu
kluvusiparizsm.alcinatu vai divasnostaveties,tad ar rokamvelreiztas noapa!oun noliecsausavieta,lai tas vismaz
vienudiennaktinostavas.
valaspri l.aiaiFi KALlETOT? AtkarTba
nobumbaslieluma pavienai,divam,trimpievieno
- vannasOde-
pirmajamirkli t
v.,...""ass~iet nim. Ja bumbagatavosanas
procesaizjOk,varito izmantotarTka skrubi.Ar ieprieksmineto
sastavda!udaudzumupietiksdivamvannosanasreizem.lemetbumbuOdenT un izbaudi
sa atomatiskuburbulupeldi,jo sastavdalaspadaraOdeniglastosimaigu.
.. ~EM VERA:Odens temperatUrain~vajadzetu parsniegt+38 gradus,peldesilgumam-
20 minOtes,turklatdarito ne biezakka divasrei.zes
nede!a.
leteikumi Noderlgas
lietas Lielieplusi:
Gatavojotvannasbumbas,pievieno
peeiespejasdabiskakasvielas.Parasti
Veidojot~annasbumbas,uzvelegumijaseimdus.
Tiepasargas tavurokuactunokoneentretu vielukairi-
.pasgatavotasvannas
bumbasnesatursintetiskasun
tas ir bezkrasas,ar neuzkrTtosu,
maigu nosasiedarbiba,s,
unvienlaikusarisausasizejvielasno maksligaskrasvielasun maksli-
aromatu.
Nepievienovairakcitrons~abes,
noradits,jo adainepieeiesqma
neka
"iegli
mitruma,jo rokas,kautari nedaudz,tomersvist.Lai
sasmatcinatu
dzjrnaviI;1as
rupjassast~vdalas,
tev nodereskafijas
vaipiesta.Bumbpveidosanaiir vajadzigas
.
guskonservantus;
nesaturvesellbaikaitlgos
parabenus
- naftas
parstra-
sarmainavide:'ja skabumair p"aflidaudz, mazas,Japa\as.formiI;1as
- totielumu
izvelies
pati:der desproduktu- vai dzivnieku
var rastiesapsartumi. ledussaldejamietraUeiI;1!i
"kont€)kSu
kastestormas, izeelsmes sastavda\as, ko zemo
Nomierinosaefektanebus,ja pee jogurta'trauciIJi,
mazasplast- izmaksude!izmantopJasapate-
atpOtasvannamazgasies. AtpOsties . masasglazltes
utt. riI;1avannasbumburazosana.
patikamapeldevajadzetupeetatT1,
esijau nomazgajusies.
PasrocigidarinatasVannasbum- ~emvera!
baslieliskinoderari bernuvannosa-
nai,jo sodamikstinaOdeni,bet Ari pasasgatavotasvannasbumbasvar izraisit alergi-
eitronskabepies~irtam vajadzigo, ju, ja, piemeram,tev ir alergijapret kadusastavda!u
skabumu. (medu, konkretueteriskoe!!u u. tml.).Pasgatavotas
Pievieno
peesavasizveles
I vannasbumbasnevajagilgstosiuzglabat.
biskaseteriskaselias,piemer ZINAsANAI:vannaiet nayieteieams,ja ir kactadzi-
rozu,lavandas,tej~oka, gera- .
ies~irizsmalei-
mumorganusaslimsana(piemeram,iekaisums,senlSu
infekeija),jo ari dabiskasvannasbumbusastavdalasvar
matu, betta\isaglabasavas radlt papildug!otactaskairinajumu.
leeiskasipaSibas.

'J 'S~~f~~mJZ
,
;nL;}~l~'D
It.''~.i1.6"g,J
",'It' 1'OO-;"C
'f,~.ll'c;y .
,:'"
.,~ "'..". .

D~. ~;:V ; Ita, "at,3 gkciJas


\--~
p,o
. pr
"'"

~
I :111.
w,"" ..»

rt'titpIrRufnu-
.'§; ",
' ,
00' 0,
..

galvas masetajs!*