You are on page 1of 2

PROSES KERJA PELAKSANAAN UJIAN PERCUBAAN UPSR TAHUN 2010

SK TAGIBANG KOTA MARUDU.

1. NORMA KERJA:
PENJADUALAN PELAKSANAAN UJIAN PERCUBAAN UPSR KALI 1/2010

Bil Proses Kerja Tindakan Catatan/


Tarikh

1. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan Guru Besar 02 Feb 2010


membuat penyelarasan penggubalan/penyediaan Penolong Kanan
soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas
antara guru-guru mata pelajaran teras UPSR

2. Penyediaan Jadual Waktu Ujian Percubaan S/U Peperiksaan 03 Feb 2010

3. Menyedia/Mencetak kertas soalan Ujian Percubaan Penolong Kanan 02-05 Feb


UPSR.

4. Menjalankan Ujian Percubaan mengikut jadual yang Guru Pengawas Ujian 08-10 Feb
telah ditetapkan. Yang disenaraikan

5. Memeriksa/Menyemak kertas soalan murid dan Guru Mata Pelajaran 08-11 Feb
merekod markah murid ke dalam Borang Headcount
yang disediakan.

6. Menganalisa Keputusan Ujian berasaskan Koncep Penolong Kanan 12 Feb 2010


Headcount.

7. Mengadakan mesyuarat. Guru Besar 23 Feb 2010


a) post-mortem menentukan untuk mengenalpasti Penolong Kanan
kelemahan dan kekuatan pelajar Guru Mata Pelajaran
b) MembincangkanTindakan Susulan
2. CARTA ALIRAN:
PELAKSANAAN UJIAN PERCUBAAN UPSR 2010 ( PKI)

Mesyuarat :
Agihan Tugas Pelaksanaan

Membuat Jadual Ujian

Memilih Kertas Ujian


Yang Setara UPSR

Tak Sesuai
Buat Gantian Semakan Kesesuaian
Kertas Soalan

Cetak

Menyerahkan kertas soalan


kepada Guru Mata Pelajaran
Untuk Dilaksanakan

Melaksana Ujian Berasaskan


Jadual Ujian

Menerima Keputusan Ujian

Membuat Analisa Headcount

Buat laporan Analisis

Hantar laporan Analisis


kepada Guru Besar