You are on page 1of 44

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

BAHASA MALAYSIA
TAHUN LIMA

DRAF
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)

BAHASA MALAYSIA
TAHUN LIMA

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Cetakan Pertama 2014
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

MAKA KAMI.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:      KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN . memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. rohani.

Pelaksanaan Subjek Modul PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 9 RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU 15 PENTAKSIRAN SEKOLAH 16 PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD 16 TAFSIRAN UMUM 17 TAFSIRAN MATA PELAJARAN 18 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN 21 . Matlamat ii. Objektif iii.KANDUNGAN MUKA SURAT PENDAHULUAN 1 MATLAMAT 1 OBJEKTIF 1 STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 2 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD 2 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) 3 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 4 FOKUS MATA PELAJARAN 5 i.

8..seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada: i... peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti iii susunan aktiviti. pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 . seimbang dan bersepadu. kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran ii. MATLAMAT KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk memastikan potensi murid dapat dikembangkan secara menyeluruh. harmonis dan berakhlak mulia. Perkembangan ini meliputi aspek jasmani. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) membolehkan murid: i... KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian.DRAF PENDAHULUAN supaya mereka menjadi insan yang seimbang.. apa-apa pengubahsuaian yang dibuat di bawah perenggan (1)(c) hendaklah mengikut Kurikulum Pendidikan Khas. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian iii. Bagi memenuhi keperluan individu. berdikari dan berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bersifat holistik. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan berkerjaya iv. berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk . mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian dengan lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna ii. sesuai dengan tahap keperluan murid pendidikan khas..(1)(c) yang menyatakan. perkembangan individu secara menyeluruh. emosi. tidak menekankan akademik semata-mata selaras dengan yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM).. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. dan iv bahan bantu mengajar . Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran 1 .

Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. ix. ii. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian melibatkan diri dalam aktiviti riadah menghargai keindahan alam dan warisan budaya menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa. vii. viii. 2 . STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. kemahiran dan nilai. emosi. vi. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. rohani dan intelek. Komunikasi Kerohanian. iii. iv. v. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani.DRAF vi. x.

Standard Prestasi Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap penguasan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai KBAT Penerangan Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan. pengetahuan dan kemahiran berfikir. kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah. etika dan kerohanian. dan nilai serta memberi justifikasi Mencipta  KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang. identiti sosial. bersifat ingin tahu. kemahiran. bermaklumat. berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. kemahiran dwibahasa. berprinsip. KBAT juga merujuk kepada kemahiran mengaplikasi. dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis  Menilai  Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan. Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif Jadual 1: Penerangan KBAT Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun Kemahiran ini ditulis secara eksplisit dalam setiap kurikulum mata pelajaran. berdaya tahan. Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. menganalisis. menilai dan mencipta seperti di Jadual 1. pengalaman. berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. kemahiran dan nilai. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin. Kurikulum 3 . 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis (KBKK).DRAF Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir. kemahiran. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. Bermula pada tahun 2011. KBAT merujuk pada keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan. Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). membuat keputusan.

KBAT boleh diaplikasikan melalui aktiviti berbentuk pembelajaran inkuiri. antara ciri Malaysia pada tahun 2020 adalah inovatif dan keusahawanan. peta minda. Memformulasikan konsep. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan Dalam Model Baru Ekonomi. Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meransang minat dan kreativiti murid. Kemahiran Berfikir. moral dan etika baik dalam keusahawanan. kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea. dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. dan Mengamalkan nilai. 4 . Elemen kreativiti dan inovasi merupakan antara elemen yang diberi penekanan dalam KSSR bagi menyediakan murid menangani cabaran abad ke-21. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan. Murid perlu diberi tanggungjawab atas pembelajaran mereka sendiri. proses atau produk keusahawanan. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah dengan memberi penekanan pada elemen Kreativiti dan Inovasi. pendekatan atau tindakan baru. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan: Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah diperkenalkan seperti Bahasa. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Penerapan elemen keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.    Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap kebolehan murid sekolah rendah. Murid perlu dibimbing dengan pengetahuan dan kemahiran untuk membolehkan mereka mengembangkan daya kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti yang positif. dan Thinking Hats. Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial. Keusahawanan. Secara umum. Sungguhpun begitu guru digalakkan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi dalam mana-mana topik yang difikirkan sesuai sekiranya elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Kreativiti dan inovasi perlu dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya murid berupaya menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti. Pendidikan Alam Sekitar. serta teknik penyoalan yang menggalakkan pemikiran ke aras tinggi.DRAF pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang berkaitan dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara tersurat. Pencegahan Rasuah. Patriotisme. dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan seharian Bagi mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata   Mengamalkan sikap keusahawanan. Pendidikan Pengguna dan Keselamatan Jalanraya. penyelesaian masalah dan projek. Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan.

Internet. digubal untuk membolehkan murid menguasai asas berbahasa dan vii) Menulis secara mekanis dengan betul dan kemas. memahami dan memberi respons berdasarkan Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam arahan. frasa dan ayat dengan betul. Matlamat vi) Membaca pelbagai bahan bacaan untuk memperkayakan kosa Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Masalah Pembelajaran kata dan maklumatuntuk memupuk minat membaca. boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. 5 . ilmu. frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul.DRAF Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Teknologi merupakan memperkukuhkan satu wadah pembelajaran yang sesuatu maklumat. frasa dan ayat dengan betul. perisian kursus dan antara muka berkomputer Standard Sekolah Rendah Masalah Pembelajaran berkeupayaan menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan dapat: berkesan. dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. radio. pesanan dan pertanyaa dengan betul. mendapatkan ix) Membina dan menulis perkataan. untuk pelajaran. memahami dan menyebut boleh bunyi bahasa perkataan. mengajuk. dan i) Mendengar. iv) Membaca pelbagai perkataan. nilai dan idea serta bersosial bagi mencapai kehidupan berkesan mata bermakna. Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum perisian komputer. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam mempelajari konsep yang sukar dan abstrak. kemahiran. komputer. ii) Mendengar. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK iaitu:  Belajar mengenai TMK  Belajar melalui TMK  Belajar dengan TMK iii) Bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul dan bertatasusila. FOKUS MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA v) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan dan memberi respons dengan betul. KSSR. Fokus Penggunaan teknologi seperti televisyen. memperoleh asas pengetahuan. viii)Menulis secara mentalis dengan betul dan kemas. mengecam. berdikari.

menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan i. kemahiran iv. yang didengar dalam situasi bercerita dan mendiskriminasikan tanda baca dan ejaan yang betul. Penekanan dengan teliti. pelbagai bahan prosa. Penekanan juga diberikan pada penggunaan tatabahasa yang betul. Kemahiran Menulis bertutur. Kemahiran Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku. 6 . diberikan pada aspek pemahaman dan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. intonasi. dan dengan sebutan. semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui Penekanan perlu aktiviti penaakulan berbahasa. Kemahiran Membaca x) Menggunakan bahasa yang betul dalam pertuturan. pendapat. xi) Menghayati dan mengamalkan nilai murni. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk pengetahuan ii. kemahiran membaca dan kemahiran menulis.DRAF iii. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar. Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar meliputi keupayaan murid mendengar dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. pembacaan Kemahiran membaca merujuk keupayaan murid membaca dan penulisan. puisi dan grafik. serta tulisan yang jelas perkataan serta memberi respons dan kemas. Di samping itu Kemahiran Bahasa murid dapat menghayati teks yang dibaca. bersikap positif. Kemahiran Bertutur dan menghasilkan imaginatif. memahami dan menghayati secara lisan perkara perlu diberikan kepada penggunaan ayat yang gramatis. perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. penulisan berunsur Penguasaan kemahiran Kemahiran ini merujuk kepada kemahiran berkomunikasi untuk bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat. jeda dan kelancaran yang betul.

Golongan kata terdiri daripada: bahasa dalam i) kata nama pengajaran dan pembelajaran. merujuk keupayaan murid menggunakan a) tatabahasa dengan betul dan tepat dalam konteks yang diajarkan Struktur kata majmuk pola suku kata bagi: i) kata asli bahasa Melayu secara terancang b) Sistem Bahasa Bentuk kata terdiri daripada: ii) kata tunggal c) Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa.Idea tatabahasa sama ada bentuk tunggal. Bentuk kata pula ialah unit dari aspek pembentukan ayat yang menggunakan personafikasi yang terdapat dalam bercerita dan berpuisi. kosa kata. sistem ejaan. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis mengungkap i) dan menghargai bahasa yang indah melalui Morfologi pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur.DRAF Aspek Seni Bahasa Tatabahasa Aspek Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid memahami. Murid Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Struktur kata ialah susunan bercerita dan berpuisi. Seni bahasa ini menampakkan keindahan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi bahasa unit bahasa yang bermakna. Bahasa Malaysia membolehkan ii) kata kerja murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. Perlaksanaan sisitem Penjelasan bagi perkara tersebut di nyatakan di bawah. 7 . memperolehi bahasa yang indah secara didik hibur daripada teknik bentuk dan golongan kata. ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain Aspek Tatabahasa Aspek tatabahasa dalam golongan yang sama. iii) kata adjektif sebutan dan intonasi. Golongan kata pula ini dapat dilahirkan dalam bentuk lisan dan penulisan.

koma dan tanda noktah mewakili hentian di dalam pertuturan. Perkara yang diberi penekanan ialah: struktur dan binaan ayat. frasa klausa dan aspek pembinaannya perkataan dan ayat yang betul serta memahami intonasi dan jeda. Penggunaan tanda baca yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan tulisan.DRAF ii) Sintaksis Sistem Ejaan Sintaksis ialah bidang bahasa yang mengkaji bentuk. Aspek tumpuan sintaksis adalah seperti berikut: a) Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut Unsur utama yang terdiri daripada kata. serta Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan pembahagian subjek dan predikat. 8 . memastikan keselarasan dan juga makna yang tepat. Ini bermakna bidang sintaksis a) Pola keselarasan huruf vokal ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang b) Ejaan kata pinjaman menjadi dasar kaedah penggabungan dan penyusunan c) Ejaan kata dasar perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk Sebutan dan Intonasi ayat. b) Jenis ayat iaitu ayat penyata dan ayat tanya c) Binaan ayat iaitu ayat dasar. majmuk a) Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata Tanda Baca dengan betul. ayat tunggal dan ayat membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. Sebutan bahasa Malaysia yang diajarkan di Tanda baca perlu dikuasai dalam komunikasi tulisan untuk sekolah hendaklah menggunakan Bahasa Melayu baku. Contohnya.

penilaian. Hal ini selaras dalam usaha memenuhi konsep Modul Pengajaran bersepadu dalam falsafah Pendidikan Kebangsaan. strategi pengajaran di peringkat ini. Guru guru i.DRAF keperluan murid. Melalui proses ini. Mata pelajaran bahasa Malaysia untuk membantu menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. boleh Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam mengubahsuai atau membina modul yang bersesuaian mengikut proses pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan murid yang aktif dapat meningkatkan b) Intonasi pencapaian prestasi murid. 9 . penyerapan. Mata pelajaran Bahasa Malaysia juga Kosa kata PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kosa kata daripada kata umum dan istilah. Strategi Modul pengajaran disediakan berpandu kepada Standard Kurikulum pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti berikut. Penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan dan diperkembangkan agar murid dapat Penekanan 5P mengungkapkan maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mana-mana mata pelajaran yang dipelajari Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR. Modul ini mengandungi iv) ayat aktif lembaran kerja untuk menguji kefahaman dan penguasaan murid v) ayat pasif untuk mencapai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. pemulihan dan pengayaan. Intonasi ayat Bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola ayat yang berikut: i) ayat penyata Modul Pembelajaran ii) ayat tanya Modul pembelajaran iii) ayat perintah disediakan untuk kegunaan murid. dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P Pelaksanaan Modul iaitu penggabungjalinan.

alat permainan. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Penyerapan peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. bahan maujud. program ini adalah mengikut kadar diserapkan. membaca dan menulis yang terdapat dalam tempoh yang ditetapkan. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. 10 . terdiri daripada kad. Bahan untuk program ini dalam standard kandungan. nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. pengayaan disediakan untuk memantapkan Penilaian kebolehan. Cara ini juga Pemulihan dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Program pemulihan disediakan untuk membantu murid Kemahiran dapat digabungjalinkan sama ada kemahiran menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai mendengar. bakat dan minat murid. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan v. bertutur. disiplin daripada mata-mata pelajaran lain. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat- ii. Pelaksanaan unsur ilmu. permainan dan bahan aktiviti boleh pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. keupayaan. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. carta.DRAF iv. Murid Penilaian dianggap sebahagian daripada proses pengajaran hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan dan pembelajaran. Bahan mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan bacaan tambahan kad. Pengayaan Program iii. pengajaran dan pembelajaran. diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran Penilaian perlukan dijalankan secara berterusan dalam dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal prose daripada jangka masa yang ditentukan.

Tema ini sesuai diajarkan kepada murid tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu. Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan. Di mental . kesenian dan estetika Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui meliputi adat dan budaya. Oleh itu. mencungkil daya mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. kemahiran bahasa. dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji. hal persendirian untuk dan isu kemasyarakatan. melahirkan masyarakat madani yang Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: iii) Sains. negara. perancagan dan penentuan negara. Bagi tujuan ini. patriotisma dan kewarganegaraan diajar berdasarkan tema. emosi dan rohani serta mempunyai samping itu.DRAF Pendekatan berpusatkan murid i) Kebudayan. menghargai warisan. Pendekatan Tematik ii) Jati diri. Tema ini sesuai diajarkan pengalaman sendiri. Melalui pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan bertema keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal. Teknologi dan Inovasi Tema sains. murid dapat membina kenyakinan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat berbahasa. Patriotisma dan Kewarganegaraan Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia Tema jati diri. ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih semangat juang dan sanggup berkorban demi mudah diserapkan. 11 dibuktikan kebenarannya dan dapat .

Tema ini Pembelajaran koperatif adalah kaedah pengajaran dan sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang pembelajaran dalam kumpulan murid belajar bersama- kepentingan sama. berkongsi idea. Antaranya v) adalah: Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan perternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian i. guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Ia mewujudkan 12 . Tema ini sesuai Ekonomi. bidang perniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan perihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Asas 3M . Ahli kumpulan penternakan dalam kehidupan. iv) Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk tentang keupayaan murid menjaga dan mengurus alam membudayakan sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Keusahawanan dan Pengurusan diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan Kewangan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal sesuatu yang berinovasi. haiwan serta tumbuhan bagi kepentingan sikap bidang ekonomi keusahawanan dan dalam kelangsungan Kepelbagaian Kaedah dan Teknik kehidupan generasi akan datang. kehidupan. teknologi hijau. dan Pembelajaran Koperatif penternakan secara tradisional dan moden.DRAF vi) menghasilkan sesuatu yang baharu. saling belajar dan membantu antara satu sama lain bidang bioteknologi pertanian dan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. bekerja.

baharu menyiasat untuk dan kualiti pembelajaran sesuatu projek. frasa dan ayat. bertutur. Pembelajaran Kontekstual Penyelesaian Masalah Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang Penyelesaian mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian pembelajaran individu. Kaedah ini proses pembelajaran dalam kehidupan mereka. masyarakat perkataan. Kemahiran berfikir Pembelajaran Berasaskan Projek Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai Pembelajaran berasaskan Projek aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam menggunakan kemahiran mendengar. v. murid-murid menyelesaikan masalah atau membuat keputusan adalah mempersembahkan dapatannya. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan maklumat mengkaji lama sesuatu memastikan murid dan isu. Didik Hibur Didik Hibur adalah satu pendekatan dalam vii. Kaedah ini melibatkan Kemahiran berfikir sama ada dari segi percambahan idea. membaca dan menulis.DRAF ii. murid. menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. menghasilkan sesuatu yang nyata. Pembelajaran masalah yang ialah aktiviti melibatkan pengajaran masalah dan berbentuk Murid perlu menggunakan berhubungkaitkan kemahiran. iaitu nyanyian dan puisi. proses Pembelajaran Konstruktivisme pengajaran dan pembelajaran secara santai dan berhibur Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat yang terancang dan bersistematik dengan penekanan melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina 13 . iv. murid berupaya vi. berlaku apabila dan persekitaran. prinsip dan teori yang telah mereka pelajari pengetahuan terbaharu secara bermakna dan menghayati untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Ini dapat membantu guru penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada menilai perkembangan murid dan masa hadapan. iii. interaksi dan kerjasama serta semangat berpasukan di pelaksanaannya terhadap dua elemen komponen sastera dalam kumpulan bagi mencapai matlamat pembelajaran.

Bahan-bahan pembelajaran. Kajian Masa Depan xii. faham dan seronok belajar terhadap hasil pembelajaran mereka. Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran akses kendiri ialah memberi peluang murid Penggunaan kemudahan pusat sumber dan komputer adalah belajar bahan digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kepelbagaian Sumber Bahan x. mereka mendapat memanfaat sepenuhnya. Pembelajaran ini sendiri. sebenar untuk mengembangkan kemahiran sosial dan kerja pembelajaran yang terancang. menguasai sesuatu hasil pembelajaran sebelum berpindah Perkara seperti ini memberikan murid untuk menjangka. viii. Penguasaan kemahiran ini membolehkan berpusatkan murid. Kaedah ini mengukuhkan pemahaman murid meningkatkan pengetahuan dan cekap bertindak murid terhadap konsep yang dipelajari di bilik darjah. berstruktur dan berpasukan. keunit seterusnya. xi. Pembelajaran ini dipecahkan kepada meramal serta menangani perubahan semasa supaya unit-unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai murid. yang berunsur ilmu dan disesuaikan dengan murid hendaklah secara kendiri dengan menggunakan 14 . masa kini dan akan datang. Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran Pembelajaran Masteri untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu Pembelajaran masteri adalah memastikan murid perkara atau isu yang lampau. pemahaman dan pengetahuan baru mereka sepanjang hayat mereka. Pembelajaran Luar Bilik Darjah Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembelajaran luar bilik darjah adalah aktiviti pengajaran Kemahiran ini memberikan murid kepada teknik belajar dan yang berkesan. Ini memberi peluang mereka bertanggungjawab menjadikan murid lebih yakin. Murid diberi peluang untuk memilih aktiviti. Ia untuk menghadapi situasi yang sentiasa berubah-ubah memberi pengalaman pembelajaran di dalam situasi yang untuk pembelajaran sepanjang hayat.DRAF sendiri menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka berdasarkan pengalaman sedia ada. ix.

sokongan lain. Tahap prestasi sedia ada murid ii. keperluan murid pendidikan khas. RPI memperincikan antara lain: . Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid iv. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid vii. dan individu dari agensi atau khidmat murid berkeperluan pendidikan khas.suatu rekod yang sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan mengandungi tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut. Perancangan. dan 15 sesuatu . Akses internet RPI dirumuskan sebagai suatu rancangan pengajaran berasaskan dapat memberi peluang kepada murid di dalam mendapatkan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi sumber pengajaran dan pembelajaran. Objektif pendidikan yang boleh diukur v. dengan dibantu oleh pegawai pendidikan menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi setiap peringkat negeri dan daerah. Ia dirancang khusus bagi individu murid.DRAF digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.. prosedur dan urutan pentaksiran bagi mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas. jangkamasa dan tarikh perkhidmatan dapat disediakan untuk murid. RPI memaklumkan ibubapa dan pihak Rancangan Pendidikan Individu (RPI): …adalah. Justeru. dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU dan penerapan ke atas rancangan pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan.adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid.. i. ibubapa.. sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pendaftar yang dan murid itu sendiri.. butiran perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah. 2000) vi.. Objektif. Perancangan akademik dan bukan akademik iii. (Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013).

dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran. dan  PENTAKSIRAN SEKOLAH Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. pentadbiran. apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid. dengan perancangan. Murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan 16 . semester atau tahun. Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain. menyeluruh kemahiran. dan hala tuju yang jelas daripada guru dan tentang sejauh mana murid tahu. serta prestasi seseorang murid. PS mempunyai ciri-ciri berikut: prestasi  Iaitu mampu memberi maklumat tentang penguasaan. Pentaksiran seimbang. pengetahuan.DRAF viii.  Perancangan dan persediaan bagi membantu dan membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP.  mereka. pembinaan item dan instrumen pentaksiran. faham dan boleh buat atau telah pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard tahap maksimum. PS  Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula pembelajaran. perekodan hingga Pentaksiran Rujukan Standard pelaporan. meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang  Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP. yang ditetapkan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan (growth) pembelajaran. dan Prestasi murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan pengamalan nilai murni. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat komitmen yang tinggi. pemeriksaan atau penskoran. Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) kerana ia berperanan PS boleh dilaksanakan secara: mengukuhkan pembelajaran murid.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap Tahu. Faham dan Boleh Buat Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu yang disusun secara hierarki. kebolehan. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. dan bersikap positif. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Tahu 1 mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. dan diguna bagi tujuan pelaporan. bersikap positif. bakat. Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan 17 . Pihak sekolah berupaya MAKSUD mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data TAHAP PENGUASAAN kualitatif dan kuantitatif. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia. Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab mengenali.DRAF Tafsiran Umum keupayaan. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu. kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. memahami. menghargai. serta boleh dicontohi. Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik. Tahu. kreatif dan inovatif. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali TP. serta tekal. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan Tahu dan Faham dan kebolehan masing-masing. 2 3 4 5 6 TAFSIRAN UMUM Murid tahu perkara asas.

dan latihan dalam kemahiran bahasa. mengamalkan pembelajaran secara kendiri serta menjadi model teladan kepada murid yang lain dalam kemahiran bahasa. Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi. dapat mengaplikasikan pengetahuan 4 bahasa dengan berkesan. terhad dan memerlukan sedikit bimbingan. kreatif dan inovatif. Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya mengungkapkan 3 idea serta menguasai kemahiran berfikir yang asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa. menguasai kemahiran berfikir yang kritis. berupaya mengungkapkan idea. dan latihan dalam kemahiran bahasa. berkomunikasi secara efektif. serta mengamalkan pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa. dan mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum dalam kemahiran bahasa. terperinci dan tersusun. berupaya mengungkapkan idea dengan jelas. berkomunikasi 6 secara efektif dan penuh keyakinan. panduan. berupaya mengungkapkan idea 5 dengan jelas dan terperinci. Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang cemerlang dan konsisten. menguasai kemahiran berfikir yang kritis. Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang baik. menguasai kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif. Jadual 2:Tafsiran Tahap Penguasaan bagi matapelajaran Malaysia Bahasa 18 . mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang lebih kompleks.DRAF TAFSIRAN MATA PELAJARAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat lemah. sangat terhad dan memerlukan 1 banyak bimbingan. 2 panduan. Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang lemah.

Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan.DRAF Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari dan disampaikan dalam PdP. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Standard Prestasi pula mengandungi panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan seperti yang dihasratkan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP yang berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama. 19 untuk . Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pentaksiran Sekolah Setiap guru perlu merancang PdP dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik. guru perlu mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid berdasarkan Standard Prestasi yang telah disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. bukan hasil akhir yang diperoleh. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan pentaksiran sekolah dalam satu dokumen. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan.

DRAF 20 .

1.2 Mendengar dan menyebut semula pesanan STANDARD PRESTASI (Murid boleh…) TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN Menyebut semula arahan atau pesanan yang didengar Memberi respons secara lisan atau gerak laku terhadap 2 arahan atau pesanan yang didengar Menyampaikan arahan atau pesanan yang didengar secara 3 lisan atau bertulis Melakukan arahan atau pesanan yang didengar secara lisan 4 atau bertulis dengan beradab Melakukan arahan atau pesanan yang didengar dengan 5 intonasi yang sesuai secara yakin.DRAF KEMAHIRAN MENDENGAR STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk…) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk…) 1.1 Mendengar dan mengingat pesanan 1.1 Mendengar dan mengingat arahan 1.2 Memahami dan menyatakan semula arahan 1.2 Mendengar dan memahami pesanan 1. yakin.2. beradab dan mempengaruhi 6 khalayak 21 . tekal dan beradab Melakukan arahan atau pesanan yang didengar dengan intonasi yang sesuai.2.1.1 Mendengar dan memahami arahan 1.

3 Mendengar dan memahami cerita 1.3. kreatif dan mempengaruhi khalayak 22 .DRAF STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk…) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk…) 1.3.1 1. yakin dan bertatasusila Menceritakan semula cerita yang diperdengarkan dengan 6 tertib.2 Mendengar dan mengingat urutan cerita yang diperdengarkan berpandukan gambar bersiri Menceritakan semula cerita yang diperdengarkan STANDARD PRESTASI (Murid boleh…) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Memberi respons secara lisan atau gerak laku terhadap cerita yang diperdengarkan Menyatakan maklumat mengenai cerita yang diperdengarkan 2 berpandukan gambar 3 Bercerita mengikut urutan gambar 4 Menceritakan semula cerita yang diperdengarkan dengan tertib Menceritakan semula cerita yang diperdengarkan dengan 5 tertib.

DRAF KEMAHIRAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk…) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk…) 2.1 Bersoal jawab berpandukan gambar tentang .1 Berbual dan memahami isi penting 2.1. tekal dan beradab 6 Berbual mengenai gambar secara kreatif dan boleh dicontohi 23 . permainan congkak iii. i. permainan batu seremban iv. permainan gasing ii. permainan layanglayang STANDARD PRESTASI (Murid boleh…) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Memberi respons terhadap gambar secara lisan atau gerak laku 2 Menyatakan maklumat yang terdapat dalam gambar 3 Bersoal jawab mengenai gambar 4 Berbual mengenai gambar berpandukan isi penting 5 Berbual mengenai gambar secara yakin.

Hari Kanak-kanak 4 Bercerita mengenai gambar atau situasi sebenar 5 Bercerita mengenai gambar atau situasi sebenar dengan yakin atau situasi sebenar 2 Menyatakan maklumat mengenai gambar atau situasi sebenar dan tertib 6 Bercerita mengenai gambar atau situasi secara kreatif dan boleh dicontohi 24 . perkhemahan iv. haiwan peliharaan iii. aktiviti riadah 1 Memberi respons secara lisan dan gerak laku tentang gambar 3 Berbincang berkaitan gambar atau situasi sebenar Berbincang berdasarkan situasi sebenar atau gambar tentang aktiviti. gotong-royong iii. i. sukan sekolah ii.DRAF STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk…) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk…) 2.2. i. hobi ii.2 STANDARD PRESTASI (Murid boleh…) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat tentang gambar. bencana alam iv.2.2 Bercerita tentang bahan yang dibaca 2.1 2.

1.2.2 Membaca mekanis 3.DRAF KEMAHIRAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk…) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk…) 3.1.4 3.1.3 STANDARD PRESTASI (Murid boleh…) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Mengeja. membatang dan menyebut suku kata KV+KV+KVK 3 Mengeja dan membaca perkataan dalam frasa atau ayat 4 Membaca kuat perkataan dalam frasa atau ayat dengan Mengeja.1 Mengeja dan membatang perkataan diftong 6 Membaca kuat ayat dengan sebutan dan intonasi yang sesuai secara yakin dan boleh dicontohi Membaca kuat perkataan yang telah dipelajari 25 . membatang dan menyebut suku kata KV+KVK+KV sebutan dan intonasi yang sesuai 5 Membaca kuat perkataan dalam frasa atau ayat dengan sebutan dan intonasi yang sesuai secara beradab 3.2 3.1 3. membatang dan menyebut suku kata KV+KV+KV 1 Megajuk perkataan 2 Mengeja dan membatang suku kata Mengeja.1 Mengeja.1. membatang dan menyebut suku kata 3.

2 Membaca kuat frasa yang mengandungi perkataan dipelajari 3.DRAF STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk…) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk…) 3.2.2.3 Membaca kuat ayat tunggal yang mengandungi perkataan dipelajari STANDARD PRESTASI (Murid boleh…) TAHAP PENGUASAAN 26 TAFSIRAN .

DRAF KEMAHIRAN MENULIS STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk…) 4.1.yakin dan tertib 6 Menulis perkataan secara tekal.1.1 Menulis secara mekanis STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk…) 4.4 Menulis perkataan diftong STANDARD PRESTASI (Murid boleh…) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Menyalin perkataan 2 Menulis perkataan 3 Menulis perkataan secara tertib 4 Menulis perkataan secara tekal dan tertib 5 Menulis perkataan secara tekal. yakin dan tertib serta boleh dicontohi 27 .1.1.3 Menulis perkataan KVKVKKV 4.1 Menulis perkataan KVKVKV 4.2 Menulis perkataan KVKVKVK 4.

2.2 Menghasilkan penulisan mentalis STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk…) 4.2 STANDARD PRESTASI (Murid boleh…) TAHAP PENGUASAAN Melengkapkan karangan berpandukan gambar secara deskriptif Menghasilkan penulisan berbentuk deskriptif berpandukan gambar TAFSIRAN 1 Menyalin karangan 2 Melengkapkan karangan berpandukan gambar 3 Melengkapkan karangan bentuk diskriptif berpandukan isi penting 4 Menulis karangan bentuk deskriptif berpandukan gambar dan isi penting secara tertib Menulis karangan bentuk deskriptif mengikut situasi 5 secara yakin. tekal dan beradab Menulis karangan bentuk deskriptif mengikut situasi 6 28 dengan kreatif.2.1 4. gramatis dan boleh dicontohi .DRAF STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk…) 4.

1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk…) 5.1.1 Menyebut seni kata lagu mengikut rentak 5. kreatif dan mempengaruhi khalayak 29 .DRAF SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk…) 5.2 Memahami seni kata lagu melalui bahan grafik STANDARD PRESTASI (Murid boleh…) TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Mengajuk seni kata lagu 2 Menyanyikan lagu mengikut rentak 3 Menyanyikan lagu mengikut rentak sambil membuat gerak laku 4 Menyanyikan lagu mengikut rentak berpandukan bahan grafik sambil membuat gerak laku 5 Menyanyikan lagu mengikut rentak berpandukan bahan grafik sambil membuat gerak laku dengan kreatif 6 Menyanyikan lagu mengikut rentak berpandukan bahan grafik sambil membuat gerak laku dengan yakin.

2 STANDARD PRESTASI (Murid boleh…) TAHAP PENGUASAAN Melafazkan bait-bait syair dengan sebutan yang jelas Melagukan syair dengan betul TAFSIRAN 1 Mengajuk bait-bait syair yang diperdengarkan 2 Melafazkan bait-bait syair dengan sebutan yang jelas 3 Melagukan syair mengikut irama yang sesuai 4 Melagukan syair mengikut irama dan gaya yang sesuai secara tertib 5 Melagukan syair mengikut irama dan gaya yang sesuai secara tertib dan kreatif 6 Melagukan syair secara kreatif dan mempengaruhi khalayak 30 .DRAF STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk…) 5.2.1 5.2.2 Melafazkan dan memahami syair dengan betul menggunakan bahasa yang indah STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk…) 5.

2 TAFSIRAN Mengenal dan menggunakan kata nama khas hidup bukan manusia mengikut konteks Menyenaraikan kata nama am atau kata nama khas atau kata ganti diri atau kata adjektif atau kata tanya mengikut konteks 3 Menggunakan kata nama am atau kata nama khas atau kata ganti diri atau kata adjektif atau kata tanya Mengklasifikasikan dan menggunakan kata ganti nama diri pertama. kedua dan ketiga dalam pelbagai konteks secara lisan atau bertulis mengikut konteks 4 Menggunakan kata nama am atau kata nama khas atau kata ganti diri atau kata adjektif atau kata tanya secara lisan atau bertulis mengikut konteks dengan Mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif dalam pelbagai konteks beradab 31 .1.1.3 6.1 Mengenal dan menggunakan golongan kata mengikut konteks STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk…) 6.DRAF TATABAHASA STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk…) 6.1.1.1 STANDARD PRESTASI (Murid boleh…) TAHAP PENGUASAAN 1 Memilih kata nama am hidup bukan manusia mengikut konteks 6.4 Menyatakan kata nama am atau kata nama khas atau kata ganti diri atau kata adjektif atau kata tanya 2 6.

DRAF STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk…) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk…) STANDARD PRESTASI (Murid boleh…) TAHAP PENGUASAAN 6.5 Menggunakan kata tanya dalam pelbagai konteks 5 TAFSIRAN Menggunakan kata nama am atau kata nama khas atau kata ganti diri atau kata adjektif atau kata tanya mengikut konteks secara beradab terpuji 6 Menggunakan kata nama am atau kata nama khas atau kata ganti diri atau kata adjektif atau kata tanya mengikut konteks secara bertatasusila dan boleh dicontohi 32 .1.

atau Unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi dua perkataan ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan menjadi dua perkataan atau lebih 7 Gambar bersiri Lebih daripada sekeping gambar 33 . peristiwa dan benda 6 Frasa Kumpulan kata yang membentuk unit sintaksis sesuatu klausa.pulau dan oi-amboi) yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah 5 Deskriptif Karangan bebas yang menggambarkan tentang suasana. au.salai.DRAF GLOSARI BAHASA MALAYSIA BIL PERKATAAN MAKSUD DALAM KONTEKS DOKUMEN STANDARD 1 Arahan Kata yang menyuruh (mengarah) melakukan sesuatu 2 Ayat tunggal Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat 3 Bait Bahagian dari teks yang berirama 4 Diftong Gabungan dua bunyi vokal (ai.

angka (nombor) yang berturut-turut. pantas dengan penggunaan tanda bacaan serta intonasi yang betul 13 Menulis secara mekanis Penekanan kepada aspek tulisan yang betul. 14 Pesanan Perintah/nasihat yang mesti dilakukan atau disampaikan kepada orang lain 15 Respons Sesuatu perbuatan yang dilakukan sebagai tindak balas terhadap sesuatu keadaan 16 Urutan Susunan yang berturut-turut. susunan yang teratur mengikut giliran. dan lain-lainl) Rujukan : Laman web Dewan Bahasa dan Pustaka 34 . (nombor. perbuatan atau kelakuan 10 Kata Adjektif Perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama seperti hitam. cantik dan mudah dibaca. bilangan.DRAF 8 Gambar tunggal Sekeping gambar 9 Gerak laku Tingkah laku atau gerak geri. kemas. besar. kuat 11 Konteks (Lin) Sesuatu yang menunjukkan hubungan antara ujaran dengan keadaan 12 Membaca mekanis Bacaan kuat secara cekap.

Alam Sekitar dan Teknologi Hijau 5. Teknologi dan Inovasi 4. Lagu Tiga Kupang 2. Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Cadangan lagu kanak-kanak: 1. Anak Itik Tok Wi 35 . Kesenian dan Estetika 2. Kebudayan. Jati diri. Patriotisma dan Kewarganegaraan 3. Sains. 1. Buai Laju-laju 3. Pertanian dan Penternakan 6. Ekonomi.DRAF Cadangan tema.

DRAF DAFTAR KATA TAHUN LIMA POLA KATA PERKATAAN kelapa berita pelita rebana kemeja kebaya delima budaya cahaya keliru putera puteri terima teruna cerita sutera berita betina ketawa jelita teratak belukar riwayat belalang senapang selaput binatang tilawah separuh terusan senangin kelamin selaput kelawar belanja keranda kelambu royalti setanggi kerengga terumbu kerangka semambu silau pulau amboi salai sepoi cakoi petai kaloi kurau serai cerai KV+KV+KV KV+KV+KVK KV+KVK+KV DIFTONG 36 murai .

moe.TERBITAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8 BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917 http//www.my/bpk . gov.