You are on page 1of 1

Câu hỏi ôn tập cuối kỳ

Thương mại Điện tử 2015
Chương 1:
1. Phân loại mô hình kinh doanh trong Thương mại Điện tử, mô tả và
cho ví dụ cụ thể?
2. Đặc điểm các làn sóng phát triển của Thương mại Điện tử?
3. Nêu đặc điểm của sản phẩm và quy trình phù hợp với TMĐT?
4. Phân tích SWOT trong TMĐT được thể hiện như thế nào?
Chương 2:
5. Nêu lịch sử phát triển của Internet?
6. Nêu đặc điểm ba thành phần cơ bản của Internet: Packet switching,
TCP/IP, Client/Server?
7. Nêu đặc điểm các thành phần cơ bản của World Wide Web:
Hypertext, HTTP, URLs, HTML, Web server software, Web
client, Web browser?
Chương 3:
8. Nêu các đặc điểm và phân tích sự khác nhau, điểm mạnh, điểm yếu
các mô hình lợi nhuận trong TMĐT? Cho ví dụ dẫn chứng
Chương 4:
9. Nêu đặc điểm các mô hình giao tiếp trong truyền thông?
10. Nêu đặc điểm phân loại các mẫu hình hành vi trực tuyến?
11. Nêu mức độ quan hệ khách hàng và sự phân khúc chu kỳ đời sống
sản phẩm?
12. Đặc điểm các hình thức quảng cáo trên Web?
13. Nêu đặc điểm chi phí và hiệu quả của quảng cáo trực tuyến hiện
nay?
Chương 10:
14. Nêu tầm quan trọng của an ninh TMĐT?
15. Các đặc tính an ninh của TMĐT?
16. Nêu các đe doạ an ninh của TMĐT và đặc điểm của các đe doạ
đó?
17. Nêu đặc điểm các giải pháp công nghệ của an ninh TMĐT?

1