You are on page 1of 12

marazI ihMdI

A.Ë.ivaVaqyaa-cao naava
lao tao e lao tao e
1 imanala d%tarama Avasaro
29 12 41 33 17 50
2 laxmaI saahoba AaraoTo
30 13 43 33 17 50
3 kaomala EaIQar Baalaorava
20 13 33 28 16 44
4 ip`yaMka dSarqa Baalaorava
16 10 26 28 15 43
5 QanaEaI paopT Baaosalao
64 16 80 67 19 86
6 saaonaalaI d%tarama 45 Baaosalao
14 59 48 18 66
7 roSmaa tukarama baaoMd`o
39 14 53 51 18 69
8 tojaEaI sauinala cavhaNa
17 10 27 10 12 22
9 saimata saMtaoYa icakNao
47 14 61 60 19 79
10 $palaI rmaoSa daOMDkr50 14 64 63 19 82
11 p`aja@ta p`idp DaoMgaro
41 14 55 47 18 65
12 saImaa SaMkr GaaDgao 35 13 48 30 17 47
13 vaRYaalaI vasaMt gaaosaavaI
40 14 54 33 17 50
14 p`itxaa baaLkRYNa GaaDI
28 12 40 37 18 55
15 idpalaI baaLU jaaQava44 14 58 46 18 64
16 AiSvanaI rmaoSa kdma 44 14 58 60 19 79
17 Svaota ramacaMd` kLMbao
31 12 43 39 18 57
18 pUnama sauroSa krMjao17 10 27 18 17 35
19 jyaaotI Ajau-na iKlaarI
36 14 50 41 18 59
20 jyaaotI Baanaudasa 62kaotvaDokr
18 80 74 19 93
21 snaohla sauroSa maanao
50 14 64 58 18 76
22 rahohuda rmajaana 30 maujaavar
13 43 45 18 63
23 diSa-ka d%tarama maulauK
35 13 48 32 17 49
24 caOtalaI isatarama pMiDt
32 13 45 35 17 52
25 p`gatI AnaMt parQaI61 16 77 68 19 87
26 kmala naamadova paTo-45 14 59 47 18 65
27 AaomaalaI sauhasa 26 pvaar 11 37 33 17 50
28 jayaEaI maaohna pvaar37 14 51 46 18 64
29 dSa-naa naamadova28saaLokr 12 40 34 17 51
30 idpalaI dadu sautar 45 14 59 55 18 73
31 $palaI dadu sautar 40 14 54 37 17 54
32 imanalaI koSava vaalama
42 14 56 54 18 72
33 p`SaaMt p`kaSa baacaIma
34 13 47 40 18 58
34 rajaoMd` rivaMd` cavhaNa
27 12 39 31 17 48
35 maaoinasa Ainasa caaOgaulao
36 14 50 52 18 70
36 saMdoSa QaaoMDu dsama
28 12 40 26 17 43
37 ?SaBa sauya-kaMMt27 QaumaaL
12 39 27 17 44
38 p`SaaMt ivaYNau gauDokr
39 13 52 29 16 45
39 doivadasa ivaSvanaaqa
41 kdma14 55 42 18 60
40 riva idlaIp Kaosao 31 13 44 30 15 45
41 ivaSaala iSavarama 24
mhapsaokr
12 36 28 17 45
42 saagar saMidp imargaulao
37 13 50 43 18 61
43 p`Naya AnaMt parQaI 63 18 81 72 19 91
44 caotna ]maoSa paTkr 40 14 54 44 18 62
45 ivaSaala naagaoSa paoYTuro
46 14 60 45 18 63
46 idpk AnaMt rhaTvaL 41 14 55 45 18 63
47 saMkot maQaukr saaLvao
25 11 36 24 17 41
48 saMkot caMd`kaMt ]tokr
42 14 56 43 18 61
49 d%ta dgaDu JaaDaNao 6 8 14 24 17 41
50 saMtaoYa saKarama12Jaaoro 10 22 4 10 14
51 yaaimanaI mahadova 52 jagadaLo
14 66 35 17 52
[-MMga`jaI gaiNat iva&ana
lao tao e iba BaU tao e I II
28 17 45 11 10 15 36 11 22
9 15 24 11 6 15 32 14 8
4 13 17 8 4 15 27 10 13
8 13 21 8 6 15 29 7 11
50 19 69 29 30 25 84 31 37
28 17 45 27 6 20 53 16 19
37 18 55 45 24 25 94 22 22
10 14 24 9 4 15 28 5 11
36 18 54 35 35 30 100 21 25
39 18 57 12 30 22 64 15 28
30 18 48 32 15 22 69 19 22
23 17 40 13 9 15 37 9 12
21 17 38 22 28 25 75 15 22
13 17 30 14 18 20 52 14 14
23 18 41 39 21 25 85 22 24
58 19 77 28 26 25 79 22 28
28 17 45 9 39 22 70 7 19
14 14 28 9 6 15 30 8 14
18 17 35 12 18 23 53 14 20
57 19 76 51 46 30 127 33 39
46 18 64 39 38 30 107 32 30
35 18 53 22 12 20 54 23 22
28 17 45 18 10 25 53 9 14
18 17 35 26 14 22 62 14 15
48 19 67 25 45 30 100 25 34
40 18 58 20 28 22 70 26 21
14 15 29 11 13 28 52 11 16
34 18 52 19 15 20 54 14 14
18 18 36 8 5 15 28 16 14
28 17 45 20 23 22 65 20 28
28 17 45 13 15 25 53 14 21
34 18 52 21 23 22 66 25 23
28 17 45 16 19 20 55 14 14
16 19 35 16 13 25 54 11 17
40 19 59 22 15 20 57 17 26
9 12 21 3 0 15 18 9 8
15 17 32 10 7 15 32 10 15
10 13 23 7 4 15 26 14 12
23 17 40 12 13 27 52 14 17
28 17 45 20 17 20 57 11 14
10 16 26 5 4 15 24 14 15
21 17 38 11 6 15 32 15 18
50 19 69 39 38 30 107 36 38
28 18 46 18 13 22 53 22 18
25 18 43 8 4 15 27 20 22
25 17 42 15 19 20 54 15 14
9 15 24 3 1 15 19 9 9
31 18 49 12 26 20 58 23 25
23 17 40 10 1 15 26 15 10
5 10 15 3 0 15 18 8 3
33 17 50 21 22 22 65 26 23
iva&ana samaajaSaas~ ekuNaT@kovaarI
ËmaaMk
tao e [it BaU.A,. tao e
13 46 13 8 14 35
14 36 11 6 12 29
14 37 13 6 13 32
13 31 8 7 10 25
19 87 34 36 19 89
15 50 20 14 17 51
18 62 15 18 16 49
10 26 10 7 12 29
18 64 31 19 18 68
18 61 32 24 18 74
17 58 20 15 16 51
14 35 15 10 15 40
14 51 15 17 14 46
14 42 14 11 15 40
17 63 22 17 17 56
18 68 30 18 18 66
16 42 10 8 15 33
15 37 8 6 15 29
15 49 12 11 16 39
20 92 30 31 20 81
19 81 28 22 19 69
17 62 17 17 17 51
13 36 14 10 13 37
13 42 18 13 15 46
19 78 35 33 19 87
18 65 26 14 17 57
15 42 10 8 13 31
15 43 21 13 14 48
15 45 15 9 14 38
17 65 23 17 17 57
16 51 21 12 15 48
17 65 25 16 16 57
16 44 20 15 15 50
15 43 4 9 16 29
18 61 22 12 14 48
14 31 8 6 14 28
16 41 17 14 15 46
15 41 14 14 16 44
16 47 17 11 17 45
15 40 17 7 16 40
13 42 13 12 14 39
14 47 23 15 16 54
20 94 40 36 20 96
17 57 19 12 15 46
17 59 19 14 14 47
16 45 12 15 15 42
12 30 9 12 15 36
17 65 98 22 18 138
14 39 10 6 14 30
10 21 10 4 10 24
15 64 32 15 16 63
Saora
A.Ë. ivaVaqyaa-cao naava
marazI ihMdI [Mga`jaIgaiNat iva&ana
1 imanala d%tarama Avasaro8 9 5 6 9
2 laxmaI saahoba AaraoTo 9 4 5 0 10
3 QanaEaI paopT Baaosalao17 18 9 8 17
4 saaonaalaI d%tarama10 Baaosalao
11 4 5 6
5 roSmaa tukarama baaoMd`o
13 12 8 10 9
6 tojaEaI sauinala cavhaNa3 0 1 4 0
7 saimata saMtaoYa icakNao
13 16 8 10 10
8 $palaI rmaoSa daOMDkr 13 14 7 7 9
9 p`aja@ta p`idp DaoMgaro10 9 5 8 12
10 saImaa SaMkr GaaDgao 8 8 2 4 7
11 idpalaI baaLU jaaQava14 10 5 13 12
12 AiSvanaI rmaoSa kdma 12 15 9 9 15
13 Svaota ramacaMd` kLMbao 9 9 1 3 8
14 pUnama sauroSa krMjao 5 4 3 4 4
15 jyaaotI Ajau-na iKlaarI 8 8 2 2 4
16 jyaaotI Baanaudasa kaotvaDokr
15 18 9 13 19
17 snaohla sauroSa maanao 13 18 9 16 16
18 rahohuda rmajaana maujaavar
8 9 5 7 11
19 caOtalaI isatarama pMiDt9 8 3 5 9
20 p`gatI AnaMt parQaI 16 17 8 8 15
21 kmala naamadova paTo- 14 15 7 7 12
22 jayaEaI maaohna pvaar 11 10 3 6 8
23 dSa-naa naamadova saaLokr
10 6 3 5 6
24 p`gatI p`maaod iSaMdo
A A A A A
25 idpalaI dadu sautar 12 11 2 8 11
26 $palaI dadu sautar 9 9 4 9 15
27 imanalaI koSava vaalama13 16 6 14 14
28 p`SaaMt p`kaSa baacaIma10 9 5 10 9
29 rajaoMd` rivaMd` cavhaNa6 10 7 7 10
30 maaoinasa Ainasa caaOgaulao
14 14 10 11 17
31 saMdoSa QaaoMDu dsama 5 7 1 4 3
32 ?SaBa sauya-kaMMt QaumaaL
8 10 2 4 4
33 doivadasa ivaSvanaaqa10 kdma10 3 8 10
34 riva idlaIp Kaosao 10 8 4 7 7
35 saagar saMidp imargaulao
13 8 2 6 8
36 ivanaayak inarMjanaA pDyaaL
A A A A
37 p`Naya AnaMt parQaI18 18 12 11 17
38 caotna ]maoSa paTkr 13 11 4 7 11
39 ivaSaala naagaoSa paoYTuro
8 15 2 8 16
40 idpk AnaMt rhaTvaL 12 11 5 7 7
41 saMkot maQaukr saaLvao 5 7 2 4 2
42 saMkot caMd`kaMt ]tokr
12 13 7 8 13
43 d%ta dgaDu JaaDaNao2 9 7 7 8
44 kaomala EaIQar Baalaorava
7 5 0 3 4
45 ip`yaMka dSarqa Baalaorava
7 5 1 5 7
46 p`itxaa baaLkRYNa GaaDI9 8 1 7 10
47 diSa-ka d%tarama maulauK
12 12 4 6 9
48 p`SaaMt ivaYNau gauDokr7 8 2 4 5
49 vaRYaalaI vasaMt gaaosaavaI
12 10 1 9 15
50 AaomaalaI sauhasa pvaar
10 7 1 4 8
51 ivaSaala iSavarama mhapsaokr
12 10 1 4 7
52 saMtaoYa saKarama Jaaoro
4 3 0 1 2
53 yaaimanaI mahadova 15 jagadaLo
13 1 6 16

]%tINa- 44 44 14 28 40
Anau%tINa- 7 7 37 23 11
Anaupisqat 2 2 2 2 2
ekUNa 53 53 53 53 53
Sao.inakala 83.02 83.02 26.42 52.83 75.47
samaajaSaas~
ekUNaT@kovaarI
ËmaMakSaora
7 44 Fail
6 34 Fail
16 85 4 Pass
11 47 Fail
11 63 52.5 12 Pass
5 13 Fail
13 70 58.33 8 Pass
14 64 53.33 11 Pass
13 57 Fail
5 34 Fail
11 65 Fail
12 72 60 7 Pass
7 37 Fail
3 23 Fail
9 33 Fail
15 89 74.17 2 Pass
17 89 74.17 2 Pass
11 51 Fail
10 44 Fail
17 81 67.5 5 Pass
13 68 56.67 9 Pass
8 46 Fail
8 38 Fail
A 0 Fail
12 56 Fail
10 56 Fail
16 79 Fail
13 56 Fail
9 49 Fail
13 79 65.83 6 Pass
8 28 Fail
9 37 Fail
8 49 Fail
5 41 Fail
5 42 Fail
A 0 Fail
20 96 80 1 Pass
14 60 Fail
13 62 Fail
14 56 Fail
7 27 Fail
13 66 55 10 Pass
8 41 Fail
4 23 Fail
4 29 Fail
8 43 Fail
14 57 Fail
7 33 Fail
6 53 Fail
7 37 Fail
12 46 Fail
8 18 Fail
13 64 Fail

42
9
2
53
79.25