You are on page 1of 1

Đơn vị:…………….

Mẫu số S07 – DN
Địa chỉ:…………… (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT


loại quỹ………

Ngày, Ngày, Số hiệu chứng Số tiền Ghi


tháng tháng từ Diễn giải chú
ghi sổ chứng từ thu chi thu chi Tồn
A B C D E 1 2 3 G

- Sổ này có…..trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…..


- Ngày mở sổ:………..

Ngày…..tháng………năm

Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc


(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu)