You are on page 1of 8

E Angelo Rapisarda

Liceo Statale Boggio Lera


Catania, Italy
ganges@alice.it

EDITORIAL ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΢ΗΜΕΙΩΜΑ


The 8th year for the European Pupils Μπαίλνπκε ζηνλ 8ν ρξόλν έθδνζεο ηνπ
Magazine (EPM), the scientific periodical EPM (European Pupils Magazine), ηνπ
that produces its educational output thanks επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ ην νπνίν, κε ηε
to the cooperation of all its members around ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ηνπ απ’ όιε ηελ
Europe, is on its way to start. Δπξώπε, παξάγεη εθπαηδεπηηθό πιηθό.
Όπσο ζα μέξεηε, έλαο από ηνπο θύξηνπο
ζηόρνπο ηνπ είλαη λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ
(ελζαξξύλνληαο ηελ αλαδήηεζε, ην
δηάβαζκα, ηε ζθέςε, ηελ θαηαλόεζε θαη
ην γόληκν δηάινγν) ησλ Δπξσπαίσλ
κα ζ ε η ώ λ γ ηα ε π ηζ η ε κν λ ηθ ά θα η
ηερλνινγηθά ζέκαηα, εμεηάδνληάο ηα κέζα
από ην πξίζκα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημήο
ηνπο.
Με ην πξντόλ καο, πνπ θπθινθνξεί ζε
η ξ εηο ε θδ νρ έ ο ( π ν ι π κεζη θό C D ,
ειεθη ξνληθή θαη έλη ππε έθδνζε),
ζρεδηάζακε λα πξνζεγγίζνπκε έλα κεγάιν
MEETING PRESENTATION IN SOPRON αξηζκό ζρνιείσλ, θαζεγεη ώλ θαη
καζεηώλ ζηελ Δπξώπε.
As you know, one of its main targets is to Γηα λα θάλνπκε πεξηζζόηεξν γλσζηό ην
improve the attention (in terms of arousing EP M θαη γηα λα δηαδώζνπκε ηηο
curiosity, reading, thinking, under- εθπ αηδ επη ηθέ ο θαη ε πηζη εκνληθ έο
standing and talking properly) of Euro- δξαζηεξηόηεηέο καο, είλαη θαηξόο λα
pean students toward every scientific and βάινπκε ςειόηεξνπο ζηόρνπο.
technological fact from the historical-
developing point of view.
With our product – arranged in three ver-
sions (multimedia CD, Web and printed
editions) – we have planned to reach a cer-
tain number of European schools, teach-
ers and students.
To enhance the visibility and widely
spread EPMagazine educational and scien-
tific activities, it is time to enlarge our hu-
man targets, giving the same and, perhaps,
E
more opportunities to university students,
and, consequently, add a new class of mem- E
P
bers to the previous EP M Editorial Board. TALK AT THE ICHC MEETING IN SOPRON

P
M -6- M
EPM
E History of
Science and Technology
Να δώζνπκε ίζεο ή θαη πεξηζζόηεξεο
επθαηξίεο θαη ζε θνηηεηέο θαη ζπλεπώο έηζη
λα πξνζζέζνπκε λέα κέιε ζηε ζπληαθηηθή
επηηξνπή ηνπ EP M.
Τν γεγνλόο πνπ καο νδήγεζε ζ’ απηήλ ηελ
επηινγή ζπλέβε ην πεξαζκέλν θαινθαίξη ζηε
Βνπδαπέζηε, ζηελ όκνξθε πξσηεύνπζα
ηεο Οπγγαξίαο.
Τν EPM έζηεηιε εθεί έλαλ εθπξόζσπό ηνπ
γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην επηζηεκνληθό
η κήκα (Σ 31) ηνπ 23 νπ Γ ηεζλνύο
΢πλεδξίνπ γηα η ελ Ιζη νξία η σλ
Δπηζηεκώλ θαη ηεο Σερλνινγίαο. Σην
SCIENTISTS DUR ING A TALK OF ζπλέδξην απηό ζπκκεηείραλ εξεπλεηέο από
ICHC MEETING IN SOPRON
θάζε ρώξα ηεο Γεο (π.ρ. Παιαηζηίλε,
The fact leading us toward this choice oc- Νεπάι) θαη νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο
curred less than one month ago in Buda- α λ έ πη πμ α λ ην πο ζη ό ρν πο ησ λ
pest, the nice capital of Hungary. εθπαηδεπηηθώλ ηνπο πξνγξακκάησλ.
There, EP Magazine sent a spokesman Δηαπηζηώζακε όηη νη ζηόρνη ηνπο ήηαλ
mainly to enthusiastically participate in the μεθάζαξα ίδηνη κε ηνπο δηθνύο καο. Η
educational section (T31) of the 23rd In- δηαθνξά καο κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο από
ternational Conference in History of ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην παξαπάλσ ζπλέδξην
Science and Technology. είλαη όηη νη δξαζηεξηόηεηέο καο απεπζύλνληαη
There, researchers came from every pos- ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ελώ
sible Country in the world (i.e.: Palestine εθείλσλ ζε παλεπηζηεκηαθνύο θνηηεηέο.
and Nepal) and most of them declared the Απηό ην ζπλέδξην ήηαλ ηειηθά πνιύ
target of their educational activities to- ζεκαληηθό, γηαηί είρακε επαθ έο κε
ward their students. We realised their aims παλεπηζηεκηαθνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηα
are clearly the same as ours. EP Magazine ε θ π α η δ ε πη η θά π ξ ν γ ξ ά κκαη α ησ λ
has been operating so, for almost eight
years.
The difference is that our activities are
targeted to secondary schools; theirs to
university students.
This event has eventually been very im-
portant in order to have a talk with univer-
sity teachers caring for the educational
opportunities for their students.

E
In the past we had university partners,
from Waterford (Ireland) and Bucharest
E
P
(Romania), and they both played an appre-
ciable role in supporting our work, but we ICHC MEETING COMMITTEE

P
M
-7- M
EPM
E History of
Science and Technology
saw no direct θνηηεηώλ ηνπο. Σην
involvemen t π α ξ ει ζό λ είρ α κε
of their stu- π α λ ε π η ζη ε κη αθ ν ύ ο
dents. εηαίξνπο, από ην Wa-
At the terfront ηεο
23rd ICHST Ιξιαλδίαο θαη ην
in Buda- Βνπθνπξέζη η, πνπ
pest, the έπαημαλ έλα ζεκαληηθό
EP M repre- ξόιν ζηελ ππνζηήξημε
sen tativ e ηεο δνπιεηάο καο, όκσο
member was δελ ππήξμε άκεζε
p r a c t i c al l y αλάκημε ησλ θνηηεηώλ
the solely ηνπο.
s e co n d a r y DURING A TALK AT ICHST MEETING IN BUDAPEST Σην ζπλέδξην ηεο
s c h oo l - Βν πδ απ έζ η εο, ν
teacher, thus our talk turned into a chal- εθπξόζσπνο ηνπ EP M ήηαλ νπζηαζηηθά ν
lenge to Universities all over the world. κνλαδηθόο θαζεγεηήο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Ο ιόγνο καο ήηαλ κηα
We mean to open an upper- πξόθιεζε γηα ηα Παλεπηζηήκηα όινπ ηνπ
education student section EPMagazine θόζκνπ.
in order to give universities a further
powerful means to improve their stu- Θέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα
dents’ attention (in terms of reading, ηκήκα ηνπ EPM γηα ηελ ηξηηνβάζκηα
thinking, understanding and talking εθπαίδεπζε, γηα λα δώζνπκε ζηα
properly) toward Science and Technol- Παλεπηζηήκηα επηπιένλ κέζα γηα λα
ogy. βειηηώζνπλ νη θνηηεηέο ην ελδηαθέξνλ
ηνπο γηα ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο.
Next autumn we are planning to organise
our 13th EP Meeting. Τν εξρόκελν θζηλόπσξν ζρεδηάδνπκε λα
It will be enlarged to university depart- νξγαλώζνπκε ηελ 13ε ζπλάληεζή καο.
ments, teachers and students wishing to Θα δηεπξπλζεί πξνο ηα παλεπηζηεκηαθά
be involved and to join our scientific- ηκήκαηα, ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο
educational project. θνηηεηέο πνπ επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ θαη
It will be the time to check if the univer- λα ζπκκεηέρνπλ ζην εθπαηδεπηηθό καο
sities in the world are interested in helping πξόγξακκα.
their students to enlarge their scientific Θα είλαη ε επθαηξία λα δνύκε αλ ηα
knowledge and competences and record παλεπηζηήκηα ελδηαθέξνληαη λα βνεζήζνπλ
the further development of EP Magazine ηνπο θνηηεηέο ηνπο κέζα από ηηο

E
activities.
Let’s keep in touch and, if you are inter-
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ EPM.

E
Αο είκαζηε ζε επαθή, θαη αλ ελδηαθέξεζηε

P
ested anyhow in EPM, feel free to contact
us.
γηα ην EPM, θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν,
επηθνηλσλήζηε καδί καο ρσξίο δηζηαγκό.
P
M
-8- M
EPM
E History of
Science and Technology
EDITORIALE EDİTÖRDEN
L’ottavo anno di pubblicazione di Euro- Al 8-lea an al European Pupils
pean Pupils Magazine, la rivista ricca di Magazine (EPM), revista ştiinţifică care
articoli e di saggi scientifici di notevole evidenţiază produse educaţionale ale
valore educativo, grazie alla collaborazione tinerilor mulţumită cooperării membrilor săi
dei suoi membri e redattori di tutta l’Europa, din toată Europa, este pe cale să înceapă.
comincia con questo numero.
Come sapete, uno degli scopi principali Aşa cum ştiţi, unul dintre scopurile sale
della sua pubblicazione è quello di attirare
l’attenzione dei giovani verso argomenti di
carattere scientifico o tecnologico dal
punto di vista della evoluzione storica,
promovendo curiosità, agevole lettura e
comprensione accessibile anche ai non
specialisti, senza trascurare la proprietà del
linguaggio scientifico.
Con i nostri contributi – presentati in tre
versioni (CD multimediale, edizione onli-
ne, edizione stampata) – siamo riusciti
finora a raggiungere un elevato numero di
scuole, di alunni e di professori di tutta ICHC MEETING FINAL PHOTO
Europa.
Proprio per este de a atrage atenţia (în termenii stârnirii
migliorare e dif- curiozităţii, lecturii critice, înţelegerii şi
fondere ancora di comunicării corecte) tinerilor din Europa
più le attività către orice fapt ştiinţific sau tehnic din
scientifiche e punct de vedere al evoluţiei sale istorice.
educative di Produsul nostru - prezentat în 3 forme:
EPMagazine, ci CD multimedia, pagină web şi revistă
sembra arrivato il tipărită – va ajunge într-un număr
momento di allar- important de şcoli europene, fiind lecturat
gare il gruppo di de profesori şi elevi.
fruitori che vo- Pentru a îmbunătăţi vizibilitatea şi a
ICHC MEETING LOGO
gliamo raggiun- promova pe larg activităţile ştiinţifice şi
gere, e di offrire anche agli studenti uni- educaţionale ale EP Magazine, este timpul
versitari l’opportunità di unirsi a questo să extindem grupul ţintă, oferind

E
progetto, aggiungendo cosi una nuova ca-
tegoria di collaboratori al nostro gruppo re-
oportunitatea aceasta şi studenţilor din

E
universităţi, prin urmare să adăugăm o

P
dazionale.
Questa idea è nata in un recente conve-
nouă categorie de membri în comitetul de
redacţie.
P
M
-9- M
EPM
E History of
Science and Technology
Vizita la Budapesta, frumoasa capitală a
Ungariei, cu mai puţin de o lună în urmă,
ne-a inspirat să împărtăşim această nouă
idee.
Acolo, EP Magazine a trimis un vorbitor
care să participe cu entuziasm la secţiunea
educaţională (T31) a celei de-a 23-a
Conferinţă Internaţională a Istoriei
Ştiinţei şi Tehnologiei.
Au fost prezenţi cercetători din toate
colţurile lumii(de ex. Palestina, Nepal) şi
cei mai mulţi au împărtăşit activităţile
DURING A TALK OF ICHST MEETING
educaţionale realizate cu studenţii lor.
gno scientifico tenutosi a Budapest, la Am realizat că scopurile noastre sunt
bellissima capitale dell’Ungheria. comune cu ale lor.
Infatti, EP Magazine ha inviato un suo EPMagazine datează de 7 ani.
rappresentante alla sezione educativa Diferenţa este că activităţile noastre
(T31) della 23esima Conferenza Interna- sunt îndreptate către licee şi şcoli, pe când
zionale della Scienza e della Tecnologia activităţile lor vizează studenţii din
(ICHST). universităţi.
Erano presenti ricercatori provenienti da Acest eveniment a fost în final foarte
tutte le parti del mondo (persino Palestina important pentru a veni în contact cu
e Nepal) che hanno presentato delle relazio- profesori din universităţi aflate în căutare
ni sulle attività educative che vengono of- de noi oportunităţi pentru studenţii lor.
ferte ai propri studenti. În trecut am colaborat cu parteneri,
In quell’ambito abbiamo potuto capire e universităţi din
constatare che gli scopi della didattica Wa te rford
scientifica a (Irla nda) şi
tutti i livelli sono Bucure şti
uguali a quelli (România), şi
che abbiamo an- ambele au jucat
che noi. un rol important
EP Magazine în p ro i ec t u l
ICHST MEETING LOGO nostru, dar am
per i primi 7 anni
ha promosso attività rivolte ai ragazzi che observat că nu
frequentano le scuole superiori, invece, ci exi s t a o
è sembrato giunto il momento di coinvolgere implicare directă
anche gli studenti universitari. din parte a

E
In passato abbiamo avuto dei partner
universitari di Waterford (Irlanda) e Bu-
studenţilor.

E
La Conferinţa

P
JOUR NAL OF THE SOCIETY
carest (Romania), che hanno svolto un FOR THE HISTOR Y OF d e l a
compito importante di appoggio del nostro

M
ALCHEMY AND CHEMISTRY B uda pesta ,
P
- 10 - M
EPM
E History of
Science and Technology
membrul reprezentativ al EPM a fost practic
singurul profesor reprezentant al unui
liceu, astfel prezentarea noastră a stârnit
interesul şi curiozitatea din partea
universităţilor din întreaga lume.

Dorim să deschidem în cadrul


EPMagazine o secţiune educaţional-
superioară a studenţilor oferind astfel
universităţilor noi mijloace pentru a
îmbunătăţi interesul studenţilor (în
ICHC MEETING COMMITTEE
termenii lecturii, gândirii, înţelegerii şi
comunicării corecte) pentru Ştiinţă şi
lavoro, ma i loro studenti non sono stati mai Tehnologie.
coinvolti in maniera attiva.
Alla Conferenza tenuta a Budapest, il T oamna
relatore di EP M è stato l’unico docente di v i i t o a r e
scuola superiore e la presentazione della intenţionăm să
nostra esperienza ha suscitato l’interesse organizăm a
e la curiosità dei rappresentanti delle uni- 13-a întâlnire
versità di tutto il mondo. a acestui
proiect.
Pe rta nt o, de si de ria m o ap ri re
all’interno di EPMagazine una sezione Va fi extinsă
dedicata agli studenti universitari, of- cu profesori şi
frendo così agli Atenei la possibilità di studenţi din
accrescere l’interesse dei loro studenti universităţi în
verso la scienza e la tecnologia. dorinţa de a-i
Il prossimo autunno verrà organizzata la implica în acest
13esima riunione dei partner di EPM, al- proiect.
largata ai professori e agli studenti delle
università che collaboreranno al nostro pro- Va v en i IUHPS AND DHST LOGO
getto. Potremo così verificare se le universi- timpul să aflăm
tà dei vari paesi esteri sono interessate ad dacă universităţile din lume sunt interesate
aiutare i loro studenti a migliorare le loro în a ajuta studenţii lor pentru lărgirea
conoscenze e competenze impegnandosi cunoştinţelor şi competenţelor acestora
direttamente nelle attività redazionali di odată cu implicarea directă în activităţile
EP Magazine. EPMagazine.

E
Chiunque sia interessato a questo pro-
E
Să păstrăm legătura şi, dacă eşti tu cel

P
getto sarà il benvenuto e potrà contattarci in
qualsiasi momento.
interesat de acest proiect, poţi să ne
contactezi oricând.
P
M
- 11 - M
EPM
E History of
Science and Technology
ОТ РЕДАКТОРИТЕ
Осмата година на European Pupils
Magazine (EPM), научно периодично
издание, което е един образователен
продукт, благодарение на кооперацията
на всичките му членове в Европа е на
път да стартира.
Както знаете, една от основните цели
е да се подобри и насочи вниманието (в
смисъл на любопит ство, четене,
мислене, разбиране и говорене) на
европейските ученици към научните и
технологични факти от гледна точка на
историческото развитие.
С нашия продукт, подреден в три
версии ( мултимедийно CD, Web
страница и печатно издание) ние сме
планирали да достигнем до голям брой ICHST MEETING AT BUDAPEST
европейски училища, учители и
следователно на нов клас членове на
редакционната колегия на EPM.
Идеята която ни доведе до този избор
възникна преди един месец в Будапеща,
прекрасната столица на Унгария.
Там EP Magazine изпрати лектор
основно за да участва ентусиасирано в
образователната секция (T31) на 23
Межд ународ на конференция по
история на науката итехнологиите.
Там дойдоха изследователи от
EARTH HOUR
всички възможни страни на света (вкл.
ученици. Палестина и Непал) и повечето от тях
За да повишим видимостта и да декларираха целта на образователните
разпространим широко образователните дейност и, насочени към техните

E
и научни дейности на EPMagazine време
да разширим нашата целева група
студенти.

E
Ние установихме, че техните цели

P
давайки същите и може би по-големи
в ъ з м ож но ст и н а ст уд е нт и, и
съвпадат с нашите.

P
EPMagazine е работил по този начин

M
- 12 - M
EPM
E History of
Science and Technology
представителят на EPM беше на практика
единственият учител, така че неговото
изказван е се превърна в
предизвикателство към университетите
от целия свят.

Н и е с м я т а м е д а о т к р ие м
студентска секция в EPMagazine за да
д ад ем на у н иве р сит ет ит е по-
натаъшни мощни идеи да подобрят
вниманието на техните студенти (в
смисъл на любопитство, четене,
мислене, разбиране и говорене) на
европейските ученици към научните
и технологични факти от гледна
точка на историческото развитие.

ICHST ABSTRACT BOOK Следващата есен ние планираме да


организираме 13-та работна среща на
почти осем години. EPM.

Разликата е, че нашите дейности са Тя ще бъде р аз ши р ен а до


насочени към средните училища, а у н ив е р сит ет ск и д е п а рт а м е нт и,
т ех н ит е към с т уд е нт и т е о т учители и ученици, желаещи да бъдат
университета. включени и да се присъединят към нашия
научно-образователен проект.
Това събитие ще изиграе вероятно
важна роля за разговор с унижерситетски Ще дойде време да проверим, дали
преподаватели, които се грижат за у н ив е р с ит е т ит е п и св е т а с е
образователните възмож ности на интересуват да помогнат на техните
техните студенти. студенти даразширят своите научни
познания и компетентности и да
В миналот о ние имахме отбележат по-нататъшно развитие на
у н ив е р сит е т ск и п а рт н ь о р и о т деиностите на EP Magazine.
Уотърфорд (Ирландия) и Букурещ
(Румъния) и те играеха важна и оценима

E
роля в подпомагане на нашата работа но Нека продължим да общуваме и ако се

E
ние не видяхме директно включване на интересувате по какъвто и да е начин от

P
техните студенти.
На 2 3 r d IC H S T в Бу к у р е щ
EPM, не се безпокойте да се свържете с
нас.
P
M
- 13 - M