You are on page 1of 1

1.

0 Pendahuluan
1.1 Pengenalan
1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran
-Refleksi pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang lalu
-refleksi nilai pendidikan
2.0 Fokus Kajian
2.1 Isu Kajian
2.2 Tinjauan Literatur berkaitan dengan isu kajian
3.0 Objektif Kajian dan Soalan Kajian
4.0 Peserta Kajian
5.0 Tindakan yang dicadangkan
6.0 Perancangan Kaedah Pengumpulan Data
7.0 Perancangan Kaedah Analisis Data
8.0 Perancangan Pelaksanaan Kajian
-Jadual Pelaksanaan/Carta Gantt
-Kos Kajian/Perbelanjaan
Rujukan
Lampiran