You are on page 1of 10

Pacto Territorial de

Emprego do Salnés

Informe mensual do
paro rexistrado

xaneiro 2010

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DO SALNÉS
UNIDADES DE PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO
Informe mensual do paro rexistrado ................................................................
................................. 3
Evolución interanual................................
............................................................................................
............................ 3
Taxas de crecemento interanuais…………………………………………………………………..
interanuais………………………………………………………………….. 4
Distribución Territorial. Variacións mensuais e interanuais……………………………
interanuais ………………………… 5
Poboación parada segundo sexo e idade………………………………………………………
idade……………………………………………………… 6
Evolución segundo sectores…………………………………………………………………………..
sectores………………………………………………………………………….. 7
Estrutura do paro segundo sectores ……………………………………………………………… 8
Estrutura do paro segundo sectores e sexo ………………………………………………….. 9
Resumo ………………………………………………………………………………………………………… 10

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DO SALNÉS
UNIDADES DE PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO
INFORME MENSUAL DO PARO REXISTRADO

No seguinte estudo preséntase os datos de paro de xaneiro do 2010, para o ámbito territorial

xaneiro 2010
do Pacto do Salnés, facendo unha análise da evolución respecto de períodos anteriores dende
unha perspectiva global, e de forma máis particular, segundo sexo e sectores.
sectores.

Evolución interanual
O número de persoas desempregadas sitúase en 12.719,
12. 9, o que implica un aumento respecto
do mes anterior do 3,72% (456 persoas).

Gráfico 1.- Poboación parada rexistrada no Pacto do Salnés (2006-2010).. Datos a xaneiro 2010.

14.000
Número de perosas desempregadas

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000
3
0
Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ag Set Out Nov Dec
2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Instituto Galego de Estatística
E

En períodos anteriores, coa excepción do 2007, entre decembro e xaneiro as cifras de paro
aumentaron,
n, así no 2008 o incremento
incre foi do 1,5% (122 persoas) e no 2009 do 7,1% (697
persoas).. No 2007, pola contra produciuse
producius un descenso do 1,5% (-127
127 persoas).

Evolución mensual do paro rexistrado


rexistrado no Pacto do Salnés (2006-2010)
(2006
Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ag Set Out Nov Dec

2006 9.282 8.974 8.814 8.299 7.983 7.205 6.603 6.068 6.519 7.238 7.754 8.333
2007 8.206 8.148 7.973 7.645 7.113 6.562 6.084 5.910 6.113 6.868 7.382 8.013
2008 8.135 8.133 7.859 7.886 7.711 7.337 6.940 7.052 7.434 8.288 8.872 9.841
2009 10.538 10.878 11.259 11.092 10.788 10.039 9.275 9.294 9.682 10.725 11.448 12.263
2010 12.719
Fonte: Instituto Galego de Estatística

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DO SALNÉS
UNIDADES DE PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO
Taxas de crecemento interanuais

As variacións interanuais (xaneiro/2009


xaneiro/2009-xaneiro/2010) indican un crecemento do 20,70%, o que
significa 2.181 persoas máis en situación de desemprego.

xaneiro 2010
Gráfico 2.- Taxas de crecemento de paro rexistrado. Pacto do Salnés (2007-2010).
2010). Datos a
xaneiro 2010.

100,00

80,00
Variacións interanuais porcentuais

60,00

43,26
40,65
39,90
36,83
33,75

33,65
31,79
30,24
29,54

29,40
29,04
40,00

24,61
22,81
21,61
20,68

20,70
20,18
19,32
14,07
20,00 11,81
8,41
3,15

0,00
-0,18
-0,87

-1,43
-2,60

-3,84
-4,80
-5,11
-6,23
-7,88

-7,86
-8,92
-9,20
-9,54

-10,90
-11,59

-20,00

-40,00
feb

feb
mai
xuñ

xan

mai
xuñ

xan

mai
xuñ

xan
set

set

set
abr

abr

abr
xan/07

xull

xull

xull
out

out

out
mar

mar

mar
nov
dec

nov
dec

nov
dec
ag

ag

ag
feb-07

4
2007 2008 2009 2010
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística.
Taxa crecemento = ((PPR1 do ano de referencia - PPR do ano anterior) / PPR.. do ano anterior) X
100

En canto a evolución dos incrementos interanuaiais, este mes confirma unha deceleración,
deceleración
chegando a porcentaxes parecidas ás experimentadas en outubro do 2008.

1
PPR = Poboación Parada Rexistrada

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DO SALNÉS
UNIDADES DE PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO
Distribución Territorial. Variacións mensuais e interanuais.
interanuais
VARIACIÓN POBOACIÓN PARADA REXISTRADA. XANEIRO/2010
Diferenza 08- % crec. Diferenza % crec.

xaneiro 2010
Concello xan/09 xan/10 dec/09
09 anual dec/09-xan/10
dec/09 Mensual

Pacto do Salnés 10.538 12.719 2.181 20,70% 12.263 456 3,72%


Cambados 1.203 1.435 232 19,29% 1.369 66 4,82%
Catoira 329 391 62 18,84% 407 -16 -3,93%
Grove, O 1.133 1.322 189 16,68% 1.275 47 3,69%
Illa de Arousa, A 382 436 54 14,14% 422 14 3,32%
Meaño 405 549 144 35,56% 514 35 6,81%
Meis 349 435 86 24,64% 408 27 6,62%
Pontecesures 299 350 51 17,06% 340 10 2,94%
Ribadumia 386 473 87 22,54% 440 33 7,50%
Sanxenxo 1.283 1.635 352 27,44% 1.573 62 3,94%
Valga 584 592 8 1,37% 612 -20 -3,27%
Vilagarcía de Arousa 3.322 4.029 707 21,28% 3.862 167 4,32%
Vilanova de Arousa 863 1.072 209 24,22% 1.041 31 2,98%
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Traballo e Benestar

O mercado laboral tivo un bo comportamento nos concellos de Catoira e Valga, que diminuíron
as súas cifras de Poboación parada rexistrada, respecto do mes anterior, nun 3,93% (-16
persoas) e nun 3,37% (-20
20 persoas) respectivamente. Pola contra, os concellos con maiores
incrementos foron Ribadumia cun 7,50% (33 persoas), Meaño cun 6,81% (35 persoas) e Meis
cun 6,62% (27 persoas). 5
Mapa 1.- Variacións mensuais (decembro/09-xaneiro/10) de paro rexistrado segundo concellos.

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Instituto


I Galego de Estatística.

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DO SALNÉS
UNIDADES DE PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO
Poboación parada segundo sexo e idade

Gráfico 3.- Pirámide da poboación parada do Pacto do Salnés (xaneiro


xaneiro 2010)
2010

xaneiro 2010
60-64 Mulleres Homes

55- 59

50-54

45-49

40-44
Idade

35-39

30-34

25-29

20-24

16-19

20 15 10 5 0 5 10 15 20
Porcentaxe
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística

Na distinción por sexos, atópanse en situación de desemprego 5.902 homes e 6.817 mulleres.
En ambos casos o paro experimentou subidas, así nos homes estas
estas materializáronse nun 6
4,53% (256 persoas), e nas mulleres nun 3,02% (200 persoas).

Os tramos de idade con maior número de efectivos en paro son coincidentes en ambos sexos,
os 25-29
29 (928 homes e 993 mulleres) e os 30-34
30 34 (817 homes e 1.138 mulleres).

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DO SALNÉS
UNIDADES DE PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO
Evolución segundo sectores
Gráfico 4.- Paro mensual rexistrado en Agricultura e Gráfico 5.- Paro mensual rexistrado en
Pesca. Pacto do Salnés (2006-2009).
(2006 Datos a Industria. Pacto do Salnés (2006-2009).
(2006 Datos
xaneiro 2010 a xaneiro 2010

xaneiro 2010
350 2.500

300

Número de desempregados
Número de desempregados

2.000
250
1.500
200

150 1.000

100
500
50

0 0
Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ag Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ag Set Out Nov Dec
2006 2007 2008 2009 2010
2006 2007 2008 2009 2010

Gráfico 6.- Paro mensual rexistrado en Construción. Gráfico 7.- Paro mensual rexistrado en Servizos.
Pacto do Salnés (2006-2009).. Datos a xaneiro 2010 Pacto do Salnés (2006-2009)
2009). Datos a xaneiro
2010

3.000 8.000

2.500 7.000
Número de desempregados

Número de desempregados

6.000
2.000
5.000
1.500 4.000

1.000 3.000

2.000
500
1.000
0 0
7
Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ag Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ag Set Out Nov Dec
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Gráfico 8.-
8 Paro mensual rexistrado en Sen
Emprego Anterior.
Anterior Pacto do Salnés (2006-2009).
Datos a xaneiro 2010

1.200

1.000
Número de desempregados

800

600

400

200

0
Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ag Set Out Nov Dec

2006 2007 2008 2009 2010

2
Fonte: Instituto Galego de Estatística

x
2 Ao longo do mes de marzo de 2009 o INEM completou o proceso de adecuación da estatística á nova CNAE 2009. Esta adecuación
realizouse reasignando a cada demandante a actividade económica correspondente ao empregador do seu último contrato. O resultado
deste proceso foi a actualización
n dos datos de actividade económica de todos os demandantes de emprego. Durante este proceso de
verificación e reasignación, detectáronse
áronse demandantes pertencentes inicialmente ao colectivo Sen emprego mprego anterior que nalgún
momento tiveran un contrato. Estes demandantes foron reclasificados correctamente no grupo de actividade económica que lles
correspondía a cada un en función do seu último contrato. Así pois, as variacións na estatística orixinadas pola adecuación á CNAE
2009 débese á reclasificación que a propia CNAE establece respecto da anterior CNAE 1993,
1993 e ao proceso de verificación dos datos de
actividade económica
ica de todos os demandantes do colectivo Sen emprego
e anterior.

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DO SALNÉS
UNIDADES DE PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO
Respecto do mes de decembro, o número de persoas desempregadas unicamente diminuíu na
industria nun 2,41% (-51
51 persoas) e aumentou no resto de sectores, así na agricultura/pesca

xaneiro 2010
un 11,34% (28 persoas), na construción un 4,07% (98 persoas),
persoas), nos servizos un 5,68% (371
persoas) e en sen emprego anterior un 1,04% (10 persoas)

Entre os mesmos meses (decembro/2008-xaneiro/2009)


(decembro/2008 xaneiro/2009) do período anterior, o paro tamén
experimentou incrementos na agricultura/pesca dun 6,49% (17 persoas), na industria dun
0,17% (3 persoas), na construción dun
un 6,83% (106 persoas), nos servizos dun 9,55% (505
persoas)
oas) e en sen emprego anterior dun
d 6,45% (66 persoas).

Estrutura do paro segundo sectores


Gráfico 9.- Paro rexistrado segundo sectores de actividade. Pacto do Salnés (xaneiro
xaneiro 2010)
2010

275

968
2.068

Agricultura e Pesca
Industria
Construción 8
2.507 Servizos
Sen emprego anterior
6.901

Fonte: Instituto Galego de Estatística


E

O sector maioritario en número de persoas en busca de traballo é o de servizos (6.901


persoas), seguido de construción (2.507
(2. persoas), industria (2.068 persoas), sen emprego
anterior (968 persoas) e agricultura/pesca (275
( persoas).

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DO SALNÉS
UNIDADES DE PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO
Estrutura do paro segundo sectores e sexo

Gráfico 10.- Paro rexistrado segundo sectores e sexo. Pacto do Salnés (xaneiro
xaneiro 2010)
2010

xaneiro 2010
5.000
Número de persoas desempregadas

4.000

3.000

2.000

1.000

0
Sen
Agricultura/
Industria Construción Servizos emprego
Pesca
anterior
Homes 210 924 2.259 2.197 312
Mulleres 65 1.144 248 4.704 656
Fonte: Instituto Galego de Estatística

No cruce sexo e sector, os tres sectores de procedencia maioritaria do desemprego son, no


caso dos homes, a construción (2.259 persoas), seguido de servizos (2.197 persoas) e a
9
industria (924 persoas),
soas), e no caso das mulleres, servizos (4.704 persoas), industria (1.144
persoas)
soas) e sen emprego anterior (656 persoas).

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DO SALNÉS
UNIDADES DE PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO
Resumo

xaneiro 2010
- O número de persoas desempregadas sitúase en 12.719, o que implica un aumento
respecto do mes anterior do 3,72% (456 persoas).

- As variacións interanuais (xaneiro/2009-xaneiro/2010)


xaneiro/2010) indican un crecemento do
20,70% o que representa a 2.181 persoas máis en situación de desemprego.

- Na distinción por sexos, atópanse en situación de desemprego 5.902 homes e 6.817


mulleres. En ambos casos o paro experimentou subidas,
subidas, así nos homes estas
materializáronse nun 4,53% (256 persoas) e nas mulleres nun 3,02% (200 persoas).

- Respecto do mes de decembro, o número de persoas desempregadas unicamente


diminuíu na industria nun 2,41% (-51
( 51 persoas) e aumentou no resto de sectores,
sect así na
agricultura/pesca un 11,34% (28 persoas), na construción un 4,07% (98 persoas), nos
servizos un 5,68% (371 persoas) e en sen emprego anterior un 1,04% (10 persoas)

10

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DO SALNÉS
UNIDADES DE PROMOCIÓN E
DESENVOLVEMENTO